9 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29411

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Ufuk Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Orman İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Denizli Orman İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 21. İcra Müdürlüğünün 2014/30302 sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6258/1-1

—————

Bolu İş Mahkemesinin 2013/284 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6257/1-1

—————

Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/10 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6256/1-1

—————

Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/184 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6255/1-1

—————

Menemen Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/830 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6254/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakültesi/Yüksekokul

Bölüm

Kadro Unvanı

Adedi

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında doktora yapmış olmak

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Aile Hekimliği alanında Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doktora yapmış olmak.

6267/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Belediyesi, 191 ada, 02 parsel üzerindeki

669555 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi İsmet EREN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 22.05.2015 tarihli ve 2015/526 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 01.07.2015 tarihli ve 18367 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6272/1/1-1

—————

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki  yapının denetimini üstlenen 184 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi, Selahattin ÖZKIR tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2015 tarih ve E.2015/335 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi, Selahattin ÖZKIR (Oda Sicil No: 37039) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 01.07.2015 tarihli ve 18393 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6272/2/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 05 Ağustos 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş olmalıdır.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 12 Ağustos 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 14 Ağustos 2015 Cuma gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 17 Ağustos 2015 Pazartesi gününe kadar duyurulacaktır.

d) Oda TEMDEM kurulunun, 21 Ağustos 2015 Cuma günü Saat: 10.00 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve değerlendirme sınav sonuçları 24 Ağustos 2015 Pazartesi gününe kadar Oda internet sayfasında ilan edilecektir.

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 28 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 03 Eylül 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri: 19 Eylül 2015 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

6213/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

13.03.2013 tarihli 28586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait listede yer alan 05.01.2012 tarihli 2012/D1-00096 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 1910549224 vergi numaralı Tasf. Hal. Burgas Tekstil San. Dış Tic. Ltd. Şti. firması adına onaylı 13.02.2012/IM007297, 24.02.2012/IM009758, 24.02.2012/IM009795, 05.03.2012/IM011311 ve 05.03.2012/IM011364 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalara isabet eden 19.808,87-TL KKDF, 497.430,21-TL GV ve 163.414,20-TL İGV ile faizi ve ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen 05.05.2015 tarihli 1613 sayılı Para Cezası Kararına konu 2.210.552,36-TL'nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

6235/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Kadir MERİÇ - Kamer Ormancılık hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 58'inci maddesi uyarınca l yıl (bir yıl) süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması hususunda Bakanlık Makamından alınan 20.05.2015 tarihli ve 37 sayılı olur ile yasaklanması gerçekleştirilerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ancak; İhalelere katılmaktan yasaklama kararı formunda ihale kayıt numarası sehven 2014/16821 olarak yazılmıştır. Doğrusu 2015/16821 şeklindedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

6299/1-1


DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

VAN - GÜRPINAR İLÇESİ ŞAMRAN KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1 - Van İli başta olmak üzere, Gürpınar, Gevaş İlçeleri ve birçok yerleşim birimi için Şamran Kaynağı'ndan İçme Kullanma ve Endüstri suyu temin edilmektedir.

2 - Şamran Kaynağının, Van İli İçme Kullanma ve Endüstri suyu temini projesine katkısı 2,5 m3/sn-3,0 m3/sn kadardır.

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen Van-Gürpınar Şamran Kaynağının bulunduğu alan; 6200 ve 167 sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri doğrultusunda Van İli başta olmak üzere Gevaş, Gürpınar ilçeleri ve başka yerleşim birimleri için içme suyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4 - Ekteki haritada sınırları belirtilen "Mutlak Koruma Alanı","Birinci Derece Koruma Alanı" ve "İkinci Derece Koruma Alanı" 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre oluşturulmuştur.

5 - Van İli Gürpınar İlçesi Şamran Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 100 m olarak belirtilen ve tam ortasında Van- Gürpınari - Şamran Kaynağının bulunduğu bölge "Mutlak Koruma Alanı" olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecek ve kaynak merkez olmak üzere çevresi uyarı levhaları ile çevrilecektir.

2

Van İli içme suyu kaynağı olarak belirlenen Şamran Kaynağı "Mutlak Koruma Alanı" içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilir.

3

Mutlak Koruma Alanı'nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için kullanılamaz.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce DSİ tarafından verilen şartlı sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmez. Mevcut yapıların altyapı ve kanalizasyon işleri yapılarak yeraltı suyuna herhangi bir sızma olmadan koruma alanları dışına kadar çıkarılacaktır.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

BİRİNCİ DERECE

KORUMA ALANI

1

Birinci Derece Koruma Alanı, Şamran Kaynağı'ndan itibaren beslenme bölgesine doğru, güney yönünde 4,32 km, doğu yönünde 3,19 km, boşalım bölgesine doğru batı-güneybatı yönünde 2,35  km'lik kısmı kapsar. Güneye doğru, Mutlak Koruma Alanı'nın bittiği yerden itibaren ise 4,31 km'lik mesafeyi kapsamaktadır. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Birinci Derece Koruma Alanı'nda kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve yollar, demiryolları, kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi, mezarlık alanları, madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması), endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

3

Van İli ve diğer bazı yerleşim birimleri içme suyu Kaynağı olarak belirlenen Şamran Kaynağı "Birinci Derece Koruma Alanı" içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açabilir.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. Bu saha dağlık ve dik bir topoğrafyaya sahip olup, bu sahada halen herhangi bir yerleşim birimi mevcut değildir.

5

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden sonra turistik tesis iskan, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilemez.

6

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

7

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde İçme, kullanma ve diğer amaçlar için ilan tarihinden önce yapılan şartlı sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir.

8

Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

9

Van-Gürpınar Şamran Kaynağının çıkış kotu 1757,67 m olarak tespit edilmiştir. Şamran Kaynağı başta Van Kenti olmak üzere birçok yerleşim biriminin içme-kullanma suyu ihtiyacını karşıladığından Şamran Kaynağı ve civarının jeolojik ve hidrojeolojik koşulları değerlendirilerek çıkış kotundan itibaren 1. Derece Koruma alanındaki  en üst  kot (2362 m) "Emniyetli İşletme Taban Kotu" olarak belirlenmiştir.

10

Birinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde ilan tarihinden önce İlgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir.

11

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan veya yapacak olan taş ocağı, mermer atölyeleri, tavuk çiftlikleri ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemleri almaları zaruridir. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

İKİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

ilaç Ekteki haritada sınırları belirlenen İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde; suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai, gübre vb. kullanımı yasaktır.

2

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

3

İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde tabii gübrelerin açıkta toplanmasına/depolanmasına ve sıvı ile katı atık depolama tesislerine izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

İkinci Derece Koruma Alanındaki taş ocağı işletmeciliği yapan atölyeler en fazla "Emniyetli İşletme Taban Kotu" olarak kabul edilen 1. Derece Koruma Alanı dışında işletme yapabilirler. Emniyetli işletme taban kotundan daha aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına izin verilmez.

6

Emniyetli İşletme Taban Kotu'nun (2362 m) üzerinde (1. Derece Koruma alanı dışında) İkinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde faaliyette bulunacak kuruluşlar ile işletme hakkına sahip kuruluşlar, kapasite geliştirme, ek saha açma vs gibi gerekçeler nedeniyle başta DSİ Genel/Bölge Müdürlüğü olmak üzere, diğer kurumlardan da izin alacaktır.

7

İkinci Derece Koruma Alanında mevcut veya işletilmesi muhtemel taş ocağı, mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemleri almaları zaruridir. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

8

İkinci Derece Koruma Alanı'nda; yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, nükleer aktiviteler, metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) yapılması yasaktır.

 

 

 

6260/1-1


 

yasaklama_Sayfa_1


 

yasaklama_Sayfa_2


 

yasaklama_Sayfa_3

yasaklama_Sayfa_4

yasaklama_Sayfa_5


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                20.00.895

Toplantı Tarihi ve No    : 26.03.2015 - 91                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.03.2015 - 3700                                            AYDIN

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Şahinler Mahallesinde bulunan Şahinler Köprüsü’nün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden tescilinin ve etrafında 1/1000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekilde koruma alanı belirlenmesinin prensipte uygun olduğuna, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereğince ilgili Kurum görüşlerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine ilişkin, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2014 tarih ve 3458 sayılı kararı, Kurum görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.01.2015 tarih ve 18 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin gönderildiği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 16.02.2015 tarih ve 045.99-96548 sayılı yazısı, konuya ilişkin Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 03.03.2015 tarih 109460 sayılı ve 06.01.2015 tarih 30 sayılı yazıları, Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarının 24.03.2015 tarih ve 1638 kayıt numaralı raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesinde bulunan Şahinler Köprüsüne ilişkin; Kurulumuzun 26.12.2014 tarih ve 3458 sayılı kararımızda sehven “Şahinler Mahallesi” olarak geçen ibarenin “Kale Mahallesi” olarak düzeltilmesine, ekli 1/1000 ölçekli kadastral harita üzerinde koruma alanı sınırları belirlenen Şahinler Köprüsü’nün, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden tescilinin ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, köprünün yapı grubunun “I.(Birinci) Grup” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6236

6236/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  35.21/2

Toplantı Tarihi ve No    : 10.06.2015 - 218                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.06.2015 - 5276                                             İZMİR

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Aliağa, Çakmaklı, Samurlu, Horozgediği ve Bozköy Mahallelerinde yer alan, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20.09.1990 tarihli ve 2253 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli İmar Planı paftası üzerinde tescillenen, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.10.2003 tarihli ve 12045 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2007 tarihli ve 3402 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.01.2008 tarihli ve 3558 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2008 tarihli ve 4301 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.05.2010 tarihli ve 5751 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2014 tarihli ve 4498 sayılı kararı ile sit sınırı ve derecelerinde değişiklik yapılan Kyme Antik Kenti I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı ile Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 07.01.1984 tarihli ve 49 sayılı kararı ile tescillenen, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.06.1994 tarihli ve 5158 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli imar paftası üzerinde I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen ve son olarak İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.04.2002 tarihli ve 10558 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli İmar Planı Paftası üzerinde I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen Bozköy Höyük I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik sit alanının, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.06.2002 tarihli ve 10706 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.12.2002 tarihli ve 11178 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.04.2004 tarihli ve 12657 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.09.2005 tarihli ve 1313 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.03.2006 tarihli ve 1915 sayılı kararı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2007 tarihli ve 3096 sayılı kararı ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.04.2008 tarihli ve 3810 sayılı kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planları üzerinde yer alan sit sınırları da dikkate alınarak, bütünleştirilmiş şekilde kadastral durum haritası üzerinde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 06.05.2015 tarihli ve 384 sayılı uzman raporu, Kyme Antik Kenti ve Bozköy Höyük I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının değerlendirilmesi sonucu alınan ve “mevcut sit alanı sınırlarında tespit edilen farklılıkların onaylı paftalar dikkate alınarak düzenlenmesine” karar verilen 10.12.2014 tarihli ve 4596 sayılı kararımız okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Aliağa, Çakmaklı, Samurlu, Horozgediği ve Bozköy Mahallelerinde yer alan, Kyme Antik Kenti I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Bozköy Höyük I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının mevcut sit alanı sınırlarında tespit edilen farklılıkların onaylı paftalar da dikkate alınarak, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritası üzerinde düzenlendiği şekliyle uygun olduğuna, bundan sonraki uygulamalarda kararımız eki sit sınırlarını gösterir paftanın esas alınması gerektiğine, karar verildi.

 

6237

6237/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.02/147

Toplantı Tarihi ve No    : 10.04.2015 - 210                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.04.2015 - 5066                                             İZMİR

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Soğuksu Mahallesi, Kenan Evren Caddesi üzerinde ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.03.2015 tarihli ve 4950 sayılı kararı ile uygun bulunan III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan, tapunun 324 ada, 9 parselinde kayıtlı taşınmazda bulunan “Sülün Muslu Paşa Hamamı” nın tesciline yönelik bilgi ve belgelerin iletildiği Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğünün 27.03.2015 tarihli 1236 sayılı yazısı, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin iletildiği Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 19.12.2014 tarihli ve 1651 sayılı yazısı, Alaşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 1110 sayılı yazısı, Alaşehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 25.12.2014 tarihli ve 2323 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 08.04.2015 tarih ve 341 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Soğuksu Mahallesi, Kenan Evren Caddesi üzerinde ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.03.2015 tarihli ve 4950 sayılı kararı ile uygun bulunan III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan, tapunun 324 ada, 9 parselinde kayıtlı taşınmazında bulunan “Sülün Muslu Paşa Hamamı” nın 2863 sayılı yasa kapsamında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, koruma grubunun 1. (Birinci) Grup olarak belirlenmesine, yapının rölöve, restütisyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, Koruma Amaçlı İmar Planında 324 ada, 9 parsel üzerindeki (*) notasyonunun (Koruma Bölge Kurulu İznine Tabi Parsel) kaldırılarak, taşınmazın tescilli yapı parseli olarak plan üzerine işlenmesine, 324 ada, 10, 14 parseller ve 323 ada, 6,7,8,9,10,11 nolu parsellerin Koruma Amaçlı İmar Planında (*) notasyonu (Koruma Bölge Kurulu İznine Tabi Parsel) ile gösterilmesi gerektiğine karar verildi.

6238/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.13/659

Toplantı Tarihi ve No    : 12.06.2015 - 128                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.06.2015 - 3306                                             İZMİR

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Kurucaova Mahallesi, Sarıtaş Tepe Mevkii, L20-dl pafta, 804 ve 1285 parsel nolu taşınmazları kapsayan sahada bulunan antik maden galerileri, antik taş ocağı ve kültürel kalıntıların Ne ika i a Antik Kenti sınırlarına dahil edilmek üzere 1 .derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine yönelik 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı kanunun 7.maddesi gereği iletilen kurum görüşleri, Müdürlük evrakına 09.06.2015 gün ve 567 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Kurucaova Mahallesi, Sarıtaş Tepe Mevkii, 804 ve 1285 parsel numaralı taşınmazların, kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş şekliyle "1. derece arkeolojik sit alanı" olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, 2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 804 ve 1285 parsel nolu taşınmazlara '1. derece arkeolojik sit alanıdır' şerhinin verilmesine karar verildi.

 

6239

6239/1-1


 

6296/1-1