2 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29404

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım,

Başvurular için yurtdışıdan alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Doçent

1

Mimar kökenli, Mimarlık Alanı-Bina Bilgisi-Bina Tasarım Bilim Dalında doktora yapmış, Mimarlık pratiği olan.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

6075/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.05.2015 tarihli toplantısında, Sakarya ili nüfusuna kayıtlı 29.06.1987 doğumlu Fikri oğlu Bilal KARCI'nın Kırgızistan'daki "Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi" nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.04.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 04602 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

5978/1-1

—————

İsmet Karaca'nın İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünün soyadını kullanarak insanlara iş garantisi sözü verdiği, sahte isim ve imza ile belge düzenleyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığı ve bu suretle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/e maddesinde yer alan "Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 26.03.2015 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2015/35 sayılı karar ile "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, İsmet Karaca görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.03.2015 tarihli toplantısında alınan 2015/35 sayılı kararla; İsmet Karaca'nın Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 1 l/e maddesi uyarınca "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

5977/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

18.04.2015 tarih ve 29330 sayılı Resmi Gazete’nin 3502 ilan numarasıyla yayımlanan  1 adet ilanımızın 11 inci satırında; “Yüzölçümü: 8.970 hektar” cümlesi sehven yayımlanmış olup, doğrusu “ Yüzölçümü: 58.970 hektar ” şeklindedir.

İlgililere duyurulur.

3502/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Boğaziçi Musiki Vakfı, İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/06/2015 tarihinde kesinleşen, 24/03/2015 tarih ve E: 201/51, K: 2015/64 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6072/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Behiye ALTUĞ (Denetçi No: 14351, Oda Sicil No: 29423) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30.04.2015 tarihli ve E.2015/169 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Behiye ALTUĞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 22.06.2015 tarihli ve 17098 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5979/1-1

—————

Düzce İli, Akçakoca İlçesi, 388 ada, 24 parsel üzerindeki 118030 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Abdullah HÜDAVERDİ (Denetçi No: 5725, Oda Sicil No: 4537) tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2014/2086 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 27.04.2015 tarihli ve E.2014/2086-K.2015/595 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarihli ve 29077 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Abdullah HÜDAVERDİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.06.2015 tarihli ve 17598 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5980/1-1


 


 


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Fakültelerinin bölüm/programlarının öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim elemanları alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK

YARDIMCI DOÇENT

1

Biyomekanik alanında doktora yapmış olmak

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

REKREASYON

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Spor Yönetimi veya İşletme alanında doktora yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

PROFESÖR

1

Prof. kadrosuna başvuran öğretim üyelerinin Türk Dış Politikası, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri, güvenlik, terör ve bölgesel gelişmeler konusunda çalışan ve yayınları olan adaylar tercih edilmektedir.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

PROFESÖR

1

Sosyal Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Gelişim Psikoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI*

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

2

Travma; Sinir Bilim, Uygulamalı Psikoloji, Psikiyatri,  Klinik Psikoloji, Alanında Doktora Yapmış Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM - TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)*

PROFESÖR

1

Dil / Çeviri Bilim Alanında Doktora Yapmış Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK*

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Biyoloji / Moleküler Biyoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK*

PROFESÖR

1

Kimya Alanında Doktora Yapmış Olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

BESLENME ve DİYETETİK

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu/Beslenme Uzmanı, Biyokimya Uzmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Dahiliye Uzmanı, Gıda Mühendisi

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doktora Yapmış Olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

EBELİK

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Ebe, Hemşire, Kadın Doğum Uzmanı,
Çocuk Hastalıkları Hemşiresi, Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşiresi

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Hemşirelik Alanında Doktora Yapmış Olmak

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

PROF.DR.

1

Kadın Sağ.ve Hast. Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinden uzmanlığı olması.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Grafik Tasarım alanında doktora yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

FOTOĞRAF ve VİDEO

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Görsel İletişim, Grafik, Grafik Tasarım

KONSERVATUAR

TİYATRO

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Oyunculuk/Drama ve Oyunculuk Alanında Doktora Yapmış Olmak

KONSERVATUAR

TÜRK MUSİKİSİ

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Türk Halk Musikisi Alanında Doktora Yapmış Olmak

KONSERVATUAR

TÜRK MUSİKİSİ

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

4

Müzikoloji, Etnomüzikoloji, Etnik Müzik Alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

KONSERVATUAR

TÜRK MUSİKİSİ

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

4

İslam Tarihi ve Sanatları ve Türk Din Musikisi alanlarında akademik ve icraya yönelik çalışmaları bulunmak

KONSERVATUAR

OPERA

YARDIMCI DOÇENT

1

Opera Alanında Doktora Yapmış Olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM*

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Halkla İlişkiler / Gazetecilik Alanında Doktora Yapmış Olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER*

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Doktorasını siyaset bilimi, avrupa birliği hukuku alnında yapmış olmak veya doçentliğini siyaset bilimi bilim dalından almış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (TÜRKÇE)

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Doktorasını pazarlama alnında yapmış olmak veya doçentliğini Pazarlama bilim dalından almış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (TÜRKÇE)

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

1

Doktorasını finans ve ekonometri alnında yapmış olmak veya doçentliğini finans bilim dalından almış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE)*

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

1

Doktorasını pazarlama alnında yapmış olmak veya doçentliğini Pazarlama bilim dalından almış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE)*

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Doktorasını muhasebe alnında yapmış olmak veya doçentliğini muhasebe bilim dalından almış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK*

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Doktorasını işletme veya lojistik alnında yapmış olmak veya doçentliğini lojistik bilim dalından almış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

İŞLETME ENFORMATİĞİ

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Doktorasını  bilgisayar mühendisliği veya enformatik alnında yapmış olmak veya doçentliğini bilgisayar mühendisliği veya enformatik bilim dalından almış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ *

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Doktorasını turizm işletmeciliği alnında yapmış olmak veya doçentliğini turizm işletmeciliği bilim dalından almış olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK*

PROFESÖR

2

Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Şehir Planlama, Peyzaj Mimarlığı Alanlarından Birinden Doktora Yapmış Olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK*

YARDIMCI DOÇENT

1

Mimarlık Alanında Doktora Yapmış Olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK*

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

İç Mimarlık Alanında Doktora Yapmış Olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanında Doktora Yapmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

2

Endüstri Mühendisliği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Bilgisayar Mühendisliği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Alanında Doktora Yapmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

PROF., DOÇ., YRD.DOÇ.

3

Elektrik Mühendisliği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Makine Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

 

*İngilizce Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

İstenilen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi - İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kâğıthane / İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili (1459-1462)

6080/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi               1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi               1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                       1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının  2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Mekanik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İslam Hukukunda Sosyal Güvenlik Kurumları Alanında Çalışmış Olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilerin Şiddete Yönelik Davranışlarına Etkileri Üzerine Çalışmış Olmak

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doçentlik Unvanına Sahip Olmak

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Türk Dili Alanında Doçentlik Unvanına Sahip Olmak

İlköğretim Bölümü Altında Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Matematik Öğretmeni Adaylarıyla Yürütülen Ders İmeceleri Üzerine Çalışmış Olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Din ve Devlet İşleri Üzerine Çalışmış Olmak

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Çalışmış Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Geometri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Öklid Geometrisi Üzerine Çalışmış Olmak

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

19. Yüzyılda Osmanlı Toplumu Üzerine Çalışmış Olmak

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Renal Reperfüzyon Hasarı Konusunda Çalışmış Olmak

5985/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Yazı ekinde Ünvanı, Adresi, Belge Kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, Hizmet Belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki soruşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

FİRMA ADRESİ

BELGE NO

STANDART NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

1. 77 ERDOĞANLAR PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YALOVA İSMETPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:86/A YALOVA

16-HYB-2630

TS 11939/ EKİM 2013

01.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

2. AKINDEMİR PETROL TİC. VE SAN. A.Ş

FETHİYE MAH. MUDANYA CAD. NO:299 BURSA

16-HYB-2593

TS 11939/ EKİM 2013

20.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

3. ALİ OSMAN TUĞRAL - GOLDSİT BÜRO OTURMA GRUPLARI

AKÇALAR SANAYİ BÖLGESİ KURTULUŞ MAH. AKTOPRAKLAR CAD. NO: 6 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-145

TS 12487/OCAK 2012

27.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

4. ARAS İŞ MAKİNALARI BAKIM ONARIM NAKLİYAT İNŞAAT PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜÇEVLER MAHALLESİ 82.SOKÜK MAVİ CİN ALTI NO:1 N NİLÜFER/BURSA

16-HYB-1185

TS 12578/MART 2011

18.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

5. BAŞEREL ELEKTRONİK-ALİ OPRUKLU

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SATIŞ BLOĞU NO: 7/1 NİLÜFER/ BURSA

16-HYB-464

TS 13070/ŞUBAT 2004 - YETKİLİ SERVİSLER-TAKOGRAF TEST CİHAZLARINA HYB VERİLMESİNE ESAS KRİTERLER

01.06.2015

FİRMA İSTEĞİ

6. BURAN LOJİSTİK TARIM HAYV. AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TABAKHANE MH. ORGANİZE SANAYİ KÜME EVLER NO: 4 YENİŞEHİR BURSA

16-HYB-2621

TS 11939/ EKİM 2013 - TS 12820/TEMMUZ 2006

13.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

7. BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş.

BURSA RAY İŞLETME MERKEZİ ODUNLUK MAH.İZMİR YOLU BURSA

16-HYB-2631

TS 12820/T3 NİSAN 2012

27.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

8. E.K.G ISITMA SOĞUTMA SİST. İNŞ. TAAH. ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ GIDA TEKS. KONF. SAN. VE TİC LTD.ŞTİ.

ESENTEPE MH. SANAYİ CD. NO: 71 NİLÜFER/BURSA

16-HYB-1056

TS 12850/HAZİRAN 2012

09.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

9. İLHAMİ AYDIN PETROL ÜRÜNLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SAÇAKLI MAH. NO: 37 HARMANCIK/ BURSA

16-HYB-2453

TS 11939/EKİM 2013 -

TS 12820/TEMMUZ 2006

04.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

10. İMSAN İNEGÖL MOBİLYA VE METAL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CADDE NO: BİLA İNEGÖL/BURSA

16-HYB-95

TS 12487 OCAK 2012

27.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

11. KOLAY MAKİNA GIDA TEKSTİL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

SAKARYA MH. ULUBATLI HASAN BULVARI NO:86 OSMANGAZİ/BURSA

16-HYB-215

TS 12873/NİSAN 2002

09.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

12. SAFİYE GÜRSES - GÜRSES TİCARET

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ MERİH SOKAK NO5/A MERKEZ/YALOVA

16-HYB-2470

TS 12355/MART 2003

08.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

13. SEDAT SEVİNÇ-SES KOLTUK

MAHMUDİYE MAH. 31. MOBİLYA SOKAK NO: 13 İNEGÖL/ BURSA

16-HYB-2721

TS 12487/OCAK 2012

21.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

14. SİMPET AKARYAKIT VE SERVİS HİZM. TURİZM TAŞIMACILIK TİC. VE SAN. A.Ş.

MUDANYA CAD. NO:6 MERKEZ/BURSA

16-HYB-276

TS 11939/EKİM 2013

01.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

15. ŞENPET AKARYAKIT NAKLİYE GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YALOVA 1 ŞUBESİ

SUGÖREN KÖYÜ SÜPÜRGELİK MEVKİİ NO:10 MERKEZ/YALOVA

16-HYB-2666

TS 11939/EKİM 2013 -

TS 12820/TEMMUZ 2006

12.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

16. TEMCİT MERT-MERT SOĞUTMA

ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇİÇEK CAD. NO:47 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-527

TS 10079/OCAK 2010

01.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

17. TORKEM MAKİNA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

NİLÜFER TİCARET MERKEZİ 69.SK. NO:16/18 BURSA

16-HYB-2624

TS 12850/HAZİRAN 2012

01.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

18. UFUK ASANSÖR-UFUK ÖZCAN

DİKKALDIRIM MH. HERKÜL SK. NO: 3/21 MİNE APARTMANI BURSA

16-HYB-2459

TS 12255/EKİM 2013 - TS EN 13015+A1/HAZİRAN 2009

01.06.2015

TALİMATA AYKIRILIK

19. UĞURTAR TARIM ALET VE MAKİNALARI SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

ANKARA YOLU 7. KM. OTOSANSİT SANAYİ SİTESİ 5. BLOK 5.SOK. NO: 178-180-182 YILDIRIM/BURSA

16-HYB-516

TS 12531/NİSAN 2011

26.05.2015

TALİMATA AYKIRILIK

5830/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Merkez Bankasından: