11 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29383

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 Ölçekli 43066 ada 1 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5176/1-1

—————

41663 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli plan Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5177/1-1

—————

5929 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5178/1-1

—————

42874 ada 1 ve 2 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5179/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 25.05.2015 tarih ve 14231 sayılı Olur'u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

ATK Beton Demir ve Zemin Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Hacı Miktat Mahallesi Özden Sokak No: 9/B Merkez/GİRESUN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 17.04.2012 tarih ve 420/4 sayılı kararı ile verilen 358 no'lu "Laboratuvar İzin Belgesi" iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 08.05.2015 tarih ve 497/4 no'lu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5073/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş.’nin Adıyaman, Şanlıurfa illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/GYP/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/GYP/K/M40-c2-1 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 04.02.2015 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

5171/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.06.2015 Karar No: 6852

• EVVELCE LEHİNE HAK TESİS

EDİLEN ŞİRKETİN ADI            :  Shell Upstream Turkey B.V.

• MERKEZ ADRESİ                       :  Carel van Bylandtlaan 30 2596 HR Hague Hollanda

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ           :  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. No:266 Tepe Prime A Blok No:50-51-52 Çankaya Ankara

• EVVELCE ALEYHİNE TAKYİT

KONULAN ŞİRKETİN ADI      :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                                     :  Ankara

• TEBLİGATADRESİ                    :  Söğütözü Mah. 2180. Cd. No:86 Ankara

• TERKİN EDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ             :  Türkiye Petrolleri A.O.’nun Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/4154, 4319, 4320 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatlarının her birinin tamamı üzerinde evvelce 21.02.2012 tarih ve 6458 sayılı petrol hakkına müteallik kararla tesis ve tescil edilen hakların terkin edilmesi ve Petrol Siciline tescili.

• MÜRACAAT TARİHLERİ         :  09.02.2015, 07.04.2015

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. ve Shell Upstream Turkey B.V.’nin, Türkiye Petrolleri A.O.’nun Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR / TPO/4154, 4319, 4320 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatlarının her birinin tamamı üzerinde;

Genel Müdürlüğümüzün 21.02.2012 tarih ve 6458 sayılı “Petrol Hakkına Müteallik Karar”ı ile 26.02.2012 tarihinde Shell Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, Türkiye Petrolleri A.O. aleyhine bir takyit olarak tesis ve tescil edilen hakların bu kez terkin edilmesi hususunda; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1- (c), (ç) ve Yönetmeliğin 21’nci maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.05.2015 tarihli Olur’ları da alındıktan sonra;

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/4154, 4319, 4320 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatlarının 21.11.2014 tarihinde intibakı sonrasında oluşan AR/TPO/KD/R26, R27, S26, S27, AR/TPO/KD/O26, P26, P27, AR/TPO/KD/R24, R25, S24, S25, AR/TPO/KD/O25, P24, P25, AR/TPO/KD/P28, AR/TPO/KD/R28, R29, S28 numaralı 6 adet paftanın her birinin tamamı üzerinde;

Genel Müdürlüğümüzün 21.02.2012 tarih ve 6458 sayılı “Petrol Hakkına Müteallik Karar”ı ile Shell Upstream Turkey B.V. lehine bir hak, Türkiye Petrolleri A.O. aleyhine bir takyit olarak 26.02.2012 tarihinde Petrol Siciline tesis ve tescil edilen hakların, Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, terkin edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

5172/1-1

—————

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. Konya ve Aksaray illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/DPS/5106, 5107 ve 5108 hak sıra no.lu 3 adet petrol arama ruhsatını terk için 27.05.2015 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5173/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ili dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-GYP/2674 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/AME-GYP/K/M44-b3-1 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 30.11.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

5174/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ili dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-GYP/2677 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti söz konusu arama ruhsatında ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-1, ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-2, ARİ/AME-GYP/K/L44-d4-2 paftalarının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince 30.05.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

5175/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

Firmanın Unvanı

Belge Konusu

Belge No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Şan Telekominikasyon Bilişim Tem. Med. Yam. Sos. Hiz. ve İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ankara

TS 12524

06- HYB-320

06.05.2015

Firma İsteği

Ozanlar Akr. Mad. İnş. Nak. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 11939

06- HYB-1681

15.05.2015

Firma İsteği

Barış Grup-Fatih Sağun. Ankara

TS 11827

06- HYB-4091

20.05.2015

Firma İsteği

Özgüven Yangın Söndürme-Emine Yurdakon. Ankara

TS 11827

06- HYB-3880

28.05.2015

Firma İsteği

Deta Dan. Eğt. Tan. ve Org. Tic. Ankara

TS 13573

06- HYB-4080

29.05.2015

Firma İsteği

Bott Bilgi Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 13149

06- HYB-836

08.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Atç Sağlık Ürünleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12426

06- HYB-1196

08.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Akan Temizleme İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ostim Şubesi. Ankara

TS 11497

06- HYB-283

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Krl Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. Ankara

TS 12782

06- HYB-2639

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Avşar Basım Yayın Eğitim Elekt. Tıb. Cih. ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 13402

TS 12426

06- HYB-3133

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Pasha Et ve Döner Gıda Tarım Hayv. İml. İth. İhr. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 7037

TS 11671

06- HYB-3583

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Hakan Akkaya-Kombi Hastanesi. Ankara

TS 12355

TS 10079

06- HYB-4036

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Kardeş Tur. Turz. Nak. Eml. Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12257

06- HYB-617

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Ardam Petrol ve Kimya Ür. İnş. Met. Gıda Tem. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12524

06- HYB-4358

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Generalmed Tıbbi Cihaz. Mak. San. Tic. A.Ş. Ankara

TS 12426

06- HYB-4002

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Ostim Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12710

06- HYB-2635

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Hür Şimşek Tıbbi Cih. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12426

06- HYB-3637

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Hüseyin Yaşar Bmc Yetkili Servisi Madeni Yağ Alım ve Satımı. Ankara

TS 12047

06- HYB-2600

26.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Voyager Otom. Met. Mak. Kim. İnş. Taah. Dek. İth. İhr. San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. Ankara

Kriter 36

06- HYB-4001

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Okur Mak. İml. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.-İvedik Şubesi. Ankara

TS 12681

06- HYB-1629

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Compart Makina Asansör Yürüyen Merdiven İnş. ve Tıb. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12255

TS En 13015+A1

06- HYB-4013

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Ankyra Akaryakıt Taş. Turz. Gıda Otom. Say. Acen. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12663

TS 12820

TS 11939

06- HYB-3579

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Teknosan Elektrik-Zeynel Abidin Dincel. Ankara

TS 12355

TS 10079

06- HYB-28

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Beşkardeşler Petrol İnş. Turz. Oto San. İç ve Dış Tic. A.Ş. Ankara

TS 11939

06- HYB-654

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Ankira Elek. Tas. Yaz. Gel. Bil. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. Ankara

TS 12498

TS 13100

TS 13426

TS 13401

TS 13149

06- HYB-2203

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

C/S Enformasyon Tek. Ltd. Şti. Ankara

TS 12498

TS 13149

06- HYB-779

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Bilzey Petrol-Assiye Kılınç. Ankara

TS 11939

06- HYB-4060

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

As-Em Tur. Taş. Pet. San. Ve Tic. A.Ş. Ankara

TS 11939

TS 12820

06- HYB-788

29.05.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Mehmet Akif Çakar Peta Data Bilişim Danışmanlık. Ankara

TS 13149

06- HYB-4003

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Güllüoğlu Madencilik Telekom Pet. Ür. İnş. Turz. Gıda Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ankara

TS 12663

TS 12820

TS 11939

06- HYB-946

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Eneris Enerji Elek. ve Elekt. Bil. İlt. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12749

TS 13242

Kriter 119

06- HYB-3127

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Optomes Teknolojik Sis. Ltd. Şti. Ankara

TS 12426

06- HYB-777

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Prefarme Hafif Prefabrik Yapı İnş. Taah. Mak. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 13577

Kriter 289

06- HYB-3639

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Kantaş Otom. İş Mak. Bak. Onr. Elek. Yed. Par. Gıda ve Teks. Ser. Müh. Müş. İml. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12664-1

06- HYB-945

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Met Soy Asansör Mak. İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12255

TS En 13015+A1

06- HYB-4027

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

B-Baykan Pet. Ür. Nak. Gıda Otom. İnş. Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 11939

06- HYB-1130

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Balkan Elek. Elekt. ve Fotoğ. San. ve Tic. Ld. Şti. Ankara

TS 12498

TS 12907

TS 10956

TS 12540

TS 12845

TS 13242

Kriter 113

06- HYB-2228

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

K.B.B. Özel Sağ. Hiz. ve Tıb. Dan. Tic. ve San. A.Ş. Ankara

TS 13005

TS 12426

TS 12559

06- HYB-1141

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Nokta Pazarlama İnş. A.Ş. Ankara

TS 11939

06- HYB-507

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Egs Grup Elek. Elekt. İml. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 10956

TS 12849

TS 12540

TS 12739

06- HYB-3608

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Orion Grup Sosyal Hiz. Prj. Tem. Gıda Sağ. İnş. Turz. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.

TS 12868

TS 12867

TS 13354

TS 12866

TS 13111

TS 12706

06- HYB-2655

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Öz Yıldız Kardeşler Pet. Halı Mob. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.-Büyükyağlı Şubesi Kırıkkale

TS 12663

TS 12820

TS 11939

06- HYB-1655

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Fersa Matbaacılık Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 11894

06- HYB-2220

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Tektes Mekanik Elek. Tek. Ser. Tes. Prj. Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12852

TS 12873

06- HYB-1645

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Soylu Oto Tamirhanesi-Nuri Soylu Ankara

TS 12664-1

06- HYB-935

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Softeb Yazılım ve Teknoloji Tic. A.Ş. Ankara

TS 13149

06- HYB-1886

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Nanopet Pet. Ür. Turz. İnş. Gıda Eğt. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kırıkkale

TS 11939

06- HYB-2200

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Yetkin Müm. ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 13573

06- HYB-2640

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Aras Kar. Pet. Nak. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 11939

06- HYB-1143

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Doğan Yıldız Elekt. Sis. Paz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Ankara

TS 13100

06- HYB-3610

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

I.M.C. Doğu Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. Ankara

TS 12782

06- HYB-2663

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

Öz Sahra Sağlık Hiz. Taah. Mob. İml. Tic. Ltd. Şti. Ankara

TS 12487

06- HYB-4017

29.05.2015

Belge Yenileme Talebinde Bulunmadığından

5075/1-1


 


 


 


 

5189/1-1