24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29396

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çanakkale İl Özel İdaresinden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesinden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çanakkale İl Özel İdaresinden:

ÇANAKKALE SAVAŞI ARAŞTIRMA MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇ İLANI

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Mimari Proje Yarışmasında 15 - 16 - 17 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılan jüri değerlendirme toplantısı sonucunda derecelendirmeler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir;

• 1. Ödül: (4 - 27107) Murat ÇETİN - Evin ERİŞ - Mehmet HAMARAT - Muammer HAMARAT - Ulaş Aksoylu (Öğrenci, Yardımcı)

• 2. Ödül: (79 - 72953) İbrahim EYÜP - Hakan Deniz ÖZDEMİR

• 3. Ödül: (82 - 82346) Murat SÖNMEZ - Gülşah KAHRAMAN SÖNMEZ - Mustafa BADEM - Mehmet ARIDOĞAN

• 1. Mansiyon: (74 - 37412) Seçil YAVUZ - Mehmet Can GÜNAY

• 2. Mansiyon: (89 - 28351) Şule ERTÜRK GAUCHER - Serhat BAŞDOĞAN - Abdurrahman ÇEKİM - İpek BAYCAN GLAISTER

• 3. Mansiyon: (66 - 57219) Tuna Han KOÇ - Barış DEMİR - Sıddık GÜVENDİ,

• 4. Mansiyon: (25 - 27086) Deniz YAZICI - Onur AKIN - Hüseyin Avni ELİBOL

• 5. Mansiyon: (70 - 15730) Kadir UYANIK - Emel BİRER

5566/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

25.02.2015 tarihli 29278 sayılı Resmi Gazete'de ilanen tebliğ edilen 11.02.2015 tarihli 2015/21 sayılı Ek Tahakkuk Kararı, 06.02.2015 tarihli 444 ve 445 sayılı Para Cezası Kararlarının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 296040755 vergi numaralı Dikici Konfeksiyon ve Ev Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 16.06.2015 tarihli 8584880 sayılı Ödeme Emrine konu 1.072.544,16-TL ve 16.06.2015 tarihli 8585048 sayılı Ödeme Emrine konu 560.850,96-TL'nin 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

5507/1-1

—————

Bölge Müdürlüğümüzün 20.07.2012 tarihli 8564 sayılı yazıları ekinde alınan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 13.07.2012 tarihli 7034 sayılı yazılarına istinaden 22.09.2006 tarihli 2006/D1-03079 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 1680295699 vergi numaralı BGS Boğaziçi Giyim Sanayicileri Dış. Tic. A.Ş. adına onaylı 15.11.2006/IM035386 ve 15.11.2006/IM035387 tarih/sayılı Gümrük Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyalar için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238. maddesi uyarınca düzenlenen 02.08.2012 tarihli 3035 sayılı Para Cezası Kararına konu 56.433,90-TL ve 02.08.2012 tarihli 3036 sayılı Para Cezası Kararına konu 56.596,24-TL'nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi gerektiği, ayrıca bu ödeme süresi içerisinde söz konusu eşyaların gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyaların gümrük vergileri tutarında para cezası ile birlikte vergilerinin de tahakkuk ettirileceğinin bilinmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

5506/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

696777 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Korkmaz AKGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6459, Oda Sicil No: 5889), Burhan Cavit MARANGOZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2050, Oda Sicil No: 9039) ve Enver GÖZEL'in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69356) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 10.06.2015 tarihli ve 15970 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5560/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF (B Blok) nolu yapının denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Safinaz KUZUCU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 07.05.2015 tarihli ve 2015/247 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Safinaz KUZUCU (Denetçi No: 7705, Oda Sicil No: 32720) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 17.06.2015 tarihli ve 16632 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5596/1-1


 


 


 


 


 


 


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine ” uygun olmaları gerekmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösterir bir yazının Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığından alınması için gerekli belgeler hazırlanmalı ve başvuru dosyasına konulmalıdır. Söz konusu belgelerle ilgili bilgiler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde bulunmaktadır.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programı ve Öğretim

1

1*

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Eğitimi

1

Elektrik Elektronik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Müh.

Telekomünikasyon

1

Elektrik Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

1

Elektrik Elektronik Fakültesi

Kontrol ve Otomasyon Müh.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

1

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik

İstatistik Teorisi

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

1

1

İnşaat Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

1

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

1

İnşaat Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

1

Kimya Metalurji Fakültesi

Biyomühendislik

1*

Kimya Metalurji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Müh.

Malzeme Müh. ve Bilimi

1

Makine Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

1

1

Makine Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

1*

Makine Fakültesi

Makine Mühendisliği

Otomotiv

1

Makine Fakültesi

Mekatronik Mühendislği

Mekatronik

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

1

1

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı Ve Gemi Mak. Müh.

Gemi Hidromekaniği

1*

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Gemi Mak. İşletme Müh.

Gemi Elektrik Elekt. ve Otomasyon

1

 

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

5564/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI

PROFESÖR

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

2-1

İlköğretim öğrencilerinin bilimsel beceri ve tutumları üzerine araştırma-sorgulamalı fen öğretiminin etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Genel Fizik

1-1

Şekil hatırlamalı alaşımlar ve biyoseramik malzemeler üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

3-1

Ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret konularında çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Finansman

4-1

Finansal araçlar ve çevresel maliyetlerin muhasebeleştirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

4-1

Yapay sinir ağlarıyla talep-tahmin yöntemleri konularında çalışmaları olmak.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

4-1

Kentsel mekan ve kentsel dönüşüm konularında çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri

1-1*

2-1**

* Doçentliğini kamu yönetimi alanında almış olmak.  **Yerel yönetimler ve e-devlet konularında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Kişilerarası İletişim

3-1

Lisans ve doktora eğitimini Halkla ilişkiler ve Tanıtım alanında tamamlamış olmak. Seçim kampanyaları konularında çalışmaları olmak.

İletişim Bilimleri

4-1

Lisans ve doktora eğitimini Radyo-Televizyon-Sinema alanında tamamlamış olmak. Türkiye'de televizyon ve kamu yayıncılığı tarihi üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

1-1

Su jeti ve tel erozyon ile işleme konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Tarihi

2-1

Mimarlık bölümü mezunu olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Tesisleri

1-1

Yüksek gerilim izolatörlerinde dinamik ark konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Taşıt Dinamiği ve Kontrol

1-1

CrN kaplanmış silindir gömlekleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hast.

1-1

Çocuklarda yeme bozukluklarında sosyal kognisyon konusunda çalışması olmak.

Tıbbi Genetik

1-1

Tıbbi Genetikte en az iki yıl eğitici deneyimine sahip olmak. Sindirim sistemi ve insan papilloma virus ilişkisi konusunda genetik çalışmaları olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Hastalıklar

1-1

Balık histolojisi ve histopatolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

1-1*

2-1**

* Doçentliğini beden eğitimi ve spor alanında almış olmak.  ** Beden eğitimi spor öğretmenliği lisans mezunu olup, Eğitim bilimlerinde doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilimler MYO

Dış Ticaret Programı

2-1

Doktorasını Türk-Amerikan ilişkileri konusunda yapmış olmak.

TOPLAM

7

13

 

5523/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/05/2015, 14/05/2015, 21/05/2015 ve 29/05/2015 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ/PROJE ADI

SÜRESİ

1

Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.

Üretim Lisansı

Termik-kojenerasyon

05/05/2015 tarihli ve 5589-12 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Garet Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Karadağ RES

14/05/2015 tarihli ve 5602 sayılı Kurul Kararı ile eskisinin devamı mahiyetinde 42 (kırkiki) yıl 21 (yirmibir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Uz Energy Dış Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

21/05/2015 tarihli ve 5603-7 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

4

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Çumra Termik Santrali

Doğalgaz/linyit kömürü

21/05/2015 tarihli ve 5603-8 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (Manisa OSB)

OSB Üretim Lisansı

OSB Üretim Santralı

29/05/2015 tarihli ve 5610-4 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Tunaş Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Hakan Kömür Santrali

İthal kömür

29/05/2015 tarihli ve 5610-5 sayılı Kurul Kararı ile eskisinin devamı mahiyetinde 19/08/2059 tarihine kadar geçerli üretim lisansı verilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

TÜRÜ

TİPİ/PROJESİ

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NO

SONA ERDİRME TARİHİ VE

KURUL KARARI NO

1

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.

Üretim Lisansı

Altınyıldız Kojenerasyon Tesisi

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-138/2838 numaralı

05/05/2015 tarihli ve 5589-12 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

2

Dedegöl Enerji Yatırım Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Sinanhoca HES

22/3/2007 tarihli ve EÜ/1134-2/815 numaralı

14/05/2015 tarihli ve 5595-13 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3

Çobanyıldızı Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Çumra Termik Santrali

Doğalgaz/linyit kömürü

04/08/2011 tarihli ve EÜ/3344-30/1985 numaralı

21/05/2015 tarihli ve 5603-8 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

4

Redevco Bir Emlak Geliştirme İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Meydan Alışveriş Merkezi Kojenerasyon Santrali

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-62/2762 numaralı

21/05/2015 tarihli ve 5603-10 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5

Redevco Üç Emlak Geliştirme İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Gordion Alışveriş Merkezi Kojenerasyon Santrali

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-63/2763 numaralı

21/05/2015 tarihli ve 5603-11 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

6

Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Hakan Kömür Santrali

İthal kömür

19/08/2010 tarihli ve EÜ/2709-2/1670 numaralı

29/05/2015 tarihli ve 5610-5 sayılı Kurul Kararı ile 29/05/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

7

EYAŞ Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

27/10/2009 tarihli ve ETS/2287-1/1558 numaralı

29/05/2015 tarihli ve 5610-14 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

TÜRÜ

TİPİ/PROJESİ

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NO

SONA ERDİRME TARİHİ VE

KURUL KARARI NO

1

İdol Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Acısu Reg. ve HES

12/05/2011 tarihli ve EÜ/3210-8/1945 numaralı

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 15. maddesi çerçevesinde, iptaline ilişkin alınan 27/03/2015 tarihli ve 5527-16 sayılı Kurul Kararına; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07/04/2015 tarihli ve 214733 sayılı yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak geri alınmasına karar verilmesi nedeniyle, 12/05/2011 tarihli ve EÜ/3210-8/1945 numaralı lisans yürürlüktedir.

5594/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/05/2015, 21/05/2015 ve 29/05/2015 tarihli Kararlarıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Akfel Enerji Ticaret Anonim Şirketi

İthalat (spot LNG) Lisansı

05/05/2015 tarihli ve 5590-6 sayılı Kurul Kararı ile 05/05/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2

RWE Supply Trading Turkey Enerji Anonim Şirketi

İthalat (spot LNG)

Lisansı

21/05/2015 tarihli ve 5604-2 sayılı Kurul Kararı ile 21/05/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 10 yıl süreli

3

Etki Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğal Gaz Depolama Lisansı

29/05/2015 tarihli ve 5611-4 sayılı Kurul Kararı ile 29/05/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE KURUL KARARI NO

1

Akfel Enerji Ticaret Anonim Şirketi

29/12/2009 tarih ve DTS/2377-3/205 numaralı

Toptan Satış Lisansı

05/05/2015 tarihli ve 5590-6 sayılı Kurul Kararı ile 05/05/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

2

Doğa-Can Petrol Ürünleri Telekomünikasyon İnşaat Turizm Otomotiv Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi

29/01/2009 tarih ve CNG/1954-3/181 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal gaz (CNG) Satış Lisansı

05/05/2015 tarihli ve 5590-7 sayılı Kurul Kararı ile 05/05/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5594/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/05/2015 ve 21/05/2015 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Opeks Madeni Yağ Üretimi Petrol Kimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

14/05/2015 tarihli ve 5597-2 sayılı Kurul Kararı ile 14/05/2015 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Erdem Petrol Ürünleri Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

21/05/2015 tarihli ve 5605-4 sayılı Kurul Kararı ile 21/05/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

SIRA

NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VE

SİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE SAYISI

1

Petro Yağ ve Kimyasallar Sanayi ve Ticaret

10/03/2005 tarihli ve MYĞ/450-3/01990 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

21/05/2015 tarihli ve 5605-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

2

Kross Otomotiv ve Endüstriyel Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

27.12.2006 tarihli ve MYĞ/1043-5/21060 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

21/05/2015 taihli ve 5605-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

5594/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2015 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir:

 

SIRA

NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Bilgaz LPG Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

21/05/2015 tarihli ve 5606 sayılı Kurul Kararı ile 21/05/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

5594/4/1-1