25 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29397

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Mateko Turizm Dan. Org. Tem. ve Çevre Düz. İnş. Merm. Tic. Ltd. Şti. isimli firma adına Müdürlüğümüzden yurda girişi yapılan 10/04/2014 tarihli 01 tescil nolu DE/121334/14M sayılı ATA karnesi muhteviyatı eşyanın süresi içinde yurt dışı edilmediği anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesinde belirtilen "geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergilerinin iki katı para cezası verilir."hükmü çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238/1 maddesi uyarınca 15CK070100359 sayılı, 20/05/2015 tarihli 69.162,00-TL Para Cezası uygulanmış ve bilinen en son adresleri olan Balbey Mah. 403. Sok. A.Çeşnit İş Hanı K:1 No: 16 Muratpaşa/ANTALYA ve Karşıyaka Mah. Sakarya Bulvarı No:222 Kepez/ANTALYA adreslerine tebligat çıkarılmış ancak anılan adreslerde ilgili firma tanınmadığından tebligat yapılamamıştır.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ceza Kararı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Gümrüğümüz adına Antalya Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5567/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Aster Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı. (Kısa adı Aster Vakfı)

VAKFEDENLER: İsmail Koçali, Sarı Koçali, Sait Uluğ, Kadir Koçali, Ali Koçali, Rüstem Hacırüstemoğlu.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.02.2015 tarihli ve E:2014/412 K:2015/121 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemize, Toplumun temel ihtiyaçları olan eğitim ve sosyal yardımlaşma alanlarında destek olmaktır. Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burslar vermek, okul, öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kütüphaneler inşa ederek eğitim sistemine destek olmak, ülkemizde yaşayan herkese, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde sosyal yardım ve sosyal hizmetleri etkili bir biçimde sunabilmek için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 300.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İstanbul Darüşşafaka Cemiyetine veya bunun yerine kaim olan müesseseye devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5590/1-1

—————

VAKFIN ADI: Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı.

VAKFEDENLER: Ali Rıza YILDIRIM, Yüksel YILDIRIM, Mehmet YILDIRIM.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/06/2015 tarihinde kesinleşen 29/04/2015 tarihinde tavzih edilen 31/03/2015 tarih ve E:2014/479, K:2015/132 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Araştırma ve inceleme yeteneklerine sahip aydınlar yetiştirmek amacıyla uygun görülecek yerlerde yuva, ilköğretim, ortaöğretim ve lise seviyesinde eğitim yapabilecek okullar, üniversite, yüksekokul, ileri teknoloji enstitüsü, ortak eğitim veya kültür merkezleri, öğretmen yetiştirme kurumları kurmak ve işletmek, derslik, kitaplık, işlik, laboratuar ve öğrenci yurdu yaptırmak ve işletmek, eğitim ve ihtisas olanakları sağlamak... ve senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet YILDIRIM, Evren ÖZTÜRK, Özer ÖZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden artan mal varlığı kurucular kurulunun tespit edeceği benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5591/1-1

—————

VAKFIN ADI: Al-i Aba İlim, Eğitim, Araştırma, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet ÖZDURMAZ, Timuçin GÜLTEKİN, Yücel YENİLMEZ.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/05/2015 tarihinde kesinleşen 03/03/2015 tarih ve E:2014/249, K:2015/53 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ehl-i Beyt İrfan ve tasavvuf kültürünün araştırılması, geliştirilmesi ve korunması doğrultusunda bilimsel ve ilimi çalışmalar yapmak, evrensel değerleri yakalamak, insan sevgisini, hoşgörüyü ve beraberliği geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak. İnsanlar arasında sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik bağlarını geliştirmek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak bu faaliyetlerin gerçekleştirileceği alanları imar etmek, yurtlar açmak, afetlerde ve dar günlerde ayırım gözetmeksizin tüm insanlara olanakları ölçüsünde yardım etmek ve kampanyalar açmak. Tabiat ve çevre bozulmasını önlemek ve korumak için gerekli çalışmalar yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 120.000, 00 TL nakit

YÖNETİM KURULU: Mehmet ÖZDURMAZ, Timuçin GÜLTEKİN, Yücel YENİLMEZ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın mal ve para varlığı yönetim kurulca ve kurucular kurulunca belirlenen vakıf veya hayır kurumlarına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5592/1-1

—————

VAKFIN ADI: Eskihoran Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Münüfe ESKİHORAN

VAKFIN İKAMETGAHI: BALIKESİR

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU : Edremit 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.06.2015 tarihinde tavzih edilen 08.05.2014 tarihli ve E:2012/388, K:2014/297 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: a) Her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarında, eğitimlerini sürdüren öğrencilerden, muhtaç durumda olanlarına, burs vermek, maddi ve ayni yardımda bulunmak.

b) (a) bendinin gerçekleştirilmesinden sonra, maddi imkanın yeterli olması halinde, her seviyede, eğitim kurumları açmak, çalıştırmak, bakım ve onarımlarını yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Şarköy Köyü, Tepe Bağ Mevkii, 29 24 I pafta, 1742 parsel sayılı, 19.760.00 m2 yüzölçümlü ve 1193 parsel sayılı, 2.809.00 m2 yüzölçümlü zeytinlik niteliğindeki taşınmazlar ile Pelitköy Köyü, Araplarpınarı Mevkii, 30 28 I pafta, 4434 parsel sayılı, 19.054.00 m2 yüzölçümlü ve Şahinler Köyü, Akçaalan Mevkii, J 7b09bB pafta, 1449 parsel sayılı, 9.906.00 m2 yüzölçümlü, zeytinlik niteliğindeki taşınmazlar.

YÖNETİM KURULU: Münüfe ESKİHORAN, İsmail ESKİHORAN, Elmas ESKİHORAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, o tarihte mevcut olması halinde Türk Eğitim Vakfına devredilir. Türk Eğitim Vakfının o tarihte mevcut olmaması halinde, vakfın amacına uygun yönetim kurulunun belirleyeceği başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5609/1-1


 


 


 


 


 


 


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

Yrd. Doçent

1

 

Dâhili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

 

1

Çocuk Hematolojisi yan dal uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Doçent

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak

Nöroloji

Profesör

1

Klinik elektrofizyoloji konusunda deneyimli,yutma nörofizyolojisi üzerinde çalışmış,akut inme,nöroyoğun bakım ve serebrovasküler hastalıklar konusunda tecrübeli olmak.

Kardiyoloji

Yrd. Doçent

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Laparoskopik onkoloji konusunda deneyimli olmak

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Yrd. Doçent.

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Doçent

1

 

Yrd. Doçent

1

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Profesör

1

 

Doçent

1

 

Yrd. Doçent

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doçent

1

 

Genel Cerrahi

Profesör

1

Robotik Cerrahi konusunda sertifika sahibi olmak, hasta veri tabanı ve bilgisayar programları üzerinde çalışma yapmış olamk,

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Pterjiyum tedavisinde konjonktival otogreft ve amniyotik membran greft vaskülarizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak ve Avrupa Board Oftalmoloji Yeterlilik Belgesi almış olmak (FEBO)

Doçent

1

Prematüre Retinopati konusunda deneyimli olmak ve Avrupa Board Oftalmoloji Yeterlilik Belgesi almış olmak (FEBO)

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Sol Ventrikül destek cihazları kullanımı ile ilgili deneyim ve sertikifa sahibi olmak

5604/1-1


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından: