12 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29384

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: Hatay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

13.03.2013 tarihli 28586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait listede yer alan 11.07.2011 tarihli 2011/D1-03981 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 5810657164 vergi numaralı Koşun Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd-.Şti. adına onaylı 20.12.2011 tarihli IM066327 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı eşyalara isabet eden vergiler ve 12.12.2014 tarihli 3924 sayılı Para Cezasının ödenmesi hususu 23.12.2014 tarihli 29214 sayılı Resmi Gazete yoluyla adı geçen firmaya ilanen tebliğ edilmiş, ancak vergilerin ve para cezasının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 5810657164 vergi numaralı Koşun Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. adına" düzenlenen 03.06.2015 tarihli 8344072 sayılı Ödeme Emrine konu 6.050,21-TL Gümrük Vergisi, 17.090,44-TL İlave Gümrük Yergisi, 9.836,42-TL Katma Değer Vergisi, faizi ve 289.799,22-TL Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden yukarıda sayı ve tarihi belirtilen Ödeme Emrimizin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

5154/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

11.02.2010 tarihli 27490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait listede yer alan 05.09.2008 tarihli 2008/D1-03857 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 4580346112 vergi numaralı Has Kalıp Makina San. ve Tic. A.Ş. adına onaylı 08.09.2008 tarihli IM038233 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı, eşyalara isabet eden 37.265,62-TL Katma Değer Vergisi ile faizi ve ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca düzenlenen 12.05.2015 tarihli 1702 sayılı Para Cezası Kararına konu 74.531,24-TL'nin 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun - 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

5155/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ordu İlahiyat Vakfı (ORİV)

VAKFEDENLER: Yavuz ÜNAL, Mustafa KOLUKISAOĞLU, Tacettin SEVİNÇ, Nuri GENÇ, Recep AZAKLI, Tevfik KARABULUT, Hüseyin ŞAHİN, Seyfullah ÇAKIR, Şevket PEKDEMİR, Necmettin GENÇ, Yusuf Bahri GÜNDOĞDU, Celalettin AKYOL, Orhan İYİBİLGİN, Ahmet Selman BAKTI, Sabiha ATABEYOĞLU, Kübra SARIÇİÇEK YILMAZ

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ordu

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/05/2015 tarihinde kesinleşen 08/04/2015 tarihinde tavzih edilen 25/03/2015 tarih ve E.2014/572, K.2015/51 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Mahkeme kararında kısaca “başta Ordu olmak üzere ülkemizde akademik bilgi üretmek, toplumsal barışa ve kültüre katkı sağlayacak insan yetiştirmek, eğitim çalışmaları yapmak, toplumun bilgi seviyesinin yükselmesine yönelik projelere destek vermek, proje üretmek, okul, kütüphane, okuma salonları oluşturmak, ilahiyat fakültesine nitelikli öğrenci yetiştirmek için alt yapı oluşturulmasını sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak, tüm bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gelir getirici ticari ilişkiler kurmak amacıyla siyasi içerikli olmayan, yasalara, ahlak ve adaba aykırı bir amaç da taşımayan vakıf kurmaktır” olarak bildirilmiştir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- (ellibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Yavuz ÜNAL, Mustafa KOLUKISAOĞLU, Tacettin SEVİNÇ, Recep AZAKLI, Hüseyin ŞAHİN, Sabiha ATABEYOĞLU, Necmettin GENÇ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet kararı ile gayece aynı bir başka kuruma intikal ettirilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5180/1-1

—————

VAKFIN ADI: Şanlıurfa Geylani Eğitim ve Hizmet Vakfı. (ŞANLIURFA GEYLANİ)

VAKFEDENLER: Ahmet EMEKTAR, İsa TÜRKOĞLU, İsmail BEYAZKENDİR, Halil SAÇAKLI, Yusuf ÇİFTÇİ, Mehmet KARAMAN, Ahmet ALTUN, Hasan ÇULLU

VAKFIN İKAMETGAHI: ŞANLIURFA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.04.2015 tarihli tavzih kararlı, 18.05.2015 tarihinde kesinleşen 21.04.2015 tarihli ve E: 2014/853, K: 2015/327 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İslam tarihinde önemli bir şahsiyet olan Abdulkadir Geylani Hazretlerinin eğitim ve yaşam felsefesini aktarmak için ve bu bağlamda Abdulkadir Geylani Hazretlerinin yaşam felsefesini ve eğitimini öğrenmek isteyenler için çalışmalar ve programlar yapmak ve toplumumuzun dini vecibelerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan ibadethaneler yapmak ve hizmete sunmak, bireylerin gelişimi ve topluma kazandırılması, Toplum yararına fayda sağlayacak eğitim, sağlık, turizm, sosyal ve kültürel alanlarda maddi ve manevi hizmet sunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. (EllibinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Ahmet EMEKTAR, Ahmet ALTUN, İsmail BEYAZKENDİR, Hasan ÇULLU, Halil SAÇAKLI

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, mütevelli heyetin belirleyeceği amacına en yakın bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5188/1-1

—————

VAKFIN ADI: Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Gülin GÜNERİ, Aslı Candan KODALAK, Uğur İŞEVCAN, Elif EROL.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2015 tarihinde kesinleşen 27/01/2015 tarih ve E: 2014/154, K: 2015/15 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Vakıf toplumumuzun en küçük birimi olan aile ve aile fertlerinin örf ve adetlerinin geliştirilmesi, üyelerin bilimsel ve kültürel olarak ilerlemesine katkı sağlamayı, bu konuda çalışmalarda bulunanlarla işbirliği yapmayı ailelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlamayı, muhtaç durumda oldukları tespit edilen ailelerin çocuklarına yönelik olmak üzerek yiyecek, giyecek, yakacak vb. yardımlarda bulunmayı, madden bağış yapmayı, çocuk ve aile gelişimine katkı sağlamak amacıyla uluslararası alanda proje geliştirmeyi, her seviyede eğitim vermeyi, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları, belediyeler ve diğer tüzel kişiliğe haiz kurumlarla ve özel şahıslarla gerçekleştirilecek olan projeler kapsamında işbirliği yapmayı ve sponsorluk hizmeti almayı, kurum ve kuruluşların, açacağı ihalelere katılmayı, mal ve hizmet tedarikinde bulunmayı, kamu kurum ve kuruluşlarına özel ve tüzel kişiliklere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi, çocuk, ergen psikolojisi gelişimi ve aile danışmanlığı konularında anket, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmayı, bu kapsamda psikoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını konunun uzmanları ile gerçekleştirmeyi amaç edinir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00 TL

YÖNETİM KURULU: Elif EROL, Gülin GÜNERİ, Aslı Candan KODALAK,

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5206/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

-

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör

1

-

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

-

Nükleer Tıp

Profesör

1

-

İç Hastalıkları

Doçent

1

Nefroloji uzmanı olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıp Mühendisliği

Profesör

1

-          Biyomedikal Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış olmak ve biyofotonik sistemler üzerine araştırmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

 

Profesör

1

-          Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında çalışmalar yapmış olmak

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0 216 500 44 44

5209/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

1

 

 

Mimari Tasarım alanında doktora yapmış, kültür-mekan çalışmaları konusunda uzman

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

 

 

1

Proje ve Yapım Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış ve konut ihtiyacı modellemesi konusunda uzman

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı

 

 

1

İletişim Tasarısı’nda Lisans, Etkileşimli Medya Tasarımı alanında Yüksek Lisans, Sanat ve Tasarım Alanında doktora yapmış olmak,

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Bilgisayar ağları, veri işleme ve büyük ölçekli veri analizi, bilgisayar ağları trafik analizi üzerine uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

 

 

1

Akışkanlar Mekaniği alanında doktora yapmış olmak, türbülanslı ve zamana bağlı akımlar konularında uzmanlaşmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

 

1

 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Doçentlik unvanını almış olmak. Tamsayı programlama, veri madenciliği konuları ve sağlık sistemleri uygulamalarında uzmanlaşmış olmak. En az 8 yıl süre ile yurt dışında araştırma yapmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

 

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Doçentlik unvanını almış olmak. Salgın hastalık yayılımı modellemesi, insani yardım lojistiği ve envanter rotalama konularında uzmanlaşmış olmak. En az 9 yıl süre ile yurt dışında araştırma yapmış olmak. Disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası atıflarla gösterebilmek.

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

 

1

 

Klinik Psikoloji alanında Doçent unvanını almış olmak ve tercihen doktorasını yurtdışından almış, Çift ve Aile terapisi konusunda uzman olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Otel Yöneticiliği

 

 

1

Doktorasını Muhasebe ve/ya Finans alanında tercihen yurtdışında yapmış olmak.

5205/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler ;

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

Birimi

Unvanı

K/D

Adet

 

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı olmak

Nöroloji

Profesör

1

1

Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

1

Kandida enfeksiyonu konusunda çalışmış olmak

Kardiyoloji

Doçent

1

1

 

Kalp Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Kardiyopulmoner by-pass sonrası oluşan akciğer iskemi-reperfüzyon hasarını önlemede E vitamini etkinliği konusunda çalışmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Üzümsü meyveler konusunda çalışmış olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Silisyum içeren shiff baz yapıları konusunda çalışmış olmak

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Shiff bazı oksim kompleksleri konusunda çalışmış olmak

Fiziki Coğrafya

Profesör

1

1

Uzaktan algılama ve iklim konusunda çalışıyor olmak

Orta Çağ Tarihi

Profesör

1

1

Anadolunun dini düşünce tarihi konusunda çalışmış olmak

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Profesör

1

1

Maraş yöresi tarihi ve Dulkadirli Beyliği konularında çalışmış olmak

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Aminofosfatin ligandları ve metal komplekslerinin sentezi konusunda çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yapı Malzemesi

Profesör

1

1

Çimento, beton ve bitümlü malzemeler konusunda çalışmaları olmak

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

1

Tünel kazı deformasyonları alanında çalışmalar yapmış olmak

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

İletken polimerik kompozitler ve iletken tekstiller konularında çalışmalar yapmış olmak

Çevre Biyoteknolojisi

Doçent

1

1

Tekstil atık sularında renk giderici konusunda çalışmalar yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arap Dili ve Belagatı

Profesör

1

1

Edebi tenkit ile lafız anlam ilişkisi konusunda çalışmış olmak

İslam Hukuku

Profesör

1

1

İslam aile hukuku konusunda çalışması olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

1

Eğitimde ölçme değerlendirme ve eğitim felsefesi konusunda çalışmaları olmak

5208/1-1


 

ysklmlrr_Sayfa_01


 

ysklmlrr_Sayfa_02


 

ysklmlrr_Sayfa_03

ysklmlrr_Sayfa_04

ysklmlrr_Sayfa_05

ysklmlrr_Sayfa_06

ysklmlrr_Sayfa_07

ysklmlrr_Sayfa_08

ysklmlrr_Sayfa_09

ysklmlrr_Sayfa_10

ysklmlrr_Sayfa_11

ysklmlrr_Sayfa_12

ysklmlrr_Sayfa_13

ysklmlrr_Sayfa_14

ysklmlrr_Sayfa_15

ysklmlrr_Sayfa_16

ysklmlrr_Sayfa_17

ysklmlrr_Sayfa_18

ysklmlrr_Sayfa_19

ysklmlrr_Sayfa_20

ysklmlrr_Sayfa_21

ysklmlrr_Sayfa_22

ysklmlrr_Sayfa_23

ysklmlrr_Sayfa_24

ysklmlrr_Sayfa_25

ysklmlrr_Sayfa_26

ysklmlrr_Sayfa_27

ysklmlrr_Sayfa_28


 

ysklmlrr_Sayfa_29


 

ysklmlrr_Sayfa_30

ysklmlrr_Sayfa_31

ysklmlrr_Sayfa_32

ysklmlrr_Sayfa_33

ysklmlrr_Sayfa_34

ysklmlrr_Sayfa_35

ysklmlrr_Sayfa_36

ysklmlrr_Sayfa_37

ysklmlrr_Sayfa_38

ysklmlrr_Sayfa_39


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hatay

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında Belge ve Formlar linkinden temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1 - Profesörlüğe başvuracak adaylar; özgeçmişini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

2 - Doçentliğe başvuracak adaylar; özgeçmişini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

3 - Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

4 - Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

5 - Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

6 - Yurtdışından alınan diplomaların denklik belgelerinin başvuru dosyalarına eklenmesi gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

DUYURULUR.

Rektörlük                                      :  0-326-221 33 17-18

Eğitim Fakültesi                            :  0-326-245 60 06

Fen Edebiyat Fak.                         :  0-326-245 58 66

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.       :  0-326-245 58 64

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.        :  0-326-245 51 13

Veteriner Fak.                               :  0-326-245 53 13

Ziraat Fak.                                    :  0-326-245 58 29

BESYO                                        :  0-326-245 52 05

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ / ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

EĞİTİM FALTESİ

 

İLKÖĞRETİM BÖMÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Tatlısu zooplankterleri alanında çalışmış olmak

MATEMATİK EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Cebir ve sayılar teorisi alanında çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FALTESİ

 

BİYOLOJİ BÖMÜ

BOTANİK

PROFESÖR

1

1

Tohumlu bitkiler sistemati alanında çalışmış olmak

BOTANİK

DOÇENT

1

1

Bitki stres fizyolojisi, gen ve hormon konusunda çalışmalar yapmış olmak

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Ekstremofil mikroorganizma ve bitki genleri konusunda bilimsel yayınla olmak

ZOOLOJİ

DOÇENT

1

1

Kelebek sistematiği konusunda çalışmış olmak

FİZİK BÖMÜ

 

GENEL FİZİK

DOÇENT

1

1

CuO ve CdO nano yapılar konusunda çalışmış olmak

MYA BÖMÜ

 

ORGANİK KİMYA

DOÇENT

1

1

Asimetrik sentez konusunda çalışmış olmak

TÜRK Lİ VE EDEBİYATI BÖMÜ

 

TÜRK HALK BİLİMİ

DOÇENT

1

1

Türk halk bilimi alanında çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİMLER FAKÜLTESİ

 

İKTİSAT BÖMÜ

 

İKTİSAT POLİTİKASI

PROFESÖR

1

1

Enerji ekonomisi ve ekonomik yüme alanında çalışmış olmak

İŞLETME BÖMÜ

 

MUHASEBE VE FİNANSMAN

PROFESÖR

1

1

Finansman alanında çalışmış olmak

Ü,RETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

PROFESÖR

1

1

Global marka, Çevre pazarlaması ve Pazarlama etiği konularında çalışmış olmak

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

 

CERRATIP BİLİMLERİ BÖMÜ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROFESÖR

1

1

Çocuk ileri yaşam desti itmeni olmak ve uyku apne sendromlu hastalarda entübasyon konusunda çalışmış olmak.

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

DOÇENT

1

1

Oftalmik cerrahi anestezisinde deneyimli olmak

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

DOÇENT

1

1

Rejyonel Anestezi ve Periferik bloklar konusunda deneyimli olmak

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

1

Karaciğer hidatik kisti cerrahisi konusunda deneyimli olmak

KADIN HASTALIKLARI VE DUM

DOÇENT

1

1

Perinatoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak

KADIN HASTALIKLARI VE DUM

DOÇENT

1

1

IVF (In Vitro Fertilizasyon) konusunda eğitim almış olmak

KULAK BURUN BAZ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kafatabanı, Baş Boyun, tiroid implant cerrahisi konusunda deneyimli olmak

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

DOÇENT

1

1

Atli silahla gerçekleşen ekstremite yaralanmaları ve açık kırıkların tedavisinde tecrübe sahibi olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖMÜ

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Kordon kanı üzerine çalışmalar yapmış olmak

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Pediatrik Dermatoloji alanında yurtdışı tecrübesi olmak

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Büllöz pemfigoid konusunda çalışmış olmak

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

PROFESÖR

1

1

Ayak deformiteleri ile ilgili çalışmış olmak

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

DOÇENT

1

1

Kas iskelet sistemi ultrasonografisinde eğitimli ve deneyimli olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

TIBBİ BİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Primer hücre kültürü konusunda deneyimli olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

VİROLOJİ

PROFESÖR

1

1

Atlarda influenza virus enfeksiyonu çalışmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI

DOÇENT

1

1

Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı Konusunda Çalışmış Olmak

MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI

PROFESÖR

1

1

Meyve ve Sebzelerin Derim Sonrası Fizyolojisi Konusunda Çalışmış Olmak

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

 

 

 

 

FİTOPATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Meyve Ağaçları ve Bağlarda Virus, Viroid ve Fitoplazma Hastalıkları Konusunda Araştırma Yapmış Olmak

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

ARAZİ VE SU KAYNAKLARI

PROFESÖR

1

1

Sulama ve Tuzluluk Konusunda Çalışmış Olmak

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER

PROFESÖR

1

1

Serin İklim Tahılları ve Yemeklik Tane Baklagiller Yetiştiriciliği ve Islahı Konularında Çalışmış Olmak

TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER

PROFESÖR

1

1

Serin İklim Tahılları ve Islahı Konusunda Çalışmış Olmak

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

 

 

 

 

BİTKİ BESLEME

DOÇENT

1

1

Toprak Biyolojisi Alanında Çalışmış Olmak

BİTKİ BESLEME

DOÇENT

1

1

Bitkilerde Beslenme ve Stres Fizyolojisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU

 

BEDEN EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

DOÇENT

1

1

Spor Bilimleri Temel Alanında Doçentlik Ünvanı Almış Olmak, Beden Eğitimi ve Öğretimi Spor Psikolojisi Alanında Çalışmış Olmak

5113/1-1