20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EİMCO LOKOMOTİF MOTORLARI TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


EMPRENYE SİSTEMİ VE TANKLARININ REVİZYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


8 ADET JEOTERMAL KAYNAK SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


KAT KARŞILIĞI KAPALI TEKLİF USULÜ İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Sultanhisar Belediye Başkanlığından:


TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Tirebolu/GİRESUN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EİMCO LOKOMOTİF MOTORLARI TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Eimco Lokomotif Motorları Tamiri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/72702

Dosya No                               :  1525835

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi      : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Eimco Lokomotif Motorları Tamiri. (7 kalem)

b) Teslim Yeri                        :  TTK Genel Müdürlüğü Kozlu TİM Elektro - Mekanik İşletme Müdürlüğü ZONGULDAK

c) Teslim Tarihi                      :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                    :  02.07.2015 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; TSE vb. kalite uygunluk belgeleri (teknik şartnamede istenen malzemeler için)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 02.07.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5358/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 02.05.2015 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1 - Erzurum ili, Palandöken ilçesinde yer alan taşınmazlar, pistler, liftler ve suni kar sisteminin 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının Verilmesi”, taşınır araç, gereç ve demirbaşları kapsayan Varlıkların “Satış” yöntemi ile bir bütün halinde (Palandöken Kayak Tesisi),

2 - Erzurum ili, Palandöken ilçesinde yer alan taşınmazlar, pistler, liftler, suni kar sisteminin 49 yıl süre ile “İşletme Hakkının Verilmesi”, taşınır araç, gereç ve demirbaşları kapsayan Varlıklar ile Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Konaklı köyünde bulunan Turizm Tesis Alanı imarlı taşınmazların “Satış” yöntemi ile bir bütün halinde (Konaklı Kayak Tesisi),

özelleştirilmesi ihaleleri için önyeterlilik başvurusu ve son teklif verme tarihi 30.07.2015 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 30.07.2015 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Önyeterlilik başvurusu ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek belge ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 82 70 - Faks: 312 / 585 83 54

www.oib.gov.tr

5501/1-1


EMPRENYE SİSTEMİ VE TANKLARININ REVİZYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/76469

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 kalem Emprenye Sistemi ve tanklarının revizyonu işi hizmet alımı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  03.07.2015   15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 03.07.2015 saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5443/1-1


8 ADET JEOTERMAL KAYNAK SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

1 - İlimiz Çavdır İlçesi Bayır köyünde bulunan N23c4-N23d2-N23d3-N23d4 paftalarında 4779.06 Hektar alanlı ve 2008/001 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Burdur

İlçesi                                       :  Çavdır

Mahalle/Köyü                         :  Bayır

Yüzölçümü                             :  4779.06 Hektar

Mevkii                                    :  -

Muhammen Bedel                  :  86.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :  2.580,00 TL.

İhale Tarihi                             :  28/07/2015

İhale Saati                               :  14:00

İhale Yeri                                :  Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat: 4 BURDUR

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Alanının Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

733400

745170

741670

732000

Yukarı (X)

4112460

4110570

4106000

4109300

 

2 - İlimiz Tefenni İlçesi İshakköy köyünde bulunan N23c1-N23d1-N23d2 paftalarında 4619.48 Hektar alanlı ve 2008/002 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Burdur

İlçesi                                       :  Tefenni

Mahalle/Köyü                         :  İshakköy

Yüzölçümü                             :  4619.48 Hektar

Mevkii                                    :  -

Muhammen Bedel                  :  84.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :  2.520,00 TL.

İhale Tarihi                             :  28/07/2015

İhale Saati                               :  14:10

İhale Yeri                                :  Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat: 4 BURDUR

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Alanının Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

730250

733600

738250

744335

Yukarı (X)

4123550

4119600

4125600

4121300

 

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

Sağa (Y)

743350

737650

731350

728700

Yukarı (X)

4119900

4122870

4114800

4121200

 

3 - İlimiz Çavdır İlçesi Merkez köyünde bulunan N23d1-N23d2-N23d3 paftalarında 4652.15 Hektar alanlı ve 2008/003 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Burdur

İlçesi                                       :  Çavdır

Mahalle/Köyü                         :  Merkez

Yüzölçümü                             :  4652.15 Hektar

Mevkii                                    :  -

Muhammen Bedel                  :  84.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :  2.520,00 TL.

İhale Tarihi                             :  28/07/2015

İhale Saati                               :  14:20

İhale Yeri                                :  Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat: 4 BURDUR

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Alanının Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

735000

743630

741400

731380

Yukarı (X)

4118300

4115600

4111760

4113580

 

4 - İlimiz Karamanlı İlçesi Dereköy köyünde bulunan N23b1-N23b4 paftalarında 3992.77 Hektar alanlı ve 2008/004 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Burdur

İlçesi                                       :  Karamanlı

Mahalle/Köyü                         :  Dereköy

Yüzölçümü                             :  3992.77 Hektar

Mevkii                                    :  -

Muhammen Bedel                  :  72.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :  2.160,00 TL.

İhale Tarihi                             :  28/07/2015

İhale Saati                               :  14:30

İhale Yeri                                :  Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat: 4 BURDUR

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Alanının Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

746140

748310

754190

748450

Yukarı (X)

4147195

4148385

4137885

4132565

 

5. NOKTA

6. NOKTA

 

 

Sağa (Y)

747120

750480

 

 

Yukarı (X)

4136065

4139705

 

 

 

5 - İlimiz Yeşilova İlçesi Sazak köyünde bulunan M23c3-M23c4 paftalarında 4623.88 Hektar alanlı ve 2008/005 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Burdur

İlçesi                                       :  Yeşilova

Mahalle/Köyü                         :  Sazak

Yüzölçümü                             :  4623.88 Hektar

Mevkii                                    :  -

Muhammen Bedel                  :  84.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :  2.520,00 TL.

İhale Tarihi                             :  28/07/2015

İhale Saati                               :  14:40

İhale Yeri                                :  Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat: 4 BURDUR

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Alanının Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

752720

760630

759370

760070

758460

Yukarı (X)

4162595

4165465

4162875

4158885

4160985

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Sağa (Y)

755310

755870

753560

749430

752860

Yukarı (X)

4158395

4155315

4155035

4154545

4157905

 

6 - İlimiz Gölhisar İlçesi Yusufça köyünde bulunan N22c3-N23d1 paftalarında 4655.50 Hektar alanlı ve 2008/006 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Burdur

İlçesi                                       :  Gölhisar

Mahalle/Köyü                         :  Yusufça

Yüzölçümü                             :  4655.50 Hektar

Mevkii                                    :  -

Muhammen Bedel                  :  84.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :  2.520,00 TL.

İhale Tarihi                             :  28/07/2015

İhale Saati                               :  14:50

İhale Yeri                                :  Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat: 4 BURDUR

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Alanının Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

723980

727815

722110

719360

Yukarı (X)

4122280

4121200

4109005

4110970

 

7 - İlimiz Gölhisar İlçesi Sorkun köyünde bulunan N23d1-N23d4 paftalarında 4759.21 Hektar alanlı ve 2008/007 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                               :  Burdur

İlçesi                                          :  Gölhisar

Mahalle/Köyü                            :  Sorkun

Yüzölçümü                                :  4759.21 Hektar

Mevkii                                       :  -

Muhammen Bedel                      :  86.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3        :  2.580,00 TL.

İhale Tarihi                                 :  28/07/2015

İhale Saati                                  :  15:00

İhale Yeri                                   :  Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat: 4 BURDUR

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Alanının Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

728210

730470

726045

722800

Yukarı (X)

4120410

4114415

4106250

4108215

 

8 - İlimiz Yeşilova İlçesi Karaatlı köyünde bulunan M23c4-M23d3 paftalarında 4874.52 Hektar alanlı ve 2008/008 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Burdur

İlçesi                                       :  Yeşilova

Mahalle/Köyü                         :  Karaatlı

Yüzölçümü                             :  4874.52 Hektar

Mevkii                                    :  -

Muhammen Bedel                  :  88.000,00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3     :  2.640,00 TL.

İhale Tarihi                             :  28/07/2015

İhale Saati                               :  15:10

İhale Yeri                                :  Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat: 4 BURDUR

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Alanının Koordinatları

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

743760

745720

748450

751670

751880

Yukarı (X)

4164135

4166165

4160635

4162245

4159865

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Sağa (Y)

746700

745510

742150

741520

745300

Yukarı (X)

4155245

4155945

4154195

4156225

4157625

 

Yukarıda bilgileri verilen 8 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı ihalesine ait dokümanlar Burdur İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

Yukarıda bilgileri verilen 8 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı ihalesine katılmak için gerekli olan ortak hükümler (her saha için ayrı ayrı hazırlanacaktır);

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

A - Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi ekinde

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi (Noter Onaylı yada Aslı).

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e) Vekaleten iştirak edenlerde İstekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

Müracaat dilekçesi ekinde

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

g) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

h) Tebligata esas kanuni ikametgah adresi.

ı) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

Talipliler istenilen belgeleri ihaleye girmek istedikleri her bir saha için ayrı ayrı hazırlayarak 28/07/2015 Salı günü Saat 14:00’a kadar dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5345/1-1


KAT KARŞILIĞI KAPALI TEKLİF USULÜ İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Sultanhisar Belediye Başkanlığından:

İheleye Konu Taşınmazın;

 

İl’i

AYDIN

İlçesi

Sultanhisar

Mahallesi

Zafer

Cadde-Sk.-Mevkii

Atatürk Cad.

Ada

126

Parsel

22

Yüzölçümü

602,17 m2

Hisse Miktarı

Sultanhisar Belediyesi (31209/60217 Hisse)

Ayşe Gülçin SARIOĞLU (14504/60217 Hisse)

Aylin ERDOĞAN(14504/60217 Hisse)

Cinsi

Kargir ev ve mağaza ve arsası

 

İdarenin;

Adresi                                                       :  Sultanhisar Belediye Başkanlığı Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Meyd. No: 2 Sultanhisar/AYDIN

Telefon                                                      :  0 256 351 30 06

Faks                                                          :  0 256 351 32 90

İhaleye Konu İş’in;

Niteliği                                                      :  Sultanhisar belediyesi 126 ada 22 parsel kat karşılığı konut ve işyeri yaptırılması işi

Mevcut İmar Durumu                               :  Konut+Ticaret alanı

İhale Yöntemi                                            :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Asgari Şartlar                                            :  Belediyemizce hazırlanan mevcut 1/100 ölçekli avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; 1. Normal Katta bulunan 3 (üç) nolu, 2. Normal Katta bulunan 7 (yedi) nolu, Zemin Katta bulunan 18 (onsekiz) nolu bağımsız bölümler ve eklentileri Ayşe Gülçin SARIOĞLU ve Aylin ERDOĞAN’a ve 1. Normal Katta bulunan 2 (iki) nolu, 2. Normal Katta bulunan 8 (sekiz) nolu, Zemin Katta bulunan 17 (onyedi) nolu bağımsız bölümler ve eklentilerinin Belediyemize verilmesine ilaveten minimum 5.000,00 - TL (BeşBinTürkLirası) teklif bedelinin Belediyemize verilmesi,

Tahmin Edilen Bedel                                 :  2.261.700,00.- TL

Geçici Teminat Miktarı                              :  67.851,00.- TL

İhale Dökümanlarının

(Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres       :  Sultanhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Meyd. No: 2 Sultanhisar/AYDIN

İhale Doküman Bedeli                               :  1.000,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres                         :  Sultanhisar Belediye Başkanlığı, Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Meyd. No: 2 Sultanhisar/AYDIN adresindeki Sultanhisar Belediye Binası Başkanlık Makam odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhalenin Tarihi ve Saati                              :  İhale 30/06/2015 günü, Saat 10:00'da yapılacaktır.

Tekliflerin Verileceği Yer Tarih ve Saati    :  Teklif mektuplarının en geç İhale tarihi olan 30/06/2015 günü, Saat 10:00’a kadar Sultanhisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN ; Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde Sultanhisar Belediye Başkanlığı, Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Meyd. No: 2 Sultanhisar/AYDIN Yazı işleri Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER;

1.1) Adres Beyanı; (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) adres beyanı,

1.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

1.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)

1.5) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.7) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.8) Banka Referans Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) banka referans mektubu,

1.9) Vergi Borcu Yoktur Yazısı; İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

1.10) SSK Borcu Yoktur Yazısı; İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

1.11) Yer Görme Belgesi; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) yer görme belgesi,

1.12) İş Bitirme Belgesi; Muhammen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya inşaat mühendisi veya mimar diploması noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme belgesi olması halinde, iş bitirme belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

1.13) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya doğrudan doğruya Sultanhisar Belediyesi veznesine (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

1.14) Teknik Personel Taahhütnamesi, Şekli ve içeriği sözleşme metninde belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik Personel Taahhütnamesi,

2 - Ortak girişim olması halinde (1/2-3-5-8-9-10-11-14) maddelerde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Belediyemizce hazırlanan mevcut 1/100 ölçekli avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; 1. Normal Katta bulunan 3 (üç) nolu, 2. Normal Katta bulunan 7 (yedi) nolu, Zemin Katta bulunan 18 (onsekiz) nolu bağımsız bölümler ve eklentileri Ayşe Gülçin SARIOĞLU ve Aylin ERDOĞAN’a ve 1. Normal Katta bulunan 2 (iki) nolu, 2. Normal Katta bulunan 8 (sekiz) nolu, Zemin Katta bulunan 17 (onyedi) nolu bağımsız bölümler ve eklentilerinin Belediyemize verilmesine ilaveten minimum 5.000,00 - TL (BeşBinTürkLirası) teklif bedel üzerinden pey artımı şeklinde olacaktır. Asgari istenilen bağımsız bölümlere ilaveten bağımsız bölüm teklifinde bulunulamaz.

5 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

6 - İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

8 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5503/1-1


TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Tirebolu/GİRESUN

1 - Fabrikamızdan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 1.800.000 Kg Torbalı Kuruçay nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü-Tirebolu/GİRESUN

3 - İhale 30/06/2015 tarihinde Fabrikamızda yapılacaktır. İhaleye Katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30/06/2015 günü saat 14:00'e kadar Tirebolu Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.

6 - Kısmi teklif verilemez.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (Opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5255/1-1