26 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29398

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Orman İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Silifke Orman İşletme Müdürlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kuruluşumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 21/10/2014 tarihli 29152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş bulunan 3 (üç) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi 10/07/2015 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2 - Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

4 - KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05 - 06 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli

Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, şartları aranır.

II - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları 01/07/2015 tarihinde başlayacak 10/07/2015 tarihi mesai bitimi (saat 17:30) itibariyle sona erecektir.

Başvurular, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Mevlana Bulvarı, No:32  06330 Yenimahalle Ankara) veya www.dhmi.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda III. bölümde istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu I. bölümde belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.dhmi.gov.tr internet adresinde ve (Mevlana Bulvarı, No:32   06330 Ankara) adresinde yer alan Genel Müdürlük binasında asılarak ilan dilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:

1 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

2 - Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf

4 - 05 - 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

5 - Nüfus Cüzdanı Sureti

6 - Özgeçmiş

Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru tarihine mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.

IV - SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 05.08.2015 tarih, saat: 10.00’da (Mevlana Bulvarı, No: 32  06330 Yenimahalle / Ankara) adresinde yer alan Genel Müdürlük binası Hukuk Müşavirliğinde yapılacaktır.

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır.

Giriş sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

1 - Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2 - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3 - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4 - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5 - Genel yetenek ve genel kültürü,

6 - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

V - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınav IV. bölümde yer alan dördüncü fıkranın “1” numaralı bendi için elli puan, “2” ila “6” numaralı bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş olması şarttır.

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda, 3 (üç) asıl aday ile 1 (bir) yedek aday belirlenir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.dhmi.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres      :  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Mevlana Bulvarı, No: 32   06330  Yenimahalle/Ankara

Telefon    :  0312 204 20 00

5648/1-1


Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN DUYURULMUŞTUR

Yüksek Seçim Kurulu Merkez Teşkilatında boş bulunan İdari Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna Kurum içinden veya Kurum dışından naklen aşağıda belirtilen şartlarda atama yapılacaktır.

Adaylarda aranılan müracaat koşulları;

a) Hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, maliye, ekonomi, muhasebe, işletme, istatistik, istatistik - bilgisayar alanlarında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak. (Müracaat ederken duruma ilişkin belge ibraz etmek zorunludur.)

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında asgari on (10) yıl çalışmış ve yöneticilik niteliklerine sahip olmak ve kazanılmış hak aylık derecesi bakımından 1 - 4 ncü derecelerde bulunmak. (Müracaat ederken duruma ilişkin resmi hizmet belgesi ibraz edilmesi zorunludur.)

c) 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 31. maddesi gereğince “evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış” bulunmak. (Müracaat ederken adayların bu durumu belirtir dilekçe vermeleri zorunludur.)

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesinin (C) ve (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak.(Müracaat ederken buna ilişkin resmi belge ibraz etmek zorunludur.)

e) Halen görev yapmış olduğu kurumundan muvafakat edildiğine dair belge almış olmak, (Müracaat tarihi içerisinde muvafakat belgesi alamayan adayların müracaatları kabul edilecek, gerek duyulması halinde Kurulumuz tarafından ilgili kurumdan muvafakat istenilecektir.)

İsteklilerin, belirtilen koşulları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) günlük sürenin bittiği günün akşamı saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına şahsen müracaatları gerekmekte olup, şahsen müracaatlar haricindeki müracaatlar ve posta, faks, elektronik posta vs. yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu kadro için yapılacak müracaatlar, Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilip, sonuç Yüksek Seçim Kuruluna sunulacaktır. Yüksek Seçim Kurulu da tercihini kullanarak atama konusundaki kararını verecek ve ataması uygun görülen adaya durum bildirilecektir.

İlgililere duyurulur.

5705/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58. maddesi gereğince, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına 03.01.2012 tarihinden itibaren 17117/TRABZON Ticaret Sicil ve 18547 Oda Sicil No.su ile kayıtlı HOR-ON İnşaat Taahhüt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi ile bu şirket adına teklif mektubunu vekaleten imzalayan 673 811 48288 T.C. Kimlik No.lu Sezgin AYDIN’ın, 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı, Resmi Gazete’nin 29.01.2015 gün ve 29251 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti.

Ancak; HOR-ON İnşaat Taahhüt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi tarafından Ankara 15.İdare Mahkemesinin 2015/348 esasına kayden Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılan dava kapsamında Mahkemenin 28.05.2015 tarihli ve E:2015/348 kararı ile “Dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması”na karar verildiğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın, HOR-ON İnşaat Taahhüt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi ile 673 811 48288 T.C. Kimlik No.lu Sezgin AYDIN yönünden yasaklama kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Duyurulur.

5694/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD/Alanı

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

Doçentliğini Felsefe alanından almış olup, İslam Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Süryani Dili ve Edebiyatı

 

Doçent

1

1

Semitik Diller ve Dinler üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Doçent

2

1

Fitopatoloji ve Entomoji bilim alanında doçentliğini almış olup, Mikoloji alanında çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk-İslam Sanat Tarihi

Yardımcı Doçent

2

1

Sanat Tarihi anabilim dalında Doktorasını yapmış olup, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Türk İslam mimarisi alanında çalışma yapmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yardımcı Doçent

2

1

Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

3

1

Organik kaplı malzemelerin atmosferik korozyonu üzerine doktora tezi hazırlamış olmak ve aynı konularda makalesi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

 

Yardımcı Doçent

4

1

Doktorasını işletme alanında yapmış olup, kent rekabetçiliği ve kümeleşme alanında çalışmış olmak.

5524/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım.

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

- Yurt dışında doktora yapmış olmak

- Doçentlik sonrasında yurtdışında araştırma yapmış olmak

- Devre-Sistem, Yapay Sinir Ağları ve yeni elektrik devre elemanları konularında yayınları bulunmak

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

5679/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 268 no’lu yapı denetim izin belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Aydın KABATAŞ tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 28.05.2015 tarihli ve E. 2015/545 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aydın KABATAŞ (Denetçi No: 12515, Oda Sicil No: 70164) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 19.06.2015 tarih ve 16937 sayılı olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5638/1-1


 


 


 


 


 


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

 

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

İktisat Bölümü

 

 

 

 

 

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Maliye Bölümü

 

 

 

 

 

 

Mali Hukuk Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 

 

 

 

 

 

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

5

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

Matematik Bölümü

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

1

1

1

3

 

 

Tarih Bölümü

 

 

 

 

 

 

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Felsefe Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

Biyoloji Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Zooloji Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Fizik Bölümü

 

 

 

 

 

 

Genel Fizik Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

 

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

Mitral Kapak Tamiri ve Aort Cerrahisinde Deneyimli Olmak, En az 3 yıl Kalp Nakli Alanında Tecrübeli Olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesi Olmak, Beyin Görüntüleme Alanında Tecrübeli Olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı Olmak, PDÖ Eğitici Belgesi Olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı Olmak, En Az 3 Ay Yurtdışı Tecrübesi Olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Fizyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

Tıp Doktoru ve TUS ile Uzman olmak, Obezite Fizyoloji Alanında Deneyimli Olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

2

4

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

 

1

3

 

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

İşletme Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

 

 

1

3

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Performans ve Kariyer Yönetimi Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

1

1

 

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Seramik ve Cam Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Seramik Anasanat Dalı

 

 

1

3

 

 

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Halı Kilim Anasanat Dalı

1

1

 

 

 

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

 

 

 

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Dinler Tarihi Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

3

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

İslam Hukuku Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

 

 

 

 

 

Türk Halk Oyunları Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

4

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

5629/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-248                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-3430                              İSTANBUL

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mah., 215 pafta, 1293 ada, 19 parselde bulunan, herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan, şahıs mülkiyetindeki taşınmaza ilişkin 6306 sayılı Yasa kapsamında yıkım ruhsatının talep edilmekte olduğunun belirtilerek söz konusu yapıya yıkım ruhsatının verilip verilemeyeceğinin bildirilmesinin istenildiği Şişli Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünün 07.04.2015 tarih ve 2015/4439-R-1820094 sayılı yazısı, Müdürlük uzmanlarının 15.05.2015 tarihli raporu K-1165 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mah., 215 pafta, 1293 ada, 19 parselde yer alan taşınmazın 2863 Sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında belirtilen özellikleri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, taşınmazın özgün durumunun tespit edilebilmesi için, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurulumuza ivedilikle iletilmesine, ayrıca taşınmazda çevre can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin ilgilisi ve Belediyesince ivedilikle alınmasına karar verildi.

5529/1-1

—————

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-248                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-3431                              İSTANBUL

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mah., 215 pafta, 1293 ada, 11 parselde bulunan, herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan, tapu kayıtlarında 126,80 m2 yüzölçümlü kargir apartman niteliğinde bulunan ve şahıs mülkiyetinde olan taşınmaza ilişkin korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığının bildirilmesinin istenildiği ilgilisinin 13.03.2015 tarih ve 989 sayılı başvurusu Müdürlük uzmanlarının 18.05.2015 tarihli raporu K-1160 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Bozkurt Mah., 215 pafta, 1293 ada, 11 parselde yer alan taşınmazın 2863 Sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında belirtilen özellikleri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, taşınmazın özgün durumunun tespit edilebilmesi için, rölöve, restitüsyon Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

5530/1-1

—————

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 04.06.2015-249                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 04.06.2015-3450                              İSTANBUL

İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi, 89 pafta, yeni 2234, eski 3 ada, 17-18 parselde kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 6.03.1960 tarih ve 1299 sayılı kararı ile İstanbul'un deniz kapılarının birinin karşısında bulunan çeşme, sebil, sübyan mektebi, ahşap tekke ve saireden müteşekkil külliyenin yıkılarak bu sahanın boşaltılması bilhassa şehre yeni gelen yabancıların dikkatini üzerine çeken ve pitoresk bir havası olan bu köşenin bile bile ortadan kaldırılması demek olacağından monte edilmek üzere evvelce sökülmüş bulunan çeşme, sebil ve sübyan mektebiyle birlikte tekrar yapılmak üzere ahşap evinde sökülerek kaldırımı boşaltacak şekilde geri çekilmek sureti ile bu külliyenin muhafaza edilmesinin uygun olacağına karar verilen, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu'nun 18.01.1990 tarih ve 1669 sayılı karan ile 3 ada, 16-17-18 parsellerde bulunan Emin Ağa Sebili, Haziresi ve halen çay bahçesi olarak kullanılan kısım için verilen projenin uygun olmadığına, yüksek kurulun 06.03.1960 tarih ve 1299 sayılı kararı doğrultusunda Külliyenin ihya edilerek hazırlanacak projesinin Kurulumuza getirilmesinden ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce değerlendirilmesinin temin edilmesine karar verilen, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.07.1999 tarih ve 10940 sayılı kararı ile 3 ada, 16-17 parsellerde yer alan Mehmet Ağa Sebli yanında 18 parseldeki boş alanın korunması gerekli kültür varlığı yapının algılama alanı olması nedeniyle yapılanma olamayacağına, bu nedenle iletilen avan projenin uygun olmadığına, bu alanın ancak açık alan olarak kullanılabileceğine karar verilen, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulunun 17.06.2002 tarih ve 14058 sayılı Kararı ile 3 ada, 18 parseldeki tescilli (Çakır Ağa Tekkesi arsası) kültür varlığına ait bulguları belgeleyerek çalışmalar yapılmadan herhangi fiziki ve inşai müdahalede bulunamayacağına karar verilen, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.08.2013 tarih ve 1584 sayılı kararı ile 3 ada içerisinde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.06.2010 tarih ve 3571 sayılı karan ile rekonstrüksiyonun yapılmasına karar verilen, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.06.2010 tarih ve 3571sayılı karar ile 3 ada, 17-18 parsel, Çakır Dede Tekkesi ve Çakır Dede Mektebi tescilin devamına, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verilen, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.12.2007 tarih ve 1452 sayılı kararı ile 3 ada, 16-17-18 parsellerde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler v e Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 6.03.1960 tarih ve 1299 sayılı kararında; İstanbul'un deniz kapılarının birinin karşısında bulunan çeşme, sebil, sübyan mektebi, ahşap tekke ve vs den müteşekkil külliyenin yıkılarak bu sahanın boşaltılması bilhassa şehre yeni gelen yabancıların dikkatini üzerine çeken ve pitoresk bir havası olan bu köşenin bile bile ortadan kaldırılması demek olacağından monte edilmek üzere evvelce sökülmüş bulunan çeşme, sebil ve sübyan mektebiyle birlikte tekrar yapılmak üzere ahşap evinde sökülerek kaldıranı boşaltacak şekilde geri çekilmek sureti ile külliyenin muhafaza edilmesi uygun olacağına karar verilen, ancak Kurulumuz arşivinde söz konusu yapıların ve hazirelerin korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline ilişkin karara rastlanmayan Sebil, çeşme, sübyan mektebi ve ahşap tekke ile hazirenin korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, yapıların koruma grubunun I olarak belirlenmesine, 3 ada, 16-17 parsellerde bulunan Sebil, çeşme ve hazireye ait iletilen rölövenin uygun olduğuna; dosyasında bulunan belgeler ile iletilen restitüsyon raporunda belirtilen belgelere göre yapılan restitüsyonun uygun olduğuna ancak uygulama sırasında ortaya çıkabilecek yeni bilgi belge veya veriler doğrultusunda revize edilebileceğine; restitüsyona göre hazırlanan restorasyon projesinin uygun olduğuna; restorasyon sırasında önerilen cephe temizliği, derzlerin doldurulması, tamamlama vb. uygulamaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Konservasyon Laboratuarı veya İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuar Müdürlüğünden alınacak rapor doğrultusunda ve çeşmeler konusunda uzman bir sanat tarihçisi denetiminde yapılabileceğine; daha önce Kurul kararları ile restitüsyonu ve rekonstrüksiyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verilen, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde bulunan, güncel mülkiyet bilgilerinde ahşap tekke ve müştemilatı ve altında iki dükkanı olan ahşap ev niteliğinde olan çakır dede vakfı mülkiyetine ait; Çakırdede Cami, Tekke ve Mektebi'nin ihya edilerek tasvuuf müzesi olarak kullanılması ile restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin elde edilmesi amacı ile "İstanbul Büyükşehir Tasavvuf Müzesi Projesi" Hizmet Alım İşi 19.11.2014 tarih ve 471 sayılı İhale Komisyonu Karan ile Artlite Mimarlık Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ne ihale edildiği ve iletilen restitüsyon projesi ile A3 albümünün Kurulumuzca değerlendirilmesi talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü'nün 30.04.2015 tarih ve 18399439-934-1865/390089 BN= 595 sayılı yazısı, sözleşme, imar durumu, kot-kesit belgesi, aplikasyon krokisi, Harita Plan Örneği, Mülkiyet Durumu'nun iletildiği ilgilisinin 07.05.2015 tarihli başvurusu, Müdürlük uzmanlarının 18.05.2015 tarih ve 376 sayılı raporu S-l numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda:

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi, 89 pafta, yeni 2234, eski 3 ada, 17-18 parselde yer alan sıbyan mektebi ile ahşap tekke arasında bulunan (restitüsyon projesinde harem binası olarak adlandırılan) ahşap yapıların I. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, bu ahşap yapılar ile birlikte sıbyan mektebi ve ahşap tekkeyi içeren restitüsyon projesinin uygun olduğuna karar verildi.

5531/1-1

 

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                29.00/267

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-121                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-2381                               TRABZON

Gümüşhane İli, Merkez, Çorak Köyü, Derebaşı Mevkii, sit alanı dışında, 124 ada,29 parselde yer alan özel mülkiyete ait konutun tescil talebine ilişkin İlgilisinin 02/10/2014 günlü dilekçesi, Gümüşhane Valiliği Tapu Müdürlüğü'nün 30/10/2014 gün ve 1373 sayılı yazısı, Gümüşhane Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 03/11/2014 gün ve 1786 sayılı yazısı, Gümüşhane Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 05/11/2014 gün ve 5106 sayılı yazısı, Gümüşhane İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü'nün 06/11/2014 gün ve 6717 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 26/05/2015 gün ve 2015/368 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane İli, Merkez, Çorak Köyü, Derebaşı Mevkii, sit alanı dışında, 124 ada, 29 parselde yer alan özel mülkiyete ait konutun 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, koruma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.


5486/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                53.04/124

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-121                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-2378                               TRABZON

Rize İli. Fındıklı İlçesi, Çağlayan Köyü, Lavaşa Mevkii, 117 ada, 2 parselde yer alan taşınmazın kültür varlığı olarak tescil edilmesi isteğine ilişkin; İlgilisinin 26/02/2015 tarihli başvurusu, Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 17/03/2015 gün ve 161655 sayılı yazısı, Fındıklı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 24/03/2015 gün ve 188275 sayılı yazısı, Fındıklı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 08/04/2015 gün ve 567 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 15/05/2015 gün ve 1712 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Rize İli, Fındıklı İlçesi, Çağlayan Köyü, Lavaşa Mevkii, 117 ada. 2 parselde yer alan taşınmazın 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından kültür varlığı olarak koruma altına alınmasına; Koruma Grubunun II olarak belirlenmesine, koruma alanının kadastral paftada onaylandığı şekilde belirlenmesi gerektiğine karar verildi.


5486/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           61.00/394-1255

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-121                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-2385                               TRABZON

Trabzon ili, Ortahisar İlçesi, Konaklar mahallesi, sit alanı dışında, G43B01B1D pafta, 1855 ada 5 parsel üzerindeki tescil kaydı süren Konaklar Kilisesi'nin koruma alanının belirlenmesi ile söz konusu tescilli kilise bitişiğinde yer alan G43B01B1D pafta, 1855 ada, 4 parsel üzerinde yapılmak istenen uygulama talebine ilişkin Trabzon Doğalgaz Tic. Ltd. Şirketi'nin 24/04/2015 tarihli başvurusu, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20/11/1993 gün ve 1833 sayılı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31/05/2006 gün ve 659 sayılı, 31/10/2006 gün ve 852 sayılı, 29/03/2007 gün ve 1049 sayılı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/06/2013 gün ve 1271 sayılı. 29/01/2014 gün ve 1585 sayılı ile 16/04/2014 gün ve 1728 sayılı kararları ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan 26/05/2015 gün ve 2015/367 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yerinde yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon ili, Ortahisar İlçesi, Konaklar mahallesi, sit alanı dışında, G43B01B1D pafta, 1855 ada 5 parsel üzerindeki tescil kaydı süren Konaklar Kilisesi'nin koruma alanının ekte dağıtımı yapılan 1/1000 ölçekli kadastral planda görüldüğü gibi ve 1855 ada, 4, 5, 6 parseller ile 3 parselin güneyde kalan bir bölümünü kapsayacak şekilde belirlenmesine, 1855 ada, 4 parsel koruma alanı içinde kaldığından, parselde yapılmak istenen her türlü uygulamanın Kurulumuz görüşüne sunulması gerektiğine karar verildi.


5486/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                61.07/161

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-121                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-2373                               TRABZON

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Soğuksu Mahallesi, Yol kenarı mevkii 330 ada 2 ve 3 parsellerde yer alan konut ve çeşmenin 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi, 330 ada 1 parselde de yer alan tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesi isteğine ilişkin ilgilisinin 19,03.2015 günlü başvurusu, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.05.1991 gün ve 1003 sayılı kararı ile Sürmene Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 24.04,2015 gün 305434 sayılı yazısı Sürmene İlçesi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2015 gün ve 343 sayılı yazısı ve Sürmene Kaymakamlığı Kadastro biriminin 05.05.2015 gün ve 351273 sayılı yazısı ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.04.2015 gün ve 1222 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Soğuksu Mahallesi, Yolkenarı mevkii 330 ada 2 ve 3 parsellerde yer alan konut olarak kullanılan taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline gerek olmadığı,330 ada, 3 parselde bulunan çeşmenin 2863 sayılı kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, 330 ada, l parselde bulunan tescilli taşınmazla birlikte çeşmenin koruma alanının kararımız ekinde dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, çeşmenin koruma grubunun I tescilli taşınmaz olan konutun koruma grubunun ise II olduğuna,

Tescilli taşınmazlarda ve koruma alanlarında yapılacak her türlü uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.


5486/4/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  61.12/3

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 27.05.2015-121                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 27.05.2015-2374                               TRABZON

Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi Yılmazlar mahallesi camii mevkii,496 ada,2 parselde yer alan mülkiyeti Maliye hazinesine ait Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli camii ve ahşap minaresinin onarımının yapılması isteğine ilişkin, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 09,03.2015 gün ve 487 sayılı yazısı ve ekleri Köprübaşı Kaymakamlığı Tapu müdürlüğünün 31.03.2015 gün ve 21197 sayılı yazısı, Sürmene kadastro Biriminin 15,04.2015 gün ve 278594 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 15.07.1997 gün ve 2887 sayılı,14,12.1999 gün ve 3642 sayılı kararları ile Trabzon Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğün 09.04.2015 gün ve 1262 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi Yılmazlar mahallesi, camii mevkii,496 ada,2 parselde yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli caminin koruma grubunun I olarak belirlenmesine, Tapu kaydına I gurup korunması gerekli kültür varlığı olduğuna dair kayıt konulmasına;

Caminin korunma alanının kararımız ekinde dağıtımı yapılan kadastral paftasında işaretlendiği şekliyle belirlenmesine;

Camide önceden onarımlar sırasında yapılan taş mihraptaki ahşabın sökülmesi, camii mahfil katında bulunan orijinal ahşap minberin yerine konulmasına;

Camii ve minaresinde esaslı onarım gerektiğinden ilgililerince hazırlanacak röleve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasından sonra caminin restorasyonun yapılmasına karar verildi.


 

5486/5/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.00/484

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 02.06.2015-121                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 02.06.2015-2671                               SAMSUN

Sinop İli, Merkez, Yalı Köyü, Deliler Altı Mevkii’nde bulunan yapı kalıntılarının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.12.2013 gün ve 3031 sayılı yazısı, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.01.2014 gün ve 199 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü içeren Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14.02.2014 gün ve 823 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 25.05.2015 gün ve 203 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmelerin sonucunda;

Sinop İli, Merkez, Yalı Köyü Deliler Altı Mevkii’nde tespit edilen duvar kalıntıları ve seramik buluntularının bulunduğu alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit alanı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerhin konulmasına, I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.


5575/1-1