18 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29390

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türkiye İş Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çankırı ili, Kurşunlu İlçesi, G30B16A1C pafta, 190 ada, 16 parsel üzerindeki yapının müteahhidi Mehmet Ali ÜNAL-Ünal İnşaat (Gerçek Kişi)’ın söz konusu yapıyla ilgili görev ve sorumluluklarını, 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği Kurşunlu Belediyesince anlaşıldığından, Yapı müteahhidi, “Mehmet Ali ÜNAL-Ünal İnşaat”ın, Yetki belge numarasının (0018111966346422);

Aynı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, yasaklılık süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yapı müteahhidi yetki belge numarasının iptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 11.06.2015 tarihli ve 7672 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5402/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5385/1-1


Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 18 (onsekiz) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

 

Sıra

No

Atama Yapılacak Birimler

Unvanı

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Adet

1

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı

Avukat

AH

6

6

2

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

3

3

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

4

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

5

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

6

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

7

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

8

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

9

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

10

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

11

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Avukat

AH

6

1

TOPLAM

18

 

A - BAŞVURU VE SINAV TARİHİ, YERİ

Sınav Başvuru Tarihleri   :  22-30/6/2015 tarihleri arası

Sınav Tarihi                      :  21-24/7/2015 tarihleri arası

Başvuru ve Sınav Yeri     :  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü - Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA (Şahsen yapılacak başvurular için: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1. Kat 109 No’lu Oda)

Giriş sınavı, 21 - 24/7/2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav; 21/7/2015 tarihinde Saat 09:30’da başlayıp 24/7/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup sınavın belirtilen tarihlerde bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve tarihi Kurumumuz internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

B - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Avukatlık giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (30/6/2015) itibariyle aşağıda sayılan şartlar aranacaktır:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2 - Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3 - Başvuru tarihinin son günü (30/6/2015) itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

4 - T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5-6/7/2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Her aday, atama yapılacak birimlerden sadece birisi için başvurabilir. Yapılacak sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar en az 3 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunmayacaktır. Buna ilişkin beyan alınacaktır.

Gerekli şartları taşıyanlardan KPSS sonuçlarına göre KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSSP3 puan en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır.

C - BAŞVURU ŞEKLİ

Kurum internet sitesinde yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak, 2014 Yılı KPSSP3 puanını gösteren ÖSYM belgesi ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacaktır.

Şahsen, elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 30/6/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat17:30), bu duyuruda yer alan İletişim Bilgilerinde belirtilen adrese teslim etmek veya Kurum Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Ç - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki bilgi ve belgeleri 30/6/2015 tarihine kadar ‘’Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA’’ adresine posta ile göndermeleri ya da aynı adreste hizmet veren İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Planlama Şube Müdürlüğüne şahsen veya elden teslim etmeleri zorunludur.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Kurumdan veya Kurum internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

1 - Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

2 - Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi,

3 - KPSS (B) Grubu sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

4 - Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

5 - Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

6 - Adayın özgeçmişi,

7 - Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını belirtir yazılı beyanı,

8 - Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı,

Adaylardan istenilen belgelerden, diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek olup belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi sınav tarihinden en az beş iş günü önce www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kendilerine ayrıca yazılı bir çağrı yapılmayacaktır.

D - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Avukatlık giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

a) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Sınava girme hakkını kazananlara, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sınav tarihinden en az 5 (beş) iş günü önceden Kurum internet sitesinde duyurulur.

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

E - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

1 - Sınavda; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altında yer alan birinci fıkranın “a” bendi için elli puan, “b” ila “e” bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

2 - Sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

3 - Sınavda en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle başarı puanı tespit edilir ve atama yapılacak her bir birim için kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu duyuruda belirtilen Avukat kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir.

4 - Giriş sınavı sonuçları, sözlü sınavın neticelendiği günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kurum internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

5 - Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.

6 - Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

F - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü giriş sınavı komisyonuna dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla 7 (yedi) iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

G - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

H - AVUKAT OLARAK ATANMA

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre otuz gün içerisinde avukat olarak atanır. Asıl listeden avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6 (altı) ay içerisinde atama yapılabilir.

Giriş sınavını kazananların avukatlık kadrolarına atanmaları için Kurum tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

a) Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veya erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını belirtir belge,

b) Adli sicil kaydı,

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair rapor,

ç) Mal bildirimi,

d) Son altı ayda çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

I - DİĞER HUSUSLAR:

Avukatların işe alımı, yetiştirilmesi, avukatlığa atanması ve avukatların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği ve 27/10/2003 tarih ve 25272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun internet sayfasından (www.iskur.gov.tr) yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

1 - BAŞVURU ESNASINDA

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA

Şahsen yapılacak başvurular için: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1. Kat 109 No’lu Oda

Tel: (312) 216 31 45

2 - ATAMA ESNASINDA

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı: (312) 216 31 45

Hukuk Müşavirliği (Özel Şartlar İçin) Tel: (0312) 216 3871

Kurum İnternet Adresi: (www.iskur.gov.tr)

5320/1-1


 


 


 


 


 


 


 

5415/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE İSTANBUL HİZMET BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2014-31.05.2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ÇUKUROVA İTHALAT VE İHRACAT TÜRK A.Ş

TS 12650/18.04.2000,

TS 12510/23.11.2006

34-HYB-132

02.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DİJİTAL İMAJ GÖRÜNTÜLEME VE HASTANE SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-2099

13.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ABS MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK MEKANİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-3229

27.11.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

ALSA OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-2801

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-3239

12.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZGÜR FOTO TEKNİK İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 12907/14.06.2012

34-HYB-3822

04.12.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

DENİZER İNŞAAT TURİZM ASANSÖR İMALAT VE TİCARET A.Ş.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13097

06.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SABA FOTOĞRAFÇILIK YUSUF CİNPOLAT

KRT 7,TS 12907/,

14.06.2012

34/3784

11.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALPARSLAN SEYMEN-SEYMEN PETROL

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-83

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

OLGUN AKARYAKIT TUR. NAK. TİC. SAN. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-66

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKSOY BİLGİSAYAR TEKİN AKSOY

TS 13587/18.12.2013

34-HYB-2072

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

İTİMAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-2678

26.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇELİK-SAN MADENİ EŞYA VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12859/17.04.2008

34-HYB-1655

12.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KALAFATOĞLU YANGIN EKİPMANLARI SANAYİ SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ

TS 13345/28.02.2008,

TS 12849/27.03.2007

34-HYB-5313

24.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BENOBEN BİLGİSAYAR BÜLENT ECEVİT CUMBUR

KRT 58/26.11.2014

34-HYB-1856

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKT KLİMA/CAHİT TOPAL SAHIS

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-13455

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ETAŞ ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13000

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DEMİR MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12659/21.02.2012,

TS 12650/18.04.2000,

TS 12531/05.04.2011

34-HYB-12845

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

T.E.A.M.TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE KONFEKSİYON MAKİNALARI TİC. LTD. ŞTİ

TS 13273/17.04.2007

34-HYB-612

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ASGÜN TURİZM TEKSTİL İNŞAAT VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12652/31.01.2012,

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-1900

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÖRKEM MOTOR VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12961/07.04.2003

34/9811

02.04.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜNŞAH OTOMOTİV ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12711/19.07.2012

34-HYB-1616

06.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KALYONCUOĞLU OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12257/06.11.2001

34/9872

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TUR MOTORLU ARAÇLAR İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-2028

02.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ISS TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ AŞ.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-2874

15.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KARTEMSAN TEMİZLİK VE SOSYAL HİZ. TURİZM SEYAHAT GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-1652

07.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇAĞRI MEDİKAL ELEKTRONİK İNŞ. SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-2861

14.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BES YAPISAL KABLOLAMA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010,

TS 13164/08.11.2005,

TS 13242/09.01.2007

34-HYB-12765

06.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AS MEDİKAL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13011/25.04.2003

34-HYB-12510

13.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KARDEŞ MOTOSİKLET SALİM KÖKSAL

TS 11921/29.03.2011

34-HYB-3987

12.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARTIDESTEK TEKNİK HİZMETLER /ALPEREN ÖZTÜRK SAHIS

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-13849

09.12.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKSOY BİLGİSAYAR TEKİN AKSOY

TS 13587/18.12.2013

34-HYB-2072

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

OLGUN AKARYAKIT TUR. NAK. TİC. SAN. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-66

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALPARSLAN SEYMEN-SEYMEN PETROL

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-83

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KOÇDAĞ MOTORLU ARAÇLAR BAKIM SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-1003

14.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEL PETROL İNŞAAT GIDA VE MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-1710

03.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

TUNÇ MÜHENDİSLİK ASANSÖR HİZMETLERİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-3318

02.03.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AKADEMİ YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ EĞİTİM TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11827/21.02.2013

34-HYB-4188

06.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ORHON KOLL. ŞTİ. RAGIP ORHON VARİSLERİ VE İSMET ORHON

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-559

15.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12664-2/14.06.2012

34-HYB-12972

20.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KÜÇÜKYALI MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-12699

17.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

PİRANHA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12890/27.11.2002,

TS 12498/09.03.2010,

TS 12907/14.06.2012,

TS 10956/21.02.2012,

TS 12540/14.07.2011,

KRT 202/28.02.2005,

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-4091

14.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KARTNET BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KRT 57/09.04.2002

34-HYB-13567

07.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERAYSAN İMALAT İTH. İHR. PLASTİK MAKİNA VE SAN. TİC. A.Ş.

KRT 22/08.10.2014

06-HYB-1122

15.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KADIRGA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TURZ. TEMİZLİK TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-13667

02.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ESENKENT PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-3933

29.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

PLS PARTNER LOJİSTİK SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-4542

23.12.2014

FİRMA İSTEĞİ

ÖZMENLER PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-2501

08.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜRSOY OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-1609

13.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYSİS ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-5298

29.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

GENÇ KARBON SINAİ GAZLAR-İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13071/03.04.2007

34-HYB-12710

12.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AR TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ BİLİŞİM TAAHHÜT HIZMETLERİ TİCARET A.Ş.

TS 12498/09.03.2010,

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-12713

12.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

COSMO ASANSÖR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13495

07.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MUTAŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TESİSAT PAZARLAMA VE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-13050

04.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

CANSAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI HIRDAVAT NALBURİYE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11827/21.02.2013

34-HYB-13701

17.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

DİGA MÜHENDİSLİK CENGİZ KAYA

TS 13078/30.03.2004

34-HYB-4804

03.03.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEYKOZ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-141

13.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MEYDAN ELEKTRONİK VE TEKNİK HİZMETLER-MERT BEKTAŞ ESNAF

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-13798

12.11.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

FİLAMA YANGIN İNŞAAT VE TEKSTİL DERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 11827/21.02.2013

34-HYB-13036

12.12.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

TS 13288/05.06.2007

34-HYB-779

16.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

MEHMET CAN KIRILMIŞ-NEŞE ELEKTRONİK

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-13804

07.05.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

LAZER MEDİKAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-2352

30.12.2014

FİRMA İSTEĞİ

ATM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-4848

20.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

GEDİZLER OTO SATIŞ VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-4572

11.12.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

OTM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ - SERDAR KOLBAŞI

TS 13149/14.06.2012

34-HYB-5400

14.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

AÇIKEL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12047/26.09.2013

34-HYB-4572

13.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ELİF KÜÇÜKGÜZEL HİLAL POMPA

TS 11964/25.04.2003

34-HYB-12776

07.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEDASAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-4558

27.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

IRMAK ETKİLİ OTO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13168/22.12.2005

34-HYB-13555

15.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BIO-RAD MERKEZİ FRANSA TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-4630

15.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERSAN SUBAŞI HUSH ASANSÖRSAHIS

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13509

07.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

RENK DENTAL DİŞ HEKİMLİĞİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ./BEYOĞLU ŞUBE LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-13583

07.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

YAVUZ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13257/20.02.2007

34-HYB-12761

07.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ATLAS EGS ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12849/27.03.2007

34-HYB-12873

15.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

MVS BANYO MOBİLYALARI AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12487/31.01.2012

34-HYB-4834

29.12.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

GENÇPA İLETİŞİM PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13566

07.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

Berkan Turizm İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti

TS 12652/31.01.2012

34-HYB-13623

07.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

KART SİSTEM BİLİŞİM VE OFİS SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12425/10.11.2005

34-HYB-12938

21.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

TEKNOSAN İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

TS 12868/24.04.2002,

TS 12867/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002,

TS 12706/22.05.2008

34-HYB-13630

07.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

ALKAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12652/31.01.2012

34-HYB-3968

07.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

SERGAZ MUTFAK CİHAZLARI TEKNİK SERVİS RİFAT ALTINAY

TS 12859/17.04.2008

34-HYB-2301

07.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

AMETİS BİLGİ SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ.

TS 13242/09.01.2007

34-HYB-13716

14.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

SARAY TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 7281/09.11.2010

34-HYB-12457

16.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZKA RAYSİS NAKLİYAT ASANSÖR TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12255/25.04.2006

34-HYB-13456

24.02.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇAĞ OTO BAKIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

41-HYB-6526

09.01.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ÖZDAĞ BİLİŞİM VE MOTORLU ARAÇ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

41-HYB-245

01.10.2014

ARA KONTROL OLUMSUZ

ULUGÖL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12047/05.02.2003

34-HYB-1073

16.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

BİLİŞİM GRUP SOSYAL HİZMETLER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-2016

03.03.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

HEDEF PETROL İNŞ. OTOMOTİV NAK. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-1339

18.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

SİTECH EURASIA TEKNOLOJİ SERVİS VE TİCARET A.Ş

TS 12498/09.03.2010,

TS 13165/08.11.2005

34-HYB-13125

21.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

ŞENYILDIZ TURİSTİK İŞLETMELER VE OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047/18.12.2013

34-HYB-735

27.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

SÖNMEZ METAL ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12850/14.06.2012

34-HYB-252

14.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

MAT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLİŞİM-ERGİN ALTINÖZ SAHIS

TS 12498/09.03.2010,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-14400

18.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

HEDEF PETROL İNŞ. OTOMOTİV NAK. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-1339

18.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖVGÜ TURİZM OTOMOTİV VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-4922

12.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

KADIKÖY SOĞUTMA/KADİR SARICA ESNAF

TS 12850/14.06.2012,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-13639

05.12.2014

FİRMA İSTEĞİ

BİMTES BİLGİ İŞLEM MAK. TEKNİK SERVİS VE ELEKTRONİK LAB.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-199

07.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

NECATİ GEREZ VE ORTAKLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-5344

05.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖZ-BAK SERVİS VE OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8986/22.03.2011

34-HYB-2001

16.04.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

DENETİM MÜHENDİSLİK MEVLUT ATAN

TS 13573/26.09.2013

34-HYB-13920

06.05.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖRTAŞ İNŞAAT TURİZM VE AKARYAKIT TİCARET A.Ş.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-2582

24.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

GÖK-ŞEN TEKNİK HAKKI ŞEN

TS 12850/14.06.2012,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-8

20.04.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

COŞKUNÇAY TİC. MEHMET COŞKUNÇAY

TS 12850/14.06.2012,

TS 10079/19.01.2010

34-HYB-957

20.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖNCÜ GÜVENLİK SİS. ELEKN. İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 13229/07.12.2006

34-HYB-1362

17.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

TEKNOTEL BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TİC.LTD. ŞTİ.

TS 12749/04.02.2010,

TS 12498/09.03.2010,

TS 10956/21.02.2012,

TS 13242/09.01.2007

34-HYB-3574

16.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

PRİZMA PETROL GAYRİMENKUL İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-3960

15.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

CAMPAŞ PETROL TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ(ŞEKERPINARA ŞUBESİ) A.Ş.

TS 12820/T3/12.04.2012,

TS 11939/08.03.2012

34-HYB-13647

07.04.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

CEBECİ PETROL TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-14270

15.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

BETA MEDİKAL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ - TÜRKAN DENKCİ

TS 12426/19.02.2002

34-HYB-4418

15.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

KOCAELİ TURİZM SEYAHAT ACENTASI LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12820/20.07.2006,

TS 11939/08.03.2012

41-HYB-6527

09.02.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

GÜLERYÜZLÜ GIDA MAMÜLLERİ TURİZM PAZ. SOSYAL HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985/19.07.2012

34-HYB-3904

08.07.2014

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

EGE GSM/NEBİ ATALAY

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13501

18.03.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

TEKCELL İLETİŞİM/YUNUS METE ESNAF

TS 12134/14.06.2012

34-HYB-13502

18.03.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

CIP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12782/13.04.2010

34-HYB-12874

16.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

SALİHOĞLU TURİZM KUYUMCULUK GÜMÜŞÇÜLÜK İNŞ. GIDA MAD.AKARYAKIT VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-2116

16.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

AS/COM BİLGİ İŞLEM PAZARLAMA SERVİS YAZILIM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

34-HYB-2545

16.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÖZAY ET GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 7037/12.02.2009

34-HYB-13821

25.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

AGD TESİS YÖNETİM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

TS 12524/10.02.1999

34-HYB-13868

23.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

KORHAN ADIŞEN İMZA ÇEVRE SAĞLIĞI VE HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ

TS 8358/13.03.2013

34-HYB-4149

24.03.2015

YILLIK VİZESİNİ YAPMADIĞINDAN

EKİP ASANSÖR-SEÇKİN TARAKÇI

TS 12255/09.10.2013

34-HYB-14507

30.12.2014

FİRMA İSTEĞİ

KARAHAN PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-13670

08.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

ORHON KOLL. ŞTİ. RAGIP ORHON VARİSLERİ VE İSMET ORHON

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-559

15.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

Yalçın DURAN/GÖKÇESAN ASANSÖR

TS EN 13015+A1/29.06.2009,

TS 12255/09.10.2013

34-HYB-14401

03.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

MERİDYEN PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/09.10.2013

34-HYB-1965

23.01.2015

FİRMA İSTEĞİ

KARABULUT TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12257/06.11.2001

34-HYB-1305

09.04.2015

FİRMA İSTEĞİ

5349/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.06/1528

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 21.04.2015-211                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 21.04.2015-5081                                   FOÇA

İzmir ili, Foça ilçesi, Gerenköy Mahallesi'nde yapılacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu çalışmalarına veri teşkil etmek üzere 2863 sayılı kanun kapsamında Kurum görüşümüzün bildirilmesi talebine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü'nün 28.10.2011 tarihli ve 66534 sayılı yazısı ve ekleri gereği Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespiti yapılan taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu alanlar ile ilgili olarak, 5177 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.07.2014 tarihli ye 3062 sayılı yazısı ve ekleri gereği Kurulumuza iletilen Kurum görüş yazıları, konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.04.2015 tarihli ve 354 sayı ile kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Kurulumuz üyelerince mahallinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Gerenköy mahallesi merkezinde, yerleşim alanına hâkim bir noktada yer alan bazı kaynaklarda "Manastır tepe" olarak da adı geçen "Panayır Tepe" Mevkii'ndeki alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde 2863 sayılı kanunun 7. maddesi doğrultusunda l.(birinci) ve III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ve ekli koordine özet çizelgesinin ve sit fişinin onanmasına,

İzmir ili, Foça ilçesi, Gerenköy mahallesi yerleşim alanının doğusunda Ahmet Bey Çiftliği olarak bilinen Kuruçeşme Mevkii'ndeki, 15 ada, 62 parselin tamamı ile 86 ve 63 parselin bir bölümünü kapsayan, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescili önerilen alanda Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda tescili gerektirecek nitelik ve oranda yeterli arkeolojik veriye rastlanılmadığından tescilinin uygun olmadığına,

İzmir ili, Foça ilçesi, Gerenköy mahallesi merkezinde tapunun 75 ada, 3 parselinde bulunan Eski İlkokul Binası" 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun l. (birinci) grup olarak belirlenmesine,

48 ada, 5 parsel numaralı taşınmazındaki iki katlı konut yapısı,

49 ada, 2 parsel numaralı taşınmazındaki konut yapısı ve müştemilatının 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, söz konusu yapıların yapı grubunun II. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, tescilli yapıların korunma alanlarının taşınmazlara komşu olan veya aralarından yol geçse dahi cephe veren parseller olarak belirlenmesine anılan taşınmazlara ilişkin tescil fişlerinin onanmasına, karar verildi.


5346/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                61.07/161

Toplantı Tarihi ve No    : 27.05.2015 - 121                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.05.2015 - 2373                                         TRABZON

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Soğuksu Mahallesi, Yolkenarı mevkii 330 ada 2 ve 3 parsellerde yer alan konut ve çeşmenin 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi, 330 ada 1 parselde de yer alan tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesi isteğine ilişkin ilgilisinin 19.03.2015 günlü başvurusu, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.05.1991 gün ve 1003 sayılı kararı ile Sürmene Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 24.04.2015 gün 305434 sayılı yazısı Sürmene İlçesi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2015 gün ve 343 sayılı yazısı ve Sürmene Kaymakamlığı Kadastro biriminin 05.05.2015 gün ve 351273 sayılı yazısı ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.04.2015 gün ve 1222 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda ;

Trabzon İli, Sürmene İlçesi, Soğuksu Mahallesi, Yolkenarı mevkii 330 ada 2 ve 3 parsellerde yer alan konut olarak kullanılan taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline gerek olmadığı,330 ada, 3 parselde bulunan çeşmenin 2863 sayılı kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, 330 ada, l parselde bulunan tescilli taşınmazla birlikte çeşmenin koruma alanının kararımız ekinde dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, çeşmenin koruma grubunun I tescilli taşınmaz olan konutun koruma grubunun ise II olduğuna,

Tescilli taşınmazlarda ve koruma alanlarında yapılacak her türlü uygulamalar öncesi kurulumuzdan İzin alınmasına karar verildi.

 

5347/1/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  61.12/3

Toplantı Tarihi ve No    : 27.05.2015 - 121                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.05.2015 - 2374                                         TRABZON

Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi Yılmazlar mahallesi camii mevkii,496 ada,2 parselde yer alan mülkiyeti Maliye hazinesine ait Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli camii ve ahşap minaresinin onarımının yapılması isteğine ilişkin, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 09.03.2015 gün ve 487 sayılı yazısı ve ekleri Köprübaşı Kaymakamlığı Tapu müdürlüğünün 31.03.2015 gün ve 21197 sayılı yazısı, Sürmene kadastro Biriminin 15.04.2015 gün ve 278594 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 15.07.1997 gün ve 2887 sayılı,14.12.1999 gün ve 3642 sayılı kararları ile Trabzon Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğün 09.04.2015 gün ve 1262 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi Yılmazlar mahallesi, camii mevkii,496 ada,2 parselde yer alan mülkiyeti maliye hazinesine ait korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli caminin koruma grubunun I olarak belirlenmesine, Tapu kaydına I gurup korunması gerekli kültür varlığı olduğuna dair kayıt konulmasına;

Caminin korunma alanının kararımız ekinde dağıtımı yapılan kadastral paftasında işaretlendiği şekliyle belirlenmesine;

Camide önceden onarımlar sırasında yapılan taş mihraptaki ahşabın sökülmesi, camii mahfil katında bulunan orijinal ahşap minberin yerine konulmasına;

Camii ve minaresinde esaslı onarım gerektiğinden ilgililerince hazırlanacak röleve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasından sonra caminin restorasyonun yapılmasına karar verildi.

 

5347/2/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                53.04/124

Toplantı Tarihi ve No    : 27.05.2015 - 121                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.05.2015 - 2378                                         TRABZON

Rize İli, Fındıklı İlçesi, Çağlayan Köyü. Lavaşa Mevkii, 117 ada, 2 parselde yer alan taşınmazın kültür varlığı olarak tescil edilmesi isteğine ilişkin; İlgilisinin 26/02/2015 tarihli başvurusu, Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 17/03/2015 gün ve 161655 sayılı yazısı, Fındıklı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 24/03/2015 gün ve 188275 sayılı yazısı, Fındıklı Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğü'nün 08/04/2015 gün ve 567 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 15/05/2015 gün ve 1712 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Rize İli, Fındıklı İlçesi, Çağlayan Köyü, Lavaşa Mevkii, 117 ada, 2 parselde yer alan taşınmazın 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından kültür varlığı olarak koruma altına alınmasına; Koruma Grubunun II olarak belirlenmesine, koruma alanının kadastral paftada onaylandığı şekilde belirlenmesi gerektiğine karar verildi.

 

5347/3/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                29.00/267

Toplantı Tarihi ve No    : 27.05.2015 - 121                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.05.2015 - 2381                                         TRABZON

Gümüşhane İli, Merkez, Çorak Köyü, Derebaşı Mevkii, sit alanı dışında, 124 ada,29 parselde yer alan özel mülkiyete ait konutun tescil talebine ilişkin İlgilisinin 02/10/2014 günlü dilekçesi, Gümüşhane Valiliği Tapu Müdürlüğü'nün 30/10/2014 gün ve 1373 sayılı yazısı, Gümüşhane Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 03/11/2014 gün ve 1786 sayılı yazısı, Gümüşhane Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 05/11/2014 gün ve 5106 sayılı yazısı, Gümüşhane İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğü'nün 06/11/2014 gün ve 6717 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 26/05/2015 gün ve 2015/368 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gümüşhane İli, Merkez, Çorak Köyü, Derebaşı Mevkii, sit alanı dışında, 124 ada,29 parselde yer alan özel mülkiyete ait konutun 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, koruma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

5347/4/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           61.00/394-1255

Toplantı Tarihi ve No    : 27.05.2015 - 121                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.05.2015 - 2385                                         TRABZON

Trabzon ili, Ortahisar İlçesi, Konaklar mahallesi, sit alanı dışında, G43B01B1D pafta, 1855 ada 5 parsel üzerindeki tescil kaydı süren Konaklar Kilisesi'nin koruma alanının belirlenmesi ile söz konusu tescilli kilise bitişiğinde yer alan G43B01B1D pafta, 1855 ada, 4 parsel üzerinde yapılmak istenen uygulama talebine ilişkin Trabzon Doğalgaz Tic. Ltd. Şirketi'nin 24/04/2015 tarihli başvurusu, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20/11/1993 gün ve 1833 sayılı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31/05/2006 gün ve 659 sayılı, 31/10/2006 gün ve 852 sayılı, 29/03/2007 gün ve 1049 sayılı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/06/2013 gün ve 1271 sayılı, 29/01/2014 gün ve 1585 sayılı ile 16/04/2014 gün ve 1728 sayılı kararları ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan 26/05/2015 gün ve 2015/367 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yerinde yapılan görüşmeler sonucunda;

Trabzon ili, Ortahisar İlçesi, Konaklar mahallesi, sit alanı dışında, G43B01B1D pafta, 1855 ada 5 parsel üzerindeki tescil kaydı süren Konaklar Kilisesi'nin koruma alanının ekte dağıtımı yapılan 1/1000 ölçekli kadastral planda görüldüğü gibi ve 1855 ada, 4, 5, 6 parseller ile 3 parselin güneyde kalan bir bölümünü kapsayacak şekilde belirlenmesine. 1855 ada, 4 parsel koruma alanı içinde kaldığından, parselde yapılmak istenen her türlü uygulamanın Kurulumuz görüşüne sunulması gerekliğine karar verildi.

 

5347/5/1-1