8 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29380

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85284 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 05.05.2015 tarih ve 604/1024 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.05.2015 tarih ve 1345/3096 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 08.06.2014 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85284 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bahçekapı Mahallesi, 7993 Ada 7, 10, 11, 12 ve 13, 47369 Ada 1, 2 ve 3 Geriye dönüş cetvelleri hazırlanarak tekrar oluşturulan 4781, 2113 Ada 1 ve 2115 Ada 27 nolu parseller ile yol;

İlgililere ilanen duyurulur.

5031/1-1


Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİNE PROFESÖR ALINACAKTIR

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı 6 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

AKADEMİK

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Profesör

1

• Din ve Devlet İlişkileri, Modernite, Hukuk ve Siyaset üzerine çalışmaları bulunmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR

Tel: 0232 355 00 00   www.gediz.edu.tr

5057/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5624                                                                     Karar Tarihi: 04/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2015 tarihli toplantısında, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını (Metodoloji) belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararı uyarınca; Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 20/02/2013 tarihli ve 4277 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

Madde 1 - 20/02/2013 tarih ve 4277 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

 

 

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı*

750.000

750.000

750.000

750.000

Genişleme ve Devir İçin İlave Yatırım Tavanı**

0

0

525.253

0

İlave Yatırım Tavanı***

 

 

2.083.586

2.083.586

 

* Bu bedeller 2013 yılı başı fiyatlarıyladır.

** Bu bedeller 2015 yılı başı fiyatlarıyladır.

*** Metodolojinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği ilave yatırım tutarlarıdır (2015 yılı başı fiyatları).

Madde 2 - 20/02/2013 tarih ve 4277 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2015 yılı Haziran ayı için aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesinde ve uygulanmasında 4277 sayılı Kurul Kararı hükümleri geçerlidir.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/Sm3)

Kademe 1

0-100.000 Sm3

0,088009

Kademe 2

100.001- 100.000.000 Sm3

0,039199

Kademe 3

100.000.001 Sm3 ve üzeri

0,001054

 

Madde 3 - Bu Karar 01/06/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

EK-1 Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Revizyonda Esas Alınan Parametreler Tablosu

 

REVİZYONDA ESAS ALINAN PARAMETRELER*

 

2015

2016

Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı

525.253

0

Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç)

0

0

Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları

525.253

0

Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı

525.253

525.253

Yatırımların İtfası

23.875

23.875

Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı

250.689

489.440

Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı

12.534

24.472

Makul Getiri Tutarı

29.400

57.401

Düzenlenmiş İşletme Giderleri

620.107

1.004.716

AR-GE Tutarı

6.201

10.047

AR-GE Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri

626.308

1.014.763

Diğer Gelirler

0

0

Tarifeye Esas Net işletme Giderleri

626.308

1.014.763

İşletme Sermayesi Gideri

6.174

10.004

Yıllık Gelir Gereksinimi

685.758

1.106.043

Toplam Tüketim

640.000.000

1.060.000.000

 

*Tabloya esas değerler 2015 başı fiyatlarıdır.

5054/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  08/06/2015

Son Başvuru Tarihi    :  22/06/2015

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans,Doktora ve Doçentlik  belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No:156 Balçova/İZMİR

İnsan Kaynakları Müdürlüğü (232) 4888207

İletişim Fakültesi Dekanlığı: (232) 4888138

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı: (232) 4888311

Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör

1

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji/Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon

(Sağlık Yönetimi alanında çalışmaları bulunmak)

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

Doçent

1

İletişim Bilimleri

5062/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hek. Tar. ve Deont. ABD

Profesör

1

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Dölerme ve Suni Toh. ABD

Yrd. Doç.

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmakoloji ABD

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmakoloji alanında doçent unvanı almış olmak, Endokrin Sistem ve Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

Farmasötik Toksikoloji ABD

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Toksikoloji alanında doçent unvanı almış olmak, İmmünotoksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Farmasötik Teknoloji ABD

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasötik Teknoloji alanında doçent unvanı almış olmak, Dental kullanım için taşıyıcı ilaç sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Milletlerarası Hukuk ABD

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Milletlerarası Hukuk alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Medeni Hukuk ABD

Doçent

1

 

Deniz Hukuku ABD

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Deniz Hukuku alanında doktora yapmış olmak ve Deniz Hukuku alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Hukuk Tarihi ABD

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak,  Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak ve Hukuk Tarihi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Mali Hukuk ABD

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak ve Mali Hukuk alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Felsefesi ABD

Profesör

1

 

Türk İslam Edebiyatı ABD

Profesör

1

Doktorasını Türk İslam Edebiyatı alanında yapmış olmak.

Tasavvuf ABD

Profesör

1

 

Din Eğitimi ABD

Doçent

1

 

MÜHENDİSLİK FAK.

Jeoloji Mühendisliği ABD

Profesör

2

Petrol Jeolojisi alanında çalışmaları olmak.

Jeoloji Mühendisliği ABD

Profesör

1

Yapısal Jeoloji alanında çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği ABD

Profesör

1

Manyetik malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği ABD

Doçent

1

Manyetik malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

Gıda Mühendisliği ABD

Doçent

1

Moleküler biyoloji, mikrobiyel genetik ve biyokimya konusunda çalışmaları olmak.

Gıda Mühendisliği ABD

Doçent

1

Proses mühendisliği, gıda temel işlemleri ve biyokütle enerjisi konularında çalışmaları olmak.

DİL VE TARİH - COĞ. FAK.

Sanat Tarihi Bölümü

Doçent

1

Ortaçağ Arkeolojisi ve Türk El Sanatları alanlarında çalışmaları olmak.

Klasik Arkeoloji ABD

Doçent

1

Doktorasını Roma Dönemi Mimarisi alanında yapmış olmak.

Fiziki Coğrafya ABD

Yrd. Doç.

1

Jeoistatistik konusunda çalışmaları olmak.

Sistematik Fels.ve Mantık ABD

Profesör

1

 

Sistematik Fels. ve Mantık ABD

Yrd. Doç.

1

 

Rus Dili ve Edb ABD

Profesör

1

 

Sosyal Antropoloji ABD

Doçent

1

Yükseklisans ve doktorasını sosyal antropoloji alanında tamamlamış olmak,  sosyal ve kültürel antropoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

Tarih Öncesi Arkeo. ABD

Profesör

1

 

Felsefe Tarihi ABD

Profesör

1

Doçentliğini Felsefe Tarihi alanında almış olmak.

Yakınçağ Tarihi ABD

Profesör

1

 

Güney-Doğu Türk Leh. Edb. ABD

Profesör

1

Özbek Türklerinin dili ve edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Yeni Türk Dili ABD

Profesör

1

 

5003/1-1