27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


DE LOKOLARIN VE YOLCU VAGONLARININ YIKANABİLMESİ İÇİN ÜNİTEDE KULLANILMAK ÜZERE, ALKALİ DETERJAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI OVA ENERJİ A.Ş.’NİN HİSSELERİNİN TAMAMININ SATILMASI

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI OLAN MUHTELİF TÜR VE EBATLARDA VANA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


TOPRAK ÖLÇÜM MEGER ALETİ, MULTİMETRE ÖLÇÜ ALETİ VE PENS AMPERMETRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


27,5 KV KESİCİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK HİDROLİK DİREK İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK SONDAJ MAKİNASI VE YEDEKLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECETİR

Adıyaman (TEVSİİ) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


NETAPP MARKA DİSK ÜNİTESİ ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DİJİTAL SİNEMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


52 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mudurnu Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karaman Defterdarlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2015/75878

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                            :  0 354 441 10 10

c) Faks No                                 :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde 36 kişi ile Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmeti işi.

b) Yapılacağı Yer                      :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Yozgat Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya dönemidir. (± 20 toleranslı 105 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  07.07.2015 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5476/1-1


DE LOKOLARIN VE YOLCU VAGONLARININ YIKANABİLMESİ İÇİN ÜNİTEDE KULLANILMAK ÜZERE, ALKALİ DETERJAN SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/78489

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemelerin

     adı ve miktarı                        :  30.000 Kg. Otomatik tren yıkama sisteminde kullanılmak üzere, hassas yüzeyler için alkali deterjan (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır. Teslim süresi, işe başlama tarihinden itibaren azami (90) gün içinde ve tek parti halinde Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 Kanun 3/g maddesine istinaden TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Madde 15 - Açık ihale Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 23/07/2015 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu - Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5630/1-1


DÜZELTME İLANI OVA ENERJİ A.Ş.’NİN HİSSELERİNİN TAMAMININ SATILMASI

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünden:

OVA ENERJİ A.Ş.’nin hisselerinin tamamının satılması ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Mithatpaşa Mah. Kent Park Bahçesi 54100

b) Telefon ve faks numarası                         :  2642783892 - 2642783855

2 - Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı   :  25.06.2015 tarih 29397 sayılı Resmi Gazete

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale İlan metninin ilgili maddelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Madde 2 - İhale Usulü: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ihale yönetmeliği 22 maddesine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Satış Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6 - Özel Ve Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler Satış Şartnamesine göre hazırlayacakları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde dosyaya koyarak 13.07.2015 tarih ve saat 15:00’e kadar SASKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - İhale Şube Müdürlüğüne belge karşılığında teslim edeceklerdir.

6.2.2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ilanın 6.1 maddesi a-b-c-ç-g-h-ı- bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

9. İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir, olarak değiştirilmiştir.

6.1. İhaleye katılma şartları:

ı) SASKİ İhale Yönetmeliği uyarınca ihaleye katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname. İlan metninden çıkarılmıştır.

5710/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI OLAN MUHTELİF TÜR VE EBATLARDA VANA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve ebatlarda vana temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                            :  2015/80474

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220  BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                                :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı                                                                  :  Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve ebatlarda vana, temini

b) Niteliği ve miktarı                                           :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

ADI       EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

Pnömatik Silindirli Bıçaklı Vana Lug Tipi Dn 200 6 Bar

Adet

4

Pnömatik Silindirli Bıçaklı Vana Lug Tipi Dn 250 6 Bar

Adet

4

Pnömatik Silindirli Bıçaklı Vana Lug Tipi Dn 300 6 Bar

Adet

2

Globe Vana Dn 50 N 63 - Flanşlı Dın En 1092

Adet

3

Globe Vana Dn 50 Pn 63 - Kaynak Ağızlı

Adet

2

Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vana On - Off Dn 125 Pn 10/16

Adet

4

Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vana On - Off Dn 150 Pn 10/16

Adet

5

Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vana On - Off Dn 250 Pn 10/16

Adet

4

Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vana On - Off Dn 100 Pn 16

Adet

1

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                      :  Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)   :  TL 60,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                          :  10/07/2015

d) İhale (son teklif verme) saati                           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5702/1-1


TOPRAK ÖLÇÜM MEGER ALETİ, MULTİMETRE ÖLÇÜ ALETİ VE PENS AMPERMETRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :2015/78668

1 - İdarenin:

a) Adresi                                :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası:   0 346 2217000 - 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi     :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                  :  5 Adet Toprak Ölçüm Meger Aleti, 5 Adet Multimetre Ölçü Aleti ve 5 Adet Pens Ampermetre satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 22/07/2015 günü Saat: 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 20,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5632/1-1


27,5 KV KESİCİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/78365

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 - 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  27,5 kV’lik 8 (Sekiz) adet Kesici’nin montaj dahil satın alınması işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 21/07/2015 günü Saat: 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5631/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK HİDROLİK DİREK İHALESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0.372.252 40 00 (70 hat)   Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :  Malzemenin Cinsi                                   Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                   HİDROLİK DİREK                              300 Adet

b) Teslim yeri                                   :  Yerli istekliler için: Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası

                                                            Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı veya C+F Türkiye teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 6 aydır.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 6 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  29.07.2015 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                     :  947 - TTK/1465

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen işortaklığı beyannamesi

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.07.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5736/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK SONDAJ MAKİNASI VE YEDEKLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0.372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :  Malzemenin Cinsi                                Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Sondaj Makinası ve Yedekleri              3 Adet

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  29.07.2015 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                     :  908 - TTK/1464

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Cihazlar Grup-1(metan) gazlı ortamda çalıştırılacağından sondaj teçhizatları bu tür ortamda kullanmaya uygun olacak ve böyle imal edildiğine dair uluslararası geçerliliği olan akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış antigrizu imalat sertifikası(ATEX veya dengi) ve CE belgeleri teklif ile birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 29.07.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5749/1-1


AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECETİR

Adıyaman (TEVSİİ) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi tevsi alanına ait, AG-YG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Petrol Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 6 ADIYAMAN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  AG-YG elektrik şebekesi yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Adıyaman

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 TEDAŞ B.F. ile) :  3.700.000.-TL

f) Geçici Teminatı                                   :     259.000.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  14/07/2015 - Saat  10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda Söğütözü - ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Petrol Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 6 ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5693/2-1


NETAPP MARKA DİSK ÜNİTESİ ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İhtiyacı Disk Ünitesi Artırımı teknik şartnamesine ve NetApp Markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5718/1-1


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi teknik şartnamesine ve ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen HP, Fujitsu, Lenovo veya Dell markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/07/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, teknik şartnamede belirtilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI:

- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb.     : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07

- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb.                   : TR14 0001 0000 0137 7118 7666 59

- Vakıfbank Merkez Şb.                                     : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26

5719/1-1


DİJİTAL SİNEMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyacı Dijital Sinema Sistemi teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.07.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5720/1-1


52 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 52 kalem muhtelif cins ve miktar mobilya, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/07/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5721/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mudurnu Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 08.07.2015                                                      Saat:14:00                                                              İhale Yeri: Mudurnu - Satış Salonu

 

Sıra

No

Deposu

Cinsi ve Nev'i

Miktarı

Parti

Adeti

Muh. Bed.

Geçici Teminatı

Açıklama

Adet

Ster

M3

1

Taşkesti

3.S.UB Kl. Kt. Kn Tom.

0

 

70,000

2

330,00

694,00

Global

2

Muhtelif

3. SNB Kl. Kt. Kn. T.

0

 

490,000

20

280,00

4.136,00

Global

3

Muhtelif

3 SNB. İn. Kt. Kn. T

0

 

140,000

7

220,00

931,00

Global

4

Muhtelif

3 SKB. İn. Kt. Kn. Tom.

0

 

60,000

3

190,00

345,00

Global

5

Dereköy

3. SKB  Kl. Kt. Kn. T.

0

 

80,000

4

240,00

580,00

Global

6

Muhtelif

3 SNB. Kl. Kt. Meşe T.

0

 

145,000

6

270,00

1.178,00

Global

7

Muhtelif

3 SNB. İn. Kt. Meşe T.

0

 

40,000

2

220,00

266,00

Global

8

Taşkesti

3 SKB. Kl. Kt. Meşe T.

0

 

15,000

1

230,00

104,00

Global

9

Dereköy

2 SNB Kl. Kt. Çs.T

0

 

60,000

3

380,00

687,00

Global

10

Taşkesti

3. SUB Kl. Kt. Çs.T.

0

 

40,000

1

300,00

361,00

Global

11

Muhtelif

3. SNB Kl Kt. Çs. T.

0

 

170,000

7

280,00

1.435,00

Global

12

Dereköy

3 SNB İn. Kt. Çs. T.

0

 

40,000

2

220,00

266,00

Global

13

Dereköy

3. SKB Kl. Kt. Çs. T.

0

 

20,000

1

240,00

145,00

Global

14

Merkez

2.S.UB Kl. Kt. Çk. Tom.

6

 

6,477

1

300,00

59,00

İND

15

Dereköy

2. SNB Kl. Kt. Çk. T.

 

80,000

4

350,00

844,00

Global

16

Dereköy

2. SNB Kl. Kt. Çk. T.

53

 

26,307

1

290,00

229,00

İND

17

Muhtelif

3 SUB Kl. Kt Çk. T.

0

 

125,000

4

280,00

1.054,00

Global

18

Muhtelif

3. SNB Kl. Kt. Çk. Tom.

0

 

620,000

22

270,00

5.044,00

Global

19

Muhtelif

3 SUB İn. Kt. Çk. T.

0

 

95,000

3

220,00

630,00

Global

20

Muhtelif

3 SNB İn. Kt. Çk. T.

144

 

371,691

15

210,00

2.356,00

Global

21

Merkez

3. SKB Kl. Kt. Çk. T.

45

 

11,808

1

230,00

82,00

Global

22

Taşkesti

2.S.UB Kl. Kt. Gök. Tom

0

 

35,000

1

370,00

389,00

Global

23

Muhtelif

2. SNB Kl. Kt. Gök. T.

338

 

271,168

10

340,00

2.774,00

Global

24

Muhtelif

3 SUB Kl. Kt Gök. T.

0

 

130,000

4

300,00

1.174,00

Global

25

Muhtelif

3. SNB. Kl. Kt. Gök. T.

68

 

1.446,969

55

280,00

12.209,00

Global

26

Muhtelif

3 SUB İn. Kt. Gök. T.

0

 

30,000

1

230,00

208,00

Global

27

Muhtelif

3 SNB İn. Kt. Gök. T.

0

 

300,000

14

220,00

1.994,00

Global

28

Dereköy

2 S. Çs. Md. Direk

0

 

40,000

2

180,00

218,00

Global

29

Muhtelif

2.S. Karaçam. Mad Dir.

0

 

130,000

5

170,00

668,00

Global

30

Dereköy

2.S.Gök.Mad Dir.

0

 

80,000

4

170,00

412,00

Global

31

Muhtelif

Sarıçam Kağ. Odun

0

 

210,000

8

170,00

1.079,00

Global

32

Muhtelif

Göknar Kağ. Od.

0

 

430,000

16

170,00

2.209,00

Global

33

Muhtelif

Karaçam Kağ. Od.

256

 

497,915

19

170,00

2.555,00

Global

34

Muhtelif

Kayın Kağ. Od.

0

 

310,000

11

170,00

1.589,00

Global

35

Muhtelif

Meşe Kağıtlık Odun

0

 

120,000

5

170,00

615,00

Global

TOPLAM

 

6.737,335

265

49.519,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı muhtelif depolarında mevcut 265 parti orman emvallerinden; ibreli yapraklı tomruk, tel direk, maden direk ve sanayi odununun % 40'ı ile vergiler karşılığı peşin, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergiler karşılığı bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizi 7 aya kadar vadeli, olmak üzere limit dahili süresiz kat’i banka teminat mektubu karşılığında açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. Satış peşinatları kredi kartı ile de ödenebilir.

2 - Açık artırmalı satış 08.07.2015 günü saat 14.00'de İşletme Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar

3 - Katılımcıların % 3 geçici teminatlarını saat 13.30’a kadar yatırmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Teminatını yatırmış kişi o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılır.

4 - Teminat yatırılmayan partilere pey sürdürülmeyecektir.

5 - Alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini Ticaret ve sanayi odası belgesini vergi numaralarını, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - İhaleye ait şartname ve Satış öncesi bilgi cetveli Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve civar Orman İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.

7 - Alıcılar üzerine ihale edilen partilere ait şartnamelerinde belirtildiği üzere vadeli satış için verecekleri banka teminat mektupları: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun uygulanmasına yönelik olarak yayınlanan Devlet İhaleleri genelgesindeki örneğine uygun olacaktır. Teminat mektubu hangi partiler için hazırlanmış ise o parti numaraları yazılacaktır.

8 - İhaleye çıkarılan ve global olarak ilan edilen partilerin miktarları artabilir eksilebilir. İhale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.

9 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0 374 421 39 37   FAKS: 0 374 421 39 34

5635/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karaman Defterdarlığından:

Aşağıda belirtilen 7 adet taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Karaman Defterdarlığının 5'inci katında bulunan toplantı salonunda, karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı İhale Komisyonunca yapılacaktır.

1 - Taşınmaz satışlarında ihale bedeli, istenilmesi halinde alıcıları tarafından peşin ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5'inci maddesine göre; ihale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL üzerinde olması halinde, bedelin 1/4 ü peşin kalan kısma Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 24 ayda 8 eşit taksitle ödemesi yapılabilecektir.

2 - Satış ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminat Makbuzunu; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri banka teyit yazısı ile birlikte)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (ihaleden önce temin edilecektir)

c) Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise,  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

5 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

6 - Satışı yapılacak taşınmazların satış işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve her türlü harçtan müstesna olup (Tapu Müdürlüğünde devir işlemi sırasında alınacak döner sermaye ücretleri hariç), 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

7 - İşgalli taşınmaz mallardan doğacak her türlü ihtilaf alıcısına aittir.

8 - Ortak girişim ve hisseli olarak ihalelere teklif verilemez.

9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhale bilgileri, Karaman Defterdarlığı web sitesinden (http://www.karamandefterdarligi.gov.tr) ve Türkiye genelinde http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

 

S.No

Mah./Köy

Mevki

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

Kızık Köyü

-

Tarla

N30-b-21-a

392

1

302.090,99

Tam

İmarsız

1.813.000,00

453.250,00

08.07.2015

15:00

İlan olunur.

5750/1-1