6 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29378

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MATBAA BASKI KAĞIDI VE KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


23 KALEM MUHTELİF MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TERMAL OFSET BASKI KALIBI VE KALIP KİMYASALLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3000 ADET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


LOG KAYIT CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM, DONANIM VE ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÜVENLİK DUVARI YAZILIM YENİLEMESİ VE GÜVENLİK DUVARI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DERİ, İZOLE, KAYNAKÇI VE NİTRİL ELDİVEN SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK ALARMLI ÇOKLU GAZ ÖLÇER 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK OKSİJENLİ FERDİ KURTARICI MASKESİ (30 dk) 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ATIKSU ARITIM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


INVITATION FOR PREQUALIFICATION

Turkey Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP):


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN HASAT KARŞILIĞI DANE MISIR SAPI VE AYÇİÇEĞİ SAPI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:


REKLAM PANOLARININ BRANDA DEĞİŞİMİNİN YAPTIRILMASI

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2015/2016 Kampanya Dönemi Linyit Kömürün, Kömür Hazırlamadan Kazan Bunkerine Nakli ve Curuf Çıkarıcı Katının Çevre Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/65679

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ilgın Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya döneminde her vardiyada en az 1 adet ekip başı ve 11 adet işçi olmak üzere toplam 3 adet ekip başı ve 33 adet işçi ile 130 gün (±%20 toleranslı) boyunca günlük 1000 ton (±%20 toleranslı) linyit kömürün kazan bunkerine nakli, kazan dairesinin iç ve dış temizliği ve kazanlarda oluşan şılaka temizliğinin 24 saat/gün kesintisiz yapılması hizmetidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 130 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve Saati                    :  02/07/2015 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir

4972/1-1


MATBAA BASKI KAĞIDI VE KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı, Matbaa Baskı Kağıdı ve Karton ihtiyaç sahibi kuruluşça istenilen marka/modeline ve teknik özelliklerine uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, Teknik özellikler, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan isteklilerin iç zarfları açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verileceği gibi, ürün grubu bazında kısmi teklifler de değerlendirilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

5040/1-1


23 KALEM MUHTELİF MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 23 Kalem Muhtelif Miktar Büro Mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/06/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5041/1-1


TERMAL OFSET BASKI KALIBI VE KALIP KİMYASALLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı Termal Ofset Baskı Kalıbı ve Kalıp Kimyasalları teknik şartnamesine ve Kodak, Fuji film, Heidelberg veya Agfa Graphics markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3- Teklifler, 15.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Kodak, Fuji film, Heidelberg veya Agfa Graphics markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5039/1-1


3000 ADET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 3000 adet bilgisayar (ince istemci) teknik özelliklerine, ilave hususlar hükümlerine ve kuruluşça istenilen, HP, Dell, Fujitsu, Lenovo ve Asus markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/06/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik özelliklerine, ilave hususlar hükümlerine ve kuruluşça istenilen, HP, Dell, Fujitsu, Lenovo ve Asus markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5036/1/1-1


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı veri depolama ünitesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modelleri, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/06/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5036/2/1-1


LOG KAYIT CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ihtiyacı 575 adet log kayıt cihazı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cyber Flex marka CF-5651-A orijinal ürün koduna uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Cyber Flex marka CF-5651-A orijinal ürün kodunu, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/06/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cyber Flex marka CF-5651-A orijinal ürün koduna uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5036/3/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM, DONANIM VE ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofısimizce, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bilişim Koordinatörlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar yazılım, donanım ve çağrı merkezi sistemi KISIM-A: Lisanslar; KISIM-B: Donanımlar, KISIM-C: Çağrı Merkezi Sistemi, teknik şartnamesine, yazılım grubunun markalarına, donanım grubu içerisinde yer alan bataryanın Dell markasına ve çağrı merkezi sisteminin LG markasına uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

130,00.-TL

KISIM-A

Lisanslar

100,00.-TL

KISIM-B

Donanımlar

130,00.-TL

KISIM-C

Çağrı Merkezi Sistemi

  50,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satmalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, yazılım grubunun markaları, donanım grubu içerisinde yer alan bataryanın Dell markası ve çağrı merkezi sisteminin LG markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/06/2015 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, yazılım grubunun markalarına, donanım grubu içerisinde yer alan bataryanın Dell markasına ve çağrı merkezi sisteminin LG markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 av süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5037/1-1


GÜVENLİK DUVARI YAZILIM YENİLEMESİ VE GÜVENLİK DUVARI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofısimizce, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı Yazılım Yenilemesi ve Güvenlik Duvarı Cihazı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine (Check Point) uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile marka/modelin, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/06/2015 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5038/1-1


DERİ, İZOLE, KAYNAKÇI VE NİTRİL ELDİVEN SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TTK İhtiyacı Olarak 8 Kalem Deri, İzole, Kaynakçı ve Nitril Eldiven Alımı 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/67066

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 372 259 47 94 - 84

                                                               Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i                  :               Malzemenin Cinsi                 Miktarı (Çift)

 a) Niteliği, türü ve miktarı

1 - 8 Kalem Deri, İzole, Kaynakçı ve Nitril Eldivenler

159.688

 

                              Toplam:

159.688

b) Teslim yeri                                      :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                    :  Firmalar, siparişe bağlanan eldivenleri 90 takvim günde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  29.06.2015 Pazartesi - Saat 15:00

c) Dosya no                                        :  1517029

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3. Firmalar teklif ettikleri her bir tip eldivenlere ait standartların belgelerini (REACH Belgesi, MSDS formu ve AT tip inceleme sertifikası) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

- Mekanik ve kimyasal risklere karşı koruyucu eldivenlere ait AT Tip İnceleme belgesi  (Mekanik Eldiven için EN 388 veya TS EN 388) ve (Kimyasal Eldiven için, EN 374 veya TS EN 374) uygunluk belgesi ve CE belgeleri). İzole eldivenlere ait CE Belgesi ve test sertifikası vereceklerdir. Deri ve Kaynakçı eldivenlere ait ( Deri Eldiven için EN 388 veya TS EN 388) ve (Kaynakçı Eldivenler için EN 407 veya TS EN 407) CE belgelerini ve AT Tip İnceleme Belgelerini vereceklerdir. Bu belgeleri ve numunesi bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. -Firmalar tekliflerine ait eldivenlerin teknik özelliklerini gösteren katalogları teklifleri ile birlikte verecekler ve teklif edilen eldivenler katalog üzerinde işaretlenecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29.06.2015 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Her bir iş kalemi için kısmi teklif kabul edilemez.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

4982/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)

                                                               Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i                  :        Malzemenin Cinsi                   Miktarı

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    Basınçlı Havalı Caraskal             2 KALEM

                                                                                                                  (17 ADET)

b) Teslim Yeri                                  :  Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı

                                                            Yabancı yükleniciler için Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim Tarihi                                :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 90 takvim günüdür.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                 :  15.07.2015 Çarşamba saat: 15.00

c) Dosya No                                       :  33-TTK/1458

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Teklif edilen tüm caraskallar CE ve ATEX sertifikalı GRUP-I (metan) gazlı ortamlarda kullanıma uygun olacaktır. Bu belgeler İdari Şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak teklif ile birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 15.07.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5021/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ALARMLI ÇOKLU GAZ ÖLÇER 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)

                                                               Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Alarmlı çoklu gaz ölçer, 1 Kalem (180 adet)

b) Teslim Yeri                                     :  Yerli yükleniciler için: Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

                                                               Yabancı yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı olarak FOB limanı veya C+F Türkiye Limanı

c) Teslim Tarihi                                   :  120 takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                                 :  08.07.2015 - Çarşamba saat: 15.00

c) Dosya No                                       :  946-TTK/1459

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- Çoklu gaz ölçer için uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 (metan) gazlı ortamda çalışmaya uygun ATEX I M1 EEx ia I veya dengi sertifika ve CE sertifikası verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08.07.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5022/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK OKSİJENLİ FERDİ KURTARICI MASKESİ (30 dk) 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0 372-252 40 00 (70 hat) Fax: 0 372-251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i                                    Malzemenin Cinsi                          Miktarı

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Maskesi (30 dk)     6150 Adet

b) Teslim Yeri                                  :  Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim Tarihi                                :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 4 aydır.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 4 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                              :  15.07.2015 Çarşamba saat: 15.00

c) Dosya No                                    :  946-TTK/1457

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1 - Ferdi Kurtarıcıların ilgili AB direktifine uygun olduğuna dair akredite kuruluşlardan alınmış sertifika ve CE belgesi teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 15.07.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5018/1-1


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                      :  2015/70063

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                         :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7093 ve

                                                                        Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi (varsa)                 :  pyosatinalma@omu.edu.tr

ç) İhale Dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                               :  ----

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  Tomosentezli Dijital Mamografi Sistemi, 1 Adet (komple)

b) Teslim yeri (leri)                                       :  CIP/CIF teslim şekli ile, Üniversitemiz; Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,

c) Teslim tarihi (leri)                                     :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim günü

3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                          :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit- Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saat(ler)i                                    :  Tarihi: 30/06/2015  Saat: 14:00

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB ‘da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet Çıktısı olarak sunulabilir. tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya bu belgelere karşılık gelebilecek belgelerden biri. (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;

a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2015 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik (Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya belgeler

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin verilmesi.

4.2.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 160,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.  İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/ SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5006/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ödemiş Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  Ödemiş Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi Yolu) No: 143 Ödemiş/ İZMİR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Ödemiş Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  Ödemiş/İZMİR

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  31/05/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile)      :  13.882.754.-TL

f) Geçici Teminatı                         :  971.792,78 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  25/06/2015 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3’lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9 - 11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8- İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Ödemiş Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi Yolu) No: 143 Ödemiş/İZMİR adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5002/2-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Kredi No: LD 1833 (2014)

YURT VE SOSYAL HİZMET BİNALARI GÜÇLENDİRME VE

ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ

(AF-CEB-WB6-GUCL-ONAR-01)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası’ndan (WB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)’ndan İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının Güçlendirilmesinde veya Yeniden Yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme/onarım işleri için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi  - AF-CEB-WB6-GUCL-ONAR-01

İstanbul İlinde 2 adet yurt binalarının anahtar teslimi götürü bedel güçlendirme ve onarım işi gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı

AF-CEB-WB6-GUCL-ONAR-01

1

Ataşehir

Vali Muammer Güler Yurdu

2

Sarıyer

Bahçeköy Yurdu

 

3 İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2012-2013-2014), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2015 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 12.500.000,00 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2010-2014) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır)  ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere (a) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 20.000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) veya (b) bir veya birden fazla sözleşme paketi kapsamında toplamda 10.000 m2 betonarme güçlendirme inşaatı (her türlü betonarme yapı için kimyasal enjeksiyon, çelik veya betonarme mantolama, betonarme perde ilavesi, epoksi ile ankraj yapılması, temel takviyesi, karbon fiber, vb. yöntemler kullanarak) işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 5.250.000,00– TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi (leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO:  TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına,  teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (AF-CEB-WB6-GUCL-ONAR-01) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 160.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 21 Temmuz 2015 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

4999/1-1


MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2015/2016 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/66520

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin                                                                                           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2015/2016 Kampanya Döneminde Toplam 589.160 Ton (± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, temizlik, sıkıştırma, düzeltme ve yer silosundan pancar nakli işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işi. (Kireçtaşının kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kireçtaşı balastının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede biriken atıkların toplanması ve kireç cürufunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Kazan dairesinde yakılacak kömürün taşınıp kömür hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, Kok+linyit boşaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, Kömür cürufu-kül, Pres filtre çamuru, Ot tutucu ve taş tutucu atıklarının taşınması, Pülp (ot, kuyruk, atık küspe), Seyyar/sabit otomatik boşaltma toprağı, Yer silosundan kanallara pancar nakli, Tumba temizliği-düzeltme ve Küspe havuzundan küspenin çekilmesi gibi işlerin 24 saat/gün aksatmadan yerine getirilmesi)

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden Ilgın Şeker Fabrikası 2015/2016 Rafineri Kampanyası sonuna kadardır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  23/06/2015 Salı günü, saat 14:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7.3. Yüklenici iş yerinde bulunduracağı; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe (kapasitesi 3,5 m³’den az olmayan yükleyici), en az 1 adet kazıcı yükleyici kepçe, en az 5 adet (asgari 10 tonluk) tonajlı damperli kamyon, yer silosundan pancar çekilmeye başlandığında ilave olarak çalıştırılacak 1 adet kepçe ve 3 adet 20 tonluk kamyonun kendi malı olduğuna dair belgeleri sözleşme imzalamadan önce vermek zorundadır.

4914/1-1


ATIKSU ARITIM TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Atıksu Arıtım Tesislerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı İşlerine İlişkin Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/63218

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) – Faks: 0.332.885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Niteliği: : 2015/2016 Kampanya Döneminde 160 gün süre ile (±%20 toleranslı) 4 adet ekip lideri, 2 adet makine teknisyeni, 2 adet elektrik teknisyeni, 1 adet laborant ve 5 adet işçi olmak üzere toplam 14 (ondört) kişi ile atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi ve 30 gün süre ile 1 adet ekip lideri, 2 adet makine teknisyeni, 2 adet elektrik teknisyeni ve 2 adet işçi olmak üzere toplam 7 (yedi) kişi ile atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarım işlerinin yapılmasıdır.

                                                  Türü ve miktarı: 4 adet ekip Ekip Lideri ve 10 adet işçi (2 adet Makine Teknisyeni, 2 adet Elektrik Teknisyeni, 1 adet Laborant ve 5 adet İşçi) ile 160 gün süresince atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi, toplam 21 gün Ekip Lideri ve toplam 63 gün işçi (Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Laborant ve İşçi) için ulusal bayram, resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri çalışması ve 1 adet ekip Ekip Lideri ve 6 adet işçi (2 adet Makine Teknisyeni, 2 adet Elektrik Teknisyeni ve 2 adet İşçi) ile 30 gün süresince atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarımı hizmetleri.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Atıksu arıtım tesislerinin işletilmesi işlerinin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 160 (yüzaltmış) takvim günüdür. Atıksu arıtım tesislerinin bakım ve onarımı işlerinin süresi 01.05.2016 - 31.08.2016 tarihleri arasında İdarece seçilecek 30 gün içinde yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  02/07/2015 Perşembe günü, saat 10.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4913/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2015/2016 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/63089

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Niteliği: 2015/2016 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı. 2015/2016 Kampanya Döneminde 90 gün süre ile (±%20 toleranslı) her vardiyada en az 16 (onaltı) işçi olmak üzere toplam en az 48 (kırksekiz) işçi ile Pancar Analiz Laboratuarı hizmetlerinin ve kampanya başlamadan en az 60 gün öncesinden başlayarak, 1 (bir) mekanik ustası (hidrolik ve pnomatik konusunda deneyimli) ve 2 (iki) yardımcı olmak üzere toplam en az 3 (üç) işçiyle Pancar Analiz Laboratuarı revizyonunun yapılmasıdır. Pancar Analiz Laboratuvarında kampanya boyunca 38.000 adet araçta (±%20 toleranslı) 38.000 adet analiz teknik şartnamede belirtilen şartlarda yapılacaktır. Ayrıca tesisin makinistlik revizyon işleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayıp en geç 60 gün içinde tamamlanacaktır.

                                                  Türü ve miktarı: 38.000 Adet Analiz

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 150 (Yüz Elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  01/07/2015 Çarşamba günü, saat 10:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4912/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2015/2016 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/63622

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ilgın Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya döneminde istihsal edilecek kristal şekerin 130 gün (±%20 toleranslı) süresince her vardiyada en az 1 adet ekip başı ve 20 adet işçi olmak üzere 3 vardiyada toplam 63 kişi ile (±%20 toleranslı) süresince ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık polipropilen torbalara konulup, torba ağzı dikilerek Şeker ambarına 24 saat/gün kesintisiz verilmesi hizmetidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 130 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  07/07/2015 Salı günü, saat 14:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (YüzOnSekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4911/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

Sıra

No

İlçe/Mah.

Ada/

Parsel

Arsa

Payı

Niteliği

Yüzölçümü

(m2)

Niteliği

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

KÖRFEZ/KUZEY

1901/9

TAM

ARSA

4.369,00

ARSA

6.116.600,00 + KDV

183.498,00

17.06.2015

15:00

 

Belediyemize ait Kuzey mahallesi, G23B21C3B pafta, 1901 ada 9 numaralı, 4.369,00 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli, uygulama imar planında TİCARET (T1 yoğun ticaret kullanımına sahip) alanında kalan taşınmaz Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler:

a - İkametgah belgesi(resimli)

b - Nüfus cüzdanı sureti(resimli)

c - Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz

d - Şirketler, Ticaret odası belgesi, İmza sirküleri, Yetki belgesini ibraz etmek zorundadır.

e - İhaleye vekaleten katılınılıyorsa vekaletname (noterden)

f - İstenen belgelerin aslı veya noterden onaylı suretleri kabul edilecektir.

g - Belediye Gelir Şefliği’nden borcu yoktur yazısı

Posta ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını ihale günü saat 11:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500 TL karşılığında, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale günü saat 11:00’de İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ibraz edecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

5026/1-1


INVITATION FOR PREQUALIFICATION

Turkey Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP):

Reconstruction Works of Üsküdar Altunizade Dormitory

(AF-CEB-WB6-YAPIM-01)

This invitation for prequalification follows the general procurement notice for this project that

appeared in Official Journal N° OJS 114 -201803 dated 17.06.2014.

The Republic of Turkey has applied for an additional loan from the Council of Europe Development Bank (CEB) toward the cost of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP), and it intends to apply part of the proceeds of this Loan to payments under the contract for Reconstruction Works of Üsküdar Altunizade Dormitory (AF-CEB-WB6-YAPIM-01). Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) intends to prequalify contractors and/or firms for the Reconstruction Works of Üsküdar Altunizade Dormitory.

The project consists of a dormitory building having approximately 26.803 m2 built-up area (1B+G+6 Floor+Roof) and an entrance building having approximately 200 m2 area and covers all related civil, mechanical, electrical, landscape and infrastructural works as well as demolishing of the old buildings.

The dormitory building will be a multi-storied comprising in-situ reinforced concrete construction and steel roof structure.

It is expected that invitations for bid to the Prequalified Bidders will be made in July 2015.

Prequalification will be conducted through the prequalification procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004 and revised in October 2006 and May 2010, and is open to all bidders from eligible source countries, as defined in the guidelines.

Eligibility and qualification criteria for financial and technical capacity (annual turnover and construction experience) valid for the contract package of “AF-CEB-WB6-YAPIM-01” are given below:

 

Eligibility and Qualification Criteria

Compliance Requirements

Subject

Requirement

Single Entity

Joint Venture

All Parties Combined

Each Partner

One Partner

Financial Performance

Submission of audited balance sheets or if not required by the law of the Applicant’s country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last 5 (five) years (2010-2011-2012-2013-2014) to demonstrate:

(a) the current soundness of the applicant’s financial position and its prospective long term profitability

and

(b) demonstrate and prove at a minimum US$ 5 (five) Million equivalent available cash credit line in a bank

Must meet requirement

 

 

(a) Must meet requirement

 

(b) Must meet requirement

N/A

 

 

 

(a) N/A

 

 

(b) Must meet requirement

Must meet requirement

 

 

(a) Must meet requirement

 

(b) Must meet 25 % (twenty five percent), of the requirement

N/A

 

 

 

(a) N/A

 

 

(b) Must meet 50 %, (fifty percent), of the requirement

Average Annual Construction Turnover

Minimum average annual construction turnover of US$ 50 (fifty) Million, equivalent calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last 5 (five) years (2010-2011-2012-2013-2014). If the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-five-years-annual turnover in construction work.  As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last five years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last five years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.

Must meet requirement

Must meet requirement

Must meet 25 % (twenty five percent), of the requirement

Must meet 50 %, (fifty percent), of the requirement

General Construction Experience

Experience under construction contracts in the role of contractor, subcontractor, or management contractor for at least the last 5 (five) years (2010-2011-2012-2013-2014) prior to the application submission deadline, and with activity in at least nine (9) months in each year.

Must meet requirement

N/A

Must meet requirement

N/A

Specific Construction Experience

Participation as a prime contractor, joint venture member  management contractor or subcontractor, in at least 2 (two) number of similar contracts within the last 5 (five) years (2010-2011-2012-2013-2014), each with a value of at least US$ 40 (forty) Million equivalent, that have been successfully completed.

Must meet requirement

Must meet requirements

Must meet 25 % (twenty five percent), of the requirement

Must meet 50 %, (fifty percent), of the requirement

Participation as contractor, management contractor or subcontractor, in at least 1 (one) number of similar2 contract within the last 5 (five) years (2010-2011-2012-2013-2014), with a total construction area of 60.000 m2 (calculated as sum of closed (built-up) construction area), that have been successfully completed.

 

In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture, the closed (built-up) area of said works should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture

Must meet requirement

Must meet requirements

Must meet 25   % (twenty five percent),  of the requirement

Must meet 50 %, (fifty percent), of the requirement

 

1 For contracts under which the Bidder participated as a joint venture member or subcontractor, only the Bidder’s share, by value, shall be considered to meet this requirement.

2 The similarity shall be based on the physical size, complexity, methosd/technology and/or other characteristics. Summation of number of small value contracts (less than the value specified under requirement) to meet the overall requirement will not be accepted.

Interested eligible applicants may obtain further information from and inspect the prequalification document at the Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) (address below) from 09:00 to 17:00 (Turkey time) which are office hours. A complete set of the prequalification document in English may be purchased by interested applicants on the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 1000 TL or 400 Euro. The method of payment will be deposited in the account no. for TL; IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro; IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 of İstanbul Project Coordination Unit (IPCU) at İstanbul Vakıfbank, Mercan Branch by writing the reference number (AF-CEB-WB6-YAPIM-01) of the contract package for which the application will be submitted.

The document will be sent by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be accepted.

Applications for prequalification should be submitted in sealed envelopes, delivered to the address below July 24, 2015 at 14:00 (local time) and be clearly marked “Application to Prequalify for Reconstruction Works of Üsküdar Altunizade Dormitory, AF-CEB-WB6-YAPIM-01”.

Name of Office                : Istanbul Project Coordination Unit (IPCU),

Name of Officer               : Kazım Gökhan ELGİN

Address                            : M.Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8    34126 Beyazıt - Eminönü  İSTANBUL/TURKEY

Telephone                         : +90 (212) 518 55 00

Facsimile number             : +90 (212) 518 55 05

Electronic mail address     : info@ipkb.gov.tr

4998/1-1


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN HASAT KARŞILIĞI DANE MISIR SAPI VE AYÇİÇEĞİ SAPI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün 2015 yılı için 146.413 dekar dane mısır ve 71.396 dekar ayçiçeği sapı, 2016 yılı ve takip eden yıllar için ise yaklaşık 150.000 dekar dane mısır ile yaklaşık 50.000 dekar ayçiçeği sapı 5 (beş) yıl süreyle hasat karşılığı satılacaktır.

2 - İhale 11.06.2015 Perşembe günü saat 14:30’de TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda pazarlık usulü ile 8 parti halinde yapılacaktır.

3 - Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminata İlişkin Esaslar

a) Yapılacak işlerin 5 (Beş) Yıllık muhammen bedelleri, cinsleri, takribi miktarları ve geçici teminat tutarları aşağıya çıkarılmıştır.

 

PARTİ NO

İŞİN KONUSU

1 YILLIK YAKLAŞIK MİKTAR (Dekar)

5 YILLIK YAKLAŞIK MİKTAR (Dekar)

MHAMM. FİYAT (TL/Da)

5 YILLIK MHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)

1

Dane Mısır Hasat

  37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

  89.606,40

Dane Mısır Sap Satışı

  37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

2

Dane Mısır Hasat

  37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

  89.606,40

Dane Mısır Sap Satışı

  37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

3

Dane Mısır Hasat

  37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

  89.606,40

Dane Mısır Sap Satışı

  37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

4

Dane Mısır Hasat

  37.500

186.373

8,00

1.490.984,00

  89.459,04

Dane Mısır Sap Satışı

  37.500

186.373

8,00

1.490.984,00

Dane Mısır Hasat Toplamı

150.000

746.413

8,00

5.971.304,00

358.278,24

Dane Mısır Sap Satışı Toplamı

150.000

746.413

8,00

5.971.304,00

5

Ayçiçeği Hasat

  12.500

67.900

8,00

543.200,00

  32.592,00

Ayçiçeği Sap Satışı

  12.500

67.900

8,00

543.200,00

6

Ayçiçeği Hasat

  12.500

67.900

8,00

543.200,00

  32.592,00

Ayçiçeği Sap Satışı

  12.500

67.900

8,00

543.200,00

7

Ayçiçeği Hasat

  12.500

67.900

8,00

543.200,00

  32.592,00

Ayçiçeği Sap Satışı

  12.500

67.900

8,00

543.200,00

8

Ayçiçeği Hasat

  12.500

67.696

8,00

541.568,00

  32.494,08

Ayçiçeği Sap Satışı

  12.500

67.696

8,00

541.568,00

Ayçiçeği Hasat Toplamı

  50.000

271.396

8,00

2.171.168,00

130.270,08

Ayçiçeği Sap Satışı Toplamı

  50.000

271.396

8,00

2.171.168,00

 

Toplam Hasat

200.000

1.017.809

8,00

8.142.472,00

488.548,32

Toplam Sap Satışı

200.000

1.017.809

8,00

8.142.472,00

b) Kesin teminat geçici teminatın iki katıdır. Ayrıca ihale üzerinde kalan istekli her parti için 50.000,00 TL tutarında risk teminatını sözleşme imzalamadan önce İdareye teslim edecektir.

c) Hasat işinin fiyatı sabit kalmak şartıyla, dane mısır sapı ve ayçiçeği sapı muhammen bedel üzerinden açık artırma usulüyle ihale edilecektir.

İhalede, artırım teklifleri 2015 yılından başlamak üzere 5 yıllık olarak yapılacaktır. İhalede bu şekilde teklif verilmeyen partiler için; 2016 yılından başlamak üzere 5 yıllık olarak yapılan artırım teklifleri de değerlendirmeye alınacaktır.

d) Fiyat farkı verilmeyecektir. İhalede oluşan ve sözleşmeye bağlanan hasat fiyatı ile sap satış fiyatları sözleşme süresinin sonuna kadar hiç bir şekilde değişmeyecektir.

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

f) İşin yürütülmesi esnasında teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve günlük istenen miktarda işi yapacak sayıda biçerdöver ile balya makinesi çalıştıracağını ve sap balyalarını belirtilen süre içerisinde parselden taşıyacağına dair noterden alınmış taahhütname,

g) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır.

h) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 11.06.2015 perşembe günü saat 14:30’a kadar teslim edilecektir.

5 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA), www.tigem.gov.tr adresinden görülebilir ve temin edilebilir.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70 - 80

Fax: 0 312 417 78 39

İlan olunur.

5015/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

tta Gayrimenkul A.Ş Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 7 no.lu parseldeki 3.857,90 m² yüzölçümlü taşınmaz

100.000

500

07/07/2015

2

Aydın ili, Nazilli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1028 ada, 16 no.lu parseldeki 569,48 m2 yüzölçümlü 55/765 arsa paylı, zemin kat, 2 bağımsız bölüm no.lu asma katlı dükkan

6.000

250

07/07/2015

3

Aydın ili, Nazilli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1028 ada, 16 no.lu parseldeki 569,48 m2 yüzölçümlü 30/765 arsa paylı, zemin kat, 3 bağımsız bölüm no.lu asma katlı dükkan

4.000

150

07/07/2015

4

Aydın ili, Nazilli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1028 ada, 16 no.lu parseldeki 569,48 m2 yüzölçümlü;

30/765 arsa paylı, zemin kat, 4 bağımsız bölüm nolu asma katlı dükkân,

* 40/765 arsa paylı, 1. Kat, 8 bağımsız bölüm no.lu işyeri,

* 40/765 arsa paylı, 2. Kat, 11 bağımsız bölüm no.lu işyeri,

* 40/765 arsa paylı, 3. Kat, 14 bağımsız bölüm no.lu işyeri,

* 40/765 arsa paylı, 4. Kat, 17 bağımsız bölüm no.lu işyeri ve

* 40/765 arsa paylı, 4. Kat, 18 bağımsız bölüm no.lu işyeri

35.000

400

07/07/2015

5

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Orta Mahallesi, 17 ada, 1 no.lu parseldeki 785.00 m2 yüzölçümlü 40/700 arsa paylı, zemin kat, 16 bağımsız bölüm no.lu işyeri

6.000

250

07/07/2015

6

Düzce ili, Merkez ilçesi, Konuralp Mahallesi, 3179 no.lu parseldeki 1.818,00 m² yüzölçümlü Betonarma Yaprak Tütün Bakımevi ve arsası

20.000

300

07/07/2015

7

Hatay ili, Antakya ilçesi, 5. Mıntıka, 1829 no.lu parseldeki 28.00 m² yüzölçümlü arsa

15.000

250

07/07/2015

8

Hatay ili, Hassa ilçesi, Girne Mahallesi, 285 ada, 2 no.lu parseldeki 1.500,00 m² yüzölçümlü arsa

6.000

200

07/07/2015

9

İzmir ili, Menemen ilçesi, Kazımpaşa Mahallesi, 213 ada, 48 no.lu parseldeki 18.718,66 m² yüzölçümlü Ege Kiremit Tuğla Fabrikası ve Müştemilatı

200.000

600

07/07/2015

10

İzmir ili, Menemen ilçesi, Esatpaşa Mahallesi, 415 ada, 6 no.lu parseldeki 3.949,44 m² yüzölçümlü Ege Kiremit Tuğla Fabrikasına ait Lojman ve Müştemilatı

50.000

400

07/07/2015

11

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 114/2614 arsa paylı, zemin kat, 2 bağımsız bölüm no.lu mesken

4.500

150

23/07/2015

12

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 120/2614 arsa paylı, zemin kat, 4 bağımsız bölüm no.lu mesken

4.500

150

23/07/2015

13

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 134/2614 arsa paylı, 1. Kat, 6 bağımsız bölüm no.lu mesken

5.000

200

23/07/2015

14

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 134/2614 arsa paylı, 1. Kat, 8 bağımsız bölüm no.lu mesken

5.000

200

23/07/2015

15

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 134/2614 arsa paylı, 2. Kat, 10 bağımsız bölüm no.lu mesken

5.000

200

23/07/2015

16

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 134/2614 arsa paylı, 2. Kat, 12 bağımsız bölüm no.lu mesken

5.000

200

23/07/2015

17

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 134/2614 arsa paylı, 3. Kat, 14 bağımsız bölüm no.lu mesken

5.000

200

23/07/2015

18

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 134/2614 arsa paylı, 3. Kat, 16 bağımsız bölüm no.lu mesken

4.500

150

23/07/2015

19

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 134/2614 arsa paylı, 4. Kat, 18 bağımsız bölüm no.lu mesken

4.500

150

23/07/2015

20

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun-1 Mahallesi, 13817 ada, 17 no.lu parseldeki 1.307,00 m² yüzölçümlü 134/2614 arsa paylı, 4. Kat, 20 bağımsız bölüm no.lu mesken

4.500

150

23/07/2015

21

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 9 (Yeni 21) no.lu parseldeki 243.718,00 m² yüzölçümlü taşınmaz için

1.600.000

1.000

04/08/2015

22

Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 2111 ada, 5 no.lu parseldeki 249,81 m² yüzölçümlü 1800000/2400000 hisseli arsa

1.500

100

04/08/2015

23

Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 2111 ada, 7 no.lu parseldeki 315,11 m² yüzölçümlü 324000/2400000 hisseli arsa

500

100

04/08/2015

24

Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 2111 ada, 10 no.lu parseldeki 387,89 m² yüzölçümlü 1800000/2400000 hisseli arsa

2.500

100

04/08/2015

25

Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 2111 ada, 11 no.lu parseldeki 320,82 m² yüzölçümlü 1800000/2400000 hisseli arsa

2.000

100

04/08/2015

26

Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 2111 ada, 12 no.lu parseldeki 307,56 m² yüzölçümlü 13300000/2400000 hisseli arsa

1.500

100

04/08/2015

27

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 1 no.lu parseldeki 19.691,69 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

1.500.000

2.000

04/08/2015

28

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 2 no.lu parseldeki 13.842,58 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

1.000.000

1.500

04/08/2015

29

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 6 no.lu parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte.

500.000

1.000

04/08/2015

30

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 7 no.lu parseldeki 9.000,00 m2 yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz.

500.000

1.000

04/08/2015

31

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 8 no.lu parseldeki 9.000,00 m2yüzölçümlü (Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Merkezi, Kapalı Otopark imarlı) taşınmaz.

500.000

1.000

04/08/2015

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

5052/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı                                        :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası      :  444 4 762 - 312 271 12 72

d) İlgili personel                        :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi 4591 ada 1 parsel üzerindeki Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Binasının “Çok Katlı Otopark” kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesi işidir.

2.2. Binanın Evsafı: Bina Sincan merkezinde olup;

Otopark: 320 araçlık, otopark içi ve bina dışında dijital dolu - boş göstergeli, cctv kontrollü, araç yıkama birimi olan, havalandırma sistemli, giriş çıkış bariyerli, bilet verme makinesi, abone kartı ve ücretli bilet lazer okuyuculu, süre hesaplayıp ücretlendirme yapan program ve ücretlendirici modülü olan, aydınlatmaları fotoselli, enerji panoları ayrılmış, dört grup asansör ile inip çıkılabilen, üç katı bodrumda diğerleri katlarda olmak üzeri yedi katlı betonarme yapıda inşa edilmiştir.

Genel Özellikler: Binanın tamamında; Yangın, ses, görüntüleme sistemi kurulmuş, ikisi yangın, birisi giriş - çıkış olmak üzeri üç merdiven, dört asansör bulunmaktadır. Binanın enerji girişleri dörde bölünmüş olup; jeneratörün devreye girmesi durumunda da ayrıca harcamanın belirlenmesi için elektrik saati konulmuştur.

Bina Çevresi: Otopark girişi Vatan caddesi, çıkışı İnal caddesindendir. Otoparka girip çıkmadan boş yer olup olmadığını gösteren sistem Vatan caddesinden görülecek şekilde konulmuştur.

3 - İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin toplam muhammen bedeli 1.278.900,00 TL ( KDV HARİÇ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 38.367,00 TL’dir.

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 17.06.2015 tarihinde saat 13.00’de yapılacaktır. Teklifler en geç 17.06.2015 tarih ve saat 13.00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

5.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu

(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu

(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6 - Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL’dir

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

5011/1-1


REKLAM PANOLARININ BRANDA DEĞİŞİMİNİN YAPTIRILMASI

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan reklam panolarının 1.300 m2’lik branda değişimi, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 15.06.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74

5013/1-1