29 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29401

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır,

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf (6 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi

3 - Yayın Listesi

 

Birimi

Bölümü

Anabilim

Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi ABD.

Profesör

1

1

Doçentliğini Fizik Eğitimi alanında almış olup, Eğitim Fakültesi'nde en az 10 yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.

5726/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda profesör kadrosu için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile üç adet fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya halinde ve ayrıca 4 adet CD ortamında vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

PROF.

YRD.

DOÇ.

NİTELİKLER

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

 

1

Özel fonksiyonlar yardımıyla evolüsyon denklemlerinin çözümü üzerine çalışma yapmış olmak.

Tarih

Cumhuriyet Tarihi

 

1*

*Tarih öğretimi ve filmler alanında çalışma yapmış olmak.

 

1**

**Cumhuriyet Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve 1. Dünya Savaşı esirleri üzerine çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

 

1

Türkiye'nin yakın dönem güvenlik politikaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

1

 

 

Teknik Bilimler MYO

Tasarım

İç Mekan Tasarımı

 

1

Kırsal konutlarda sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapmış olmak.

5715/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 29.06.2015

    SON BAŞVURU TARİHİ   : 13.07.2015

 

Sınav Programı                                                           Tarih           Saat                Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı          20.07.2015      10.00     İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

VETERİNER FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

1

 

İç Hastalıkları

1

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLESİ

İç Sular Biyolojisi

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Uygulamalı Sosyoloji

1

 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yapı

2

 

FEN FAKÜLTESİ

Biyokimya

1

İz Elementler ve Siyalik Asit düzeyleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Genel Fizik

1

 

Fizikokimya

1

İnvers Gaz Kromatografisi ve Ağır Metallerin Çözeltiden Adsorpsiyonu üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

1

 

Psikiyatri

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ortodonti

1

 

Restoratif Diş Tedavisi

1

 

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik Esasları

1

Kolon Kanseri üzerine çalışmış olmak.

5728/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

MUHATABI   : Çimtaş Yapı Den. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor

Konutkent Mahallesi, İmarın 42533 ada 25 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 02.03.2015 gün ve 146/7392 ve 146/7393 sayılı tespit zabıtlarına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Çimtaş Yapı Den. Ltd. Şti.'a 23.639,67.-( Yirmi Üç Bin Altı Yüz Otuz Dokuz Türk Lirası Altmış Yedi Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 10.03.2015 gün ve 1665 sayılı para cezası ve 28.05.2015 gün ve 3311 sayılı yıkım kararı hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararların tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 10.03.2015 gün 1665 sayılı para cezası ve 28.05.2015 gün 3311 sayılı yıkım kararları, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5292/1-1

—————

MUHATABI   : Megas Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor

Konutkent Mahallesi, İmarın 42533 ada 25 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 02.03.2015 gün ve 146/7392 ve 146/7393 sayılı tespit zabıtlarına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42.maddesi gereğince Megas Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'a 23.639,67.-( Yirmi Üç Bin Altı Yüz Otuz Dokuz Türk Lirası Altmış Yedi Kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 10.03.2015 gün ve 1665 sayılı para cezası ve 28.05.2015 gün ve 3311 sayılı yıkım kararı hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararların tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 10.03.2015 gün 1665 sayılı para cezası ve 28.05.2015 gün 3311 sayılı yıkım kararları, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5291/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5665                                                                     Karar Tarihi: 25/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2015 tarihli toplantısında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesi kapsamında; 01/07/2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine 01/07/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 17,30 Krş/kWh uygulanmasına,

2) Görevli Tedarik Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine,

3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,

karar verilmiştir.

5766/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5657                                                                     Karar Tarihi: 25/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Agdaş Adapazarı Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 27/03/2014 tarihli ve 4939 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına, karar verilmiştir.

Madde 1 - 27/03/2014 tarihli ve 4939 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Temmuz ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4939 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,078376

Kademe 2

100.001 m3 ve üzeri

0,012369

Madde 2 - Bu Karar 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

5768/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5666                                                                     Karar Tarihi: 25/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2015 tarihli toplantısında;

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere 01/07/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) Dağıtım şirketleri tarafından genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere 01/07/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablosunun onaylanmasına,

c) 01/07/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tarifelere ilişkin hesaplamalarda Perakende Satış Hizmet Geliri İle Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğinin 9 uncu maddesinde yer alan k1 ve k2 katsayılarının 0,05 olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.

EKLER:

EK-1 01/07/2015 tarihinden itibaren uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu.

EK-2 01/07/2015tarihinden itibaren uygulanacak Fonsuz Tarife Tablosu.

EK-3 01/07/2015tarihinden itibaren genel aydınlatma alt abone grubundaki tüketicilere uygulanacak Fonsuz Tarife Tablosu

5767/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

 

BİRİM

Profesör

Doçent

AÇIKLAMA

Kadro

Adedi

Kadro

Derece

Kadro

Adedi

Kadro

Derece

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

İklim ve Deniz Bilimleri

1

1

 

 

Hava kalitesi ve iklim değişimi konularında çalışmaları olmak

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

1

Bilgisayarla görü ve biyomedikal imge işleme alanlarında çalışmaları olmak

Denizcilik Fakültesi

Temel Bilimler

 

 

1

1

Denizcilik politikaları, uluslararası ilişkiler ve Türkiye-Avrupa Birliği alanlarında çalışmaları olmak

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 

 

1

1

Elektromagnetik teori ve ters saçılma problemleri alanlarında çalışmaları olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Mühendisliği

 

 

1

1

Sicim teorisi ve alternatif gravitasyon teorileri konusunda çalışmaları olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri

1

1

 

 

Fen eğitimi alanında doçent ünvanına sahip olup, Yer Bilimleri eğitimi üzerine çalışmaları olmak

Matematik

 

 

1

1

Lineer olmayan differansiyel denklemler alanında çalışmaları olmak

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarım

 

 

1

1

Endüstriyel tasarımda eylem araştırması alanında çalışmaları olmak

GENEL TOPLAM

2

 

6

 

 

5716/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Devlet Konservatuarına başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73-74 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

Amerikan Başkanlık Sistemi, Siyasi Partiler ve Demokratikleşme konularında çalışmaları olmak.

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

1

Yöneylem Araştırması konusunda çalışmaları olmak.

3

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

AB, Bölgesel İktisadi Bütünleşmeler ve Gümrük Birliği konularında çalışmaları olmak.

4

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Basın Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

5

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Profesör

1

1

İmalat, malzeme, mekanik ve kompozit malzemeler konularında çalışmaları olmak.

6

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Kürt Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

7

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

2

1

Dış ticaret ve döviz kurları konularında çalışmaları olmak.

8

Devlet Konservatuarı

Müzik

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Doçent

3

1

Doçentliğini Flüt Sanat Dalında almış olmak.

9

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

3

1

Akne vulgaris ve Behçet hastalarının ruhsal belirtileri üzerinde çalışmış olmak ve 2 yıl kozmotoloji ünitesi yöneticiliği, uygulayıcılığı ve eğitmenliği yapmış olmak.

10

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Yardımcı Doçent

4

1

Nano elyafla güçlendirilmiş yapıştırıcıların kırılma davranışı konusunda çalışmış olmak.

11

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Çocukluk çağındaki pilomatriksoma hakkında çalışması olmak.

12

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda artroskopik cerrahi ile ilgili eğiticilik yapmış olmak.

13

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Değerler ve Siyaset Felsefesi

Yardımcı Doçent

5

1

Farabi ve Quine'de Dil-Anlam ve Doğruluk İlişkisi konusunda çalışmaları olmak.

14

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

İlk Çağ Hristiyanlığı ve Havariler konusunda çalışmaları olmak.

15

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Dilbilimi

Dilbilimi

Yardımcı Doçent

5

1

Kazak dilleri terminolojisi ve dilbilim konularında çalışmaları olmak.

16

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Dilbilimi

Dilbilimi

Yardımcı Doçent

5

1

Türkçe'de bilgi yapılanma ünitelerinde semantik ve sentaktik işaretleme konusunda çalışmaları olmak.

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

5

1

Yenilikçilik, kurumsal girişimcilik, şeker sektörü konularında çalışmaları olmak.

18

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yardımcı Doçent

5

1

Dudak damak yarıklı hastaların diş gelişimleri üzerine çalışmış olmak.

19

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

1

Behçet hastalıklı vakalarda ağız, diş ve çene cerrahisi yönünden çalışmaları olmak.

20

Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı Pr.

Yardımcı Doçent

4

1

Rezin esaslı dolgu maddelerinin süt dişleri üzerindeki etkileri hakkında çalışması olmak.

21

Devlet Konservatuarı

Müzik

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Yardımcı Doçent

5

1

Keman Sanat Dalında lisans mezunu olup
Viyola Sanat Dalında lisansüstü çalışmalar yapmış olmak.

22

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

-

Yardımcı Doçent

5

1

Antik dönem taş eserler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

23

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

-

Yardımcı Doçent

3

1

Görsel medya ve iletişim teknolojisinin güncel Türk resim sanatına etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

24

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

-

Yardımcı Doçent

3

1

Baskı tekniklerinin grafik tasarım eğitimine yansımaları üzerine çalışma yapmış olmak.

25

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

1

1

Başarı kimliği geliştirme konularında çalışmaları olmak. En az 5 yıl Yükseköğretimde eğitici deneyimi olmak.

26

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yardımcı Doçent

1

1

Öğretim Üyeleri davranışları üzerine çalışmaları olmak. En az 5 yıl Yükseköğretimde eğitici deneyimi olmak.

27

Yabancı Diller Yüksekokulu

Modern Diller

-

Yardımcı Doçent

5

1

Öğretmen inanışları ve tükenmişliği üzerine doktora yapmış olmak.

28

Yabancı Diller Yüksekokulu

Temel Yabancı Diller

-

Yardımcı Doçent

5

1

Öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin İngilizce okuma ve öz-yeterliğe etkisi konusunda doktora yapmış olmak.

5731/1-1