6 Temmuz 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29408

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TEŞEKKÜLÜMÜZÜN ANKARA - KONYA - ANKARA HATTINDA İŞLETİLEN KONVANSİYONEL TRENLERİN YOLCULARI İLE YHT BAĞLANTILI KOMBİNE YOLCULARININ KARAMAN - KONYA - KARAMAN ARASI SEYAHATLERİNİN 27/07/2015 - 31/12/2015 TARİHLERİ ARASINDA OTOBÜS KİRALANMAK SURETİYLE SAĞLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


6 ADET T-67 UÇAK VE YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN SATIŞI İŞİ KAPALI TEKLİF VE ARTIRIM İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MADEN İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


MADEN İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK KOT İŞ ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


2 ADET DVOR CİHAZI TEMİN VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


14 ADET DME CİHAZI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 28,14TL ile en çok 36.367,60 TL arasında değişen; 21/07/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,81 TL, en çok 3.636,76 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 29 Kalem muhtelif eşya (Cep Telefonu, Oto teyp, Güneş Paneli, Viski Şisesi kapağı, Panel Radyatör vs.); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 22/07/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5772/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZÜN ANKARA - KONYA - ANKARA HATTINDA İŞLETİLEN KONVANSİYONEL TRENLERİN YOLCULARI İLE YHT BAĞLANTILI KOMBİNE YOLCULARININ KARAMAN - KONYA - KARAMAN ARASI SEYAHATLERİNİN 27/07/2015 - 31/12/2015 TARİHLERİ ARASINDA OTOBÜS KİRALANMAK SURETİYLE SAĞLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/85783

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/4199 - 4469 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale Konusu İşin Adı          :  Teşekkülümüzün Ankara-Konya-Ankara hattında işletilen konvansiyonel trenlerin yolcuları ile YHT bağlantılı kombine yolcularının Karaman-Konya-Karaman arası seyahatlerinin 27/07/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında otobüs kiralanmak suretiyle sağlanması hizmet alımı işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 20/07/2015 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şubesinde 4026-B no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6195/1-1


6 ADET T-67 UÇAK VE YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde bulunan;

• T-67 M 200 Serisi 6 adet uçak

• T-67 M 200 SLINGSBY Uçaklara ait 789 kalem formsuz yedek parça

• T-67 M 200 SLINGSBY Uçaklara ait 271 kalem formlu yedek parça satışı

20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler TC-CBB, TC-CBD, TC-CBH, TC-CBM, TC-CBP Tescil İşaretli Hava Araçlarını THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, TC-CBR Tescil İşaretli Hava Aracını Etimesgut Meydan İşletmeler Kısmında mesai saatleri (08:30 ile 17:30) arasında görebileceklerdir.

3 - İstekliler liste ve şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 79

6142/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN SATIŞI İŞİ KAPALI TEKLİF VE ARTIRIM İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin;

a) Adres                                  :  Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0344 524 26 75-76 /0344 524 25 80-82

c) Elektronik Posta Adresi      :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü, miktarı:

 

S.

No

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

1. Kategori Atık Yağ

85 Ton

AEBTS-2015/21

59,00 TL

21.07.2015

 

b) Teslim yeri                         :  Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Atık Yağ Depolama Alanı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşme tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde bedeli peşin yatırılarak teslim alınacaktır.

d) İhale usulü                          :  Kapalı teklif açık artırım yolu ile

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  21.07.2015 Tarih, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının

   Görülmesi ve Temini           :  Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi

4 - İhale dökümanı                  :  (Dosya No: 2015/21)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 21/07/2015, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

6121/1-1


MADEN İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Manisa İli Alaşehir İlçesine bağlı Delemenler Mahallesinde Uşak L21-A4 paftada bulunan 66569,056 m² yüz ölçümlü alanın kum ve çakıl üretimi amacıyla maden işletme hakkı, beş (5) yıl süreli I(A) gurubu maden işletme ruhsatı verilmek üzere 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULU ile ihale edilecektir.

2 - İhale Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 Yunus Emre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda 30.07.2015 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır.

3 - İşin muhammen bedeli 1.282.947,27 TL, %3 geçici teminat miktarı ise 38.488,42 TL. dir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 Yunus Emre/MANİSA) bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler;

Gerçek kişiler için;

a) Müracaat dilekçesi

b) T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

c) Noter tasdikli imza sirküleri, vekil olarak katılacakların ayrıca noter tasdikli vekâletnameleri.

d) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

e) Tebligat için adres beyanı

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi.

Tüzel kişiler için;

a) Müracaat dilekçesi

b) Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

c) Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

d) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

e) Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi.

g) Tebligat için adres beyanı

h) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

6 - İstekliler; istenen belgeleri ihalenin olacağı gün ve saatte ihale komisyonu huzurunda vereceklerdir.

İlan olunur.

6176/1-1


MADEN İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Manisa İli Şehzadeler İlçesine bağlı Karayenice Mahallesinde K18-b3 paftada bulunan 7573,46 m² yüz ölçümlü alanın kum ve çakıl üretimi amacıyla maden işletme hakkı, beş (5) yıl süreli I(A) gurubu maden işletme ruhsatı verilmek üzere 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULU ile ihale edilecektir.

2 - İhale Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 Yunus Emre/MANİSA adresinde bulunan Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda 06.08.2015 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır.

3 - İşin muhammen bedeli 49.303,15 TL, %3 geçici teminat miktarı ise 1.479,09 TL. dir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 Yunus Emre / MANİSA) bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler;

Gerçek kişiler için;

a) Müracaat dilekçesi

b) T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

c) Noter tasdikli imza sirküleri, vekil olarak katılacakların ayrıca noter tasdikli vekâletnameleri.

d) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

e) Tebligat için adres beyanı

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi.

Tüzel kişiler için;

a) Müracaat dilekçesi

b) Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

c) Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

d) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

e) Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi.

g) Tebligat için adres beyanı

h) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

6 - İstekliler; istenen belgeleri ihalenin olacağı gün ve saatte ihale komisyonu huzurunda vereceklerdir.

İlan olunur.

6177/1-1


AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen Akaryakıt Satış İstasyonunun 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 24/07/2015 Cuma günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

S.No

Mahalle/Sk.

Ada

Parsel

m²

İmar Planı

Tahmini Bedel

Geçici Tem.

1

Küçükkumla Mahallesi

334

7

4061,16 m²

Akaryakıt İstasyonu

2.500.000 TL

75.000 TL

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK Kurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge

m) Şartname alındı makbuzu

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

o) Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 24/07/2015 Cuma günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

5759/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK KOT İŞ ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt No                           :  2015-81687

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  satınalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Kot İş elbisesi:1347 Takım

b) Teslim Yeri                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de teslim edilecektir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  28/07/2015 - 15:00

c) Dosya No                              :  1532205

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler,

4.2.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte 1 adet numune vereceklerdir.

4.2.2 - İş elbiseleri için teknik şartnamede ki Teknik özellikler geçerli olacaktır.

5 - Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 28.07.2015, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6183/1-1


2 ADET DVOR CİHAZI TEMİN VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası               :  2015/16

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 3206330 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :+90 (312) 204 23 41-204 23 48 -

                                                     204 26 26 - 204 28 78 - 204 23 40

                                                     Faks: +90 (312) 212 81 58

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Mal Alımı - 2 Adet DVOR Cihazı Temin ve Tesisi İşi

b) Teslim Yeri                           :  Kayseri Havalimanı ve Bursa Yenişehir Havalimanı’dır.

c) Teslim Tarihi                         :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 300 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve Saati                       :  21.08.2015 günü, Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari Şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari Şartnamenin 10’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem (teslimat süresi içerisinde 2 Adet) miktarında üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini sunacaktır.

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma - geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların broşür katalog ve fotoğrafları:

Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncelleştirilmiş, orijinal teknik dokümanlar aşağıda belirtilen hususlara uygun şekilde teklif evrakları ile birlikte verilecektir:

4.2.4.1. Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya “Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir)

İstekli; teklif ettiği sisteme ait orijinal teknik doküman/broşürde, Teknik Şartnamede belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise ayrı bir dosya halinde ilave teknik doküman/belge/broşür sunacaktır. (Söz konusu dosya “İlave Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir.)

4.2.4.2. Birim fiyat cetvelinde yer alan kalemlerde yer alan malzemelere ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanlar Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen malzemelere ait olacaktır.

4.2.4.3. Sistemlere ilişkin temel nitelikte bir FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk Analiz Raporu) dokümanı sunulacaktır. Bu raporda tehlike tanımlaması yapılacak, operasyonel ve teknik risk değerlendirmesi ile risk azaltma tedbirleri belirtilecektir.

4.2.4.4. Teklifle beraber sunulacak bir takım doküman: cihazların gerçek fotoğraflarının yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı Katalog veya Broşür, Operatör(Kullanıcı) ve Teknik Bakım kitaplarından oluşacaktır. Teklif edilen cihazlara ait teknik dokümanlar teklif değerlendirmede ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz yerleşim şemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, ilk servise verme, bakım - onarım, açık devre şemaları, yedek parça listeleri BITE listesi v.b.) ihtiva edecek şekilde, eksiksiz olacaktır. Dokümanların sistemle ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. Eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonuçlarından Kuruluş sorumlu olmayacaktır.

4.2.4.5. Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen cihaza ait teknik dokümanlar ve FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk Analiz Raporu) orijinal DVD veya USB bellek olarak teklifte verilecektir. Seri numarası olmayan, her türlü modifikasyona açık olan-kopya-DVD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir.

4.2.4.6. Teklifte sunulacak broşür ve bakım kitaplarında, teklif edilen DVOR Sistemiyle aynı marka ve modelde DVOR Sisteminin ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere gerçek fotoğrafla gösterilecektir. Her türlü müdahaleye açık olan, sadece bilgisayar ortamında yapılmış, sistem çizimleri kabul edilmeyecektir.

4.2.4.7. Sistem, shelter ve anten montajı ile ilgili her türlü proje teklife eklenecektir.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak, CVOR ve/veya ILS ve/veya DME Sistemleri kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL (YüzTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satışı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir.

8 - Teklifler, 21.08.2015 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

6191/1-1


14 ADET DME CİHAZI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası               :  2015/17

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32 06330 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  +90 312 204 23 40 - 204 23 41 - 204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78

                                                     +90 ( 312) 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Mal Alımı -14 adet DME Cihazı Temini

b) Teslim Yeri                           :  Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/Ankara Depolarıdır.

c) Teslim Tarihi                         :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 250 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve Saati                       :  20.08.2015 günü Saat:11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari Şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İdari Şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem (teslimat süresi içerisinde 14 Adet) miktarında üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini sunacaktır.

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2.’de ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların Broşür, Katalog ve Fotoğrafları:

Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncelleştirilmiş, orijinal teknik dokümanlar aşağıda belirtilen hususlara uygun şekilde teklif evrakları ile birlikte verilecektir.

4.2.4.1. Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya “Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir) teklif evrakları ile birlikte verilecektir.

İstekli; teklif ettiği sisteme ait orijinal teknik doküman/broşürde, Teknik Şartnamede belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise ayrı bir dosya halinde ilave teknik doküman/belge/broşür sunacaktır. (Söz konusu dosya “İlave Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir.)

4.2.4.2. Birim fiyat cetvelinde yer alan kalemlerde yer alan malzemelere ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanlar Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen malzemelere ait olacaktır.

4.2.4.3. Sistemlere ilişkin temel nitelikte bir FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk Analiz Raporu) dokümanı sunulacaktır. Bu raporda tehlike tanımlaması yapılacak, operasyonel ve teknik risk değerlendirmesi ile risk azaltma tedbirleri belirtilecektir.

4.2.4.4. Teklifle beraber sunulacak bir takım doküman: cihazların gerçek fotoğraflarının yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı Katalog veya Broşür, Operatör (Kullanıcı) ve Teknik Bakım kitaplarından oluşacaktır. Teklif edilen cihazlara ait teknik dokümanlar teklif değerlendirmede ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz yerleşim şemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, ilk servise verme, bakım - onarım, açık devre şemaları, yedek parça listeleri BITE listesi v.b.) ihtiva edecek şekilde, eksiksiz olacaktır. Dokümanların sistemle ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. Eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonuçlarından İdaremiz sorumlu olmayacaktır.

4.2.4.5. Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen cihazlara ait teknik dokümanlar ve FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk Analiz Raporu) orijinal DVD veya USB bellek olarak teklifte verilecektir. Seri numarası olmayan, her türlü modifikasyona açık olan-kopya-DVD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir.

4.2.4.6. Teklifte sunulacak broşür ve bakım kitaplarında, teklif edilen DME Sistemiyle aynı marka ve modelde DME Sisteminin ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere gerçek fotoğrafla gösterilecektir. Her türlü müdahaleye açık olan, sadece bilgisayar ortamında yapılmış, sistem çizimleri kabul edilmeyecektir.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak, CVOR ve/veya DVOR ve/veya ILS sistemleri kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli” maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Odada görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satışı yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir.

8 - Teklifler 20.08.2015 günü saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Odaya verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

6190/1-1