21 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29393

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

 


DİJİTAL BİLGİ PLATFORMU KURULMASI VE İNTİFA HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DİJİTAL BİLGİ PLATFORMU KURULMASI VE İNTİFA HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Encümen Kayıt No               :  2453

2 - İşin Konusu                          :  İstanbul genelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan alanlarda dijital dönüşümün sağlanması için ‘’Taşınmazlarda Dijital Bilgi Platformu Kurulması ve 20 yıl süre ile intifa hakkı verilmesi’’ işi

3 - Muhammen Bedel                :  Brüt Satışların %20’si + KDV/YIL (20.000.000.-TL +KDV/YIL’dan az olmamak şartı ile)

4 - Geçici Teminat                     :  600.000.-TL

5 - Cinsi                                     :  Dijital Platform Sistemleri

6 - Süresi                                   :  20 Yıl

7 - Adres Bilgisi                        :  Belediyemiz ile bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin mülkiyeti yönetimi ve tasarrufunda bulunan, İdari şartnamenin ekinde verilen listede belirtilen alanlar

8 - Yeterlik İçin Son Başvuru

     Tarih ve Saati                        :  10 Temmuz 2015   Saat: 16:30

9 - İhale Tarihi ve Saati              :  15 Temmuz 2015   Saat: 13:00

10 - İhalenin Yapılacağı Yer      :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

11 - Yeterlik Başvurusunun

      Yapılacağı Yer                     :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü

                                                     Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

12 - İhale Usulü                         :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

13 - İhale şartnamesinin

      görülebileceği veya satın

      alınabileceği yer                   :  İhale Şartnamesi 3.000.-TL bedelle Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                     Tel: 0212 455 33 88      Fax: 0212 449 51 33

14 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

14.1.1. Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) (Gerçek kişiler)

14.1.2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

14.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

14.1.4. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

14.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

14.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a) İsteklilerin taahhüt konusu işin niteliğini kapsayan;

1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,

2. Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri,

3. Reklam hizmetleri,

4. Şehir mobilyaları (durak veya reklam üniteleri)  üretim veya montaj hizmetleri iş veya hizmetleri ile ilgili asgari 2 (iki) alanda (maddede) ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurumu niteliği taşıyan kurum ve kuruluşlardan alınmış belge sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

b) İstekliler sermayelerinin en az 5.000.000.-TL (beş milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde toplam 40.000.000.-TL (kırk milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

d) İhale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde toplam 20.000.000.-TL (yirmi milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini,  diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

14.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair belge (İBB Emlak Müdürlüğünden temin edilecektir.)

14.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge

14.1.9. Ortak girişim beyannamesi

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

14.2. İhaleye katılmak için istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

14.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

14.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

14.2.3. Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) (Gerçek kişiler)

14.2.4. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

14.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

14.2.6. İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

14.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

14.2.8. Ortak Girişim Beyannamesi.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

15 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

16 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

17 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 Çemberlitaş - Fatih/İSTANBUL adresine, 10/07/2015 saat: 16:30’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

18 - Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

19 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı dış zarflarını ihale günü 15/07/2015 en geç saat 13:00’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğüne (Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

20 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

21 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

22 - Daha önce bu işle ilgili yapılan ilanlarımız geçersizdir.

İlan olunur.

5451/1-1