21 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29393

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR (Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 07.05.2015 tarihli ve E.2015/248 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”  hükmedildiğinden 14.08.2014 tarihli ve 29088 Resmi Gazete ilanı ile Ömer Ali ACAR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 12.06.2015 tarihli ve 16198 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5460/1/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YİBF nolu (C Blok) yapının denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR (Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 13.05.2015 tarihli ve E.2015/554 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”  hükmedildiğinden 14.08.2014 tarihli ve 29088 Resmi Gazete ilanı ile Ömer Ali ACAR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 11.06.2015 tarihli ve 16082 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5460/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, 34LIVB pafta, 117 ada, 112 parsel üzerindeki 119307 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Sönmez AKGÜN (Denetçi No:471, Oda Sicil No: 12862) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 01.04.2015 tarihli ve E.2014/1031-K.2015/428 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline”  hükmedildiğinden 26.03.2014 tarihli ve 28953 Resmi Gazete ilanı ile Sönmez AKGÜN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 11.06.2015 tarihli ve 16083 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5460/3/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 02.04.2015 gün ve 521/1279 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.04.2015 gün ve 1203/2692 sayılı kararı ile onaylanan imarın 43085 ada 1 parsele ait 84138/EK26 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

5497/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44112 ada 7 parsel ve 44119 ada 6 parsel, Belediye Encümenimizin 02.04.2015 gün ve 523/1280 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.04.2015 gün ve 1206/2697 sayılı kararı onaylanan 84193/Ek Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

5498/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Bünyamin Kerem Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Fazlı ARSLAN, Mustafa KARLI, Adem KARAKAŞ, Bahattin ÇAMLICA, Orhan KARABACAK.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/03/2015 tarih ve E:2014/341, K:2015/99 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumumuzun, insanımızın, inançlı, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, çağdaş bilim ve teknolojik bilgilere sahip örnek şahsiyetler olmalarını sağlamak, milletimizin, memleketimizin birlik ve beraberlik ve huzur içinde gelişme ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bunun için sosyal, kültürel, sportif, sağlıklı ve aynı zamanda ahlaklı bir nesil yetiştirmeye yardımcı olmak, çeşitli aşamalarda okul, kurs, yüksek öğrenim tesisleri ve enstitüleri, dershane ve spor merkezleri kurmak, yurt içi eğitim bursları vermek ve akademik insanlar yetiştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000, 00 TL nakit

YÖNETİM KURULU: Fazlı ARSLAN, Mustafa KARLI, Adem KARAKAŞ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetin oy birliği ile belirleyeceği benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5445/1-1

—————

VAKFIN ADI: Dede Korkut Vakfı

VAKFEDENLER: Servet GÜRCAN

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2015 tarihinde kesinleşen 08/05/2015 tarihli ve E:2015/21, K:2015/127 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Dede Korkut'un düşünce ikliminde; millî, manevî ve genel insanlık değerlerine sadakat içinde; diğer devletler ve milletlerle dostluk, barış ve güvenlik ortamında birlikte yaşamak maksadını göz önünde bulundurarak vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Servet GÜRCAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı aynı amaçlı bir vakfa veya derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5446/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/18 sayılı Kararı ile; Aksiyon Elektrik Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi’nin, EÜ/1179-5/849 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki üretim tesisi için Temmuz 2011 ve Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/22 sayılı Kurul Kararı ile hakkında 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanması ve bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul" başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 679.628,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 679.628,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5474/1/1-1

—————

Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/38 sayılı Kararı ile; BBD Elektrik Üretim Ticaret Ltd. Şti.’nin, EÜ/3433-4/2079 sayılı lisansa sahip Artvin ilindeki üretim tesisi için Ocak 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/152 sayılı Kurul Kararı ile mezkur şirketin bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul" başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 519.650,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 519.650,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5474/2/1-1

—————

Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/30 sayılı Kararı ile; Maya Enerji Üretim Ltd. Şti.’nin, EÜ/2874-2/1731 sayılı lisansa sahip Diyarbakır ilindeki üretim tesisi için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/105 sayılı Kurul Kararı ile mezkur şirketin bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul" başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ve 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 572.186,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 572.186,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5474/3/1-1

—————

16.10.2008 tarihli ve BAY/939-82/25125 numaralı (16.10.2013 tarihinde sonlanan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Pamukkale Yolu Üzeri 8.Km DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren General Lpg Akaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 01/04/2015 tarihli ve 5547-38 sayılı Kararı ile General Lpg Akaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 163.111.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5474/4/1-1

—————

Kurul’un 12/03/2015 tarihli ve 5514-79 sayılı Kararı ile; Denfe Petrol ve Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri uyarınca toplamda 240.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5474/5/1-1

—————

01.04.2011 tarihli ve BAY/939-82/29237 numaralı (09/04/2012 tarihli ve 1067 sayılı Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Susurluk-Bursa Karayolu 9. Km Tahtaköprü Mevkii Karapürçek Susurluk BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren Oğuz Akaryakıt İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 01/04/2015 tarihli ve 5547-31 sayılı Kararı ile Oğuz Akaryakıt İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 963.488.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 963.488.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5474/6/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarih ve 5584/54 sayılı Kararı ile RODE PETROL KİMYA DEPOLAMA VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. hakkında 30.08.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939-82/27984 numaralı bayilik lisansı sahibi Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 40. Km (Pafta No. J24-C-21d, Ada No. 101, Parsel No. 53) İhsaniye/Afyonkarahisar adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemine müdahale edilmesini önleyici nitelikte sağlıklı çalıştırmaması ve mevcut otomasyon sisteminin arızasını süresi içinde gidermemesi suretiyle, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiğiniz değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 21/05/2015 tarihli ve DDB.52/25-2 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5474/7/1-1

—————

10.10.2008 tarihli ve BAY/939-82/25109 numaralı (10.10.2013 tarihinde sonlanan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı Fatma Kaymaz Apartmanı A Blok K: 3 No: 7 ANTALYA adresinde faaliyet gösteren Söz Petrol Akaryakıt Tekstil Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 01/04/2015 tarihli ve 5547-35 sayılı Kararı ile Söz Petrol Akaryakıt Tekstil Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 147.933.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5474/8/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5629-16                                                              Karar Tarihi: 11/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2015 tarihli toplantısında; ekteki Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların onaylanmasına karar verilmiştir.

EKLER:

EK-1 Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar.

GÜN ÖNCESİ PİYASASINDA VE DENGELEME GÜÇ PİYASASINDA ASGARİ VE AZAMİ FİYAT LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasasında teklif edilecek alış ve satış tekliflerine ilişkin asgari ve azami fiyat limitlerinin, hâkim durumunun kötüye kullanımının önlenmesi ve serbest piyasa koşullarında rekabet ortamının tesis edilmesi ilkeleri çerçevesinde belirlenmesine ilişkin usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar gün öncesi piyasasında ve dengeleme güç piyasasında uygulanacak fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslar Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 54, 70 ve 135 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama Esasları

MADDE 4 – (1) EPİAŞ, piyasanın ihtiyaç duyduğu puant santrallerin sabit maliyetlerini karşılaması esaslı yöntem uyarınca azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmasını Kuruma sunar. EPİAŞ söz konusu çalışmaya ek olarak Türkiye için olmayan elektriğin bedelini (VoLL) de hesaplar. İlgili çalışma ve VoLL değeri Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini ve VoLL değerini değiştirerek de onaylayabilir.

(2) Gün öncesi piyasa fiyatları bir takvim ayı içerisinde, belirlenen azami fiyata 20 saat için ulaştığında azami fiyat %20 oranında azaltılarak güncellenir. Bu işleme nihai azami fiyat VoLL değerinin %12,5’ine ulaşana kadar devam edilir. Azaltma suretiyle güncelleme yapıldığı hallerde 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde azami fiyat yeniden Kurul tarafından onaylanan değere eşitlenir.

(3) Kurul EPİAŞ tarafından sunulan çalışma kapsamında ya da gerek görmesi halinde 20 saat değerini, %20 ve %12,5 oranlarını piyasanın ihtiyaç duyduğu puant santrallerin sabit maliyetlerini karşılaması esaslına bağlı kalarak güncelleyebilir.

(4) Asgari fiyat limitleri piyasa koşulları çerçevesinde 0 TL/MWh ya da daha az olacak şekilde belirlenir. EPİAŞ asgari fiyat limitinin belirlenmesine ilişkin talebine esas çalışmasını Kuruma sunar. İlgili çalışma Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini değiştirerek de onaylayabilir.

(5) Fiyat limitleri ve diğer parametreler geçerlilik tarihleri ilgili Kurul kararında özel olarak belirtilmediği takdirde onayını takip eden ilk takvim ayının başlangıcından itibaren geçerli olur.

Rekabete aykırı eylem ve işlemler

MADDE 5 - (1) Dengeleme güç piyasası kapsamında rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde oldukları Rekabet Kurumunca tespit edilen dengeleme birimlerinin azami fiyat limitleri Kurul tarafından marjinal maliyetlerine eşit olacak şekilde belirlenir. Piyasa katılımcısı ilgili tespiti takip eden 15 iş günü içerisinde marjinal maliyetlerine ilişkin detaylı çalışmayı dengeleme birimi bazında Kuruma sunmakla yükümlüdür. İlgili çalışma Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini değiştirerek de onaylayabilir.

(2) Gün öncesi piyasası kapsamında rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde oldukları Rekabet Kurumunca tespit edilen piyasa katılımcıları portföylerine ilişkin tüm fiyat, maliyet ve hacim bilgilerini de içeren veri setini ve açıklamalarını 15 gün içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür. Söz konusu piyasa katılımcısına uygulanacak azami fiyat limitinin miktarı ve yapısı Kurum tarafından yapılacak çalışma neticesinde Kurul kararı ile belirlenir.

(3) Piyasa katılımcısının bu madde kapsamındaki bilgileri zamanında Kuruma sunmaması ve/veya Kurumu yanıltmaya yönelik bilgi ve belge sunması halinde ilgili tüzel kişi hakkında Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.

Fiyat limitlerinin revizyonu

Madde 6 – (1) Asgari ve azami fiyat limitleri EPİAŞ’ın talep etmesi ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde revize edilebilir.

İlk uygulamaya ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EPİAŞ bu usul ve esaslarda belirtilen çalışmaları en geç 1/1/2016 tarihine kadar Kuruma sunar.

(2) Asgari ve azami fiyat limitleri bu usul ve esaslar çerçevesinde belirlenene kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri 2000 TL/MWh olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu usul ve esaslar 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

5456/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5629-17                                                             Karar Tarihi : 11/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2015 tarihli toplantısında; ekteki Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Raporlama Prosedürlerinin onaylanmasına karar verilmiştir.

EKLER:

EK-1 Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Raporlama Prosedürleri.

ORGANİZE TOPTAN ELEKTRİK PİYASALARINDA ŞEFFAFLIĞIN TEMİNİNE İLİŞKİN RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu prosedürlerin amacı organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın teminine ilişkin raporlama usullerinin belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu prosedürler Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 136 ncı maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Raporlama Esasları

MADDE 3 – (1) EPİAŞ işlettiği veya mali uzlaştırmasını gerçekleştirdiği piyasalarda piyasa katılımcılarının, piyasa faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yürütebilmesi, piyasa katılımcıları arasındaki bilgi asimetrisinin önlenmesi, yürüttükleri faaliyetlerde ve organize toptan elektrik piyasalarında yaptıkları alış verişlerde doğru kararlar verebilmek için ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmesini temin etmek üzere Şeffaflık Platformu adı altında bir merkezi veri ve analiz platformu işletmekle yükümlüdür.

(2) EPİAŞ söz konusu şeffaflık platformunda yayımlanacak veri ve analizleri belirlemek ve güncellemek üzere her yıl Ekim ayı içerisinde bir çalıştay düzenler. Söz konusu çalıştaya sektör derneklerinin ve Kurumun temsilcilerinin yanı sıra talep eden ve çalıştay koşullarını yerine getiren piyasa katılımcıları ile gözlemcilerin de katılması temin edilir. Çalıştayda yayınlanmak üzere belirlenen veri ve analizler Kuruma sunulur ve Kurulca onaylanmasını takiben Şeffaflık Platformuna eklenir.

(3) EPİAŞ ayrıca, çalıştay sürecinden bağımsız olarak Kurum tarafından belirlenen raporları şeffaflık platformunda yayımlamakla yükümlüdür.

Verilerin temini ve yayımı

MADDE-4 – (1) 3 üncü madde kapsamında belirlenen veriler EPİAŞ tarafından verilere sahip kuruluşlardan bu mevzuat dayanak gösterilerek istenilir.

(2) EPİAŞ şeffaflık platformunda yayınlayacağı analizlere esas teşkil edecek, ancak ham hali ile ticari sır niteliği taşıyan verileri korumak üzere gerekli önlemleri alır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu prosedürler 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu prosedürlerin hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

5457/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5646-2                                                               Karar Tarihi : 17/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/06/2015 tarihli toplantısında; 28/05/2014 tarihli ve 5036 sayılı Kurul Kararı’nın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının, 2 inci maddesinin 1 inci, 5 inci ve 6 ncı fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, 2 nci maddeye aşağıda yer alan fıkraların eklenmesi, aşağıda yer alan maddenin 3 üncü madde olarak eklenmesi ve bu maddeden sonra gelen madde numaralarının buna uygun olarak değiştirilmesi ve söz konusu kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.

“(2) Ar-Ge projeleri yeni bir ürün geliştirmeye dönük prototip üretme, sistem veya tasarım geliştirme odaklı olabileceği gibi dağıtım şebekesine yönelik en iyi dünya uygulama örnekleri araştırılarak bu uygulamaların ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlı da olabilir.

MADDE 2 – (1) Ar-Ge proje başvuruları her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde yapılır ve Ocak ayı içerisinde yapılan başvurular en geç Mart ayı sonuna kadar, Temmuz ayında yapılan başvurular en geç Eylül ayı sonuna kadar karara bağlanır. Proje başvurusunun Kurum evrak kaydına giriş tarihi esas alınır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular bir sonraki başvuru döneminde incelemeye/değerlendirmeye alınacağı şirkete yazı ile bildirilir.

(5) Aynı mahiyette daha önce kabul edilmiş bir proje bulunması halinde yeni proje başvurusu reddedilebilir. Aynı başvuru döneminde aynı mahiyette birden fazla proje başvurusu olması durumunda söz konusu şirketlerden ortak proje geliştirmeleri istenebilir, bildirilmesine rağmen şirketlerin ortak proje geliştirmemesi halinde Komisyon tarafından belirlenen başvuru onaylanıp, diğerleri reddedilebilir. Bu kapsamda aynı mahiyette olduğu değerlendirilen projelerin süreçleri veya sonuçları itibari ile bölgeye özgü farklılıkların veya faydalarının olabileceği değerlendirilmesi halinde ayrı ayrı olarak da onaylanabilir.

(6) Yatırım niteliği taşıyan veya işletme faaliyetleri kapsamında yer alan projeler Ar-Ge projesi olarak kabul edilmez.

(9) Ar-Ge projesinin uygulama aşamasında Ar-Ge Komisyonunca durdurularak iptal edilmesi halinde yapılan harcamaların tamamı Ar-Ge bütçesinden karşılanır. Projenin şirket tarafından uygulama aşamasında sonlandırılmak istenmesi halinde gerekçenin Ar-Ge Komisyonunca uygun görülmesi halinde yapılan harcamaların tamamı Ar-Ge bütçesinden aksi takdirde 1. maddenin 4. fıkrası kapsamındaki harcamalardan değerlendirilir.

(10) Başvuru dönemi içerisinde yapılmış olan Ar-Ge proje başvurularının Komisyon değerlendirmelerinde şirketlerden başvurularının kısmen veya tamamen revize edilmesi talep edilebilir. Bu talebe istinaden şirketin belirtilen şekilde başvurusunu revize etmemesi halinde başvuru reddedilir. Şirketin talep uyarınca başvurusunu revize etmesi sonucunda Komisyon başvuruyu tekrar değerlendirebilir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar Komisyonun karar alması gereken süreyi uzatmaz.

(11) Ar-Ge projeleri başvurularının Komisyona ulaşmasından başvuruların karara bağlanmasına kadar aradaki süreçte başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi vasıtası ile bu maddede yer alan talepler şirketlere iletilebilir. Elektronik posta yolu ile yazışmaların yapılması halinde, yapılan yazışmalar ile Komisyon Kararları birlikte muhafaza edilir.

(12) Komisyon reddettiği her proje için başvuru sahibine, reddetme gerekçesini bu karar ve uygulanmasına (proje kapsam, amaç, kullanılması planlanan teknoloji, çıktılar, maliyet vb.) göre geri bildirimde bulunur.

MADDE 3 - (1) Ar-Ge projeleri kapsamında kanunlar ve mevzuata uymayan herhangi bir uygulamaya gidilemez. Uygulama aşamasında oluşabilecek veya oluşması beklenen; mevzuata uymayan uygulamaların bulunması veya görülmesi halinde proje başvuru aşamasında ise reddedilir, kabul edilmiş ise sonlandırılarak bu durum rapor haline getirilerek Ar-Ge Komisyonuna 30 gün içerisinde bildirilir.

(2) Ar-Ge projeleri kapsamında kanunlar ve mevzuatın farklı yorumlanması veya değiştirilmesine dönük uygulamaların araştırılması planlanıyor ise bu konu hakkında ilgili kurum veya kuruluşlardan uygun görüş alınır. Bu durumun kabul edilmiş bir proje çalışmaları kapsamında oluşması halinde uygun görüşün alınmasına kadar çalışmalar durdurulur, uygun görüşün 60 gün içerisinde alınamaması halinde proje ise sonlandırılarak bu durum rapor haline getirilerek Ar-Ge Komisyonuna 30 gün içerisinde bildirilir.”

5454/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İsteklilerin, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını 21 Haziran 2015 - 5 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne), Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ise ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul veya Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç olmak üzere, 10 (on) yıl süre ile kurum dışında, gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden ulaşılabilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari şart olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz.

Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunacak adaylar;

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için 17. maddelerinde istenenleri,

- http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin ederek dolduracakları özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını,

- Profesör ve doçent kadrolarına başvuracak olanlar ayrıca yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip; Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını, bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.

- Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Protetik Diş Tedavisi

Profesör(2)

1

Endodonti

Doçent

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Almanca Mütercim - Tercümanlık

Profesör(1)

1

Fransızca Mütercim - Tercümanlık

Profesör(1)

1

İngilizce Mütercim - Tercümanlık

Profesör(1)

1

Sosyoloji

Profesör(3)

1

Alman Dili ve Edebiyatı

Doçent(1)

1

Antropoloji

Yrd. Doçent(4)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Biyoloji Eğitimi

Profesör(5)

1

Sınıf Öğretmenliği

Doçent(6)

1

FEN FAKÜLTESİ

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Profesör(7)

1

Fizikokimya

Doçent(8)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Tarihi

Yrd. Doçent (Türkçe)(9)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Enerji

Profesör(10)

1

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doçent

1

Ulaştırma

Yrd. Doçent(11)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Odyoloji

Doçent(12)

2

Diyetetik

Yrd. Doçent(13)

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent(14)

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent(15)

1

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji

Profesör (Türkçe)(1)(16)

1

Anatomi

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(17)

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(18)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(19)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 - Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının protetik tedavisinde deneyimli olmak.

3 - Doktora ve Doçent unvanını Sosyoloji alanında almış olmak.

4 - Doktorasını Antropoloji alanında yapmış olmak.

5 - Doçentlik unvanını Biyoloji Eğitiminden almış olmak.

6 - Doçentlik unvanını Sınıf Öğretmenliği alanında almış olmak.

7 - İstatistik alanında Doçent unvanına sahip olmak.

8 - İyonlaştırıcı radyasyonla sudaki kirleticilerin uzaklaştırılması ve radyoliz ürünlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

9 - Doktora derecesini İktisat alanında almış olmak.

10 -    Akışkan, taşkın yatak ve yakıt hücreleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

11 - Doktorasını kum zemine oturan şerit temellerde geosentetik donatı uygulaması konusunda yapmış olmak.

12 - Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.

13 - Beslenme ve Diyetetik mezunu olmak.

14 - Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında deneyimli olmak.

15 - Meme kanseri rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.

16 - Meme kanseri taraması konusunda tecrübeli olmak.

17 - İmmünhistokimya ve konfokal mikroskopi alanında tecrübesi olmak.

18 - Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Yeterlilik Diploması, Avrupa Resüsitasyon Birliği'nin Eğitici Sertifikası sahibi olmak.

19 - Endokrinoloji uzmanı olmak ve adacık - kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.

5504/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

Doktora veya Doçentliğini "Yeni Türk Edebiyatı" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Psikoloji

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Klinik Psikoloji" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Mütercim-Tercümanlık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Çeviribilim", "İngilizce Öğretmenliği" ve "İngiliz Dili ve Edebiyatı" Anabilim Dalı'ndan birinde yapmış olmak.

Sosyoloji

Profesör

1

Doktora veya Doçentliğini "Sosyoloji" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "Felsefe" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

Doktora veya Doçentliğini "Biyoloji", "Biyokimya" veya "Kimya" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "Kimya" Anabilim Dalında yapmış olmak. VMD, PyMol, YASARA, Raswin, Swiss PDB Viewer, Gromacs, CHARMM, Gaussian, AutoDock, programlarını kullanabilen, Computational Biology alanında deneyim sahibi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce )

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Örgütsel Davranış" Anabilim Dalı'nda yapmış ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

İşletme

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Yönetim Organizasyon" veya "İşletme" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

İşletme

Profesör/Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Pazarlama" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalı'nda yapmış ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak. 

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Muhasebe" veya "Finans"  Anabilim Dalı'ndan birinde yapmış ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "İktisat" Anabilim Dalı'nda yapmış ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Hukuk" veya "Maliye" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Doktora/Sanatta Yeterliliğini "Moda ve Tekstil Tasarımı" Ana sanat Dalı'nda yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Endüstri Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması" veya "Üretim Yönetimi" Anabilim Dalı'ndan birinde yapmış olmak ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe/İngilizce)

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Bilgisayar Mühendisliği", "Yazılım Mühendisliği" veya "Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi" Anabilim Dalı'ndan birinde yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Elektrik-Elektronik Mühendisliği", "Elektrik-Elektronik", "Elektrik", "Elektronik" veya "Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak. Mikroişlemciler, İşaret İşleme alanında deneyim sahibi olmak ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Fizik" alanında yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "İnşaat Mühendisliği- Hidrolik" Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doktora veya Doçentliğini "İnşaat Mühendisliği- Ulaştırma" Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doktora veya Doçentliğini "İnşaat Mühendisliği - Yapı Mekanik" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Mimarlık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

4

Doktora veya Doçentliğini "Mimarlık", "Şehir Bölge Planlama" ve "Yapı Bilimi" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

İç Mimarlık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "İç Mimarlık" veya "Mimarlık" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Sinema ve Televizyon

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Radyo Televizyon ve Sinema" veya "Fotoğraf ve Video", ""İletişim Tasarımı" veya "İletişim Bilimleri" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak. Stüdyo uygulamalarında ve yapım - yönetim alanlarında tecrübeli olmak.

Medya ve İletişim Sistemleri

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Medya ve İletişim Sistemleri", "Radyo Televizyon ve Sinema", "Gazetecilik", "Yeni Medya", İletişim Tasarımı" veya "İletişim Bilimleri" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak. 

Gazetecilik

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Gazetecilik" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Görsel İletişim Tasarımı

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Grafik Tasarım", "Görsel İletişim Tasarımı", "Multimedya Tasarımı", "Fotoğraf ve Video", "Sinema-Televizyon" veya "İletişim Bilimleri" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak. Grafik Tasarım programları konusunda deneyimli olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora veya Doçentliğini "Hakla İlişkiler ve Reklamcılık", "Halkla İlişkiler ve Tanıtım", "Reklamcılık" veya "İletişim Sanatları" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik

Yardımcı Doçent

1

"Turizm" alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olup, "Fransız Dili ve Edebiyatı" alanında Doktora derecesine sahip olmak. Doktora sonrası "Gastronomi" alanında çalışmalarda bulunmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Beslenme ve Diyetetik" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Hemşirelik

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

4

Doktora veya Doçentliğini Hemşirelik (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları, Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk, Halk Sağlığı, Psikiyatri, Eğitim ve Yönetim alanlarında) Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak veya Tıp Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Yönetimi

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Sağlık Yönetimi" , "Sağlık İdaresi" veya "Sağlık İşletmesi" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora veya Doçentliğini "Çocuk Gelişimi" veya "Okul Öncesi Öğretmenliği" Anabilim Dalı'ndan  birinde yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Sosyal Hizmet" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

5455/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5647                                                                                                                                                                             Karar Tarihi: 17/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/06/2015 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 23/06/2005 tarihli ve DAG/500-28/089 numaralı lisans sahibi POLGAZ Polatlı Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (POLGAZ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir.

Madde 1 - POLGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 20.814.789 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

624.509

10.761.347

16.142.020

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 - a) POLGAZ’ın perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2015 yılı Haziran ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,257160

Kademe 2

100.001 m3 ve üzeri

0,072560

 

c) (b) fıkrasında 2015 yılı Haziran ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i                     :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                     :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)           :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)    :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE(i-2)    :  i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%) gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar 15/06/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.