19 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29391

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 70 ADET TUSAGA-AKTİF SİSTEMİNE UYUMLU GNSS ALICISI VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


6 KALEM AMFİ SIRASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


8 KALEM AROMA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR YÜZDÜRME, TEMİZLİK İŞLERİ, KİREÇ OCAĞI İŞLERİ VE KÖMÜR HAZIRLAMA İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


CNC BORU BÜKME MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


FİNCAN TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


THK BOLU İŞHANI BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


YEŞİL ÇAY ÜNİTESİ İÇİN MOTORİN ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden:Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE


1 ADET KROYEJENİK LİKİT OKSİJEN TANKI (10 M3) ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


15 ADET KUVÖZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


1 ADET SERT VE YUMUŞAK DOKU LAZER SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


25 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


JEOTERMAL KAYNAK VE/VEYA DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATI VERİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 70 ADET TUSAGA-AKTİF SİSTEMİNE UYUMLU GNSS ALICISI VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 70 adet TUSAGA - Aktif Sistemine Uyumlu GNSS Alıcısı ve Çevre Birimleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.07.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5426/1-1


6 KALEM AMFİ SIRASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 6 kalem amfi sırası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/06/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5433/1-1


8 KALEM AROMA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 8 kalem aroma maddesi, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık  ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.07.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5322/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk Mahallesi 1709 ada 14 parselde bulunan 1 adet dükkânın 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak dükkanın bağımsız bölüm numarası, katı, niteliği, net alanı, toplam bedelli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 03.07.2015 Cuma günü saat 10.30’da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Dükkânın bedeli ise peşin veya 6 eşit taksitte (biri peşin kalanı 30, 60, 90, 120, 150 gün) olarak tahsil edilecektir. Üzerinde ihale kalan isteklilerden dükkâna %18 KDV peşin olarak tahsil edilir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a) İkametgah belgesi,

b) Nüfus cüzdanı örneği,

c) Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d) İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 161 - 162) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Ankara Kazan Atatürk Mah 1709 Ada 14 Parsele Ait Satılacak Dükkan Gayrimenkul Listesi

Sıra No

B. Bölüm No

Kat

B. Bölüm Nitelik

Net Alan m²

Toplam Değeri

Geçici Teminat Bedeli

1

39

Bodrum

Dükkân

1.750 m²

¨ 2.205.000,00

¨  66.150,00

5422/1-1


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2015/74585

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No:27 /Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı İşi

b) Teslim Yeri                                     :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı

c) Teslim Tarihleri                               :  Teknik Şartnamemizde belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati   :  06/07/2015 Pazartesi Günü   Saat 14:00 de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 06.07.2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5432/1-1


PANCAR YÜZDÜRME, TEMİZLİK İŞLERİ, KİREÇ OCAĞI İŞLERİ VE KÖMÜR HAZIRLAMA İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2015/74802

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No:27/Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Pancar Yüzdürme, Temizlik İşleri, Kireç Ocağı İşleri, ve Kömür Hazırlama işleri Hizmet Alımı.

b) Teslim Yeri                                     :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü İşletme Servisi

c) Teslim Tarihleri                               :  Teknik Şartnamemizde belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati   :  09/07/2015 Perşembe Günü Saat14:00 de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 09.07.2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir

5429/1-1


CNC BORU BÜKME MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

“CNC Boru Bükme Makinası ” alımı “Açık İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/76186

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Ayaş Yolu,18.km. 06930,Etimesgut / ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası         :  0.312.293 44 00 (15 Hat) / 2774 - 0.312.243 14 47

d) Elektronik Posta Adresi           :  a_daldal_@hotmail.com

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  1 Adet CNC Boru Bükme Makinası

b) Teslim Yeri                              :  Ankara Makina Fabrikası - Atölye

c) Teslim Tarihi                            :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 150 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  30/06/2015 Salı günü, Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 30/06/2015 Salı günü, saat 14:00'a kadar Ankara Makina Fabrikası-Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5421/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız sahasında mevcut 2 Adet Otomatik sabit pancar boşaltma makinesinin Kampanya öncesi Bakım, Onarım ve Revizyonu ile Kampanya süresince silolara pancar boşaltılması hizmeti işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt numarası                  :  2015/73874

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız sahasında mevcut 2 ad. Otomatik sabit pancar boşaltma makinesinin kampanya öncesi Bakım, Onarım ve Revizyonu ile kampanya süresince (Yaklaşık 3 ay) 370.000 Ton pancarın silolara boşaltılması işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Kampanya başlangıcından 2 ay önce bakım, onarım ve revizyon işleri üretim kampanyası ile beraber toplam yaklaşık 5 (Beş) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  29/06/2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak Otomatik sabit ve seyyar pancar boşaltma makineleri işletilmesi işleri ile iş makineleri (Kepçe, Loader, Dozer vb.) ile yapılan hafriyat işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

5325/1-1


FİNCAN TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 1.500 takım fincan takımı alımı 07 Temmuz 2015 Salı günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

5435/1-1


THK BOLU İŞHANI BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu’na ait Bolu İli, Merkez İlçesi, Tabaklar Mahallesi, Selim Gündoğan Sokak, 317 ada 108 parsel üzerinde bulunan bodrum+zemin+asma kat+5 normal kat+çatı katından oluşan binanın tamamının kiralanması ihalesi 03 Temmuz 2015 Cuma günü saat 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle THK Bolu Şube Başkanlığında (Karaçayır Mah. PTT Cad. No: 22/7 Keşçioğlu Apt. BOLU) yapılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Bolu Şube Başkanlığına vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33  Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Bolu Şube Başkanlığından temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel     :  THK Genel Başkanlığı   (0 312) 303 73 78 - 79 -71

                      THK Bolu Şube Başkanlığı  (0 374) 215 10 69

5436/1-1


YEŞİL ÇAY ÜNİTESİ İÇİN MOTORİN ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 55.000 litre Motorin alımı işi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü/Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30/06/2015 Salı günü saat 14:00’e kadar Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5430/1-1


1 ADET KROYEJENİK LİKİT OKSİJEN TANKI (10 M3) ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2015/73820

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale konusu hizmetin

     adı ve süresi                                      :  1 ADET KROYEJENİK LİKİT OKSİJEN TANKI (10 M3) ALIMI Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle KİK 19. madde Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.

4 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son

     teklif verme tarih ve saati                   :

a) İhale kayıt numarası                           :  2015/73820

b) İhale usulü                                         :  Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres                :  TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BÜROSU BEHİÇBEY / ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres                    :  TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY / ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi             :  06.07.2015

e) İhale (son teklif verme) saati              :  11:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri       :  TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06/07/2015 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6-a) İhale dokümanının

        görülebileceği yer                           :  TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BEHİÇBEY / ANKARA

b) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi                                    :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

c) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                                  :  TCDD İŞLETMESİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY / ANKARA

ç) İhale dokümanı satış bedeli

    (varsa vergi dahil)                              :  150 TRY (Türk Lirası) (yüz elli Türk Lirası)

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5440/1-1


15 ADET KUVÖZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2015/74121   15 ADET KUVÖZ CİHAZI

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270-4271

ç) Faks Numarası                   :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi     :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  15 ADET KUVÖZ CİHAZI Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Tıbbi Cihaz - 15 Adet

c) Teslim Yeri                        :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

         tarih ve saat                   :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                  :  02/07/2015 Perşembe günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyat listesini ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

3.c.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduklarını gösteren belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

3.c.4. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işler ile ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’ dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin ihale teklif dosyasında sunulması zorunludur.

3.c.5. Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.

3.c.6. Teknik şartnameye uygunluk belgesi.

İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “……marka……model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların(pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

5 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış ) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

5382/1-1


1 ADET SERT VE YUMUŞAK DOKU LAZER SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2015/74647   1 ADET SERT VE YUMUŞAK DOKU LAZER SİSTEMİ

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270 - 4271

ç) Faks Numarası                   :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi     :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  1 ADET SERT VE YUMUŞAK DOKU LAZER SİSTEMİ Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Tıbbi Cihaz Alımı 1 Adet

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

3.a) İhalenin yapılacağı yer,

        tarih ve saat                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                  :  02.07.2015 Perşembe günü - 11:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. İhaleye katılacak istekli firmalar ürüne ait ISO Belgesi, CE Belgesi ve yetkili firmaya ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi v.b. belgeleri ihale dosyasında bulundurmalıdır.

3.c.2. İhaleye katılacak istekli firmalar cihazla birlikte teslim edilecek olan tüm parçaların ve el aletlerinin listesini ihale dosyasında bulundurmalıdır.

3.c.3. Teklif edilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası' na (TITUBB) üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarası ile birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.4. Teknik şartnameye uygunluk belgesi.

Teklif veren firmalar Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartnameye cevaplar ile ilgili teknik dokumanlar bir takım halinde verilecektir. Gerek duyulduğu takdirde cevapların teknik dokümanlar üzerinde gösterilmesi istekli firmalar tarafından gerçekleştirilecektir.

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (t) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

5383/1-1


25 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

25 kalem Malzeme Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2015/76435

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi     Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 297 61 36 - 0 312 297 65 42

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  25 kalem Malzeme Alımı

 

1

Çalkalamalı su banyosu

2

Adet

2

Çalkalamalı Inkübatör

1

Adet

3

Karbondioksit Inkübatörü

1

Adet

4

Ultrasonik banyo

1

Adet

5

Çoklu Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı

1

Adet

6

Terazi

1

Adet

7

Otoklav

1

Adet

8

Laminar Flow Kabin

1

Adet

9

pH metre

1

Adet

10

Vakum etüvü

1

Adet

11

Buz Yapma Makinası

1

Adet

12

liyofilizatör

1

Adet

13

Derin Dondurucu (-80°C)

1

Adet

14

Derin Dondurucu (-20°C)

1

Adet

15

Buzdolabı

1

Adet

16

Masa üstü santrifüj

1

Adet

17

Masa üstü soğutmalı santrifüj 1

1

Adet

18

Masa üstü soğutmalı santrifüj 2

1

Adet

19

Mini santrifüj

1

Adet

20

Aseptizör

1

Adet

21

Mikroplaka Absorbans Okuyucu

1

Adet

22

Elektroforez

1

Adet

23

Elektroforez Güç Kaynağı

1

Adet

24

Jel Görüntüleme Sistemi

1

Adet

25

Blender (mekanik karıştırıcı)

1

Adet

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                              :  01.07.2015 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler (14. 15. ve 25. kalemlerden istenmiyor)

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından, istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala/mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.

f) Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.3.1. Üretici firmaya ait ISO 9001 belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3.2.Teklif edilen ürüne ait CE Belgesi veya CE Uygunluk Beyanı

İş ortaklıklarında, teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 01.07.2015 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5428/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE/VEYA DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATI VERİLECEKTİR

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Başkanlığımızca, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedel tutarı belirtilen 14 (On dört) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2 - İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde, 30.06.2015 Salı günü saat 14.00’da yapılacaktır.

3 - İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek sahaların nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 1.304,0 hektar

İlçesi

: Turgutlu

Muhammen Bedeli

: 26.964,00.-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 809,00 .-TL

Köyü-Mevkii

:

 

 

Pafta No

: K19d3 - L19a2

 

 

Erişim No

: 3299462

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y(SAĞA)

557000

557000

561000

561000

X(YUKARI)

4259245

4262506

4262279

4259020

 

2 Nolu Saha

İli

: Manisa

Alanı

: 4.968,01 hektar

İlçesi

: Gördes

Muhammen Bedeli

: 89.325,00 .-TL

Beldesi

: --

Geçici Teminat Bedeli

: 2.680,00 .-TL

Köyü-Mevkii

:

 

 

Pafta No

: J20c3- J20c4- K20b1

 

 

Erişim No

: 3307559

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

618244

615524

618015

622922

624346

617260

X(YUKARI)

4321024

4324226

4326132

4323489

4321507

4315478

 

7.NOKTA

 

 

 

 

 

Y(SAĞA)

614674

 

 

 

 

 

X(YUKARI)

4316748

 

 

 

 

 

3 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 1.599,90 hektar

İlçesi

: Alaşehir

Muhammen Bedeli

: 28.767,00 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

:      864,00 .-TL

Köyü-Mevkii

: Evrenli

 

 

Pafta No

: L20b3-L21a4

 

 

Erişim No

: 3202193

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

630000

632001

636000

630000

X(YUKARI)

4243000

4242999

4239000

4239000

 

4 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 4.604,71 hektar

İlçesi

: Gölmarmara

Muhammen Bedeli

: 82.793,00  .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.484,00  .-TL

Köyü-Mevkii

: ---

 

 

Pafta No

: K19b3-K19c2-K20d1

 

 

Erişim No

: 3299466

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Y(SAĞA)

584484

582282

582162

580535

579710

579618

X(YUKARI)

4286138

4289175

4289104

4291183

4292420

4292355

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

11. NOKTA

12. NOKTA

Y(SAĞA)

579346

579243

578779

578008

578851

590646

X(YUKARI)

4292703

4293632

4293429

4294415

4295347

4286166

 

13. NOKTA

14. NOKTA

 

 

 

 

Y(SAĞA)

587827

586067

 

 

 

 

X(YUKARI)

4282544

4284119

 

 

 

 

 

5 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 2.185,92 hektar

İlçesi

: Salihli

Muhammen Bedeli

: 39.303,00 .-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.180,00 .-TL

Köyü-Mevkii

: Yeniköy-Taşkuyucak

 

 

Pafta No

: K20d1

 

 

Erişim No

: 3299467

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y(SAĞA)

590646

597108

592979

589885

588004

X(YUKARI)

4286166

4281124

4282000

4280703

4282385

 

6. NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Y(SAĞA)

587827

644730

641500

641208

639538

X(YUKARI)

4282544

4222238

4222490

4221862

4220443

 

6 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 533,43 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedel

: 26.964,00 .-TL

Beldesi

:

Geçici Teminat Bedeli

: 809,00 .-TL

Köyü-Mevkii

: Baharlar

 

 

Pafta No

: L21c1-L21d2

 

 

Erişim No

: 3282682

 

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y(SAĞA)

652500

652694

653000

653392

653375

X(YUKARI)

4229800

4229806

4229500

4229456

4229300

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Y(SAĞA)

653668

656779

657300

653300

652400

X(YUKARI)

4229426

4229080

4228000

4228000

4229865

 

7 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 488,03 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedeli

: 26.964,00.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 809,00.-TL

Köyü-Mevkii

: Afşar

 

 

Pafta No

: L21d1-L21d2

 

 

Erişim No

: 3288336

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON-1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Y(SAĞA)

643008

645840

644000

644000

642900

642459

X(YUKARI)

4230698

4229999

4230000

4229834

4230500

4228561

 

7. NOKTA

POLİGON-2

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y(SAĞA)

640496

Y(SAĞA)

644218

645707

645410

647670

X(YUKARI)

4229797

X(YUKARI)

4227505

4226853

4226705

4225284

 

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Y(SAĞA)

647971

649297

648214

648203

647323

648600

X(YUKARI)

4225784

4224863

4223819

4223835

4223194

4224700

 

11. NOKTA

POLİGON-3

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

 

644198

Y(SAĞA)

646214

645710

645431

646300

 

4227467

X(YUKARI)

4223628

4223802

4224080

4223750

8 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 2.222,32 hektar

İlçesi

: Turgutlu

Muhammen Bedeli

: 39.958,00.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.199,00.-TL

Köyü-Mevkii

: Koldere-Temrek

 

 

Pafta No

: K19c4-K19d2-K19d3

 

 

Erişim No

:

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Y(SAĞA)

557405

561225

563100

565036

559921

557890

X(YUKARI)

4281204

4277799

4276130

4273743

4274703

4277799

 

7.NOKTA

POLİGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3. NOKTA

 

Y(SAĞA)

556329

Y(SAĞA)

565618

565172

565167

 

X(YUKARI)

4280179

X(YUKARI)

4273025

4272971

4273581

 

 

9 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 688,22 hektar

İlçesi

: Turgutlu

Muhammen Bedeli

: 26.964,00.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 809,00.-TL

Köyü-Mevkii

: Musalar-Yeniköy-Çamköy

 

 

Pafta No

: K19d3

 

 

Erişim No

: 3257685

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Y(SAĞA)

559879

561010

559921

565036

565167

565172

X(YUKARI)

4272333

4273045

4274703

4273743

4273581

4272971

 

10.Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 4.706,92 hektar

İlçesi

: Kırkağaç

Muhammen Bedeli

: 84.631,00.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.539,00.-TL

Köyü-Mevkii

: Deringöz

 

 

Pafta No

: J19c1-J19d3

 

 

Erişim No

: 3289761

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Y(SAĞA)

557870

566860

567785

558375

X(YUKARI)

4330555

4336185

4332320

4325180

 

11 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 4.967,45 hektar

İlçesi

: Akhisar

Muhammen Bedeli

: 89.315,00.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.680,00.-TL

Köyü-Mevkii

: Kayışlar

 

 

Pafta No

: K19a1-K19a2-K19a3-K19a4

 

 

Erişim No

: 3289758

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

555950

557980

560100

563103

564630

564627

X(YUKARI)

4304700

4299450

4305476

4305261

4303235

4303227

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

 

 

 

557500

553915

552825

557011

 

 

 

4297665

4302286

4306884

4308842

 

 

 

12 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 4.663,75 hektar

İlçesi

: Kırkağaç

Muhammen Bedeli

: 83.855,00.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 2.516,00.-TL

Köyü-Mevkii

: Karakurt

 

 

Pafta No

: J19c1-J19d3

 

 

Erişim No

: 3289753

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Y(SAĞA)

558545

570220

571650

562325

X(YUKARI)

4324085

4332990

4332065

4321065

 

13 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 2.435,25 hektar

İlçesi

: Sarıgöl

Muhammen Bedeli

: 43.786,00.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.314,00.-TL

Köyü-Mevkii

: Afşar

 

 

Pafta No

: L21d1 - L21d2

 

 

Erişim No

: 3251339

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

POLİGON 1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y(SAĞA)

639328

640063

640347

641837

640672

641070

X(YUKARI)

4233541

4232538

4232989

4233515

4234410

4234821

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Y(SAĞA)

643110

644922

646266

647444

647000

647833

X(YUKARI)

4232555

4233000

4233000

4232166

4231500

4231000

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

18.NOKTA

Y(SAĞA)

646500

646375

645840

643008

640496

637684

X(YUKARI)

4231000

4229998

4229999

4230698

4229797

4231568

POLİGON 2

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

 

 

 

Y(SAĞA)

649900

650510

649900

 

 

 

X(YUKARI)

4230429

4229997

4229997

 

 

 

 

14 Nolu Saha

 

İli

: Manisa

Alanı

: 2.618,31 hektar

İlçesi

: Alaşehir

Muhammen Bedeli

: 47.078,00.-TL

Beldesi

: ---

Geçici Teminat Bedeli

: 1.413,00.-TL

Köyü-Mevkii

: Girelli

 

 

Pafta No

: L21a4-L21d1

 

 

Erişim No

: 3251338

 

 

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

Y(SAĞA)

635420

634410

634777

636797

639120

640500

X(YUKARI)

4232805

4237490

4239000

4239000

4235690

4235455

 

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

11. NOKTA

12. NOKTA

Y(SAĞA)

641063

640663

639580

638909

639323

637675

X(YUKARI)

4234830

4234423

4234749

4234424

4233555

4231574

 

13. NOKTA

 

 

 

 

 

Y(SAĞA)

637000

 

 

 

 

 

X(YUKARI)

4232000

 

 

 

 

 

 

4 - İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5 - İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

a - Gerçek kişiler için;

1-Müracaat dilekçesi,

2-T.C. kimlik numarası,

3- Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5-Onaylı imza beyanı,

6-Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,

7-Her sayfası imzalanmış şartname,

8- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel kişiler için;

1- Müracaat dilekçesi,

2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,

3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,

6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,

7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

8- Her sayfası imzalanmış şartname,

9- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

6 - İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İlan olunur.

5199/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

GAZİANTEP

1 - İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 19 adet arsanın satış ihalesidir.

S.No

Mahalle

Ada

Parsel

Alan

İmar

Durumu

m² Birim

Fiyatı

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat

1

Bağlarbaşı

368

1

16,774.86 m²

E:1.50 Konut

800.00 TL

13,419,888.00 TL

402,596.64 TL

2

Bağlarbaşı

369

3

12,627.78 m²

E:1.50 Konut

800.00 TL

10,102,224.00 TL

303,066.72 TL

3

Bağlarbaşı

369

4

12,664.89 m²

E:1.50 Konut

800.00 TL

10,131,912.00 TL

303,957.36 TL

4

Bağlarbaşı

369

5

12,605.88 m²

E:1.50 Konut

800.00 TL

10,084,704.00 TL

302,541.12 TL

5

Bağlarbaşı

376

3

14,953.16 m²

E:1.50 Konut

800.00 TL

11,962,528.00 TL

358,875.84 TL

6

Bağlarbaşı

376

4

16,688.15 m²

E:1.50 Konut

800.00 TL

13,350,520.00 TL

400,515.60 TL

7

Bağlarbaşı

163

5

3,077.34 m²

E:1.00 Çarşı

800.00 TL

2,461,872.00 TL

73,856.16 TL

8

Bağlarbaşı

168

4

12,219.12 m²

E:2.50 Konut

1,500.00 TL

18,328,680.00 TL

549,860.40 TL

9

Bağlarbaşı

403

1

9,960.90 m²

E:0.40 Konut

400.00 TL

3,984,360.00 TL

119,530.80 TL

10

Barak

5488

2

16,973.10 m²

E:2.00 Tic.

650.00 TL

11,032,515.00 TL

330,975.45 TL

11

Bülbülzade

6194

1

2,343.00 m²

A-3 E:1.35

900.00 TL

2,108,700.00 TL

63,261.00 TL

12

Bülbülzade

6199

1

2,846.44 m²

A-3 E:1.35

900.00 TL

2,561,796.00 TL

76,853.88 TL

13

Güneykent

5400

4

2,241.00 m²

A-3 E:1.35

800.00 TL

1,792,800.00 TL

53,784.00 TL

14

K.Kızılhisar

388

3

4,908.47 m²

E:1.00 Tic.

1,500.00 TL

7,362,705.00 TL

220,881.15 TL

15

Mavikent

287

2

2,389.48 m²

E:1.00 Tic.

800.00 TL

1,911,584.00 TL

57,347.52 TL

16

Mavikent

288

1

2,719.18 m²

E:1.00 Tic.

800.00 TL

2,175,344.00 TL

65,260.32 TL

17

Mavikent

289

1

2,949.93 m²

E:1.00 Tic.

800.00 TL

2,359,944.00 TL

70,798.32 TL

18

Mavikent

291

1

4,020.15 m²

E:1.00 Tic.

800.00 TL

3,216,120.00 TL

96,483.60 TL

19

Serince

190

2

21,851.32 m²

E:1.20 Ayrık Konut

150.00 TL

3,277,698.00 TL

98,330.94 TL

 

2 - İHALENİN TARİHİ,  SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların ihalesi 01/07/2015 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 01/07/2015 ÇARŞAMBA Saat 10:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

d) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

e) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f) İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,

g) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

h) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

j) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

k) İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

5390/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 02/07/2015 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

Dosya. No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak/Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Miktar

(m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu/

Niteliği

İhale

Saati

34040100693

Bahçelievler

Yenibosna Mah. (Çobançeşme)

Kuleli Mevkii-Güngör Sok.

18

565

2

437,46

Tam

Tarla

2.974.728,00

594.945,60

Ticaret+Hizmet

15:00

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5379/1-1