7 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29409

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Dışişleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dışişleri Bakanlığından:

T.C DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜTERCİM GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere “mütercim” unvanlı

- İngilizceden 5,

- Fransızcadan 3,

- Almancadan 2,

- Arapça ve Rusça dillerinden ise 1’er kişi olmak üzere;

Toplam 12 personel alınacaktır.

2 - Arapça ve Rusça dillerinin herhangi birinden atanması düşünülen adaylar arasından nihai olarak başarılı olacakların sayısının atanacak azami kadro sayısından az olması halinde, buradaki boşluk diğer dillerden sınava girecek adaylar için kullanılacaktır.

3 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması, 28 Ağustos 2015 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

4 - Giriş sınavlarına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş hususlar, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak;

2 - Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak;

3 - Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman, Arap, Rus Dili/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya Rusça bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak;

4 - Aşağıda sıralanan yabancı dil grupları itibarıyla, 2014 veya 2015 yılları içerisinde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (e-YDS (sadece İngilizce için)/YDS) aşağıda kayıtlı taban puanları aşmış olmak;

İngilizce, Fransızca veya Almancadan sınava girecekler için:

KPSS-3 puan türünde en az 70 puan ve sınava başvurulan yabancı dilde 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde e-YDS (sadece İngilizce için)/YDS’den en az “85” puan almış olmak, ayrıca, başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 50 kişi arasına girmek.

Arapça veya Rusçadan sınava girecekler için:

KPSS-3 puan türünde en az 60 puan ve sınava başvurulan yabancı dilde 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde YDS’den en az “C” (en az 70) düzeyinde puan almış olmak, ayrıca, başvuruda bulunanlar arasında KPSS puanına göre tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 10 kişi arasında yer almak.

5 - Sınava katılmaya hak kazananları listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

6 - Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

Sınav başvuruları, 20 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak ve 7 Ağustos 2015 tarihinde saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) KPSS sonuç puanının beyanı,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

d) 2013, 2014 veya 2015 yıllarına ait e-YDS/YDS sonuç puanının beyanı (İngilizce, Almanca veya Fransızcadan sınava girecek adaylar için en az “85” puan; Arapça ve Rusçadan sınava girmek isteyenler için ise en az “C” düzeyinde ).

IV. SINAVIN AŞAMALARI

Yazılı Sınav:

1 - Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

a) Uluslararası ilişkiler alanında Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi

b) Uluslararası ilişkiler alanında yabancı dilde bir metnin Türkçeye çevirisi

2 - Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir.

3 - Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde (www.mfa.gov.tr) ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav:

1 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilecektir. Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

2 - Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.

3 - Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

4 - İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve e-posta üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

e-posta: sinav@mfa.gov.tr

6202/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Devrim Erbil Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Prof. Devrim ERBİL

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/05/2015 tarih ve E.2015/130, K.2015/145 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Devlet Sanatçısı Prof. Devrim ERBİL’in adını, sanat eserlerini ve plastik sanatlarını korumak, yaşatmak ve geliştirmek ve evrensel değerde sanat eserlerini yarattığı ve yaşamını geçirmiş bulunduğu bazı önemli mekânları tanıtmak ve topluma kazandırmak amacıyla müze haline dönüştürmektir. Vakıf, bununla birlikte, Türk toplumunun kültürel, sanatsal, bilimsel ve sosyal alanlarda gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak amacıyla eğitim ve öğretim hizmeti vermeyi, sanatı ve sanatçıları desteklemeyi amaçlamaktadır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000.-(üçyüzyüzbin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Prof. Devrim ERBİL, Akın EKİCİ, Barış ERBİL

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın mal varlığı, hakları, sanat eserleri ve kitapları, Prof. Devrim ERBİL adına ayrı bir bölüm oluşturmak koşuluyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6201/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kadın ve Demokrasi Vakfı (kısa adı Kadem Vakfı).

VAKFEDENLER: Sümeyye ERDOĞAN, Emine Sare AYDIN YILMAZ, Hafize Şule ALBAYRAK, Sema SİLKİN, Reyhan KALYONCU, Fatma Kübra SARUHAN, Sevim Zehra KAYA, Esra VARANK, Özgül Özkan YAVUZ, Sezen GÜNGÖR, Sena İPŞİRLİ, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM).

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.06.2015 tarihinde kesinleşen 04.06.2015 tarihli ve E: 2015/199 K: 2015/256 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kadın ve ailenin toplumsal rolünü ve statüsünü yükseltmek; aile kurumunun güçlenmesini sağlamak; kadına siyasal, sosyal, ekonomik vb. alanlara katılım bilinci aşılamak; kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda manevi değerlere saygılı toplumsal bilincin artırılması için çalışmak; kadın ve aile haklarını koruyarak demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının gelişmesine, yaygınlaşmasına ve kökleşmesine katkıda bulunmak; kadınların gerek aile içinde, gerekse ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta değer üreten bireyler olmalarını desteklemek onların yetenekli, girişimci ve nitelikli bireyler olmasına katkıda bulunmak yaşam boyu eğitimi teşvik etmek; milli ve manevi değerlerimize, insana ve doğaya saygılı; fikren, bedenen ve kültürel yönden sağlıklı, toplumumuza ve insanlığa değer katan, demokratik değerleri ve ilkeleri benimsemiş, özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine katkıda bulunmak; bu kapsamda tüm ülke çapında; eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak ve bu konularda maddî ve manevi her türlü desteği ve girişimi gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Emine Sare AYDIN YILMAZ, Sümeyye ERDOĞAN, Sema SİLKİN, Sena İPŞİRLİ, Sezen GÜNGÖR, Özgül Özkan YAVUZ, Hafıze Şule ALBAYRAK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetin uygun göreceği bir vakıf veya kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6200/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres            : Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN

Tel                 : 0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme

 

Firma Adı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ZİRVE YANGIN SÖNDÜRME TÜP DOLUM BAKIM-ÜMİT BURCU

TS 11827

33-HYB-573

01.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

MACROSOFT BİLİŞİM TEKN. YAZILIM İNŞ. REK. GIDA TUR. MED. İTH. İHR.TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 12907

TS 13149

33-HYB-733

01.06.2015

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

ZAMAN OTO

TS 13070

TS 12859

TS 10079

33-HYB-231

01.06.2015

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

BİLGİNER GÜVENLİK SPOR ORGANİZASYON ELETRONİK TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12540

TS 10956

TS 12831

TS 13229

33-HYB-568

01.06.2015

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı İçin Olumsuz

MERSİN ÇAĞDAŞ TURİZM İNŞAAT TEMİZLİK OTOMOTİV PETROL GIDA İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12652

TS 12524

TS 12257

TS 12866

33-HYB-271

01.06.2015

Ara Kontrol Olumsuz

AKTIP TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12426

33-HYB-241

22.06.2015

Firma Talebi

BAYIR AKARYAKIT EMLAK PETROL TEKSTİL GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12663

TS 12820

TS 11939

33-HYB-810

29.06.2015

Firma İsteği

6178/1-1


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesör alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölümü ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi), bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (6 altı takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından ulaşılabilinir.

 

Fakülte

Bölümü

Unvan

Adet

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Profesör

1

Doçent

1

Psikoloji Bölümü

Profesör

1

Doçent

1

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Doçent

1

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doçent

1

İç Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doçent

1

6219/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Yrd. Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

Yrd. Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

1

Güzel Sanatlar ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doçent

1

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Yrd. Doçent

1

Fen-Edebiyat

Psikoloji

Yrd. Doçent

1

6223/1-1


 


 


 


 


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi " hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (adet) dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans,

Doktora Mezuniyet Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, 6 (altı) adet Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi (ÜAK Formatında) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte/Yüksekokula şahsen veya posta yolu ile teslim edeceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgeleri ile askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

* Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile eğitim durumlarına ilişkin belgeler bulunacaktır. Ayrıca, bilimsel yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime teslim edecekleri dosya sayısı kadar sunmaları gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

* Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. İlanen duyurulur.

 

BİRİM/LÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

İLANDA ARANAN ŞARTLAR

EDEBİYAT FALTESİ

Arkeoloji

Prohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Yrd. Doç

4

1

Arkeoloji alanında Doktora yapmış olmak.

Çağdaş Türk Leh. ve Ede.

Güney-Batı Türk Leh. ve Edebiyatları

Yrd. Doç

4

1

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Doktora yapmış olmak ve bu alanda çalışmaları bulunmak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Yrd. Doç

4

1

Tarih alanında Doktora yapmış olmak. Yeniçağ Tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd. Doç

3

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yön. Teftişi, Plan. ve Eko.

Yrd. Doç

4

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

zel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yrd. Doç

5

1

Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

zel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç

4

2

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Moleküler Biy. ve Genetik

Mikrobiyoloji

Doçent

3

1

İlgili alanda Doçentlik unvanını almış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yrd. Doç.

5

1

Kur'an-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

Arap Dili ve Belagatı alanında çalışmalar yapmış olmak. Doçentliğini ve Profesörlüğünü ilgili alanda almış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

4

1

Hadis Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

4

1

İslam Hukuku Tarihi ve İslam Hukuku bilim dallarının birinde doktora yapmış olmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yrd. Doç.

5

1

Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi veya Din Eğitimi bilim dallarının birinde doktora yapmış olmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yapmak.

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

Türk İslam Edebiyatı, İslam Sanatları veya Türk Din Musikisi bilim dallarının birinde doktora yapmış olmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yapmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

Makine Mühendisliği

Konstksiyon

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Orman Mühendisliği

Orman Amenajmanı

Doçent

1

1

Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentlik unvanını almış olmak.

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

3

1

İlgili alanda Doçentlik unvanını almış olmak.

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

6233/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.06.2015 Karar No: 6859

ŞİRKETİN                          :

● TİCARİ UNVANI          :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ                       :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Ankara

● MÜRACAAT TARİHİ   :  22.01.2015

RUHSATIN                       :

• MAHİYETİ                      :  İşletme ruhsatı

• KAYNAKLANDIĞI

  ARAMA RUHSATI        :  AR/TPO/3545

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  4.225 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE          :  Merkez

• PAFTA NUMARASI      :  ARİ/TPO/K/L43-c3-2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu AR/TPO/3545 hak sıra no.lu arama ruhsatı sınırları içerisinde kalan 4.225 hektarlık ARİ/TPO/K/L43-c3-2 paftası için petrol işletme ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddeleri gereğince, başvuru paftasında herhangi bir petrol keşfi ve üretim faaliyeti gerçekleştirilmemesi nedeniyle, talebin reddine karar verilmiştir.

6197/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 18.06.2015 tarih ve 913/2029 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.06.2015 tarih ve1642/3763 sayılı kararları ile onaylanan Ormançiftliği Mahallesi 8503 ile 8614 nolu adalara ilişkin 36000/2 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

6198/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ