28 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29400

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyalan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Fizik

Yüksek En. Plaz. Fiziği

Doçent

3

1

5724/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen Programı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Yüksekokul

Program

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Biyokimya Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

5723/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 609 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 28.05.2015 tarihli ve E. 2015/201 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.07.2014 tarih ve 5808 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aka 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 23.06.2015 tarih ve 17189 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5729/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi,

Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

-

1

1

Performans muhasebesi alanında çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

ORTAÖĞRETİM SOS. AL. EĞİTİMİ

COĞRAFYA EĞİTİMİ

-

1

1

Çanakkale ve çevresine yönelik coğrafi ve ekolojik çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

.

COĞRAFYA

BEŞERİ COĞRAFYA

-

1

1

Yerleşme Coğrafyası, Turizm Coğrafyası, Arazi kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

-

1

1

Bilgi sosyolojisi, yaşlılık sosyolojisi, sosyal kimlikler ve dezavantajlı gruplar üzerine kurumsal ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA

FİZİKOKİMYA

1

-

-

Polimerik yapıların Nanobilim ve Nanoteknolojik uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

1

-

-

İnorganik yarı iletken ince film üretimi, karakterizasyonu ve güneş hücrelerinde uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

-

1

1

Amorf silisyum karbür ince filmler ve metal organik kafes yapılar konularında çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

-

1

1

Lazerlerin tıbbi uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

FİZİK

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZ. FİZ.

-

1

1

Güneş Fiziği, Güneş Plazması, Güneş Manyetohidrodinamiği konularında çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANATDALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

RESİM

Resim

1

-

-

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim Bölümü mezunu olmak ve görsel algılamada sanatın temel bileşenleri üzerine çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

-

1

1

İflas erteleme ve marka değerleme konusunda çalışmaları bulunmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

1

-

-

Hadis ve ricâl tenkidi üzerine uygulamalı yayınları bulunmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

-

1

1

Hadis alanında Alman oryantalizmi hakkında çalışma yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KELAM

-

1

1

Kelamda nedensellik ve insan psikolojisine dair çalışmaları bulunmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

-

1

1

İslam yargı sisteminin modern uygulama örneği üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

-

-

Süt teknolojisi, aroma kimyası, gıdaların duyusal değerlendirmesi alanlarında çalışmaları bulunmak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

1

-

-

Gıda bileşenlerinin bozunma kinetiği, meyve-sebze işleme prosesleri alanlarında çalışmaları bulunmak.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

1

-

-

Atıksu arıtımı ve tehlikeli sahaların rehabilitasyonu alanlarında çalışmaları bulunmak.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

1

-

-

İleri oksidasyon prosesleri ve ultrases arıtımı alanlarında çalışmaları bulunmak.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

MADEN YATAKLARI JEOKİMYA

1

-

-

Epitermal yataklar ile Sayısal Maden Kaynakları Modellemesi alanlarında çalışmaları bulunmak.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ

1

-

-

Sedimantoloji ve sedimanter petrografi konularında çalışmaları olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SEYAHAT İŞLET.VE TUR.REH.

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

-

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Turizm Bilim Dalından almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞ.

1

-

-

Hidatidiform mol ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞ.

-

1

1

Farklı analjeziklerin HSG üzerindeki etkilerini inceleyen çalışma yapmış olmak ve Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri sertifikasına sahip olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

-

-

Eozinofiller konusunda yayın yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

HALK SAĞLIĞI

-

1

1

Çevre sağlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

-

1

1

Endokrinoloji alanında yan dal uzmanı olmak, hashimoto hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİK.

1

-

-

Zoonoz hastalıklar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARIM MAKİNALARI

-

1

-

-

Toprak İşleme Sistemleri ve Ekim Teknikleri konularında çalışmış olmak.

TARIM MAKİNALARI

-

-

1

1

Tarım Güç Kaynakları Kullanımı konusunda çalışmış olmak.

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

1

-

-

Akaroloji ve Biyolojik Mücadele konularında çalışmaları olmak.

BİTKİ KORUMA

FİTOPATOLOJİ

1

-

-

Bitki Fungal Hastalıkları konusunda çalışmış olmak.

BAHÇE BİTKİLERİ

BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI

1

-

-

Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı konusunda çalışmış olmak.

BAHÇE BİTKİLERİ

BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI

-

1

1

Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı konusunda çalışmış olmak.

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

1

-

-

Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı konusunda çalışmış olmak.

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BES.

-

1

-

-

Toprak Fiziği konusunda çalışmış olmak.

5733/1-1