10 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29382

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BİLGİSAYAR VE YAN DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNDE RAY YÜZEYLERİNDE BAKIM VE YENİDEN PROFİLLENDİRME TAŞLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


ESKİŞEHİR İLİ, TEPEBAŞI İLÇESİ, ÖMERAĞA MAHALLESİ 99 PAFTA, 582 ADA, 6 PARSELDE APART DAİRE İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığından:


DEMONTAJ-MONTAJ VE MAKİNATO İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI VE REVİZYONU HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HIZLI PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


DIŞ KAPI LEVHASI ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


DOĞAL MİNERALLİ SU VE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI VERİLECEKTİR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 3.248,25.- TL ile en çok 63.856,41.-TL arasında değişen; 16/06/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 245.- TL en çok 6.390.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs, kamyon, kamyon, dorse ve çekici vb 30 adet araç; açık artırma suretiyle, Medya Mahallesi Muhabbat Bulvarı No:4 Kayapınar/DİYARBAKIR adresindeki Gümrük Kompleksi içerisinde bulunan Konferans Salonunda 17/06/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur.

5118/1-1


BİLGİSAYAR VE YAN DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 4 kalem bilgisayar ve yan donanımlarının alımı 29 Haziran 2015 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

 

S. No

CİNSİ VE ÖZELLİĞİ

MİKTARI

1.

KİŞİSEL BİLGİSAYAR

40 ADET

2.

BİLGİSAYAR EKRANI

25 ADET

3.

LAZER YAZICI

6 ADET

4.

ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

4 ADET

 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

5139/1-1


TCDD 3. BÖLGE İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNDE RAY YÜZEYLERİNDE BAKIM VE YENİDEN PROFİLLENDİRME TAŞLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2015/68608

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi     :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge İzmir Banliyö Sisteminde Ray Yüzeylerinde Bakım ve Yeniden Profillendirme Taşlaması Yapılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23.06.2015 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4987/1-1


ESKİŞEHİR İLİ, TEPEBAŞI İLÇESİ, ÖMERAĞA MAHALLESİ 99 PAFTA, 582 ADA, 6 PARSELDE APART DAİRE İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığından:

1 - Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Ömerağa Mahallesi 99 Pafta, 582 Ada, 6 Parsele kayıtlı taşınmaz üzerine Apart daire inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile İlanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstiklal Mahallesi İki Eylül Cad. No: 4/6 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR” adresindeki Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığımızdan 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 02 TEMMUZ 2015 günü saat 12:00’ye kadar Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Muhasebe Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 03.07.2015 saat 16:00’da Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

5169/1-1


DEMONTAJ-MONTAJ VE MAKİNATO İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Buharlaştırıcı ve Şeker Pişirim Kazan Borularının Demontaj-Montaj ve Makinato İşleri hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                              :  2015/69219

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/Konya

b) Telefon ve Faks Numarası       :  332 7345930 - 36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi            :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)              :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Fabrikamız Ham Fabrika kısmındaki 1 adet buharlaştırıcı kazan boruları (6000 adet ø35x1.5x3200) ve Rafineri kısmı 3 adet pişirim kazan boruları (2226 adet ø101,6x2,9x1250) demontajını, yerine konulacak boruların montajını ve çift taraflı makinato işlerini içermektedir. (Ayrıntılar Teknik Şartname’de belirtilmiştir.)

b) Teslim Yeri                              :  Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika binası

c) Teslim Tarihi                            :  İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  23.06.2015 - 10:30

4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5034/1-1


KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Atıksu Arıtma Tesisi Anaerobik Tankının Cr-Ni Kısmının Kaynak İşleri hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                              :  2015/69225

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/Konya

b) Telefon ve Faks Numarası       :  332 7345930 - 36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi            :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)              :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  Arıtım tesisinde yer alan anaerobik tankın; içinde bulunan Cr-Ni sac kaplı kısımlarının taşlanarak kaynak yapılması, bir kısmında çökme meydana gelen tank çatısının alttan kaynak işi ile düzeltilmesi varsa yırtık-kopuk yerlerinin tamiri ve 40 m² alanın epoksi boya ile boyanması işidir. (Ayrıntılar Teknik Şartname’de belirtilmiştir.)

b) Teslim Yeri                              :  Ereğli Şeker Fabrikası, Fabrika binası

c) Teslim Tarihi                            :  İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  23.06.2015 - 14:30

4 - İhalemiz şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5035/1-1


PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2015/2016 Kampanya Dönemi Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/70543

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve Faks No            :  0 436 215 12 80  -  0 436 215 13 30

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2015/2016 yılı Kampanya döneminde ± %20 toleranslı 90 gün boyunca Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri. (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.)

                                                  Çalışacak Personel: 77 Adet İşçi ± %20 Toleranslı 90 Gün

b) Yapılacağı Yer:

Bölge Adı

Kantar Adı

Çalıştırılacak Personel Adet

Merkez

Güroymak

9

Merkez

Mercimekkale

18

Bulanık

Bulanık

30

Malazgirt

Malazgirt

20

 

TOPLAM

77

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve Saati                    :  24.06.2015 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 24.06.2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5114/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI VE REVİZYONU HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2015/2016 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması ve Revizyonu Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/70551

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0 436-215 12 80 Faks: 0 436 215 13 30

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Muş Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde Mercimekkale Kantarındaki ±%20 toleranslı 87.000 ton pancar, Güroymak kantarındaki ±%20 toleranslı 5.000 ton pancar, Bulanık kantarındaki ±%20 toleranslı 92.000 ton pancar ve Malazgirt kantarındaki 47.000 ton pancarın dizel tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve makinelerin revizyonudur. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Muş Şeker Fabrikası Merkez Bölge Şefliği Mercimekkale ve Güroymak Kantarı, Bulanık Bölge Şefliği Bulanık Kantarı ve Malazgirt Bölge şefliği Malazgirt kantarı Sahaları

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve Saati                    :  25.06.2015 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 25.06.2015 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5115/1-1


HIZLI PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Protein Purifikasyonu İçin Hızlı Performans Sıvı Kromatografi Cihazı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2015/72422

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 2976136 - 0312 2976138

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Protein Purifikasyonu İçin Hızlı Performans Sıvı Kromatografi Cihazı Alımı   1 adet

b) Teslim yeri                                   :  H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi beytepe Bürosu

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası.

b) Tarihi ve Saati                              :  17.06.2015 Çarşamba günü saat 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17.06.2015 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5142/1-1


DIŞ KAPI LEVHASI ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne SABİT TANITIM NUMARALI MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK, KÜME EV LEVHALARI VE NUMARATAJ (ADRES) HARİTALARININ DIŞ KAPI LEVHASI ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ alımı ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                  

A) Adresi                                     :  CUMHURİYET BULVARI NO:1 Kat:4 KONAK / İZMİR

B) Telefon Numarası                    :  0 232 293 15 30

     Faks Numarası                        :  0 232 293 36 39

C) Elektronik Posta Adresi           :hizmetalimlari@izmir.bel.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin           

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı        :  2 (İKİ) KISIM TOPLAM 11 (ONBİR) HİZMET KALEMİ

B) İşin Yapılacağı Yer                  :  1. KISIM: 30 (OTUZ) İLÇE VE BAĞLI MAHALLELER İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERLER

                                                         2. KISIM: 30 (OTUZ) İLÇE VE BAĞLI MAHALLELER İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERLER

C) İşin Süresi                               :  İşin Süresi,

                                                         1.KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜDÜR.

                                                         2.KISIM: İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜDÜR.

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                        :  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI KAT:4 (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No:429 Konak/İZMİR)

B) Tarihi – Saati                           :  25.06.2015 Saat:14:00

C) İhale Usulü                              :  19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2’inci maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında karar ın 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ile.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1 - İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tek bir sözleşmeye bağlı olarak sokak veya dış kapı levhalarının üretimi, montajı veya numarataj verilerinin, adres ve numaralama yönetmeliği esasları doğrultusunda toplanarak veri biçimine göre bilgisayar ortamına girilmesi ve haritalarla ilişkilendirilmesi ile birlikte yol ve yol donanım verilerinin sahadan toplanarak haritalara işlenmesi ve yol ve bina bilgilerinin sayısal kameralar ile fotoğraflarının çekilmesi ve tüm sözel geometrik verilerin veri tabanına aktarılarak CABS ile bütünleştirilmesi işleri ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (YüzTürklirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 No:425 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4889/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Cumayeri mevkii, İ21b3 pafta ve 1.200,00 hektar alana sahip, ER-3252961 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0662000

0666000

0666000

0662000

Yukarı (X)

4408000

4408000

4405000

4405000

 

2) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Doğancı mevkii, H21c2 / H21c3 paftaları ve 674,95 hektar alana sahip, ER-3256450 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7. NOKTA

Sağa (Y)

0667000

0668000

0667000

0667000

0669000

0669000

0667000

Yukarı (X)

4443499

4446000

4446000

4447000

4447000

4443000

4443000

 

3) Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Mahmudiye mevkii, G22c3 pafta ve 1.200,00 hektar alana sahip, ER-3280238 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

0708000

0708000

0711000

0711000

0710500

Yukarı (X)

4489000

4493000

4493000

4489000

4489000

 

4) Bursa İli, İnegöl İlçesi, İnayet mevkii, H22c3 / I22b2 paftaları ve 2.459,69 hektar alana sahip, ER-3281806 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1. POLİGON

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

6. NOKTA

7. NOKTA

Sağa (Y)

0710250

0711600

0712000

0713300

0713300

0705000

0705000

Yukarı (X)

4436000

4434500

4435400

4435000

4430800

4430611

4430999

1.Poligon

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

 

Sağa (Y)

0709000

0709000

0706983

0707250

0703150

0703382

 

Yukarı (X)

4431000

4435000

4434999

4435750

4435700

4436000

 

2.Poligon

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

 

Sağa (Y)

0703000

0703000

0702800

 

Yukarı (X)

4438800

4436967

4437000

 

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

Sira

No

İlçe

Mevkii

K. Cinsi

Alan (Hektar)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Büyükorhan

Cumayeri

Jeotermal Kaynak

1.200,00

28.801,00

864,03

23.06.2015

14:00

2

Osmangazi

Doğancı

Jeotermal Kaynak

674,95

28.801,00

864,03

23.06.2015

14:10

3

Orhangazi

Mahmudiye

Jeotermal Kaynak

1.200,00

28.801,00

864,03

23.06.2015

14:20

4

İnegöl

İnayet

Jeotermal Min.Su

2.459,69

46.100,02

1.383,00

23.06.2015

14:30

3 - İhale Şartname ve Eklerinin        :

a) Alınacağı Yer                               :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı        Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 2. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Altıparmak Cad. (Osmangazi Kaymakamlığı Yanı) Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu. Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi / BURSA adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  23.06.2015 Salı günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2- Noter tasdikli imza beyannamesi

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı-Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Bursa Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğünden alınan alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

4693/1-1


DOĞAL MİNERALLİ SU VE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI VERİLECEKTİR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:

1 - Aşağıda İli, İlçesi, köyü ve Muhammen Bedeli belirtilen iki adet Doğal Mineralli Su ve iki adet Jeotermal Kaynak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “ Açık Teklif Usulü” ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhale Elazığ İl Özel İdaresinde İl Encümeni Toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

3 - Üç yıl süre ile arama ruhsat için Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama ruhsatı verilecek sahaları ile ilgili şartname ve diğer hususlar Elazığ İl Özel İdaresinde mesai saatleri içinde görülebilir,  şartname satın alınabilir.

4 - İhaleye başvuranlardan istenen belgeler.

Gerçek Kişiler İçin

1 - Vatandaşlık numarası ile onaylı nüfus cüzdan örneği.

2 - Onaylı İmza sirküleri.

3 - Bağlı oldukları vergi dairesi ve numarasını gösterir belge.

4 - İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5 - Vekil olarak katılacakların noter onaylı vekâletnameleri.

6 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

Tüzel Kişiler İçin

1 - Yönetimin onaylı imza sirküleri.

2 - Bağlı olduğu vergi dairesi ve numarasını gösterir belge.

3 - Vekil olarak katılacakların noter onaylı vekâletnameler.

4 - Yetkili olarak İhaleye katılacakların yetki belgesi.

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

6 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, imza sirküleri, yetki belgesi.

 

S.NO

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALAN (Hektar)

MUHAMMEN

BEDELİ TL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

Elazığ

Sivrice

Abutahir

4950,00 (Jeotermal kaynak)

90.951,00

2.729,00

07.07.2015

10.00

2

Elazığ

Sivrice

Sürek

2137,49 (Doğal Mineralli Su)

21.268,00

639,00

07.07.2015

10.10

3

Elazığ

Merkez

Merkez

4804,80 (Jeotermal Kaynak)

88.336,00

2.650,00

07.07.2015

10.20

4

Elazığ

Merkez

Akcakiraz

2899,99 (Doğal Mineralli Su)

28.516,00

856,00

07.07.2015

10.30

5124/1-1