4 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29376

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Arif-Nevin Tamaç Sağlık ve Eğitim Vakfı. (ANTES)

VAKFEDENLER: Mehmet Arif TAMAÇ, Fatma Nevin TAMAÇ, Elif Ayşe TAMAÇ, Hatice Aslı TAMAÇ

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.05.2015 tarihinde kesinleşen 05.03.2015 tarihli ve E:2014/563, K:2015/75 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sağlık, eğitim, öğretim, kültür, sanat, çevre ve sosyal yardım gibi alanlarda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bu alanlarda topluma yararlı hizmetlerde bulunmak, Yaşlı ve ilgiye muhtaç kimselerin sosyal hayatta yer bulmaları için gerekli ortamları hazırlamak, Toplum ve bireyin sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, Toplumsal değerlerin korunması, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak, Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmak bu amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara katkıda bulunmaktır. Down sendromlu çocuk ve gençlerin en az yardım ile hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli eğitimi alabilmeleri için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, Down sendromlu ilgiye muhtaç yetişkinlerin barınma ve bakımları için gerekli destekleri sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.- TL.(EllibinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Hatice Aslı TAMAÇ, Fatma Nevin TAMAÇ, Elif Ayşe TAMAÇ,

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, mütevelli heyetin kararı ile aynı amaç ile kurulmuş bir başka vakıfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4964/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Hematoloji Bilim Dalı

Doçent

1

Nöroloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Anatomi Anabilim Dalı

Doçent

1

4965/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S.No

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Ünvanı

Adedi

Derecesi

Açıklama

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yrd.Doç.

1

4

Organofosfat zehirlenmeleri konusunda çalışmaları olmak

TOPLAM

1

4994/1-1


Adalet Bakanlığından:

Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/341 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içinde bulunan Babaeski İcra Müdürlüğünün 2005/138 sayılı takip dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4939/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Bursa On altıncı Noterliği 25.07.2015 tarihinde, Beyoğlu Otuz birinci Noterliği ve Kadıköy Yirmi dokuzuncu Noterliği 29.07.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

Sıra No

Noterliğin Adı

2014 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1 -

Beyoğlu Otuz birinci Noterliği

4,190.903,09.-TL.

2 -

Bursa On altıncı Noterliği

2,089.285,74.-TL.

3 -

Kadıköy Yirmi dokuzuncu Noterliği

1,448.347,51.-TL.

4938/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzün 11.09.2014 tarihli 2707334 sayılı yazıları ekinde alınan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 05.09.2014 tarihli 58673 sayılı yazılarına istinaden 11.08.2011 tarihli 102338 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 2970605611 vergi numaralı Dilmesan Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. adına onaylı 18.08.2011 tarihli IM045532 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı eşyalara isabet eden vergiler için düzenlenen 11.12.2014 tarihli 2014/170 sayılı Ek Tahakkuk Kararına konu 69.049,10-TL Katma Değer Vergisi, 6.133,68-TL Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve vergilere tekabül eden faizinin ödenmesi hususu 21.01.2015 tarihli 29243 sayılı Resmi Gazete yoluyla adı geçen firmaya ilanen tebliğ edilmiş, ancak 11.12.2014 tarihli 2014/170 sayılı Ek Tahakkuk Kararına konu vergilerin süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 2970605611 vergi numaralı Dilmesan Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 05.05.2015 tarihli 7722325 sayılı Ödeme Emrine konu 69.049,10-TL Katma Değer Vergisi, 6.133,68-TL Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve vergilere tekabül eden faizinin 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

4942/1-1

—————

38800504220 vergi numaralı ESTE DIŞ TİCARET LOJİSTİK DEP. TEK. GIDA TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ. adına Müdürlüğümüzce onaylı 14TR16040000097569/28.11.2014 ve 14TR16040000099790/28.11.2014 sayı ve tarihli Transit Beyannameleri muhteviyatı eşya ile alakalı olarak Müdürlüğümüzce düzenlenen 2015/1478 ve 2015/1479 sayılı 24.04.2015 tarihli Para Cezası Kararları tutarı olan toplam: (391.287,02.-TL + 462.224,26.-TL) = 853.511.28,-TL'nın tahsili için anılan firmanın Müdürlüğümüzde mevcut adresinde firmaya ve firma adına evrak teslim almaya yetkili muhataba ulaşılamadığından iş bu metnin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi ve Tebligat Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

4943/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 27/03/2015 tarihli toplantısında 5534-10 sayılı Kurul Kararı ile “Büyükesat mah. Kaptanpaşa sok. No:11/5 Çankaya ANKARA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 04/08/2011 tarih ve ETS/3344-2/2026 numaralı Tedarik (Toptan Satış) Lisansı alan Enersa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini ve raporlarını süresi içinde Kuruma göndermemesi sebebiyle 05/12/2013 tarih ve 4749-5 sayılı Kurul Kararında belirtilen aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Enersa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi’ne 97.983, TL idari para cezası uygulanmasına ve ilgili tüzel kişinin 04/08/2011 tarih ve ETS/3344-2/2026 numaralı Tedarik Lisansının iptaline karar verilmiştir.

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 97.983, TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4945/1/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584/74 sayılı kararı ile 08.10.2012 tarihli ve BAY/939-82/31619 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat Ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 14.05.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat İthalat Ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13.05.2015 tarihli ve DDB.439/1-1 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4945/2/1-1

—————

Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/20 sayılı Kararı ile; Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, EÜ/1471-4/1067 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki üretim tesisi için Eylül 2009 dönemine ait İlerleme Raporunu Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/36 sayılı Kurul Kararı ile mezkur şirketin bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 519.650,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 519.650,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4945/3/1-1

—————

Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/23 sayılı Kararı ile; Ortu Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’nin, EÜ/1972-4/1403 sayılı lisansa sahip Rize ilindeki üretim tesisi için Eylül 2009, Ocak 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/66 sayılı Kurul Kararı ile hakkında 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanması ve bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 679.628,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 679.628,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4945/4/1-1

—————

Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.

Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/48 sayılı Kararı ile; Özşah Örme Sanayii A.Ş.’nin, EO/658-3/614 sayılı lisansa sahip İstanbul ilindeki üretim tesisi için Ocak 2010, Mayıs 2010, Eylül 2010, Ocak 2011, Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/234 sayılı Kurul Kararı ile mezkur şirketin bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 519.650,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.

Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında attırılarak uygulanacaktır.

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 519.650,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4945/5/1-1

—————

Kurulun 15/05/2014 tarihli ve 5014-65 sayılı Kararı ile; “Necati İLGİN’in 26/10/2011 tarihli ve 012184 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında Tanır Kasabası Afşin Yolu Üzeri Yeşiloba Mah. Afşin / KAHRAMANMARAŞ adresinde faaliyette bulunduğu LPG otogaz istasyonunda 14/09/2012 tarihinde yapılan denetimde LPG tüpü dolumu yapıldığı suçüstü tespit edilmiş, istasyonda bir adet LPG tüpü dolumuna yarayan aparat ele geçirilmiş ve istenilmesine rağmen yazılı savunma sunulmaması üzerine konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup;

Söz konusu lisans sahibinin LPG tüpü dolumu yaparak ve LPG tüpü dolumuna yarayan aparat bulundurarak 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,

Necati İLGİN hakkında 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 339.814,–TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,- TL (Üçyüzotuzdokuzbinsekizyüzon dört. TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.”

4945/6/1-1

—————

Kurul’un 12/03/2015 tarihli ve 5514-4 sayılı Kararı ile; EÜ/2183-1/8454 sayılı lisans sahibi Şahinler Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin, Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde, Ağustos 2014 döneminde oluşan 1.236,734,84TL, ile Eylül 2014 dönemimde oluşan 594.197,45 TL tutarındaki net borçlarını vade tarihleri olan 25.09.2014 tarihi ile 24.10.2014 tarihlerinde yatırmayarak teminat yükümlülüğünü yerine getirmemesinin, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendine ve (aynı Kanunun 31 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü dikkate alınmak suretiyle) Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Fatura ödemelerinin yapılmaması” başlıklı 132/E maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4945/7/1-1

—————

Kurul’un 27/03/2015 tarihli ve 5534/73 sayılı Kararı ile; İçişleri Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İzmir ili sınırları içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde firmanızın 2011 ve 2012 yılları içerisinde “Ovakent Yolu Üzeri Çatalarmut Mevkii No:11 (Pafta:17 Parsel 5888) Ovakent- Ödemiş / İZMİR adresinde” 11.03.2011 tarihli BAY/939-82/29134 sayılı bayilik lisansı ile BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bayisi olarak faaliyet gösteren AYSEV PETROL OTOMOTİV GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin, dağıtıcı firma harici yerden akaryakıt tedarik ettiği gerekçesiyle, 02/10/2014 tarih ve 5253/16 sayılı Kurul Kararı gereği lisans sahibinden istenen yazılı savunma ile konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup,

-Lisans sahibinin dağıtıcısı dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu,

-Yazılı savunma istemi 15/02/2015 tarih ve 29268 sayılı Resmi Gazetede yapılmış olmasına rağmen tüzel kişinin yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından,

AYSEV PETROL OTOMOTİV GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca bayiler için belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4945/8/1-1

—————

Kurul’un 19.03.2015 tarihli ve 5523/7 sayılı Kararı ile; İZMİRGAZ Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Ve Taah. A.Ş’.nin 11.03.2006 tarih ve 2006/2 sayılı komisyon kararı ile verilen İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Kaan Isı Doğalgaz İnş. Taah. Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapması nedeniyle, 04.12.2014 tarihli ve 5347/95 sayılı Kurul Kararı gereği söz konusu kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37 nci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 22 nci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Kaan Isı Doğalgaz İnş. Taah. Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca (bundan böyle mevzuata uygun hareket r hususunda) ihtarda bulunulmasına karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4946/9/1-1

—————

Kurul’un 01/04/2015 tarihli ve 5547/22 sayılı Kararı ile; İçişleri Bakanlığı ile Kurumumuz arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İzmir ili sınırları içerisinde 30/04/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde firmanızın “Ankara Asfaltı 25. Km Ege Seramik Karşısı (Parsel : 1731) (Ada:- , Pafta:- , Parsel:-) Kemalpaşa / İZMİR” adresinde 15.09.2008 tarih ve BAY/939-82/25026 sayılı bayilik lisansı (lisans 19.09.2014’te iptal edilmiştir.) ile faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda, , istasyonun satış yapılan pompa tabancası ile istasyonda bulunan 35 PHK 48 plakalı tankerden alınan 1320P00395001 nolu ve 1320P00395003 nolu motorin numunelerinin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının, bunun yanı sıra istasyonda bulunan 34 DD 9048 plakalı tankerden alınan 1320P00395002 nolu motorin numunesinin ise ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı çıkması ve aynı zamanda tağşiş edilmiş olmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği gerekçeleriyle yazılı savunmanız istenmiştir. Konuya ilişkin olarak süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığınız tespit edilmiş, bunun üzerine konuyu ve durumunuzu yeniden ele alan Kurul 01/04/2015 tarihli ve 5547/22 sayılı Kararında;

15/04/2011 ve 28/09/2011 tarihlerinde yapılan tespitlere göre, numunelerin yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmemesi, teknik düzenlemelere aykırı olması ve tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünler içermesi nedeniyle Kurulun 24.05.2012 tarihli ve 3847-67 sayılı kararı ile verilen idari para cezası 22/06/2012 tarih ve 4475 sayılı yazımız ile 03/07/2012 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen,

Söz konusu fiilleri iki takvim yılı geçmeden tekrar işlediği anlaşıldığından, Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nak. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında fiiline uyan, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 1.000.000.- TL. tutarında idari para cezasının, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2.000.000.-TL olarak uygulanmasına,

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.000.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4945/10/1-1


 


 

icisleri


 

icisleri-mahalli


 


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından:

 

merkez bank1

4966/1-1