28 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29400

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DAMIZLIK OLABİLECEK VASIFTA SAFKAN ARAP AYGIRLAR VE KISRAKLAR SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 13.419 ÇİFT EMNİYETLİ ÇİZME ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK ANEMOMETRE 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK PNÖMATİK ŞİŞME SIKILAMA YASTIĞI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DAMIZLIK OLABİLECEK VASIFTA SAFKAN ARAP AYGIRLAR VE KISRAKLAR SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılamak üzere, yarış hayatı sona ermiş ve damızlık belgesi almış veya alacak vasıfta olan, sahibi tarafından damızlık olarak satılmak istenen orijin, eşkal ve yarış performansı itibariyle damızlık olabilecek vasıfta Safkan Arap aygırlar ve kısraklar satın alınacaktır.

Aygır olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar aşağıda belirtilmiştir:

1 - Safkan Arap atı ırk vasıflarını genotip ve fenotip olarak (Kafa yapısı, cidago yüksekliği, bel uzunluğu v.s) göstermesi,

2 - Safkan Arap Aygırlarının; Seklavi, Hilalüzzaman baba kan hatlarına mensup olması,

3 - Seklavi kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; Grup koşularından en az 4 adet grup koşusu kazanmış olması

4 - Hilalüzzaman kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca Grup koşularından; En az 1 adet grup I veya grup II koşusu ve 2 adet grup III koşusu kazanmış olması,

5 - Aşım yapmasına mani bir sakatlığın ve ürogenital organlarda bir hastalık veya bozukluğun bulunmaması,(Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden rapor)

6 - Ruam, Dourine, S. Abortus £qui, EVA gibi viral hastalıklar yönünden de yapılacak laboratuvar muayenelerinde, bu hastalıklardan salim olması,

7 - Spermalarının, mikroskobik muayeneleri sonucunda döllemeye elverişli olması,

8 - Satın alınacak aygırların karaciğer fonksiyon testlerinin yaptırılması,

9 - Satın alınacak aygır adaylarından Seklavi, Hilalüzzaman kan hatlarının 01.01.2004 tarihinden sonra doğmuş olması,

10 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan atların, tecrit mahalline (Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü) nakli sırasında veya tecrit edildiği mahalde ölümü halinde, at sahibi tarafından hiç bir iddiada bulunulmayacak ve hiç bir hak talep edilemeyecektir.

11 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan aygırlar Karacabey Tarım İşletmesinde tecride alınarak Ruam, Dourine ve S.Abortus Equi gibi bakteriyel hastalıklar ile, EVA isimli viral hastalıklar yönünden kanlarının serolojik muayeneleri Etlik Veteriner Araştırma Kontrol Enstitüsünde yapılacaktır. Yapılan tecrit ve muayeneler sonucunda yukarıda sayılan hastalıklardan ari bulunan aygırlar satın alınacaktır.

Kısrak olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar ve diğer hususlar ile taşıması gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir:

1 - Alınacak kısrakların genotip ve fenotip olarak Safkan Arap atı ırk vasıflarını (Kafa yapısı, cidago yüksekliği, bel uzunluğu v.s) göstermesi gerekmektedir.

2 - Satın alınacak kısrak adayının kendisinin yarış yaşamı boyunca en az bir adet grup III veya A3 koşu kazanmış olacaktır. Öncelik TİGEM yetiştirmesi kısraklara verilecektir.

3 - Satın alınacak kısrak adayı grup veya A3 koşusu kazanmamış ise kısrak adayının yarış koşan taylarının en az bir tanesinin yaşamı boyunca en az bir adet grup II veya bir adet grup III koşusu kazanmış olması gerekmektedir. Öncelik TİGEM yetiştirmesi kısraklara verilecektir.

4 - Satın alınacak kısrakların 16 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. (01.01.1999 tarihinden sonra doğmuş olması) Kendisi veya yavrusu grup II veya grup I koşusu kazanmış kısraklarda yaş şartı aranmaz.

5 - Doğum yapmasına mani bir sakatlığının ve ürogenital organlarda bir hastalık veya bozukluk bulunmayacaktır.

6 - Genital organların klinik, mikroskobik muayeneleri Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde yapılacak genital organları muayene sonucunda sağlam rapor alan kısraklar satın alınacaktır.

7 - Eğer satın alınacak kısrak gebe ise doğacak tay TİGEM’e aittir.

8 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan kısraklar Karacabey Tarım İşletmesinde tecride alınarak Ruam, Dourine ve S. Abortus Equi gibi bakteriyel hastalıklar ile, EVA isimli viral hastalıklar yönünden kanlarının serolojik muayeneleri Etlik Veteriner Araştırma Kontrol Enstitüsünde yapılacaktır. Yapılan tecrit ve muayeneler sonucunda yukarıda sayılan hastalıklardan ari bulunan kısraklar satın alınacaktır.

9 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan kısraklar, tecrit mahalline (Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü) nakli sırasında veya tecrit edildiği mahalde ölümü halinde, at sahibi tarafından hiç bir iddiada bulunulmayacak ve hiç bir hak talep edilemeyecektir.

10 - Satın alınacak kısraklarda irsi arıza ve kusurların bulunmaması gerekmektedir.

GENEL HÜKÜMLER

1 - Müracaatlar 21.07.2015 günü saat 14:30 kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Müracaat sonucu şartları uyan Aygırların ve Kısrakların muayeneleri At sahibinin adresinde yapılacaktır.

2 - İhale Konusu Aygır ve Kısrak Alımı ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde veya ilgili Hipodrom Müdürlüklerinde görülebilir ve temin edilebilir.

3 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0312 417 84 70/Dahili 269 - Faks: 0312 425 59 55

5713/1-1


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/78420

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/ MALATYA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  -2015/2016 Kampanya Döneminde Fabrikamız Sahasında bulunan Elektrikli 3 Ad. Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile ± % 20 Toleranslı 150.000 Ton, 1 Adet  Sabit Pancar Boşaltma Makinesi ile ± % 20 Toleranslı 140.000 Ton pancarın silolara boşaltılması ve atık toprağın taşınması hizmetinin yürütülmesi;

                                                            -Bostankaya Kantarında bulunan Motorin yakıtlı 1 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi ile ± % 20 Toleranslı 37.000 Ton pancarın silolara boşaltılması hizmetinin yürütülmesi

b) Yapılacağı yer                              :  Malatya Şeker Fabrikası Sahası ile Bostankaya Kantarı

c) İşin süresi                                    :  22/09/2015 - 20/11/2015 Tarihler Arası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  13/07/2015  Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.7 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

4.2.1 - İş deneyim belgeleri:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.2.2 - İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5674/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 13.419 ÇİFT EMNİYETLİ ÇİZME ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                           :  2015/78947

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Emniyetli Çizme

                                                     Kısa Konçlu: 10.925 Çift

                                                     Uzun Konçlu:  2.494 Çift

b) Teslim Yeri                           :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim edilecektir

3 - İhalenin:

a)Yapılacağı Yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2015 - 15.00

c) Dosya No                              :  1532203

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4 - 1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

4.2.1 - Teknik şartnamede istenen belgeler

4.2.2 - Firmalar Teklifleri ile birlikte 1’er çift numune vereceklerdir.

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İstekliler İhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 13.07.2015 saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5739/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ANEMOMETRE 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 - 372.252 40 00 (70 hat)

                                                     Fax: 0.372 - 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi

   (varsa)                                    :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin Nev’i

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Anemometre 1 Kalem (5 Adet)

b) Teslim Yeri                           :  Yerli yükleniciler için: Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı Yabancı yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı olarak FOB limanı veya C+F Türkiye Limanı

c) Teslim Tarihi                         :  120 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  29.07.2015 Çarşamba Saat 15:00

c) Dosya No                              :  946 - TTK/1461

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Grup - 1 Metan gazlı ortamlarda kullanmaya uygun (ATEX I M1 EEx ia I veya dengi) olduğuna dair yetkili kuruluşlardan alınmış imalat sertifikası ve CE uygunluk belgesi teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler / ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.07.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5742/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK PNÖMATİK ŞİŞME SIKILAMA YASTIĞI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad.Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 - 372.252 40 00 (70 hat)

                                                     Fax: 0.372 - 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi

   (varsa)                                    :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 2 - İhale Konusu İşin Nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 a) Niteliği, Türü ve Miktarı:

Pnömatik Şişme Sıkılama Yastığı

310 adet

b) Teslim Yeri                           :  Yerli istekliler için: TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı veya C+F Türkiye limanı

c) Teslim Tarihi                         :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür. Yabancı Yükleniciler İçin: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                       :  05.08.2015 Çarşamba Saat 15.00

c) Dosya No                              :  947 - TTK/1463

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

1 - Grup - 1 metan gazı içeren (yanıcı ve patlayıcı ortamlar için) yer altı taşkömürü maden işletmelerinde kullanılacağından bu tür ortamlar için uygun olduğuna dair ilgili ülkenin resmi makamlarından alınmış sertifika,

2 - ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi,

3 - CE belgesi ve Maden İşletmeleri hijyenik koşullarına uygun olduğuna dair belge teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen işortaklığı beyannamesi.

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 05.08.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5745/1-1