20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Milli Savunma Bakanlığından:

Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

TCDD 4. Bölge Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 239 VE 241/3-J MADDELERİ GEREĞİNCE PARA CEZASI KARARLARI

Kapıkule Tır Gümrük Sahasında 18.10.2010 tarihinde yapılan kontrolde; XQ64858982 nolu Tır Karnesi muhteviyatı eşyayı taşıyan 31 K 5137 / 31 DA 413 plakalı araçta beyan harici eşyalar ele geçirilmiş, Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.07.2011 tarihli, 2010/468 Esas, 2011/268 sayılı Kararma istinaden Müdürlüğümüzce 12.10.2014 tarihli ve 14CK220200402 ve 14CK220200403 sayılı İdari Para Cezası Kararları düzenlenerek, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 48 inci maddesi çerçevesinde İsmail Tarım Ürünleri Nak. İnş. Tur. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ve ortaklarının bilinen adreslerine yapılan tebligatlarımız tebliğ yapılamadığından Müdürlüğümüze iade edilmiştir.

Kararlara karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 maddesi gereği itiraz hakkı mevcut olup, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bölge Müdürlüğümüze itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşmiş sayılır.

1 - Söz konusu ceza kararları muhteviyatı amme alacağı kesinleştikten sonra süresi içinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi,

7201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İlanen Tebliğ olunur.

 

Sıra No

Tarih

Sayı

Firma Adı

Ceza Tutarı

1

12/10/2014

14CK220200402

İsmail Tarım Ürünleri Nak. İnş. Tur. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

1.089,90-TL

2

12.10.2014

14CK220200403

İsmail Tarım Ürünleri Nak. İnş. Tur. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

156-TL

5407/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Zübeyde Binnur ERDOĞAN

ADRESİ          :  Bilinmiyor

İmarın 26767 ada 3 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 19.03.2015 gün ve 149/7539 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı imar Kanununun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi hususunda 03.04.2015 gün ve 2901, yine aynı Kanunun 42. maddesi gereğince adınıza 26.03.2015 gün ve 2241 sayılı karar ile 749.00 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 26.03.2015 gün ve 2241 ile 03.04.2015 gün ve 2901 sayılı kararlar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5092/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  Songül YILDIRIM

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Alacaatlı Mahallesi, İmarın 140 ada 55 sayılı parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.02.2015 günlü rapora istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42.maddesi gereğince Songül YILDIRIM'a ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 24.03.2015 gün ve 2099 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 08.04.2015 gün ve 2532 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5093/1-1


 


 


 

 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 44.07.18

Toplantı Tarihi ve No    : 28.05.2015 - 127                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.05.2015 - 2166                                             SİVAS

Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Buzluk Mahallesinde, sit alanı dışında, kadastro harici ile tampon bölgede yer alan Ansır Mağaralarının koruma altına alınması istemini içeren Malatya Kültür ve Yaşam Derneği’nin (Funda YALÇINSOY) 14.08.2014 tarihli ve 2014/06 sayılı yazısı, ekleri, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 23.01.2015 tarihli ve 78 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Malatya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.04.2015 tarihli ve 69321465-756.01-2316 sayılı yazısı, Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.04.2015 tarihli ve 27684489-250-3381 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarihli ve 20913469-101.29.02/252618-42691 sayılı yazısı, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Malatya 92 Şube Müdürlüğü’nün 04.05.2015 tarihli ve 33174814-604.01.06-278783 sayılı yazısı, Malatya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 08.05.2015 tarihli ve 68856728-941-4427 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Buzluk Mahallesi sınırları dahilinde, kadastro harici ile tampon bölgede tespit edilen Ansır Mağaraları Yerleşim Alanı ve Mezarlığı’nın 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritalarda işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına,

Ansır Mağaraları Yerleşim Alanı ve Mezarlığı I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

5409/1-1