9 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29411

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


RAY KRİKOSU ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ  İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇAMUR HAVUZLARI TEMİZLİĞİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAZAN DAİRESİ TAHMİL-TAHLİYE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


STANDARD ADVERTİSEMENT FOR LOCAL PUBLİCATİON OF LOCAL OPEN TENDER PROCEDURES

Construction of Establishment of a Common Use Facility and Small Business Advisory Services Unit in AmasyaPublication reference: EuropeAid/137344/ID/WKS/TR


STANDARD ADVERTİSEMENT FOR LOCAL PUBLİCATİON OF LOCAL OPEN TENDER PROCEDURES

Construction of Bingöl Enterprise Development Center EuropeAid/137355/ID/WKS/TR


İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ BAHÇEŞEHİR MEVKİİ 542 ADA 1 PARSEL VE 547 ADA 1 PARSELDE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) :


FABRİKAMIZ 2015-2016 KAMPANYASI SÜRESİNCE PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİDİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


2015/2016 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

Burdur Şeker Fabrikasından:


FABRİKAMIZ 2015-2016 KAMPANYASI KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIMI İŞİDİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DİNOZOR İSKELET VE MAKETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


25 KALEM MALZEME ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


BİYOÇEŞİTLİLİK MÜZESİ KURULMASINA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden:


BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR

Gelibolu Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mudanya Malmüdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RAY KRİKOSU ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: RAY KRİKOSU alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/85083

Dosya No                               :  1522499

1 - İdarenin                             : 

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0.372   252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi      : 

2 - İhale Konusu Malın           : 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  RAY KRİKOSU: 1 kalem (6 adet)

b) Teslim Yeri                        :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                      :  İşe başlanmasını müteakip 15 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                    :  13/08/2015 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 13/08/2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6229/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:0 372 252 40 00 (70 hat) Fax:0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@ taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ

1 takım

 

b) Teslim yeri                               :  Yerli istekliler için: TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk T.İ.M.

                                                         Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı.

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  29.07.2015 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                  :  946 –TTK/E-111

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Sistemlerde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification – QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

Teknik şartnamenin tüm maddeleri (4 ana madde ve alt maddeleri), sırasına göre tek tek ve her hangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde detaylı olarak Türkçe olarak cevaplandırılacak ve teklifle birlikte sunulacaktır.

Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.07.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6319/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde Afşin, Göksun, ve Tufanbeyli Kantarlarımızda belirtilen ± %20 toleranslı toplam 40.000 ton pancarın Seyyar Pancar Boşaltma ve temizleme Makineleri ile boşaltılması ve makinelerin Bakım-Onarım, temizlik ve revizyonunun yapılması hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2015/84174

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası

a) Adresi                                 :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0 344 419 16 09

                                                  Fax: 0 344 419 16 17

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Adı                                     :  Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde Afşin, Göksun, ve Tufanbeyli Kantarlarımızda belirtilen ± %20 toleranslı toplam 40.000 ton pancarın Seyyar Pancar Boşaltma ve temizleme Makineleri ile boşaltılması ve makinelerin Bakım-Onarım, temizlik ve revizyonunun yapılması hizmeti alımı işidir.

b) Niteliği ve Miktarı              :  Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi İle

± % 20 Toleranslı Afşin Bölgesi:

7.000 Ton

± % 20 Toleranslı Göksun Bölgesi:

27.000 Ton

± % 20 Toleranslı T.Beyli Bölgesi:

6.000 Ton

Tahmini Tesellüm Edilecek Pancar

Toplam:

40.000 Ton

Detaylı bilgiler                        :  İdari Şartname ile Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer             :  T.Ş.F.A.Ş.- Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğüne bağlı Afşin, Göksun ve Tufanbeyli Bölgesi Kantarlarıdır.

d) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren Tahmini 61 (Altmışbir) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  21.07.2015 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 21.07.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (YüzYirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu hizmet alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6224/1-1


ÇAMUR HAVUZLARI TEMİZLİĞİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİNİN YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toprak Çamur Havuzları ve Kül Havuzu Temizlenmesi, Yaklaşık 61000 m3 hafriyatın (± %20) Nakliyesi ve Tesviyesi Hizmet Alımı İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/58597

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

a) Adresi                                    :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 km Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 344 419 16 09 - Fax: 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızda mevcut 4 (Dört) adet Toprak Çamur Havuzun Projelerinde belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, ekte gösterilen 1 nolu çamur havuzundan çıkan yaklaşık 20000 m3 hafriyatın öncelikle 2 nolu çamur havuzu seddeleri tamir edilip, tamirden geriye kalan malzeme ekte gösterilen 1500 m uzaklığındaki taşıma sahasına taşınması ve tesviye edilmesi, Döner Filtre Çamur Havuzundan (4 ve 5 nolu havuz) çıkan yaklaşık 16000 m3 hafriyatın idarenin göstereceği 1300 m mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve tesviye edilmesi, Döner Filtreler (3 nolu) Çamur Havuzundan çıkan yaklaşık 23000 m3 hafriyatın idarenin göstereceği 800 m mesafedeki toprak döküm yerinin ön cephesine nakledilmesi ve tesviye edilmesi ile kül havuzundan çıkacak olan yaklaşık 2500 m3 hafriyatın 500 m mesafedeki curuf stok sahasına nakledilmesi ve tesviye edilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  24.07.2015 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1 İş Deneyim Belgesi

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Her türlü kazı, hafriyat, kum, çakıl, kömür, cüruf, taş ve nakliye işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikasının yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 22.07.2015 tarihinde Saat 14.00'e kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

6317/1-1


KAZAN DAİRESİ TAHMİL-TAHLİYE VE TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

2015-2016 Kampanya Dönemi ve 2016 Revizyon Dönemi Kazan dairesi tahmil-tahliye ve temizlik işi hizmet işçiliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2015/78702

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (276) 231 14 91 - 0 (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Kazan dairesi tahmil-tahliye ve temizlik işi, 2015-2016 Kampanya Döneminde ± % 20 toleranslı 100 gün, 2016 Revizyon Döneminde ise ± % 20 toleranslı 150 gün sürecektir. İş, 24 saat kesintisiz olarak Kampanya Dönemi her vardiyada 4 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 12 kişi (± %20) ile, Revizyon Döneminde ise her vardiyada 1’er işçi ve 1 izin değiştirici olmak üzere toplam 4 kişi ile yapılacak olan Kazan dairesi tahmil-tahliye ve temizlik işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  27.07.2015 - Pazartesi günü saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve/veya özel sektörde sözleşme kapsamında, benzer usul ve yöntemlerle yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını kapsayan işler kabul edilecektir.

7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, 27.07.2015 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 -Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6210/1-1


STANDARD ADVERTİSEMENT FOR LOCAL PUBLİCATİON OF LOCAL OPEN TENDER PROCEDURES

Construction of Establishment of a Common Use Facility and Small Business Advisory Services Unit in AmasyaPublication reference: EuropeAid/137344/ID/WKS/TR

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for EU and Foreign Affairs- Directorate of EU Financial Programs, (MoSIT/DoEUFP), intends to award a works contract for “Construction of Establishment of a Common Use Facility and Small Business Advisory Services Unit in Amasya” in TURKEY with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The works will comprise building of a common use facility which will provide manufacturing and servicing support services for micro-scale furniture manufacturers and auto mechanics. An automotive workshop of ca. 1.800 m2, a furniture workshop of ca. 1.800 m2 and an administrative building of ca. 900 m2 will be constructed. The Works Contract will be based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book - First Edition 1999). Time for completion of works is 365 days, starting from the date notified in the notice of the Commencement date and ending on the date notified in the Taking-Over Certificate. The Defects Notification Period will last 365 days, starting from the date of Taking Over notified in the Taking-Over Certificate.

The tender dossier is available on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites and at the following address of the MoSIT/DoEUFP:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome; http://ipa.sanayi.gov.tr.

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for EU and Foreign Affairs- Directorate of EU Financial Programs, (MoSIT/ DoEUFP), TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat:23 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

The deadline for submission of tender is 07.09.2015 at 12:00 noon (Local Time - Turkey). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid and MoSIT/ DoEUFP websites: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi. welcome and http://ipa.sanayi.gov.tr.

6326/1-1


STANDARD ADVERTİSEMENT FOR LOCAL PUBLİCATİON OF LOCAL OPEN TENDER PROCEDURES

Construction of Bingöl Enterprise Development Center :EuropeAid/137355/ID/WKS/TR

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union  and Foreign Affairs, Directorate of European Union Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to award a works contract for approximately 6000 m2 cast in place R/C buildings (administrative building and workshops) in Bingöl with financial assistance from the Multi-annual operational programme “Regional Competitiveness” for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The tender dossier is available for inspection at TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat:23 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya/Ankara, Turkey published on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and www.ipa.sanayi.gov.tr.

The deadline for submission of tender is at 12:00 (noon) on 16.11.2015. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and www.ipa.sanayi.gov.tr.

6327/1-1


İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ BAHÇEŞEHİR MEVKİİ 542 ADA 1 PARSEL VE 547 ADA 1 PARSELDE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) :

1 - “İstanbul İli Başakşehir İlçesi Bahçeşehir Mevkii 542 Ada 1 Parsel ve 547 Ada 1 Parsellerde Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

3 - İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden 08.30 - 17.30 saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk Lirası) yatırarak satın alabilirler.

4 - Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 28.07.2015 tarihine ve saat 15:00’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.

5 - Teklifler 28.07.2015 tarihinde, saat 15:00’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.

6 - Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir.

7 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

8 - İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’ lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

1 - Türkiye’de tebligat için adres,

2 - Ticaret sicil gazetesi,

3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılına ait),

a) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4 - İmza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

6 - Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)

7 - Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

8 - İhale Dokümanı Alındı Belgesi

9 - Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

10 - Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

11 - Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 40.000 m² komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

12 - Mali Durum Bilgi ve Belgeler,

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir.

20.000.000 TL’ den (YirmimilyonTürkLirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Bilanço veya eşdeğer belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İş hacmini gösteren belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 25.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 20.000.000 TL. den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

13 - Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince işyerinde bulundurulacaktır.

 

Sıra No

Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri

Gerekli Minimum Adet

1

Kule Vinç

2 Adet

2

Ekskavatör

2 Adet

3

Traktör Kepçe

3 Adet

4

Dozer

1 Adet

5

İnşaat asansörü

5 Adet

6

Kamyon

7 Adet

7

Hiyap Vinç (30 tonluk)

1 Adet

8

Vibratör

10 Adet

9

Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi

20.000 M²

10

Kırıcı

1 Adet

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında bulundurmakla yükümlüdür.

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise taahhütname verilmesi gerekir.

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

9 - Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’ nin % 3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’ nin % 6’sıdır.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste görülebilecektir.

12 - İhale dosyasını İdare’ den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 21/07/2015 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır.

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası

Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: (0212) 692 48 45        Faks: 0 (212) 495 12 95

6154/1-1


FABRİKAMIZ 2015-2016 KAMPANYASI SÜRESİNCE PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİDİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2015/85678

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa):

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız 2015-2016 Kampanyası süresince pancar analiz laboratuvarı hizmet işlerinin yapılması. Toplam 33 kişi tahmini 80 gün çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                      :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 80 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  23.07.2015 Perşembe günü saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 23/07/2015 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6268/1-1


2015/2016 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                               :  2015/85951

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                     :  2015/2016 Kampanya dönemi Karayolu pancar nakliye ihalesi

b) Niteliği ve Miktarı                              :  Tahmini 160.000 ton pancarın karayolu ile aşağıda adları yazılı kantarlardan kampanya süresince (tahmini 100 gün) Fabrikamıza taşınması

 

Pancarın Tesellüm

Bölge Adı

Yükleme Yapılacak

Kantar Adı

Sevk Edilecek

Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından

Taşınacak Pancar Ton

DAZKIRI

Dazkırı

Burdur

3.000

 

Beylerli

Burdur

9.300

 

Evciler

Burdur

200

DİNAR

Dinar

Burdur

3.000

 

Akgün

Burdur

6.000

 

Alpaslan

Burdur

5.000

 

Gümüşsu

Burdur

1.200

 

Irgıllı

Burdur

2.300

 

Tatarlı

Burdur

5.000

 

Y.Hüyük

Burdur

5.500

ELMALI

Düden

Burdur

30.000

 

Çavdır

Burdur

10.500

 

Gölhisar

Burdur

20.000

 

İbecik

Burdur

3.000

 

Söğüt

Burdur

12.000

SENİRKENT

Esendere

Burdur

11.000

TEFENNİ

Tefenni

Burdur

6.500

 

Kağılcık

Burdur

2.500

 

Karamanlı

Burdur

4.000

YEŞİLOVA

Yeşilova

Burdur

3.000

 

Akçaköy

Burdur

1.500

 

Alagöz

Burdur

13.700

 

Kelekçi

Burdur

1.800

TOPLAM

 

 

160.000

 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri             :  Yukarıda adları yazılı pancar kantarları ile Fabrikamız arası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer      :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

     alınabileceği yer                                 :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış

     bedeli (KDV dahil)                            :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                    :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi             :  27/07/2015 Pazartesi günü

d) İhale (son teklif verme) saati              :  Saat: 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6269/1-1


FABRİKAMIZ 2015-2016 KAMPANYASI KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIMI İŞİDİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2015/85692

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                         :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa):

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız 2015-2016 Kampanyasında üretilecek yaklaşık 70.000 ton şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg’lık polipropilen torbalara konup, torba ağzı dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir. Söz konusu iş asgari 36 kişi ile tahmini 100 gün sürecektir

b) Yapılacağı Yer                      :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 100 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  24/07/2015 Cuma günü saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 24/07/2015 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6270/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7.474,00 TL ile en çok 182.900,00 TL arasında değişen; 22.07.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 747,40 TL, en çok 18.290,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Oto, Minibüs, Kamyon, Kamyon-Tanker, Kamyonet, Çekici, Yarı Romork, Dorse, Otobüs vb. 34 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu Ortahisar/TRABZON adresindeki ihale salonunda 23.07.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6181/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2,93 TL ile en çok 45.500,00- TL arasında değişen; 27/07/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,29 TL ile en çok 4.550,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif cep telefonu, muhtelif mutfak eşyası, muhtelif şarj cihazı, cep telefonu kulaklığı, USB kablo, gözlük kılıfı, kamera, plastik tarak, TV kumandası, uydu alıcısı, mozaik tablo, kapaksız termos, sigara sarma aleti, tüp, etilen glikon, bakır, demir, alüminyum, [((kabartma tozu, çay, toz şeker ve kahve) (Yeniden İhraç Amaçlı Olarak Satışa Sunulmuştur.)] cinsi 51 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 28/07/2015 tarihinde Saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

6180/1-1


DİNOZOR İSKELET VE MAKETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Dinozor İskelet ve Maketleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/83487

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800   Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 201 20 41 – 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

   internet adresi (varsa)             :

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı,

                                                     - 1 Adet Allosaurus İskeleti

                                                     - 1 Adet Triceratops İskeleti

                                                     - 1 Adet Stegosaurus İskeleti

                                                     - 1 Adet Ichthyosaurus

                                                     - 1 Adet Ammonit

                                                     - 1 Adet Spinosaurus

                                                     - 1 Adet Ankylosaurus

                                                     - 1 Adet Asya Fili

                                                     - 1 Adet Brachiosaurus

                                                     - 1 Adet T-rex kafası (fotoğraf için)

                                                     - 1 Adet Ayı (gerçek görünümlü, kürklü, iç mekan için)

                                                     -11 Adet Bilgilendirme Levhaları olmak üzere toplam 12 (oniki) kalem

b) Teslim yeri/yerleri                 :  MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi/tarihleri              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04/08/2015 – 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin CE Belgesi olmalıdır. CE Belgesinin kopyası ihale dosyası ile birlikte idareye teslim edilmelidir.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6151/1-1


25 KALEM MALZEME ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

25 kalem Malzeme Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2015/87781

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 2976136-0 312 2976542

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  25 kalem Malzeme Alımı

 

1

Çalkalamalı su banyosu

2

Adet

2

Çalkalamalı Inkübatör

1

Adet

3

Karbondioksit Inkübatörü

1

Adet

4

Ultrasonik banyo

1

Adet

5

Çoklu Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı

1

Adet

6

Terazi

2

Adet

7

Otoklav

1

Adet

8

Laminar Flow Kabin

1

Adet

9

pH metre

2

Adet

10

Vakum etüvü

1

Adet

11

Buz Yapma Makinası

1

Adet

12

liyofilizatör

1

Adet

13

Derin Dondurucu (-84°C)

1

Adet

14

Derin Dondurucu (-20°C)

2

Adet

15

Buzdolabı

3

Adet

16

Masa üstü santrifüj

1

Adet

17

Masa üstü soğutmalı santrifüj 1

1

Adet

18

Masa üstü soğutmalı santrifüj 2

1

Adet

19

Mini santrifüj

1

Adet

20

Aseptizör

1

Adet

21

Mikroplaka Absorbans Okuyucu

1

Adet

22

Elektroforez

2

Adet

23

Elektroforez Güç Kaynağı

1

Adet

24

Jel Görüntüleme Sistemi

1

Adet

25

Blender (mekanik karıştırıcı)

1

Adet

 

b) Teslim Yeri                                     :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim Tarihi                                   :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve Saati                                 :  15.07.2015 Çarşamba günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler (14. 15. ve 25. kalemlerden istenmiyor)

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından, istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala/mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.

f) Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler

- İstekli adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3- Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.3.1 Üretici firmaya ait ISO 9001 belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3.2 Teklif edilen ürüne ait CE Belgesi veya CE Uygunluk Beyanı

İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dokümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza - kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza - kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 15.07.2015 Çarşamba günü saat: 10.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6278/1-1


BİYOÇEŞİTLİLİK MÜZESİ KURULMASINA İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Biyoçeşitlilik Müzesi Kurulmasına İlişkin Danışmanlık Hizmeti Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/87793

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 2976136-0 312 2976138

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Biyoçeşitlilik Müzesi Kurulmasına İlişkin Danışmanlık Hizmeti Alımı

b) Teslim Yeri                                     :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

c) Teslim Tarihi                                   :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 365 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  H.Ü. Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası.

b) Tarihi ve Saati                                 :  21.07.2015 Salı günü saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu)

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Yapılacak işin teknik şartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza - kaşeli olarak sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 21.07.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6279/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU                                                                                                             İHALE TARİHİ  :  22.07.2015

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  BOLU                                                                                                             İHALE YERİ      :  İşletme İhale Salonu

                                                                                                                                                                                       İHALE SAATİ   :  14:00

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ

ADEDİ

BOY

MİKTARI

M3.DM3

Ster

Muh. Bed. TL

TEM.%3 TL

AÇIKLAMA

Muhtelif

2.SNB.KL.KT.KN.TOM.

12

 

410,000

 

400,00

4932,00

2015

Muhtelif

2.SKB.KL.KT.KN.TOM.

2

 

50,000

 

350,00

527,00

2015

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.KN.TOM.

13

 

540,000

 

280.00

4549,00

2015

Muhtelif

3.SKB.KL.KT.KN.TOM.

9

 

230,000

 

250,00

1734,00

2015

Muhtelif

3.SNB.İN.KT.KN.TOM.

13

 

460,000

 

210,00

2911,00

2015

Ömerler

2.S.İN.KT.KAYIN MAD.DİR.

1

 

20,000

 

190,00

115,00

2015

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.MEŞE TOM.

4

 

117,117

 

270.00

952,00

2015

Muhtelif

3.SKB.KL.KT.MEŞE TOM.

2

 

25,000

 

240,00

182,00

2015

Muhtelif

3.SNB.İN.KT.MEŞE TOM.

2

 

25,000

 

210,00

159,00

2015

Muhtelif

3.SKB.İN.KT.MEŞE TOM.

2

 

10,000

 

190,00

58,00

2015

Muhtelif

KAYIN KAĞ.ODUN

33

 

1.480,000

 

160,00

7137,00

2015

Ç.Gölcük

MEŞE KAĞ.ODUN

5

 

120,000

 

160,00

581,00

2015

Ç.Gölcük

KAYIN YUV.SAN.OD.

2

 

20,000

 

180,00

110,00

2015

Ömerler

MEŞE YUV.SAN.OD.

1

 

10,000

 

180,00

55,00

2015

Ç.Gölcük

KAVAK KAĞ.OD.

2

 

12,857

 

110,00

44,00

2015

Ç.Gölcük

2.SUB.KL.KT.ÇS.TOM.

1

 

50,000

 

380,00

571,00

2015

Soğuksu

2.SNB.KL.KT.ÇS.TOM.

1

 

25,000

 

350,00

263,00

2015

Ç.Gölcük

3.SUB.KL.KT.ÇS.TOM.

1

 

40,000

 

300.00

361,00

2015

Soğuksu

3.SNB.KL.KT.ÇS.TOM.

2

 

100,000

 

260,00

782,00

2015

Muhtelif

3.SNB.İN.KT.ÇS.TOM.

4

 

205,000

 

230,00

1418,00

2015

Ç.Gölcük

1.SKB.KL.KT.ÇK.TOM.

1

 

10,000

 

350,00

106,00

2015

Ç.Gölcük

2.SUB.KL.KT.ÇK.TOM.

1

 

22,543

 

360,00

244,00

2015

Ç.Gölcük

2.SNB.KL.KT.ÇK.TOM.

2

 

60,000

 

340,00

614,00

2015

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.ÇK.TOM.

10

 

415,000

 

250,00

3122,00

2015

Ç.Gölcük

3.SNB.İN.KT.ÇK.TOM.

7

 

260,000

 

220,00

1723,00

2015

Ç.Gölcük

3.SKB.KL.KT.ÇK.TOM.

6

 

140,000

 

220,00

930,00

2015

Ç.Gölcük

ÇAM YUV.S.ODUN

1

 

3,132

 

180,00

17,00

2015

Muhtelif

2.SUB.KL.KT.GÖK.TOM.

9

 

541,948

 

350,00

5699,00

2015

Muhtelif

2.SNB.KL.KT.GÖK.TOM.

5

 

240,000

 

330,00

2381,00

2015

Muhtelif

3.SUB.KL.KT.GÖK.TOM.

10

 

600,000

 

310,00

5590,00

2015

Ç.Gölcük

3.SUB.İN.KT.GÖK.TOM.

2

 

50,000

 

230,00

347,00

2015

Muhtelif

3.SNB.KL.KT.GÖK.TOM.

22

 

1.420,000

 

260,00

11098,00

2015

Muhtelif

3.SNB.İN.KT.GÖK.TOM.

10

 

630,000

 

210,00

3979,00

2015

Muhtelif

3.SKB.KL.KT.GÖK.TOM.

3

 

100,000

 

230,00

693,00

2015

Muhtelif

SARIÇAM KAĞ.ODUN

8

 

265,000

 

160,00

1280,00

2015

Muhtelif

KARAÇAM KAĞ.ODUN

19

 

700,000

 

160,00

3379,00

2015

Muhtelif

GÖKNAR KAĞ.ODUN

19

 

933,169

 

160,00

4498,00

2015

T O P L A M

247

10.340,766

73141,00

 

1 - İşletmemiz depolarında mevcut 247 parti orman emvallerinden; İbreli ve Yapraklı Tomruk, Maden Diregi, Sanayi Odununun %40' ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık %0,6 vade faizli 7 ay vadeli; İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odunun, %30'u ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık %0,6 vade faizli 7 ay vadeli olmak üzere limit dahili süresiz, kat'i banka teminat mektubu karşılığında EK-8 No'lu şartname uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkartılmıştır.

2 - Açık artırmalı satış 22 TEMMUZ 2015 Çarşamba günü 14:00'de Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden kabul etmiş sayılırlar. %3 Teminatlar Saat:13:30'a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Satış EK-8 No'lu Model ile özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi Numaralarını, Vekiller Vekaletname ve Yetki Belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile civar Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 - Global olarak ihaleye çıkartılan partiler - %20 eksik veya+ %40 fazla olabilir ihale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.

6 - Tüm emvallerimiz FSC % 100 Sertifikalıdır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0.374.21 537 40 - 41'den 240 - 216

FAX: 0.374 21 592 31     MUH.FAX: 0 374 21 517 44

BANKA IBAN NO: TR 87 0001 0025 6435 1587 00 5004   BOLU ZİRAAT BANKASI

6307/1-1


BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR

Gelibolu Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 Sayılı Yasa'nın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

Hocahamza Mah.

Hamzakoy Plajı Deniz Kenarı (Kemal Reis Cad.)

271

3

4.724,26 m2

4.950.000 TL

148.500 TL

15;00

 

İHALE GÜNÜ ve SAATİ

- İhale günü         :  23/07 / 2015 Perşembe günü Saat: 15:00’de

- İhalenin yeri      :  Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu

- TAŞINMAZIN ÖZELLİĞİ: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre 806,40 m2’si imar yolunda, 3.917,86 m2’si E.1.25 H:17,50M Turistik Konaklama alanındadır.

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. (Noterden onaylı ortaklık belgesi)

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı yasaya uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.)adresinden veya her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

Duyurulur.

6133/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü:

1 - Satışa esas bedeli en az 389,00 TL ile en çok 177.441,00 TL arasında değişen; 14.07.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 39,00 TL, en çok 17.745,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Saat, tablet bilgisayar ,hurma, kumaş, deri, dikiş makinası, makina aksamı, ayakkabı tabanı ve muhtelif eşyalar vb. 46 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk.No:1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 15.07.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6310/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Mudanya Malmüdürlüğünden:

 

Sıro No

Mah./ Köyü

Mevkii

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M2)

Hazine Hissesi (M2)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çağrışan Mahallesi

Mustafa Çeşmesi

Ham Toprak

H21B19C

-

1556

14.250.00

Tam

1/1000 ölçekli İmar Planında Açık Spor Alanında Kalmaktadır.

2.850.000,00

285.000,00

22/07/2015

11:00

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saat’de Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz teminat mektubu (Banka teyid yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik Numarasını belirtir.) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2015 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğinin tebligat adres beyanı, Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Mudanya Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

5760/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

GAZİANTEP

1 - İhalenin konusu:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 5 adet arsanın satış ihalesidir.

 

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m2)

İmar Durumu

Birim Fiyatı (m²)

Muhammen Bedel

%3 Geçici Tem. Farkı

1

Bülbülzade

6196

2

2,349.73

A-3 E:1.15

850.00 TL+KDV

1,997,270.50 TL

59,918.12 TL

2

Bağlarbaşı

208

3

14,881.68

E:1.35

1,100.00 TL

16,369,848.00 TL

491,095.44 TL

3

Güneykent

4439

1

1,515.86

AKARYAKIT+LPG

2,000.00 TL

3,031,720.00 TL

90,951.60 TL

4

Mavikent

323

8

2,000.79

AKARYAKIT+LPG

2,000.00 TL

4,001,580.00 TL

120,047.40 TL

5

Güneykent

6250

1

2,642.81

AKARYAKIT+LPG

2,000.00 TL

5,285,620.00 TL

158,568.60 TL

 

2 - İhalenin Tarihi,  Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:

Söz konusu taşınmazların ihalesi 22/07/2015 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - İhalenin yapılış şekli: 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00 (Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

5 - Geçici Teminat Miktarı: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder. 

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

d) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

e) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f) İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,

g) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

h) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

j) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

k) İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6239/1-1