18 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29390

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SUNUCU STORAGE, SANALLAŞTIRMA-YEDEKLEME, KÖK SERTİFİKA VE KURUMSAL ESET MARKA ANTİVİRÜS-ANTİ SPAM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


10 KALEM MUHTELİF ARAMA KURTARMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET İŞİ YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:


PANCAR ANALİZ LABORATUAR HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:


İNŞAAT VE KAMUSAL MEYDANLARIN UYGULAMA PROJELERİNİN YAPIMI İLE UYGULAMA YAPIM İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUNUCU STORAGE, SANALLAŞTIRMA-YEDEKLEME, KÖK SERTİFİKA VE KURUMSAL ESET MARKA ANTİVİRÜS-ANTİ SPAM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı Sunucu Storage Sanallaştırma-Yedekleme, Antivirüs-Antispam Yazılımı ve Kök Sertifika teknik şartnamesine ve Antivirüs-Antispam Yazılımı Kurumsal ESET Antivirüs Markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 23/06/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesi ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5424/1-1


10 KALEM MUHTELİF ARAMA KURTARMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı “10 kalem muhtelif arama kurtarma malzemesi”, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, “İhale Ek Şartları” nın eki tabloda belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.07.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, “İhale Ek Şartları” nın eki tabloda yer alan her bir kalem malzemenin tamamına olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektuplarında belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5425/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET İŞİ YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2015-2016 Kampanyası süresince Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet işlerinin yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/74695

1 - İdarenin                            

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Van Yolu 9.Km Erciş/VAN

c) Telefon ve faks numarası    :  0 432 388 20 09 (5 Hat) – 0 432 388 20 05-06

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Adı, niteliği ve miktarı        :  Fabrikamız 2015/2016 Kampanyasında üretilecek 14.930 ton +/-%20 toleranslı 52 gün üç vardiya Toplam 16 kişi olarak Kristal Şekerin Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Erciş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  30.06.2015 Salı günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 30.06.2015 saat 14:00’e kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5351/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUAR HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2015-2016 Kampanyası süresince Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet işlerinin yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/74678

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Van Yolu 9.Km Erciş/VAN

c) Telefon ve faks numarası    :  0 432 388 20 09 (5 Hat) – 0 432 388 20 05-06

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Adı, niteliği ve miktarı        :  Tahmini 60 gün 27 kişi ile pancar analiz laboratuarı hizmet işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Erciş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  01/07/2015 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 01/07/2015 saat 14:00’e kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5352/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız meydan hizmetlerinin iş makineleri ile yapılması ve flitrasyon toprağı ile atık malzemelerin gösterilen yere atılması ve düzenlenmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/74739

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Van Yolu 9.Km Erciş/VAN

c) Telefon ve faks numarası    :  0 432 388 20 09 (5 Hat) – 0 432 388 20 05-06

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Adı, niteliği ve miktarı        :  2015-2016 Kampanya Dönemi süresince Fabrikamız Meydanında biriken işletme atıklarının 52 gün boyunca tahmil tahliyesi

b) Yapılacağı yer                    :  Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  02/07/2015 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 02/07/2015 saat 14:00’e kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5353/1-1


İNŞAAT VE KAMUSAL MEYDANLARIN UYGULAMA PROJELERİNİN YAPIMI İLE UYGULAMA YAPIM İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

MADDE - 1. Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait olan aşağıda detayları belirtilen toplam 12.588,00 m²’lik alanda ve yine aşağıda detayları belirtilen toplam 56.595 m²’lik İnşaat ve Kamusal Meydanların Uygulama projelerinin yapımı ile Uygulama yapım işinin 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin “a” bendine göre Kapalı Teklif Usulü (Madde 37’de detaylar belirtilmiştir) ile Hisse karşılığında ihalesi yapılacaktır.

Miktarı (fiziki) ve türü:

1 - Avan Projesi Diyarbakır Koruma Bölge Kurulunda onaylanan projenin Uygulama Projesi yapılarak Koruma Bölge Kuruluna onaylatılacaktır.

2 - Yapılacak olan Ticari alan, Konaklama, Protokol Karşılama alanı, Katlı Otopark, Çok Amaçlı Salon Alanı ve Spor Kompleksi olmak üzere toplam Brüt 56.595 m² İnşaat alanı yapımı gerçekleştirilecektir.

Yapılacağı yer:

1- 562 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 no’lu parsellerdeki toplam 9.170 m² lik alanda

2- 1 Ada 7 no’lu parseldeki toplam 134,00 m² lik alanda

3- 1 Ada 6 no’lu parseldeki toplam 2.817 m² lik alanda

4- 1 Ada 8  no’lu parseldeki toplam 9  lik alanda

5- 1 Ada 9 no’lu parseldeki toplam 412 m² lik alanda

6- 1 Ada 10 no’lu parseldeki toplam 46 m² lik alanda Toplam 12.588 m² lik alanda gerçekleştirilecektir.

MADDE - 2. İhale, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Toplantı salonunda Rektör Aytaç Cad. No: 82 İstasyon mahallesi Artuklu ilçesi Mardin adresinde Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeleri tarafından yapılacaktır.

MADDE - 3. İdare tarafından örneği verilecek olan Teklif Mektubu ile birlikte İhaleye katılacak İsteklilerden istenecek belgeler:

1. Adres Beyanı (Türkiye’de tebligat için)

2. İkametgah Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi olması durumunda 2015 yılına ait ve Gerçek kişi ise kayıtlı bulunduğu Esnaf ve Sanatkarlar vs. gibi odalardan alınacak belge)

4. İmza Sirküleri

5. Teklif Mektubu (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun)

6. Geçici Teminat

7. Vekaletname ve Vekaleten katılan şahsın imza sirküsü (Vekaleten ihaleye katılım durumunda)

8. Ortak Girişim Beyannamesi (eğer Ortak girişim varsa)

9. Mali Durum Belgeleri (Banka Referans Mektubu ve bilanço)

10. Teknik Personel Taahhütnamesi

11. Makine ve araç Taahhütnamesi

12. Yasaklı olmadığına dair taahhütname

13. Yer görme belgesi (Bu belge ihale tarihinden en az 1 gün önce idareye teslim edilmek zorundadır)

MADDE - 4. İhale, 29/06/2015 tarihinde Pazartesi günü, saat 10:00’da Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler toplantı salonunda Rektör Aytaç Caddesi No: 82 İstasyon mahallesi Artuklu Mardin Adresinde Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

MADDE - 5. İhaleye katılacak istekliler başvuru dosyalarını 29/06/2015 tarihinde Pazartesi günü, saat 10:00’a kadar idareye teslim etmek zorundadır.

MADDE - 6. Geçici Teminat Bedeli Muhammen Bedelin %3’ünden az olmamak (834.955,20 TL) üzere kendi belirleyeceği miktarda ve süresiz olarak verecektir. (geçici teminat idareden alınacak makbuz karşılığı banka hesabına yatırılabileceği gibi 2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan değerler de verilebilir),

MADDE - 7. İşin Muhammen Bedeli:27.831.840,00 TL (Yirmi Yedi Milyon Sekiz Yüz Otuz Bir Bin Sekiz Yüz Kırk Türk Lirası) dir.

MADDE - 8. İhale ile ilgili şartnameler ihale tarihinden önce Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde görülebilir ve aynı adresten 15.000,00 TL (On Beş Bin Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

MADDE - 9. Söz konusu imalatlardan; Kamusal Meydanlar ve arsa bedeli olarak 930,00 m2 net Protokol Karşılama Alanı ile Bodrum 7' nin tamamı olan net 7.590,00 m2 ve Bodrum 6' nın da 2.950,00 m2'si net alan olmak toplam net 11.470,00 m2 Otopark alanı Mardin Büyükşehir Belediyesine ait olacak olup İşletme ve Mülkiyet ile ilgili Yüklenici firmanın hiçbir tasarrufu yoktur. İhaleye girecek olan Yükleniciler bağımsız bölümlerin, Avan Proje üzerinden net metrekareleri üzerinden hisse şeklinde teklif vereceklerdir.

İlanen duyurulur.

5245/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.356,00 TL ile en çok 236.587,00 TL arasında değişen; 23.06.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 136,00 TL, en çok 23.659,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Deri, balık ağı, kayın kereste, konteyner, giyim eşyası, saat, çakmak, kullanılmış elektronik eşya, makina aksamı ve muhtelif eşyalar vb.53 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 24.06.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5380/1-1


KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg kakaolu fındık ezmesi, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 25.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                  Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

5423/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - Malatya İli, Battalgazi İlçesi ve Yeşilyurt İlçelerinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır. Malatya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz mallar aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde, Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda satılacaktır.

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

3 - Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

4 - İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri 50,00 TL. (elli) bedel karşılığı Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

6 - İstekliler ihale saatlerine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

7 - Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz mal satış bedeli 30 güne kadar ödenecektir. Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi değildir.

8 - İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

 

Sıra No

Mah.

Köy

Ada

Parsel

 Parsel Alan

Hisse Oranı

Satılan Alan

İmar Durumu Cinsi

Geçici Teminat (TL)

Tahmin Edilen Bedel

İhale Tarih ve Saati

1

İnönü

3788

1

6.614,97 m²

Hisseli

6.596,44

Konut Alanı- Task=0.25

E=1.50  H= Serbest

118.736,00 TL

3.957.864,00 TL

30/06/2015

Saat:14:30

İlan olunur.

5326/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 15,64 TL ile en çok 306.346,88 TL arasında değişen; 13/07/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 30.635,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 58 grup eşya (cep telefonu ve aparatları, tüp, porselen tabaklar, halı, kilim, demir tezgah, çatı kaplama malzemesi, keçe, yüzük, asansör parçası, tekstil ürünleri, vazo, ağaç motoru, dokuma tarağı, spor aleti aksamı, lamba aparatları, nargile parçası, araç aksamı, boya ve plastik malzemeleri, kanun, kol saati, ampul, laboratuvar cihazı, rezidans, cam tüp, inşaat eldiveni, matkap, aylan takımı, uydu alıcısı, oto yedek parçası, battaniye, el feneri, terlik ve çay ); açık artırma usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 14/07/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (223 40 26-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5356/1-1