22 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29394

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Siirt İli, Merkez İlçesi, Doğan Mahallesi, 259 ada, 7 parsel üzerindeki 725617 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi, Nazmi TEKDEMİR tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 10.04.2015 tarihli ve E.2014/646-K.2015/497 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi, Nazmi TEKDEMİR (Denetçi No: 20143, Oda Sicil No: 6853) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 16.06.2015 tarihli ve 16494 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5490/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

12.06.2015 tarihli öğretim üyesi ilanımızda Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör kadrosuna ait nitelik metni sehven eksik yazılmış olup, aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kafatabanı, baş boyun cerrahisi, tiroid cerrahisi ve koklear implant konusunda deneyimli olmak

5449/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/48 Esas, 2010/103 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5479/1-1

—————

Bursa 1. İş Mahkemesinin 2013/167 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5478/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan (Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı için 90 puan) veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

PROF.

DOÇ.

Y.DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

Türbülanslı Akışkanların Sayısal Analizi

1

-

-

Tarih Bölümü

Yakınçağ

1

-

-

Tarih Bölümü

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

-

1

-

Fizik Bölümü

Plazma Fiziği

-

-

1

Kimya Bölümü

Anorganik Kimya (Katı Hal Kimyası)

1

-

-

Kimya Bölümü

Organik Kimya (Fiziksel Organik Kimya)

-

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Veri Madenciliği

-

1

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Ulaşım ve Rotalama Modelleri

-

-

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Döner Kanat Aerodinamiği ve Yüksek Başarımlı Hesaplama

-

-

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Gaz Türbini Kanat Soğutması, Kanat Soğutma Optimizasyonu ve Gaz Türbini Isı Transferi

-

-

1

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Sistemleri ve Modelleme

1

-

-

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Biyoteknolojisi

-

2

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Isı ve Güneş Enerjisi

1

-

-

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Modelleme ve Simülasyon

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Sinyal İşleme

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Güç Elektroniği

1

-

-

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kentsel Çevre ve Politika Planlaması

-

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

Matematiksel İktisat

-

1

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yerel Yönetimler ve Kentleşme

1

-

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi (Türk Siyasal Hayatı)

1

-

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi

-

1

1

İlköğretim Bölümü

Okulöncesi Öğretmenliği

-

-

1

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

-

-

1

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık ABD

Ekolojik Veri Analizi ve Ekosistem Modellemesi

-

-

1

5321/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2- Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a’da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

SAYI

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / ALAN

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

1

EĞİTİM BİLİMLERİ

İLKÖĞRETİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

YRD. DOÇ. DR.

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak

2

HUKUK

HUKUK

MEDENİ HUKUK

DOÇ.DR.

1

Medeni Hukuk Alanında Doçentlik Derecesine sahip olmak. Ağırlıklı olarak Eşya Hukuku alanında ve özellikle Rehin Hukukunda çalışma yapmış olmak, Fransızca biliyor olmak.

3

HUKUK

HUKUK

MEDENİ HUKUK

PROF.DR

1

Medeni Hukuk Alanında Doçentlik Derecesine sahip olmak. Özel Hukuk Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Ağırlıklı olarak Borçlar Hukuku Özel Hükümler ile Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda çalışma yapmış olmak.

4

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER

İŞLETME

İŞLETME

PROF.DR

1

Muhasebe ve Finans alanında Doçentlik Derecesine sahip olmak. İşletme Lisans, İşletme Yüksek lisans ve Doktorasını İşletme Bölümü mezunu.

Finansal piyasaların entegrasyonu, Finansal krizler ve Varlık fiyatlandırma ve volatilite modelleri alanlarında çalışmaları bulunan.

5

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER

PSİKOLOJİ

SOSYAL/SOSYAL-

ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİ

YRD. DOÇ. DR.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini psikoloji alanında yapmış olmak, doktora çalışmalarını sosyal ve/veya sosyal örgütsel psikoloji alanında yapmış olmak, sosyal psikoloji ve kültürlerarası psikoloji konularında özellikle kültürlerarası uyum, çok kültürlülük, yardımlaşma, liderlik konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

6

MESLEK YÜKSEKOKULU

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK

PAZARLAMA PROGRAMI

YRD. DOÇ. DR.

1

İşletme Yüksek Lisansa ve Pazarlama Doktora Derecesine sahip olmak. Pazarlama alanında 3 Yıl ders verme deneyimine sahip olmak

7

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

Bilgisayar Bilimleri/ Bilgisayar Mühendisliği Alanlarında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Yüksek Başarımlı Mobil-Bulut Bilişimi ve Dağıtık Sistemlerde Güvenlik ve Gizlilik Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak.

8

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

Biyomedikal / Bilgisayar / Elektrik - Elektronik Mühendisliği Alanlarında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Tıbbi Görüntüleme, Difüzyontensor MRI  Konularında Yayın Yapmış Olmak.

9

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

Mühendislik Yönetimi / İşletme Alanlarında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Teknoloji Analizleri ve Teknoloji Madenciliği Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak. Innovasyon Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Proje Yönetimi  Konularında Dersler Vermiş Olmak.

10

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

PROF.DR

1

Makina Mühendisliği / Elektrik - Elektronik Mühendisliği / Fizik Alanlarında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Süper İletken ve Manyetik Malzemelerin Sol-Jel Yöntemi İle Sentezlenmesi, Manyetik ve Süper İletkenlik Özelliklerinin Karakterizasyonu Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

11

MÜHENDİSLİK VE

DOĞA BİLİMLERİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

Bilgisayar Bilimleri / Bilgisayar Mühendisliği Alanlarında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Oyun Programlama ve Tasarımı, Sanal Gerçeklik Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak.

12

SAĞLIK BİLİMLERİ

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE DİYETETİK

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

3

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.

13

SAĞLIK BİLİMLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROF.DR./ DOÇ.DR.

1

Çocuk Gelişimi veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya özel eğitim bölümü mezunu ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

14

SAĞLIK BİLİMLERİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

PROF.DR./ DOÇ.DR.

2

Tıp Fak. Lisans ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

15

SAĞLIK BİLİMLERİ

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD DOÇ. DR.

3

Hemşirelik veya Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

16

SAĞLIK BİLİMLERİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

Tıp Fak. veya İşletme Lisans Mezunu, Sağlık Yönetimi veya ilgili alanda doktora yapmış olmak.

17

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD. Doç’ler için H index Kriteri                  4

b. Doç’ler için H index Kriteri                            8

c. PROF. DR.’ler için H index Kriteri                12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

18

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

3

19

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

3

20

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

21

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

7

22

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP DAMAR CERRAHİSİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

23

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

24

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

25

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

26

TIP

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

27

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

28

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

29

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

30

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

31

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

32

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

7

33

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

34

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

3

35

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

36

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

37

TIP

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ GENETİK

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

38

TIP

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

2

39

TIP

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

40

TIP

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

41

TIP

TEMEL TIP BİLİMLERİ

İMMÜNOLOJİ

PROF.DR./ DOÇ.DR. /YRD. DOÇ. DR.

1

5447/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 25 inci maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               :  22.06.2015

Başvuru Tarihi           :  22.06.2015

Son Başvuru Tarihi    :  06.07.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Cumhuriyet Tarihi, Siyaset Tarihi, İnsan İlişkileri ve İletişim konularında çalışmaları olmak.

5459/1-1


Şifa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için aşağıda belirtilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

Profesörlük için:

Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Doçentlik için:

Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

Başvuru Süresi: İlgililerin 22 Haziran 2015 - 6 Temmuz 2015 saat: 17:00 ye kadar Üniversitemizin Ankara Cad. No: 45 35100 Bornova/İZMİR adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birimi

Bölümü/Programı

ABD/ Alanı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

-

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Gastroentroloji Uzmanı pediatrik karaciğer transplant hastalarının takibi ve sirotik kardiyomiyopati konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Doku Mühendisliği alanında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Karaciğer nakli ve hepatobilier cerrahi alanında, organ nakli merkezi ruhsat alım koşullarını yerine getirebilecek deneyimde ve nitelikte olması.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Kr. Diş. Enflamasyonu ile Ateroskleroz Arasındaki İlişki konusunda çalışması bulunmak.

Birimi

Bölümü/Programı

ABD/ Alanı

Unvanı

Adet

Özel Koşul

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk

Endokrinolojisi

Doçent

1

Pediatrik Endokrinoloji Uzmanı Olmak Endokrin bozucularla ilgili çalışmalarının bulunmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Beyin tümörlerinde MR perfizyon görüntüleme konusunda çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Prenatal USG tecrübesi olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

 

Gömük Mandibular 3. Molar Diş Operasyonlarıonda Nonsteriod Antiinflamatuar İlaç (NSAİ) ve Kortikosteriod Kombinasyonunun Postoperatif Ağrı, Trismus ve Ödem Üzerine Olan Etkilerinin Klinik Olarak incelenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doçent

1

 

Kekik Suyunun Kök Kanal İrrigasyon Solüsyonu olarak Kullanılması ile ilgili çalışma yapmış olmak

5439/1-1


İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan, posta yoluyla ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Dış Ticaret

1

Ortadoğu İktisadı

Doçent

5450/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4. maddesi) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DRC.

AD.

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğ.

Profesör

1

1

Kimya Bilim alanında doçent unvanı almış olmak, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin eğitimi ve yaşam temelli kimya öğretimi ile ilgili yayınları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

2

1

Eğitim işgörenlerinin örgütsel tutumları konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Tarih

Doçent

1

1

Genel Türk Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Enerji kaynakları tarihi hakkında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Kimya

Profesör

1

1

Bitki ve mantar kimyası üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Kimya

Doçent

2

1

Kimya alanında Doçent unvanı almış olmak, Su kalitesi izleme ve ölçüm alanında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

İşletme

Doçent

2

1

Müşteri şikayetleri, Lüks tüketim ve Tüketici davranışlarının ölçümlenmesi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

İşletme

Doçent

2

1

Ekonometri alanında doçentliğini almış olmak. Uygulamalı ekonometri ile uygulamalı istatistik alanlarında çalışmaları olmak.

Su Ürünleri Fak.

Su Ürün. Avl. ve İşl. Tek.

Su Ürün. Avl. ve İşl. Tek.

Doçent

2

1

Su ürünleri işleme teknolojisi alanında doçent olmak, yüksek hidrostatik basınç uygulaması ve elektroforetik teknikler konusunda çalışmaları bulunmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşl. End. Müh.

Doçent

1

1

Ağaç malzeme koruma ve mobilya mukavemeti alanında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Yiyecek-İçecek İşl.

Profesör

1

1

Yiyecek-içecek işletmelerinde stratejik işbirlikleri ve yeşil yönetim uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fak.

Spor Yöneticiliği

Doçent

3

1

Spor Bilimleri Temel alanında doçentliğini almış olmak ve spor işletmelerinde öğrenen organizasyon uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.

5505/1-1