11 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29383

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


CNC YATAY TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


BASINÇLI HAVALI DİYAFRAMLI SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


DSİ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2 ADET “BORU HALKA RİJİTLİĞİ PRES CİHAZI” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA KONYA ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediyesinden:


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 VE 16/1 MADDELERİ KAPSAMI TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CNC YATAY TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: CNC yatay torna tezgahı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/71197

Dosya no                                   :  1524473

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  CNC yatay torna tezgahı (1adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  29.06.2015 Pazartesi günü   Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- Ürünün CE Belgesi

4.2.2- Ürünün yetkili satıcısı olduğuna dair belgesi

4.2.3- Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29.06.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5129/1-1


BASINÇLI HAVALI DİYAFRAMLI SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: BASINÇLI HAVALI DİYAFRAMLI SU POMPASI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/71582

Dosya No                                     :  1521478

1 - İdarenin:

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası       :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi            : 

2 - İhale Konusu Malın                 : 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Basınçlı havalı diyaframlı su pompası (1 kalem-10 adet)

b) Teslim Yeri                              :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARIDIR.

c) Teslim Tarihi                            :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü.

3 - İhalenin                                   : 

a) Yapılacağı Yer                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                          :  30.06.2015 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE Belgesi.

4.2.2 - Teçhizata ait 94/9/EC direktifine uygun Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 (metan) gazlı ortamlar için ATEX alev sızdırmazlık sertifikası.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 30.06.2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü  olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5130/1-1


TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale Konusu İşin Nev’i

Miktarı

TTK Armutçuk Müessesesi; Zonguldak İli Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçeleri ile Düzce İli Akçakoca ilçesi, TTK Amasra Müessesesi; Zonguldak İli Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçeleri, Karabük İli Merkez İlçesi ile, Safranbolu, Eflani ve Ovacık ilçeleri, Bartın ili Merkez İlçesi ile Kurucaşile ve Ulus ilçeleri, Düzce ili Merkez ilçesi ile Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçeleri arası toplam 26.100 ton torbalanmış kömürün karayolu ile taşıma işidir.

26.100 ton

 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi           :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip iş başlayacak olup 31.12.2015 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                              :  06.07.2015 - Pazartesi saat 15: 00

c) Dosya No                                    :  1513809

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5.1.2 - İstenmiyor.

5.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale idari şartnamesinin 55.2 maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6 - 1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - 2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

6 - 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 06.07.2015 Pazartesi günü - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10.1 - Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

5131/1-1


DSİ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 2 ADET “BORU HALKA RİJİTLİĞİ PRES CİHAZI” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 adet "Boru Halka Rijitliği Pres Cihazı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların 130,-TL şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24.06.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5181/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet yer 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No

Ada-Parsel

Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Fatih Mahallesi,

452 ada 7 parsel

439,26 m2

Konut Alanı

329.445,00 TL

9.883,35 TL

 

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

3 - İhale 23/06/2015 Salı günü saat 09:00 da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu ile Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 22/06/2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5029/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1.333,05-TL ile en çok 41.300,00- TL arasında değişen; 16.06.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 133,30-TL, en çok 4.130,00- TL arasında olan; cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B. Oto, Kamyonet (Panelvan), Kapalı Kasa Kamyonet, Römork cinsi 19 adet araç; açık artırma suretiyle, Samsunport Uluslararası Liman İşletmeciliği Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 İlkadım/SAMSUN Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 17.06.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresi ve (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00- TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5190/1-1


İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA KONYA ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin konusu: Sahaya gelen katı atıkların geri dönüşümü, geri kazanımı, bertarafı ve değerlendirilemeyen nihai atıkların ise depolanması işlerini kapsayan entegre bir atık yönetimi sisteminin kurulması amacıyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi için 42 yıl süreyle İmtiyaz Hakkı verilmesidir.

2 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:

İhale Tarihi ve Saati          :  07/07/2015 Salı günü Saat 15:00

İlgili Birim                        :  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                       :  Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No: 2 Kat:5 No:528 Selçuklu/Konya

İletişim Telefonu, Faks     :  0332 221 14 00 – 1513,   Faks: 0332 221 15 76

İhalenin Yapılacağı Yer    :  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Belediye Sarayı 6. kat No: 625

İhale Türü                         :  İmtiyaz Hakkı

İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi Kapalı Teklif (artırma)

3 - Muhammen bedeli      :  İşin artırıma esas 2015 Yılı yıllık kira muhammen bedeli 100.000,00 TL + KDV’dir.

4 - Geçici Teminat            :  İhale konusu işin geçici teminatı muhammen bedelin 42 yıllık toplam tutarı olan 4.200.000,00 (dörtmilyonikiyüzyüzbin) TL.’nın %3’ü (yüzde üç) olup, 126.000,00 (yüzyirmialtıbin) TL.’dır.

5 - Teminata ilişkin esaslar:

5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, Belediye veznesine veya Konya Büyükşehir Belediyesi banka hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

5.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı ve 27 nci maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.1.3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Gelir Şube Müdürlüğümüze teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

5.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.3. Üzerlerine ihale yapılanın geçici teminatı, ihaleden sonra Belediyede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.

5.4. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

6 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

6.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

c) İhale dokümanı satış bedeli: 1.000,00 (bin) TL.

6.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalı beyanını alır.

7 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

7.1. Başvuru Dilekçesi.

7.1.1. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi.

7.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdan fotokopisi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

7.1.4. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

7.1.5. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,

7.1.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.1.7. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname,

7.1.8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

7.1.9. Teminat mektubu verilmesi halinde, ihale dokümanındaki örneğe göre düzenlenmiş olması ve Banka Genel Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı,

7.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

7.1.11. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

7.1.12. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan, kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar,

7.1.13. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.

7.1.14. İhale konusu yatırım bedelinin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

7.2. İş deneyimi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içerisinde, yurtiçinde veya yurtdışında;

a) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 500 ton/gün kapasitede veya tek sözleşme ile en az 1.000.000,00 (birmilyon) TL. istihkak yaptığını belgeleyen katı atık depolama alanını işletmiş veya işletiyor olduğunu,

b) Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 500 ton/gün kapasiteli bir adet kentsel atıkları (karışık evsel nitelikli atıklar) işleyecek ayrıştırma ve bertaraf tesisi kurmuş veya işletmiş veya işletiyor olduğunu,

c) Bir işe ait belge ile en az 250 ton/gün kapasiteli; yakma veya piroliz veya gazlaştırma gibi termal yöntem ile atıkların bertarafına yönelik tesislerin birisinin inşaatını yapmış veya devreye almış veya işletmiş veya işletiyor olduğunu,

d) Bir işe ait belge ile en az 2 MW elektrik üretim kapasiteli biyogaz ve/veya deponi gazı sistemine dayalı bir enerji üretim tesisi kurmuş veya işletmiş veya işletiyor olduğunu,

gösterir resmi kurumlardan alınmış belgeleri sunmak.

İstekli tarafından yukarıda sayılan iş deneyim belgelerinden (c) kriteri zorunlu olmak üzere toplamda asgari 2 (iki) kriteri sağlıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin, bir kaçının yada tamamının asgari iş deneyiminin % 100’ünü (yüzde yüz) ayrı ayrı yada birlikte sağlamaları halinde ortak girişim yeterli sayılacaktır.

8 - İstenen Belgelerin Nereye Verileceği Ve Müracaat Zamanı:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve teklif zarflarını, Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 3. kat No: 325’te bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 07.07.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

9 - İhaleye Katılamayacak Olanlar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İlan olunur.

5126/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare)’ye ait;

Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada, 4 Parsel de yer alan 587,74 m² yüzölçümlü taşınmaz İdare tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

Tanıtım Dokümanı ve

İhale Şartları Belgesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme

Tarihi

20.000 TL

(Yirmibin Türk Lirası)

50 TL

(Elli Türk Lirası)

13.07.2015

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık arttırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Teklifler TL (Türk lirası) olarak alınacaktır.

3 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Türk Lirası veya

b) Hazine Müsteşarlığı'nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kurumlardan alınacak, İdare'ce kabul edilecek, İdare lehine, Türk Lirası bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu'nun alacağı teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecektir) gayrikabili rücu, kayıtsız, şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu kabul edilecektir.

4 - Taşınmaz hakkında hazırlanan İhale şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, İdarenin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki TR 080001500158007261917602 no.lu (IBAN NO.LU) (TL) hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak, "Kastamonu İli, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Liman Bucağı Mevkii, 303 Ada, 4 Parsel de yer alan 587,74 m² yüzölçümlü taşınmaz” nitelikli taşınmaza ilişkin İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdarenin aşağıda belirtilen adresinden 11/06/2015 Perşembe Gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir.

5 - İhaleye katılabilecekler için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. Her ne surette olursa olsun İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

6 - Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 13/07/2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

8 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

Kemankeş Mah. Karamustafapaşa Kemankeş Cad. No:47 34425 Karaköy/İSTANBUL

Tel: (0212) 251 62 22 / Faks: (0212) 251 59 85

www.tdi.gov.tr

5030/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

İŞİN ADI

ALANI (m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL )

İHALE KARAR

GÜN / SAATİ

DOSYA SATIŞ

 BEDELİ

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. 222 pafta, 3409 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre 21.05.2015 Tarih ve 2015/365 sayılı Encümen kararına istinaden

13.625,00 m2

26.05.2007-15.02.2013 Tasdik Tarihli İmar Planlarına göre Bölgesel açık ve kapalı spor alanında kalmaktadır.

39.650.000,00-TL

1.189.500,00-TL

23.06.2015

Saat: 11:00

500,00 - TL

Taşınmazın Takyidat Bilgisi

15.04.2016 tarihinden itibaren 25 yıl süre ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı lehine irtifak hakkı vaadi şerhi 09.04.2012 tarih yev: 6368

 

Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdanı Sureti

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden ve SGK ve Belediyeden borcu olmadığına dair güncel belge

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri.

Tüzel Kişilerden

1 - Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu kurumdan alınmış yetki belgesi (Belge ihale ilan tarihinden sonraki tarihli olmalıdır.)

2 - Yabancı şirketler için ihale konusu taşınmazı edinebileceklerine dair Valilikten alınacak izin onay belgesi.

3 - Temsilcinin noter onaylı imza sirküleri

4 - Geçici Teminat

5 - Dosya Bedeli

6 - Temsilcinin Kimlik Örneği

7 - Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi.

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

5136/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 VE 16/1 MADDELERİ KAPSAMI TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 225 TL, en fazla 51.834,84 TL; 15/06/2015 tarihine kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23 TL, en fazla 5.184 TL olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Binek Oto, Motosiklet, Çekici Tır, Tanker, Minibüs, Römork, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (Kapalı Kasa - Açık Kasa) cinsi 81 adet araç açık artırma suretiyle, Nesimi mahallesi Nesimi Kümeevleri Sokak No:20 adresindeki Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binasında 16/06/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

5200/1-1