6 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29378

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dua Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Ali TİMURTAŞ, Ahmet Turan TİMURTAŞ, Şerafettin DEMİR, Ali GÜR, Ali EVYAPAN, Ömer FİDAN, Mehmet TURGUD, Cüneyt EVYAPAN, Fikret SAĞLAM, Zeki DEMİR, Zekai BİNİCİ, Rıfat DİŞKAYA, Enver GÖKKAYA, Vahit ERTAŞ, Mehmet KOÇ, Mecit KOÇ,

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/05/2015 ve 28/05/2015 tarihlerinde tavzih edilen, 07/05/2015 tarihinde kesinleşen 20/01/2015 tarih ve E: 2014/184, K: 2015/8 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili, kültürlü insan yetiştirmek, fertler arasında sosyal yardımlaşma duygusunu geliştirmek, sevgi ve kardeşliği artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak, fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mahallesi, 246DT4C pafta, 1995 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaz,

YÖNETİM KURULU: Ali GÜR, Vahit ERTAŞ, Fikret SAĞLAM, Mehmet Ali TİMURTAŞ, Ali EVYAPAN

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Yüzyıl Akademi Spor Kulübü Derneği’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5014/1-1


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Kanuni şartları haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Anabilim Dalı

Kadro

Sayısı

Kadro

Ünvanı

Özel Şart

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

1

1 Profesör

Kraniyofasiyal yapıların büyüme - gelişimi ve dentofasiyal anomalilerin distraksiyon osteogenezi ile tedavisi konularında deneyim sahibi olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

1 Profesör

Eski Türk Dili Lehçeleri alanında deneyimli olmak.

 

Profesör kadroları daimi statüde olup Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5053/1-1


İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

03.06.2015 TARİH VE 29375 SAYILI RESMİ GAZETE'DE 4923 İLAN NUMARASI İLE YAYIMLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

02.06.2015 tarih ve 29374 sayılı Resmi Gazete'de, Bölge Müdürlüğümüzce 2012/123551 ihale kayıt numaralı sözleşme konusu iş kapsamında düzenlenen ve 4873 ilan numarası ile yayınlanan, İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararına ilişkin standart formunda; tüzel kişiliğin bilgileri ile birlikte tüzel kişiliğin ortaklığına ilişkin bilgiler doldurulmak suretiyle yayımlanmıştır. Aynı tüzel kişiliğin gerçek kişi ortağının yasaklanmasına ilişkin karar ise, 03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete'de 4923 ilan numarası ile yayımlanmış ve bu yasaklama kapsamında ek olarak düzenlenen standart formda, tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler doldurulmuş ve sehven doldurulan bilgiler doğrultusunda tüzel kişiliğe ilişkin yasaklama işlemi tekrar yapılmıştır. Bu nedenle 03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete'de 4923 numarası ile ek olarak yayımlanan yasaklama kararı standart formunda belirtilen Bekiroğlu İnşaat Doğalgaz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tüzel kişiliğe ilişkin yayımlanan bilgilere ait ilan iptal edilmiştir.

5043/1-1


Adalet Bakanlığından:

Urla Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/113 Esas, 1984/215 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5008/1-1


Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

Sayın Ali CANPOLAT;

Ankara Valiliği İl Disiplin Kurulunca verilen 23.12.2014 tarih ve S-183 sayılı Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile cezalandırıldınız; ilanen duyurulur.

5033/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 21.05.2015-95                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 21.05.2015-1683                              ERZURUM

Tunceli İli, Merkez ve İlçeleri sınırları içerisinde bulunan sayısal olmayan tescilli kültür varlıklarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucu, Tunceli İli, Mazgirt İlçesi, Göktepe Köyü sınırları içerisinde bulunan ve I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Göktepe Höyüğün sit sınırlarının yeniden belirlenmesi hususundaki 2015/236 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Tunceli İli, Mazgirt İlçesi, Göktepe Köyü 326,327, 331, 336, 338 nolu parsellerde bulunan ve I. derece arkeolojik sit olarak tescilli Göktepe Höyüğünün Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.03.2001 tarihli ve 1087 sayılı karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatsız olarak belirlenen sit sınırlarının iptaline, yeni sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 6 ve ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine; alandaki kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi

 


4940/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               31.00/1587

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2014-106                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.06.2014-3848                                 ADANA

Hatay ili, Antakya ilçesi, Karlısu Mahallesi, Karaksı Çayı üzerinde yer alan köprünün 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi istemine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.03.2014 gün ve 1205 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 18.03.2014 günlü rapor, DSİ 6.Bölge Müdürlüğü 63. Şube Müdürlüğünün 05.05.2014 gün ve 697 sayılı görüş yazısı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün 03.06.2014 gün ve 95418 sayılı görüş yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, Antakya ilçesi, Karlısu Mahallesi, Karaksı Çayı üzerinde yer alan köprünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin uygun olduğuna (OLUMLU), taşınmazın yapı grubunun 1.Grup olarak belirlenmesine karar verildi.

 


4992/1-1