8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29410

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZA AİT YÜKSEK ÇEKERLİ KANTARLARIN BAKIM, ONARIM VE PANCAR İŞLEME KAMPANYASI SÜRESİNCE PERİYODİK BAKIMLARI İLE 2015 YILI DAMGALAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


5.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ İLE 6.000.000 ADET 3289 FORM BÖLGESEL VE TREN İÇİ YOLCU BİLETİ BASIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


2.500 TON 70 GR/ M² I. HAMUR OFSET (BOBİN) BASI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gümüşhane Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gölmarmara Belediye Başkanlığından:


IRMAK - ZONGULDAK HATTI KM: 296+400 ALT GEÇİT PROJESİ İLE KM: 322+630' A HİDROLİK KÖPRÜ PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ALSZ (GRUP1 M1) EL TELSİZİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


SEYYAR KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


KAROTLU JEOTEKNİK SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT):


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZA AİT YÜKSEK ÇEKERLİ KANTARLARIN BAKIM, ONARIM VE PANCAR İŞLEME KAMPANYASI SÜRESİNCE PERİYODİK BAKIMLARI İLE 2015 YILI DAMGALAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2015/85649

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                        :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamıza ait 32 adet kantarın bakım, onarım ve pancar işleme kampanyasında periyodik kontrollerinin yapılması.

b) Yapılacağı Yer                      :  Burdur Şeker Fabrikası ve Ziraat bölge Şefliklerine bağlı kantarlar

c) işin süresi                              :  Kampanya öncesi kantarların bakım ve onarım işleri 30 günde yapılacaktır. Yaklaşık 100 (±%20) gün sürecek kampanya süresinde 15’er günlük periyotlar halinde kontroller yapılacaktır. Ayrıca 2015 yılı damgalama işlemleri yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  22/07/2015 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 22/07/2015 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6227/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin Ambarlara Tahmil, Tahliyesi, İstif işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2015/86018

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0 388 311 93 01-06 (6 Hat) – 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin                    :

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamızda 2015/2016 Kampanya Döneminde istihsal edilecek şekerlerin istihsalden alınarak; İstif yapılması, Doğrudan satış kamyonlarının yüklenmesi ve Dış Ambarlara nakledilecek şekerlerin üretim bandından alınarak kamyonlara yüklenmesi, gittiği ambarda kamyonlardan alınarak banda verilmesi ve banttan alınıp istif yapılması ve istiften alınıp kamyonlara yükleme işi. 105.000 Ton ± % 20 toleranslı Kristal Şeker.

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı

c) İşin süresi                                       :  İşin süresi 365 (ÜçyüzAltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                          :

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  28/07/2015 Salı günü – Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6208/1-1


5.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ İLE 6.000.000 ADET 3289 FORM BÖLGESEL VE TREN İÇİ YOLCU BİLETİ BASIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/86319

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/4309-4679 - 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi         :  yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

      adı ve miktarı                       :  3101 Form Anahat ve YHT Yolcu Bileti 5.000.000 adet ve 3289 Form Bölgesel ve Tren İçi Yolcu Bileti 6.000.000 adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/07/2015 Salı günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesinde (419 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dahil 150,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6249/1-1


2.500 TON 70 GR/ M² I. HAMUR OFSET (BOBİN) BASI KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı, 2.500 ton 70 gr/m² I. Hamur Ofset (Bobin) Bası Kağıdının ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, Teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.07.2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların numunelerinin teknik şartnamelerine uygunluğunun ihtiyaç sahibi Kuruluşça belirlenmesini müteakip, numunelerinin uygun olduğu tespit edilen firmaların, fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 -Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

6252/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait İlimiz Hacıbektaş İlçesi sınırları içerisinde bulunan tapunun; 30.30.T.D. pafta, 5 ada, 14 nolu parselde kayıtlı 1.063,86 m² yüzölçümlü alan üzerinde 2 katlı kargir hizmet binası olan taşınmazın satışının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale 29/07/2015 Çarşamba günü saat 09.30' da Nevşehir İl Encümeni toplantı salonunda; İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz malın muhammen bedeli 2.047.050,00.- TL (ikimilyonkırkyedibinellilira) olup, geçici teminatı muhammen bedelin %3’ü oranında 61.411,50 TL (altmış birbindörtyüzonbirliraellikuruş) TL.dir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

a) 2886 S.K.nun 45. maddesine göre hazırlanmış olan İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler,

b) İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına muhammen bedelin %3’ü oranında usulüne uygun alınmış geçici teminatı (Nakit geçici teminat İdaremizin T.Vakıflar Bankası Nevşehir Merkez Şubesi TR080001500158007297115895 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.)

c) Kanuni ikametgah belgesini

- Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi, (Nüfus Müdürlüklerinden alınmış adres beyan)nin aslı veya noter tasdikli suretin

- Tüzel kişiler için son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge (Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli suretini,)

d) Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini,

g) İhale şartnamesi ve diğer evraklar Nevşehir il özel idaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

5790/1-1


KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı için 1 (Bir) yıl süresince yurt içi kargo taşımacılığı hizmeti yaptırılması işi 30 Temmuz 2015 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

6251/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gümüşhane Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Gümüşhane Belediyesine Ait Yeni Mahalle 201 ada 52 nolu parsel ve Karaer Mahallesi 306 ada 20 nolu parselde Bulunan 15-16 Bağımsız Bölümlerin 2886 sayılı D.İ.K. 47. maddesine Göre Satışı

2 - ŞARTNAMENİN GÖRÜLECEĞİ YER VE BEDELİ:

Gümüşhane Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Bedelsiz

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER:

Gümüşhane Belediyesi Meclis Salonu

4 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Gerçek Kişiler:

5.1. Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

5.2. Nüfus Kayıt Örneği

5.3. Nüfus Müdürlüğünden Onaylı Adres Belgesi

5.4. Belediyeye Borcu Olmadığına Dair Belge

5.4.1. Vekaleten Katılma Halinde Vekaletname ve İmza Sirküsü

Tüzel Kişiler:

5.5. Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu

5.6. Bağlı oldukları odadan alınacak ticari ikametgah.

5.7. Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmış Sözleşme örneği

5.8. Vekaletname

5.9. Noter tasdikli İmza Sirküsü

5 - İHALE BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

İŞYERİ VE OTOPARK:

Yeri                               :  Karaer Mahallesi 306 ada 20 Nolu Parselde Belediye İş Merkezinde Bulunan 15-16 Bağımsız Bölüm Numaralı Taşınmazlar

Niteliği ve Arsa Payı     :  İşyeri (18/100) ve Otopark (8/100)

Kat No                          :  Birinci ve İkinci Bodrum

Parsel Yüzölçümü         :  1.086,90 m2

Muh. Bedel                   :  1.390.000,00-TL

Geçici Teminat              :  41.700,00-TL

İhale Tarih ve Saati       :  29.07.2015-14:00

ARSA:

Yeri                               :  Yeni Mahalle 201 ada 52 Nolu Parsel

İmar Durumu                :  Emsal: 2,5 Hmax: 30,50

Parsel Yüzölçümü         :  5299,66 m2

Muh. Bedel                   :  2.250.000,00-TL

Geçici Teminat              :  67.500,00-TL

İhale Tarih ve Saati       :  29.07.2015-14:00

6209/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gölmarmara Belediye Başkanlığından:

Madde: 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan Manisa İli Gölmarmara İlçesi Atatürk Mahallesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesinde bulunan 6771 parselde kayıtlı 923,97 m² Arsa üzerinde bulunan Bina vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. (Satılacaktır)

Söz konusu bina vasıflı taşınmaz, idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

Madde: 2 - İhale Günü, Saati ve İhale Yeri

İhale 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat: 14.00’da Gölmarmara Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale Muhammen bedeli 2.800.000,00.TL olup; Geçici teminat bedeli 84.000,00.TL'dir.

3 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

Kanunla, Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararları ile geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan daire ve kuruluşlarla, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, öğrenim kurumları ve bankaların ihalelerine girmeleri yasaklanmış olanlar, Gölmarmara Belediye personeli ve ihale komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak kişilerin eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları doğrudan veya aracı kullanarak ihaleye katılamazlar.

Yasaklı olduğu halde ihaleye katıldığı sonradan tespit edilen istekli adına yapılan ihale iptal edilir ve verdiği teminat irat kaydedilir.

Madde: 3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler

Kapalı teklif mektupları aşağıda belirtilen belgelerle birlikte verilir;

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi, (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi, (Tüzel Kişiler)

e) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

f) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname,

g) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

h) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekaleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname,

ı) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Madde: 4 - Geçici Teminat

İstekliler, muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

d) Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise Belediyemiz veznesi veya Ziraat Bankası Gölmarmara Şb. nezdindeki IBAN NO: TR 29 0001 0007 3533 9588 5000 02 nolu hesabına yatırılabilir.

Madde: 5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı; Gölmarmara Belediye binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 50,00 TL tutarında dosya bedeli ödenerek temin edilebilir.

Madde: 6 - Tekliflerin Verilmesi

İstekliler, teklif mektuplarının içinde bulunduğu Kapalı Zarfı ihale günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Gölmarmara Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gölmarmara adresine teslim edeceklerdir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale günü ( 20.07.2015 ) saat 14.00’a kadar Gölmarmara Belediye Başkanlığı Eskicami Mahallesi Gaziler Caddesi NO: 134 Gölmarmara - MANİSA adresine ulaşması şarttır. İsteklinin yukarıda belirlenen saatten sonraki tevdi istekleri veya postadaki gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve ihaleye katılmak için mazeret olarak ileri sürülmeyecektir.

Madde: 7 - Kesin Teminat

İhale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleşme imza tarihinden önce ihale bedelinin % 6 (yüzde altı) ’ oranında süresiz kesin teminat alınacaktır.

Madde: 8 - Ödeme Yeri ve Şartları

Gayrimenkul İhale onay tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içersinde 1.000.000,00.TL`sı, 25.08.2015, tarihinde 1.000.000,00.TL`sı, kalanın ise 15.09.2015 tarihinde ödenmesine (KDV alınmayacaktır); Ödemenin tamamlanmasına müteakip tapu işlemlerinin yapılmasına.

İlan olunur.

6159/1-1


IRMAK - ZONGULDAK HATTI KM: 296+400 ALT GEÇİT PROJESİ İLE KM: 322+630' A HİDROLİK KÖPRÜ PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/84905

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: “IRMAK - ZONGULDAK HATTI KM: 296+400 ALT GEÇİT PROJESİ İLE KM: 322+630' A HİDROLİK KÖPRÜ PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİ” Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle KİK 19. madde Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

3 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

4 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati:

a) İhale kayıt numarası: 2015/84905

b) İhale usulü: KİK 19. madde Açık İhale Usulü

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BÜROSU BEHİÇBEY/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 22.07.2015

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY/ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22/07/2015 Çarşamba günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6- a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BEHİÇBEY/ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY/ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 200 TRY (Türk Lirası) (iki yüz Türk Lirası)

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6212/1-1


ALSZ (GRUP1 M1) EL TELSİZİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: ALSZ (Grup1 M1) El Telsizi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/82001

Dosya no                                   :  1524496

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  ALSZ (Grup1 M1) El Telsizi: 4 adet

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  23.07.2015 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- Teklif edilecek ürünün ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification -QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ALSz Atex sertifikaları 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 23.07.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6184/1-1


SEYYAR KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı: Seyyar kompresör alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/82701

Dosya No                                  :  1527497

1 - İdarenin                                : 

a) Adresi                                    :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Seyyar kompresör (1 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ilgili iş sahası. Kozlu / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  28. 07. 2015 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- İstekliler kompresör için CE Belgesini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.07.2015 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6185/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Tarım Alanları Gözlem ve Raporlama Sistemi Saha İşletme Hizmetleri Alımı (3 Aylık)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2015/86188

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak / İstanbul

b) Telefon ve faks numarası             :  0 212 285 6949 - 0 212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                 :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın:

a) Niteliği, türü ve konusu               :  “Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi” (TARBİL) Projesi kapsamında, Türkiye genelinde TARBİL Merkeze veri göndermek üzere kurulmuş olan 300 adet ve 2014-2015 döneminde kurulumu tamamlanacak olan 140 adet zirai-meteorolojik-fenolojik gözlem istasyonlarının bakımı, işletilmesi, iletişimi, servis ihtiyaçlarının karşılanması, 190 adet istasyonun spektral ışın yansıtım algılayıcı ve montajı, proje örneklemindeki 440 tarım parseline ilişkin zirai faaliyet verilerinin girilmesi için gerekli her türlü sarf malzemeleri ve lojistik giderler yükleniciye ait olmak üzere “Tarım Alanları Gözlem ve Raporlama Sistemi Saha İşletme Hizmetleri Alımı (3 Aylık)” alınacaktır.

b) Miktarı                                         :  6 Kalem

c) Yapılacağı yer                              :  Proje kapsamında kurulmuş ve bu yıl kurulması planlanan istasyonların saha uygulama noktaları.

d) Süresi                                          :  3 ay

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                              :  23.07.2015 Perşembe, 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. 500.000.-TL’’den az olmamak üzere banka referans mektubu.

4.1.8. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

4.1.9. İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgi sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Toplam alt yüklenici sayısı işletme hizmeti alınacak istasyon sayısının 1/10’undan fazla olamaz. Alt yüklenici kullanılması halinde de teknik ve idari şartname yüklenici açısından idarenin tek muhatabı sözleşme tarafı olan yüklenicidir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6207/1-1


KAROTLU JEOTEKNİK SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Jeoteknik Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/84813

1 - İdarenin                                         : 

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139  Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin                    :

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

                                                               40 farklı lokasyonda 3.000 metre ±%20 karotlu jeoteknik sondajı ve sondajlarda 40±5 adet örselenmemiş örnek alımı, 25±5 adet standart penetrasyon test işi (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir).

b) Yapılacağı yer                                 :  Çanakkale - Çan

c) İşin süresi                                       :  Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde hidrolik sistemli ve wire-line çalışan 2 (iki) adet sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlayacaktır. İlk sondajın fiili olarak dönmesi ile yüklenici işe başlamış kabul edilir. İşin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü.

3 - İhalenin                                          :

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  24/07/2015 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Her türlü Jeoteknik Sondaj işleri ve/veya Karotlu Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6143/1-1


İHALEYE DAVET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT):

SÖZLEŞME NO: ASAT2-G16

LOT 1 - FİZİKİ SU KAYIPLARI TESPİT EKİPMANLARI ALIMI

LOT 2 - MİNİBÜS TİPİ KUKA KANAL AÇMA ARACI ALIMI

LOT 3 - ARAÇ VE ÜZERİ YANA KATLANABİLİR BOMLU HİDROLİK VİNÇ ALIMI

LOT 4 - ARAÇ VE ÜZERİ TELESKOPİK EKLEM BOMLU HİDROLİK PLATFORM ALIMI

LOT 5 - SIVI KLOR TAŞIMA TANKERİ ALIMI

LOT 6 - TEMİZSU ARAZÖZÜ ALIMI

                                                                                                  Kredi No  : 7885-TU

                                                                                                  İhale No   : ASAT2-G16

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi II’nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “(Sözleşme No. ASAT2-G16) “Lot 1 - Fiziki Su Kayıpları Tespit Ekipmanları Alımı”, “Lot 2 - Minibüs Tipi Kuka Kanal Açma Araçları Alımı” , “Lot 3 – Araç ve Üzeri Yana Katlanabilir Bomlu Hidrolik Vinç Alımı” , “Lot 4 - Araç ve Üzeri Teleskopik Eklem Bomlu Hidrolik Platform Alımı” , “Lot 5 – Sıvı Klor Taşıma Tankeri Alımı” ve “Lot 6 - Temiz Su Arazözü Alımı” sözleşmeleri uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanların/malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

Söz konusu ekipmanlar/mallar;

 

LOT 1

TEKNİK ŞARTNAME NO

TANIMI

BİRİM

MİKTAR

2.1.

Akustik Dinleme Mikrofonu

Adet

14

2.2.

Notebook Bilgisayar

Adet

4

2.3.

Termal Kamera

Adet

1

2.4.

Derin Kuyu Gözlem Kamerası

Adet

1

2.5.

Boru içi İttirilebilir Kamera

Adet

1

 

LOT 2

TANIMI

BİRİM

MİKTAR

Minibüs Tipi Kuka Kanal Açma Araçları (Şasi Araç ve Basınçlı Su ile Kanal Açma Ekipmanı ile tanımlı diğer ekipmanlardan oluşan)

Adet

3

 

LOT 3

TANIMI

BİRİM

MİKTAR

Araç ve Üzeri Yana Katlanabilir Bomlu Hidrolik Vinç temini

Adet

2

LOT 4

TANIMI

BİRİM

MİKTAR

Araç ve Üzeri Teleskobik Eklem Bomlu Hidrolik Platform temini

Adet

1

LOT 5

TANIMI

BİRİM

MİKTAR

Şasi araç üzeri 2 ton hacimli sıvı klor tankına ve 1 ton hacimli su tankına sahip, sıvı klor taşıma tankeri temini

Adet

1

 

LOT 6

TANIMI

BİRİM

MİKTAR

Şasi araç üzeri 14.000 litre hacimli su tankına sahip, üzeri 2 kademeli normal ve yüksek basınçlı su pompası bulunan Temiz Su Arazözü Temini

Adet

1

 

olarak belirlenmiştir.

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli;

“Lot 1 - Fiziki Su Kayıpları Tespit Ekipmanları Alımı” ve/veya

“Lot 2 - Minibüs Tipi Kuka Kanal Açma Araçları Alımı” ve/veya

“Lot 3 - Araç ve Üzeri Yana Katlanabilir Bomlu Hidrolik Vinç Alımı” ve/veya

“Lot 4 - Araç ve Üzeri Teleskopik Eklem Bomlu Hidrolik Platform Alımı” ve/veya

“Lot 5 - Sıvı Klor Taşıma Tankeri Alımı” ve/veya

“Lot 6 - Temiz Su Arazözü Alımı”

için teklif vermeleri gerekmektedir.

Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. Fiyat teklifleri her bir Lot için ayrı ayrı değerlendirilecek olup, her bir Lot için ihale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır.

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içinde (2010 yılından teklif verme tarihine kadar); teklif vereceği lot(lar) için aşağıda “Tablo 1”de belirtilen işlerde, bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif edeceği bedelin %50 (yüzde elli)’sine karşılık gelen deneyime sahip olmalıdır.

Bu tecrübesini referans mektupları veya önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları/Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri ve faturalar veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu ile tevsik edecektir. İş deneyim belgeleri ve/veya faturalar ve/veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi “Tablo 1”de her LOT için ayrı ayrı belirtilmiş nitelikte işler için olacaktır.

Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2010 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

 

TABLO 1 - YETERLİLİK KISTASLARI İÇİN AÇIKLAMALAR

Lot 1 için;

su kayıpları tespit ekipmanları imalatı ve/veya tedariğinde

Lot 2 için;

benzer kanal ve boru temizleme ekipmanlarının imalatı ve/veya tedariğinde

Lot 3 için;

araç üzerinde katlanabilir bomlu hidrolik vinç imalatı ve/veya tedariğinde

Lot 4 için;

araç üzerinde teleskobik eklem bomlu hidrolik platform imalatı ve/veya tedariğinde

Lot 5 için;

sıvı kimyasal madde ve/veya tehlikeli madde taşımacılığına uygun benzer araçların imalatı ve/veya tedariğinde

Lot 6 için;

temiz su arazözü ve/veya su tankı ile birlikte yüksek basınç pompası sistemi ile teçhiz edilmiş benzer araçların imalatı ve/veya tedariğinde

 

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2005 yılından teklif verme tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iii. Teklif sahibi acente ise (aracı kurum olarak teklif veriyorsa) birden fazla üretici için teklif verecek olursa, her teklif için ayrı ayrı Teklif Formu doldurulmamış, geçici teminat verilmemiş ve her bir üreticiden yetki belgesi alınmamışsa, teklif uygun bulunmayacak ve reddedilecektir.

4. Ortak Girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Sayın İbrahim Uğur ERKIŞ’tan gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler.

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:265

07130 ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon  : 0.242. 259 32 16 (Pbx)

Faks      : 0.242. 259 32 20

e.posta   : yonetim@aldas.com.tr

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 100. Yıl Şubesi Şube Kodu: 313 IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 Hesap No: 00158007292315442 hesabına, “ASAT2-G16” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7. Teklifler en geç 13 Ağustos 2015, Perşembe günü saat 14:00’e (yerel saat) kadar; aşağıda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu ve/veya mektupları ile 5. Maddede belirtilen adrese teslim edilecektir.

Teklifler için geçici teminat mektupları:

 

Lot 1 için;

en az 8.000 TL (sekizbin) veya eşdeğerinde

Lot 2 için;

en az 16.000 TL (onaltıbin) veya eşdeğerinde

Lot 3 için;

en az 18.000 TL (onsekizbin) veya eşdeğerinde

Lot 4 için;

en az 7.000 TL (yedibin) veya eşdeğerinde

Lot 5 için;

en az 5.000 TL (beşbin) veya eşdeğerinde

Lot 6 için;

en az 5.000 TL (beşbin) veya eşdeğerinde

 

Birden fazla Lot için teklif sunan Teklif Sahipleri ilgili Lotlar için yukarıda istenilen tutarı karşılayacak şekilde ayrı ayrı geçici teminat mektupları sunacaktır.

Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir.

8. Teklifler 13 Ağustos 2015, Perşembe günü

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 265

Kat: 3 Toplantı Salonu

07130 ANTALYA-TÜRKİYE

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’te (yerel saat) açılacaktır.

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6205/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığından:

JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA RUHSAT SAHASI

1 - İhale Konusu İş:

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

A) Kocaeli İli, Derincel İlçesi, Toylar Köyü sınırlarında, ER:3315070 nolu 345,00 hektar alana sahip, G23b3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

Ruhsat Safhası     :  Arama Ruhsatı

Kaynağın Cinsi    :  Jeotermal Kaynak

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

744700

747000

747000

744700

Yukarı (X)

4525500

4525500

4524000

4524000

 

B) Tahmin Edilen Bedel:

 

İlçe

Köyü

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Derince

Toylar Köyü

345,00 Hektar

24.495,00 TL

735,00 TL

22.07.2015

10:45

 

JEOTERMAL KAYNAK DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI

2 - İhale Konusu İş:

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

A) Kocaeli İli, Gebze İlçesi, ER:3318542 nolu, 3027,02 hektar alana sahip, G22b2, G23a1, G23a4, G23b1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

Ruhsat Safhası     :  Arama Ruhsatı

Kaynağın Cinsi    :  Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su

 

1.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

713000

709000

709000

713000

Yukarı (X)

4529000

4529000

4532500

4532495

2.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

732000

732000

735000

735000

737000

737000

732010

 

Yukarı (X)

4538000

4539000

4539000

4541000

4541000

4538000

4538000

 

3.Poligon

1.Nokta

2. Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

715100

715100

714400

714630

714900

714600

712990

712990

Yukarı (X)

4526000

4524800

4524000

4523200

4522650

4522000

4522000

4526000

 

B) Tahmin Edilen Bedel:

 

İlçe

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Gebze

3027,02 Hektar

54.426,00 TL

1.633,00 TL

27.07.2015

10:00

 

DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATI

3 - İhale Konusu İş:

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

A) Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Ovacık Köyü sınırlarında, ER:3248847 nolu 4800,00 hektar alana sahip, G23a1, G22b2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

Ruhsatın Safhası  :  Arama Ruhsatı

Kaynağın Cinsi    :  Doğal Mineralli Su

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

708000

710000

710000

718000

718000

708000

Yukarı (X)

4537000

4537000

4538000

4538000

4533000

4533000

 

B) Tahmin Edilen Bedel:

 

İlçe

Köyü

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Gebze

Ovacık Köyü

4800,00 Hektar

43.200,00 TL

1.300,00 TL

27.07.2015

10:15

 

DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME

4 - İhale Konusu İş:

İlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda belirtilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

A) Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Sultaniye Köyü sınırlarında, ER:3267889 nolu 100,08 hektar alana sahip, G24d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen saha,

Ruhsat Safhası :  İşletme Ruhsatı

Kaynağın Cinsi :  Doğal Mineralli Su

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

252152

253036

253027

253051

253145

253127

252117

Yukarı (X)

4499411

4499380

4499129

4499027

4498860

4498370

4498370

 

B) Tahmin Edilen Bedel:

 

İlçe

Köyü

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Kartepe

Sultaniye Köyü

100,08 Hektar

24.495,00 TL

735,00 TL

27.07.2015

10:30

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                  :  Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü İzmit/KOCAELİ

b) Hangi Şartlarda Alınacağı               :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

                                                               Şartname bedeli; Kocaeli Defterdarlığı veznesi veya Kocaeli Defterdarlığı Ziraat Bankası İzmit Şubesi IBAN:TR07 000 1000 163 00001 000 5597 nolu hesaba yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                :  Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı,

                                                               Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Toplantı Salonunda Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 129  İzmit/KOCAELİ

b) Yapılacağı Tarih                             :  22.07.2015 Çarşamba günü

c) Usulü                                              :  2886 sayılı D.İ. Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                 :  Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı,

                                                               Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Toplantı Salonu  İzmit/KOCAELİ

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati         :  22.07.2015 Çarşamba günü

                                                               3315070 Ruhsatlı saha için saat: 10:45

                                                               3318542 Ruhsatlı saha için saat: 10:00

                                                               3248847 Ruhsatlı saha için saat 10:15

                                                               3267889 Ruhsatlı saha için saat 10:30

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmuhaberi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5420/1-1