13 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29385

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


60 ADET VALİDATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ORACLE VTYS LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 17 KALEM ALSZ YER ALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ÇİFT ÇIKIŞ MİLLİ MOTORSUZ REDÜKTÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


72 ADET 2. EL JENERATÖR SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


TEK KULLANIMLIK KAN GRUPLAMA PLAĞI ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


60 ADET VALİDATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 60 Adet Validatör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 24.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5268/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilgi sistem malzemesi teknik şartnamesine, malzeme listesine ve istenilen markalarına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, malzeme listesi, markalar ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/06/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5269/1-1


ORACLE VTYS LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Oracle VTYS Lisansı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 22/06/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5270/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis ticari şartnamesi, teknik şartnamesi ve ihale ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

(Top)

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

GRUP 1: KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ

112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, A4, )

1.200.000

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22.06.2015 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5271/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 17 KALEM ALSZ YER ALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2015/70950

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0-372.259 47 94 – 84

                                                     Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi          :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

2x1,5 mm² telefon kablosu (1çift) MGM-110

3.000 metre

4x1,5 mm² telefon kablosu (2 çift) MGM-110

6.000 metre

20x1,5 mm² telefon kablosu (10 çift) MGM-110

500 metre

96x1,5 mm² telefon kablosu (48 çift) MGM-110

500 metre

4x1,5 mm² (sarı) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

3.000 metre

2x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

7.000 metre

4x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

34.000 metre

7x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

68.000 metre

10x1.5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

7.000 metre

20x1.5 mm² tek kat çelik zırhlı telefon (10 Çift) Ocak içi mavi renk

25.000 metre

Ocak Başlamba kablosu

3.000 metre

2x4 mm² Ocakiçi Aydınlatma kablosu MGM-109

13.000 metre

2 x4 mm² Uzaktan Kumanda Kablosu MGM- 112 E2

1.000 metre

3x50 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu MGM-109

2.000 metre

3x95 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu MGM-109

1.000 metre

3x16+16+16 mm² Tip: 7 konveyör kablosu MGM-115

7.500 metre

3x50+25+25 mm² Tip: 7 konveyör kablosu MGM-115

650 metre

 

B) Teslim Yeri                           :  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

C) Teslim Süresi                        :  Konveyör kabloları (16. ve 17. kalem) için 90 gün, diğer kalemler için 60 gündür.

3 - İhalenin                               

A) Yapılacağı Yer                     :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

B) Tarihi ve Saati                       :  01.07.2015 Çarşamba – Saat 15:00

c) Dosya No                              :  1515032

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3- Teklif edilen kablo tipi için ALSZ Test Sertifikası ve (teklif yılı için geçerli) imal lisansı.

4.3.1 Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.

4.3.2 Kısmi teslimat yapılabilecektir. Teslim edilen bir parti mal için yapılan muayene yalnız o parti mal için geçerlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 01.07.2015 Çarşamba – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5147/1-1


ÇİFT ÇIKIŞ MİLLİ MOTORSUZ REDÜKTÖR ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin Adı: Çift çıkış milli motorsuz redüktör 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/71448

Dosya no                                   :  1526053

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çift çıkış milli motorsuz redüktör (4 adet)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  25.06.2015 Perşembe günü Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1- --------------

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25.06.2015 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5148/1-1


72 ADET 2. EL JENERATÖR SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

MUHAMMEN BEDEL                  :  Toplam 433.300,00-TL (KDV Hariç)

İhalenin Konusu                               :  2. El jeneratörlerin satış işidir.

İhaleyi Yapan Birim Adı                  :  Anadolu Merkez-1 Bölge Müdürlüğü/Satınalma Müdürlüğü

Adres                                               :  Anafartalar Cad. Alsancak Sok. No: 4 A Blok Kat: 2 06104 Ulus/ANKARA

Telefon /Faks No                             :  (0 312) 555 37 82/(0 312) 309 24 56

İhale Dokümanının Görüleceği

Yerler ve Temin Şekli                      :  Anafartalar Cad. Alsancak Sok. No: 4 A Blok Kat: 2 06104 Ulus/ANKARA Satınalma Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00-TL (KDV Dahil) bedel karşılığında temin edilebilir. http://vwww.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/ TTHakkinda/ İhaleilani/ adresinde de görülebilir. Şartname bedeli yatırılması zorunludur.

İhale Usulü/yöntemi                         :  Kapalı - Yazılı Teklif Alma/Pazarlık Yöntemi

İhale Tarih ve Saati                          :  23.06.2015 Salı günü saat: 14.30'da

Tekliflerin Verileceği Yer                :  Anadolu Merkez-1 Bölge Müd./Satınalma Müdürlüğü

İhalenin Yapılacağı Yer                   :  Satınalma Müdürlüğü Toplantı Salonu (değişebilir)

İhaleye Katılabilecek Olanlar            :  İhale dokümanındaki şartları taşıyan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Geçici Teminat Bedelinin

Yatırılacağı Birim                             :  Türk Telekom Vezneleri veya Ziraat Bankası Ulus Şubesi

                                                            (IBAN NO: TR330001000683377119336721)

Geçici Teminat Miktarı                    :  Toplam teklif tutarının en az %6 oranında geçici teminat alınacaktır. İstekliden, Pazarlık sonucu toplam teklif bedeli üzerinden oluşan her %10 luk artış için ihale süreci devam ederken geçici teminat bedeli yatırmaları istenebilecektir.

İhale Türk Telekom A.Ş. Tedarik Esaslarına göre yapılacaktır. Muhammen bedel altındaki teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Türk Telekom, ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5264/1-1


TEK KULLANIMLIK KAN GRUPLAMA PLAĞI ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Tek Kullanımlık Kan Gruplama Plağı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.07.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 06.07.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

5301/1-1


ARAÇ SATILACAKTIR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan / ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası     :  444 4 762 - 312 271 12 72

d) İlgili Personel                        :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2 - İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU:

2.1 - Adı: Belediyemiz envanterinde kayıtlı olan 18 adet Hk’ye ayrılan aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılması işidir.

2.2 - Plakası, markası, modeli, cinsi ile muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları, ihale tarih ve saati:

 

S.N

Plaka No

Cinsi

Markası

Modeli

Muhammen

Bedeli

İhale Tarihi

Geçici Teminat Bedeli

1

06 HNC 34

Kamyonet

Ford

2001

5.000,00 TL

24/06/2015

14:00

150,00 TL

2

06 HKE 87

Traktör

Tümosan

1996

11.250,00 TL

24/06/2015

14:10

337,50 TL

3

06 FLB 16

Sahne Aracı

Fatih 105/08

1992

5.000,00 TL

24/06/2015

14:20

150,00 TL

4

06 HKR 70

Kamyon

Fatih 170-25

1997

10.000,00 TL

24/06/2015

14:30

300,00 TL

5

06 PCT 69

Kamyon

AS Pd 700

1986

6.500,00 TL

24/06/2015

14:40

195,00 TL

6

06 HNU 81

Kamyon

BMC 170/26

2003

12.000,00 TL

24/06/2015

14:50

360,00 TL

7

06 PNJ 74

Kamyon

Fatih 200/26

1985

11.000,00 TL

24/06/2015

15:00

330,00 TL

8

Wibromaks

Silindir

3 Ton Asfalt Sil.

2002

7.000,00 TL

24/06/2015

15:10

210,00 TL

9

Ham

Silindir

Asfalt Sil.

1992

11.000,00 TL

24/06/2015

15:20

330,00 TL

10

Çukurova

Ç 828 Beko Loder

Çukurova

1995

5.000,00 TL

24/06/2015

15:30

150,00 TL

11

Hamarat

Süpürge-1

Traktör Arkasına Takılıp Çekilen

-

1.000,00 TL

24/06/2015

15:40

30,00 TL

12

Hamarat

Süpürge-2

Traktör Arkasına Takılıp Çekilen

-

1.000,00 TL

24/06/2015

15:50

30,00 TL

13

Mini Yol

Süpürge

Jonston

2005

1.500,00 TL

24/06/2015

16:00

45,00 TL

14

JCB 3

Beko Loder

JCB

1987

10.000,00 TL

24/06/2015

16:10

300,00 TL

15

Palme

Silindir

3 Tonluk

2002

2.500,00 TL

24/06/2015

16:20

75,00 TL

16

06 HMV 01

Binek

Ford

2000

5.000,00 TL

24/06/2015

16:30

150,00 TL

17

Çukurova

Silindir

İngersolland

2002

15.000,00 TL

24/06/2015

16:40

450,00 TL

18

BOMAG

Silindir

BOMAG

1996

15.000,00 TL

24/06/2015

16:50

450,00 TL

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER: Yukarıda özellikleri belirtilen araçların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. Teklifler en geç yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1 - İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu

(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

4.2 - İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu

(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

6 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.

7 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

5258/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI (MLZSAT-18) “kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Söğütözü Mah. 2.Cad. No:10  06100 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 - 207 20 00 - 0 312 - 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  yakduman@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve ünvanı                             :  Yeşim UÇAR/İhale Müdürlüğü Servis Görevlisi

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  48 Adet E.Ö.D. Araç Satışı

b) Bulunduğu Yer                               :  TP Genel Müdürlüğü ve TPAO Gölbaşı Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü

c) Teslim Süresi                                  :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün TP’nin mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı taşıt/taşıtların tamamını Madde 11.4 'de belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 Çankaya/ANKARA Ana Bina Giriş Kat Recep Atalay Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  24.06.2015 Saat 14:30

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) T.P. Genel Müdürlüğü’nde bulunan toplam 48 Adet E.Ö.D. Araç Satışı Türkiye Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname;

T.P. Genel Müdürlüğü Makina İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 601 no.lu odada görülebilir ve şartname bedeli 50.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) Teklifler, 24.06.2015 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir.

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir araç için 400,00 TL. (Dörtyüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 24.06.2015 Çarşamba günü saat: 14.30’de Ana Bina Giriş Kat Toplantı Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 26.06.2015 tarihi, saat 09:30’da “TPAO Genel Müdürlüğü Araştırma Merkezi Daire Başkanlığı Konferans Salonu” nda açık arttırma yapılacaktır.

Ek 1: Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt bilgileri ve muhammen bedel listesi

 

S.NO

PLAKASI

CİNSİ

MARKASI

İMAL YILI

BULUNDUĞU YER

MUHAMMEN BEDEL (TL)

1

06 VZ 603

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1982

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

2

06 ZR 594

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

3

06F8814

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

4

06F8818

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

5

06F8807

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

6

06ZR589

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

7

06F7304

KAMYONET-TANKER

MAGIRUS-IVECO

1982

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

8

06F7297

KAMYON SABİT KASA

MAGIRUS-IVECO

1982

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

9

06YT426

KAMYON SABİT KASA

MAGIRUS-IVECO

1983

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

10

06VR220

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1982

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

11

06Y1257

PICK UP 4X2

LAND ROVER

1990

GÖLBAŞI /ANKARA

12.000

12

06VZ602

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1982

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

13

06 S 7061

KAMYON SABİT KASA

MAGIRUS-IVECO

1989

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

14

06 ZR 584

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

15

06 ZR 591

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

16

06 ZR 593

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

17

06 ZN 371

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

18

06 ZR 597

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

19

06H0189

KAMYONET-TANKER

MAGIRUS-IVECO

1983

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

20

06H0190

KAMYONET-TANKER

MAGIRUS-IVECO

1983

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

21

06H0191

KAMYONET-TANKER

MAGIRUS-IVECO

1983

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

22

06H0192

KAMYONET-TANKER

MAGIRUS-IVECO

1983

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

23

06H0402

KAMYONET-TANKER

MAGIRUS-IVECO

1983

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

24

06YT428

KAMYON SABİT KASA

MAGIRUS-IVECO

1983

GÖLBAŞI /ANKARA

8.000

25

06VZ599

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1982

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

26

06ZN370

KAMYON SABİT KASA

MERCEDES UNİMOG

1984

GÖLBAŞI /ANKARA

10.000

27

06LDV 27

BİNEK ARAÇ

RENAULT

1992

ANKARA GEN. MÜD.

12.000

28

06ZPE15

BİNEK ARAÇ

OPEL

1997

ANKARA GEN. MÜD.

15.000

29

06ZRD21

BİNEK ARAÇ

TOYOTA

1997

ANKARA GEN. MÜD.

3.000

30

06TP942

BİNEK ARAÇ PANELVAN

FORD

1999

ANKARA GEN. MÜD.

7.000

31

06AR2496

BİNEK ARAÇ

TOYOTA

1997

ANKARA GEN. MÜD.

7.000

32

34ADK69

BİNEK ARAÇ

MERCEDES

1990

ANKARA GEN. MÜD.

7.000

33

06ZRD19

BİNEK ARAÇ

TOYOTA

1997

ANKARA GEN. MÜD.

12.000

34

06EE613

BİNEK ARAÇ

FORD

2000

ANKARA GEN. MÜD.

5.000

35

06AJ6257

OTOMOBİL

FORD-FOCUS

2004

ANKARA GEN. MÜD.

22.000

36

06AJ 6246

OTOMOBİL

FORD-FOCUS

2004

ANKARA GEN. MÜD.

23.000

37

06BC061

OTOMOBİL

FORD-FOCUS (SW)

2000

ANKARA GEN. MÜD.

18.000

38

06ZPE13

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA

1997

ANKARA GEN. MÜD.

12.000

39

06ZPE12

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA

1997

ANKARA GEN. MÜD.

12.000

40

06AS6624

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA (SW)

2005

ANKARA GEN. MÜD.

29.000

41

06AS6625

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA (SW)

2005

ANKARA GEN. MÜD.

29.000

42

06AS6623

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA (SW)

2005

ANKARA GEN. MÜD.

29.000

43

06TP304

OTOMOBİL

FORD-FOCUS (SW)

2000

ANKARA GEN. MÜD.

18.000

44

06AJ6251

OTOMOBİL

FORD-FOCUS (SW)

2004

ANKARA GEN. MÜD.

23.000

45

06AJ6255

OTOMOBİL

FORD-FOCUS

2004

ANKARA GEN. MÜD.

23.000

46

06KGK37

OTOMOBİL

FORD-FOCUS (SW)

2000

ANKARA GEN. MÜD.

18.000

47

06ZPE16

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA (SW)

1997

ANKARA GEN. MÜD.

12.000

48

06RJZ79

JİP

LAND ROVER

1993

ANKARA GEN. MÜD.

12.500

5265/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No:79 / ARNAVUTKÖY” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 350 (Üç Yüz Elli) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

 

Sıra No

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

1

Arnavutköy

 

20472

739,00

Konut + T1 E=2,10

3.550.000,00 TL

106.500,00 TL

25.06.2015 – 15.00

2

Boğazköy

5757

1

1.613,39

Konut E=0,95

1.129.373,00 TL

33.882,00 TL

25.06.2015 – 15.15

3

Bolluca

424

8

1.000,00

Konut E=0,17

650.000,00 TL

19.500,00 TL

25.06.2015 – 15.30

4

Bolluca

410

4

842,60

Konut E=0,17

463.430,00 TL

13.903,00 TL

25.06.2015 – 15.45

5

Haraççı

4455

3

182,00

Konut E=1.10

245.700,00 TL

7.371,00 TL

25.06.2015 – 16.00

 

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3- Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 25.06.2015 günü saat 12.00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5192/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.200,00 TL ile en çok 101.516,62 TL arasında değişen; 16.06.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 120,00 TL en çok 10.151,66 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, alkollü içecek ve köpek cinsi 4 grup eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 17.06.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (2152178) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5193/1-1