1 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29403

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü - Transistör ve RF Devre Tasarımı Bilim Dalı

Doçent

1

5947/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Yasemin ARTAR (Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979) tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2015/10 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.04.2015 tarihli ve E.2015/10-K.2015/583 sayılı karar ile “dava konusu işlemin davacıya ilişkin kısmının iptaline” hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yasemin ARTAR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 22.06.2015 tarihli ve 17048 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5793/1-1

—————

Antalya ili, Kemer ilçesi, 376 ada 11 parsel üzerindeki 512882 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Asuman DURKAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 18.03.2015 tarihli ve E.2013/1338-K.2015/464 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Asuman DURKAN (Denetçi No:7650, Oda Sicil No: 6875) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.06.2015 tarihli ve 17510 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5826/1/1-1

—————

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 4 ada, 50 parsel üzerindeki 923444 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1339 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Kırklareli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi, Ali KOÇ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 08.04.2015 tarihli ve E.2014/1732-K.2015/566 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi, Ali KOÇ (Denetçi No: 17743; Oda Sicil No: 11624) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 24.06.2015 tarihli ve 17511 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5826/2/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İsteklilerin, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını 1-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne), Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ise ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul veya Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç olmak üzere, 10 (on) yıl süre ile kurum dışında, gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden ulaşılabilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari şart olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz.

Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunacak adaylar;

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için 17. maddelerinde istenenleri,

- http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin ederek dolduracakları özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını,

- Profesör ve doçent kadrolarına başvuracak olanlar ayrıca yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip; Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını, bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.

- Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını CD formatında teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR ANABİLİM/ANASANAT DALLARI SAYISI

KADRO ÜNVANI

KADRO

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık Temel Bilimleri

Doçent(2)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe

Profesör(3)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör(1)(4)

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör(5)

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı

Doçent(6)

1

Sanat Tarihi

Doçent(7)

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent(8)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Alman Dili ve Eğitimi

Profesör(1)(9)

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör(10)

1

Kimya Eğitimi

Profesör(11)

2

FEN FAKÜLTESİ

Risk Analizi

Doçent(12)

1

Teorik Kimya

Doçent(13)

1

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Heykel

Profesör(14)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim ve Organizasyon

Profesör(1)(15)

1

Kamu Politikaları

Doçent(1)(16)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Yazılımı

Doçent(1)(17)

1

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent(1)(18)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Odyoloji

Profesör(19)

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor

Yrd. Doçent(20)

1

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi

Yrd. Doçent(21)

1

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji

Doçent (Türkçe)(1)(22)

1

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(23)

1

Göz Hastalıkları

Doçent (Türkçe)(1)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (Türkçe)(1)

1

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

 

Profesör(24)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 - Eczacılık Farmasötik Teknoloji programında doktora yapmış olmak.

3 - Siyaset Felsefesi alanında çalışmaları olmak

4 - Doktorasını ve doçentliğini İngiliz Edebiyatı alanında almış olmak

5 - Eski Anadolu Türkçesi alanında çalışmaları olmak.

6 - Sibirya Grubu Türk dilleri alanında çalışmış olmak

7 - Son dönem Osmanlı resim sanatı alanında çalışmaları olmak

8 - Doçentliğini Eski Türk Dili alanında almış olmak

9 - Doçentlik unvanını Alman Dili Eğitiminden almış olmak.

10 - Doçentlik unvanını Biyoloji Eğitiminden almış olmak.

11 - Doçentlik unvanını Kimya Eğitiminden almış olmak.

12 - İstatistik alanında doktora yapmış olmak.

13 - Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak.

14 - Yüksek lisansı, sanatta yeterliliği ve doçentlik unvanını heykel alanından almış olmak.

15 - Doçentlik unvanını Yönetim ve Organizasyon alanından almış olmak.

16 - Kamu Politikası Analizinde nicel yöntemler üzerine çalışmaları bulunmak.

17 - Kablosuz Ağ ve Sistem Güvenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

18 - Titanyum bazlı şekil hafızalı alaşımlar üzerine çalışma yapmış olmak.

19 - Eğitim Odyolojisinde doktora yapmış olmak

20 - Eğitim teknolojileri alanında doktora derecesine sahip olmak, Beden eğitimi öğretmenliği ve öğretim modelleri alanında yayınları olmak.

21 - Tırmanış ve kas kuvvet ölçümü konularında çalışmaları ve EMG analizleri konusunda deneyimli olmak.

22 - Tıp Fakültesi mezunu ve Fizyoloji uzmanı olmak.

23 - Solunum hastalıkları genetiği konusunda çalışması olmak.

24 - Doçentlik unvanını Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak.

6004/1-1


İçişleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

29/05/2015 tarihli ve 29370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Chloriis Tarım Gıda İnşaat Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilanda; ihaleyi yapan idare kısmı “Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı” olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

5963/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/06/2015 tarih ve 316 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/06/2015 tarih ve 1236 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Yapracık Mahallesi, imarın 48357/1...48473/1 sayılı parselleri kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 01/07/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5942/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Kadıköy Yirmiikinci Noterliği 13.08.2015 tarihinde ve İzmir Yirmibeşinci Noterliği 23.08.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 -

İZMİR YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.478.200,46.-TL.

2 -

KADIKÖY YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.740.808,30.-TL.

5792/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 11/02/2014 tarihinde 2013/193119 İhale Kayıt No ile yapılan ve 30/05/2014 tarihinde sözleşmeye bağlanan "Genel Sekreterliğe Bağlı Sağlık Tesislerine HBYS ve PACS Hizmeti Alımı" ihalesi sonucunda; taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde idarenin ihtarına rağmen yerine getirmeyerek, 4735 Sayılı Kanunun 25/f maddesinde; "Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek" şeklinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilen;

MEDDATA Bilişim İletişim Sistemleri Proje Danışmanlık Medikal Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Mustafa Kemal Mah. 2129 Sok. No: 6 Çankaya/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 154321, Oda Sicil No: 8/494, Vergi Dai./No: Maltepe V.D./613 021 9977)'ne;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince, verilen ve 15/10/2014 tarihli ve 29146 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 29.04.2015 tarihli ve Esas No:2014/2174 sayılı: "Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 17/06/2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

5783/1-1

—————

Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 09/10/2014 tarihinde 2014/106243 İhale Kayıt No ile yapılan "5 Kısım, 24 Aylık Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı" ihalesi sonucunda; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapma yükümlüğünü yerine getirmediği idarece tespit edilerek geçici teminatı gelir kaydedilen;

EMİROĞULLARI Yemek Fabrikaları Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Alacakapı Mah. Emniyet Amirliği Karşısı No: 2 Battalgazi /MALATYA, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No: 56, Oda Sicil No: 13220, Vergi Dal/No: Fırat V.D/334 040 1682)'ne ve bu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı İbrahim EKİCİ (T. C. Kimlik No: 36049914848)'ye;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince, verilen ve 11/03/2015 tarihli ve 29292 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 (altı) ay süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 13.05.2015 tarihli ve Esas No: 2015/642 sayılı: "Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 22/06/2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

5784/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Esenkent Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

VAKFEDENLER: Yaşar KARAKOYUN, Ali GÜMÜŞ, Kadir KARAKOYUN, Fahrettin GÜNEY, Hasan AKAY

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.05.2015 tarihli ve E:2014/683, K:2015/205 sayılı sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: a) İhtiyaç içindeki cami ve kuran kurslarına ayni ve nakdi yardım etmek, bakım ve onarımlarının yapılmasına yardımcı olmak, her daim ibadete hazır olmalarına destek olmak,

b) Milli ve manevi değerlere bağlı kabiliyetli, çalışkan ve başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı bulunan gençlere her derecede tahsil imkanı sağlamak, anaokulundan üniversiteye kadar eğitim müesseselerine girmeye hazırlamak, bu öğrencilerin iaşe ve ibatelerini sağlamak, öğrenci yurtları yapmak, yapmış olduğu veya mevcut yapılmış olan yurtları gayesi doğrultusunda işletmek,

c) Felakete uğramış bölgelere ve yoksul ve ihtiyaç içindeki ailelere yardımlar yapmak, yoksulların iaşe ve ibatelerini sağlamak,

d) Anaokulu dahil ilköğretim ve lise dengi eğitim müesseseleri kurmak, mesleki eğitim kursları açmak,

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. (EllibinTürkLirası)

YÖNETİM KURULU: Yaşar KARAKOYUN, Kadir KARAKOYUN, Ali GÜMÜŞ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı benzer amaçlı bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5944/1-1

—————

VAKFIN ADI: Elazığ Cem Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Elazığ Cem Kültür Merkezi Derneği, Polat ŞAROĞLU, Cafer YEŞİL, Güngör BUĞU, Ali ATAŞ, Hıdır ÇETİN, Metin KESKİN, Ahmet KOÇ, Sait KAYA.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ELAZIĞ.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/05/2015 tarihinde kesinleşen 23/03/2015 tarih ve E:2014/753, K:2015/106 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Asırlardan bu güne çeşitli medeniyetlerin kurulup yeşerdiği ve yaşadığı bir mekan olarak bu medeniyetlerin kültür izlerini günümüze taşıyan doğu ve batıyı birleştiren Anadolu coğrafyasında; Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Hz. Ali ve ehli beyti; İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Caferi Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Muhammed Naki, İmam Hasan-ul Askeri ve İmam Muhammed Mehdi Zaman'ın öğretilerini ve yine Hacı Bektaş Veli'nin Öğretilerini ulusal ve uluslararası alanda bir bütünlük içinde ele alarak, araştırmak, belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere geliştirmek, yaşatmak ve geleceğe aktarmak, ihtiyacı olanlara sosyal ve maddi yardımlar yapmak, çevre koruması konusunda faaliyetlerde bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Elazığ İli, Merkez Rızaiye Mahallesi, 74 pafta, 2211 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkul ile 29.851,39 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Polat ŞAROĞLU, Cafer YEŞİL, Güngör BUĞU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Cem Vakfı'na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5945/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi                  : 01.07.2015

Başvuru Tarihi              : 01.07.2015

Son Başvuru Tarihi       : 15.07.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Diyabetin oküler kan akımına etkisinin incelenmesi ve oküler miyazis konularında çalışmaları olmak

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Ağrı tedavisinde akupunktur ve tamamlayıcı tıp ile yaklaşım alanında çalışmaları olmak.

3

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Mayalarda genotipik identifikasyon, moleküler epidemiyoloji ve virülans faktörleri konularında çalışmaları olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Pulmoner vasküler hastalıklar ile ilgili çalışmaları olmak .

5

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Vasküler index alanında çalışmaları olmak.

6

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dermatoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete üzerine çalışmaları olmak.

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

İktisat Politikası anabilim dalında doktora yapmış olmak

8

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Hindistan ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

9

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Dinamik matematik öğrenme ortamları alanında çalışmaları olmak.

5824/1-1

—————

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2013 - Ekim dönemi ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ek yerleştirmelerine Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalında ilan edilen araştırma görevlisi (ÖYP) kadrosuna yerleştiği bildirilen Musab Joshua ATASOY’un belirtilen kadroya yapılmayan atamasının Ordu İdare Mahkemesi’nin 2015/128 esas numaralı yürütmenin durdurulması kararı sonucunda ataması yapılmış olup, ilgilinin bildirdiği adresine tebligat yapılamadığından ilanen duyurulur.

5800/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Profesör

(1), (2), (3)

1

1

Çalışma ve Cinsiyet Sosyolojisi alanında profesör unvanını almış olmak. Çalışma alanında doktora ve yüksek lisans tezleri yönetmiş olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim dili %100 İngilizce olduğundan 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in 7. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olmak.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinde doktora eğitimi yapmış olmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi yayın yapma potansiyeli bulunmak.

5794/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı kanunun 23, 25 ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan Öğretim Üyesi alınacaktır.

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

* Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, sabıkasızlık belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım dosya ve 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

B - DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve 4 CD’i ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) Başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

C - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Prof.

1

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

 

Doç.

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Bitki Ekolojisi ve Sosyolojisi Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç

2

1

Fen Edebiyat Fak

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

 

Yrd. Doç.

3

1

Iğdır Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Biyokimya Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

 

Organik Kimya Alanında doktora yapmış olup, hesaplamalı kimya konusunda çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Iğdır Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 

Fizikokimya Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

 

Yrd. Doç.

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

 

Yrd. Doç.

4

1

Tuzluca MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 

Fizikokimya Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

 

 

5957/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ