1 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29373

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SAE 40 ZİNC FREE MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden:


KARADON 17 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI RÖDÖVANS KARŞILIĞI 10 YIL SÜRE İLE İŞLETMEYE VERİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden:


YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YOLÇATI İSTASYONUNDA 15.000M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI İŞİ; 11/06/2015 TARİHİNDE SAAT:14:00’DA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAE 40 ZİNC FREE MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/66321

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/l GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: TCDD 7. Bölge Müdürlüğüne ait DE 36000 tipi lokomotiflerin tamir ve bakımlarında kullanılmak üzere 50 ton SAE 40 Zinc Free Motor yağı (teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı - Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 23/06/2015 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu - Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100.00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4843/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 394,00 TL. ile en çok 711.462,71 TL. arasında değişen; 08.06.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 40,00 TL, en çok 71.150,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, Plastik ev gereçleri, Av Tüfeği, Kaynak Makinası, Dürbün, Kablolu Telefon, Cep Telefon Aparatı, Muhtelif Elektronik eşya, Mp3, Mp4, Muhtelif oto parçası,  Cep Telefonu, Kumaş, Gözlük, Saat vb. cinsi 24 grup eşya ile B. oto ve kayık cinsi 2 adet araç; açık artırma suretiyle, Atatürk Kültür Merkezi (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) Mithat Paşa Mahallesi Okul Sokak/ZONGULDAK adresindeki ihale salonunda 09.06.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb. gov.tr internet adresimiz ile (0) (372) (210 03 84) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4758/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi'ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi 1228 ada 12 nolu 1.371,33 m2 lik parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır.

2 - Taşınmazın satış bedeli 2.400.000,00 TL (İki Milyon Dört Yüz Bin Türk Lira) olup, geçici teminatı 72.000,00 TL (Yetmiş İki Bin Türk Lira)'dır.

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale bedelini İlkadım Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesih edilecektir.

3 - İhale 16/06/2015 Salı günü saat 10:00'da İlkadım Belediye Binası Encümen toplantı salonunda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73   55020 İlkadım/SAMSUN) yapılacak olup, teklifler 15/06/2015 Pazartesi mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1   55070 İlkadım/SAMSUN)teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi'nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %'3'ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 1.500,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası - Bahçelievler Mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1   55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4711/1-1


MÜBADELE İLANI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden:

Emniyet Müdürlüğümüz Kuvvesine kayıtlı ekonomik ömürlerini dolduran ve tamirleri ekonomik olmayan toplam (45) adet muhtelif marka model araç, (1500) adet muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık (400)kg hurda alüminyum araç plakası, (3.750)kg muhtelif hurda (kalorifer kazanı) demirin 4645 Sayılı Kanuna Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca, Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere (8) adet 2015 model “0”KM Beyaz renkli FIAT DOBLO COMBİ S1 1,3 M.JET 90HP EASY (arka kapı iki yana açılır) araç ve Şartname 3-b maddesinde özellikleri belirtilen (1) adet Bilgisayar ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polis evi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 412 241 50 00-6290   Fax: 0 412 229 42 20

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Ekonomik ömrünü tamamlamış araç, gereç, mal ve malzemeler. (45) adet muhtelif marka model araç, (1500) adet hurda durumda muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık (400) kg hurda alüminyum araç plakası, (3.750) kg muhtelif hurda (kalorifer kazanı) demir.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma yeri   :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

c) Teslim Etme Tarihi                          :  Mübadele karşılığı alınacak malzemeler, mübadele sözleşmesinin imzalanmasından itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir

d) Teslim Alma Tarihi                         :  Mübadelesi yapılan mal ve malzemelerin, mübadele karşılığı alınacak malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Tahmini Bedel                               :  295.513,55 TL

4 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                                 :  11/06/2015 Perşembe günü Saat: 14:30

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu (Teklifler Tahmini bedelin altında olmayacaktır. Tahmini bedelin altında olan teklifler kabul edilmeyip ihaleye tabi tutulmayacaktır.)

b) En yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecektir.

c) Geçici Teminat miktarı %8 oranında (İhaleye katılan Kişi/Firma tarafından tahmini bedel üzerinden ihale saatinden önce Muhasebe Müdürlüğüne yatırmış olduğu belgeyi teklif mektubu ile verecektir.)

d) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

e) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR adresinde görülebilir ve Muhasebe Müdürlüğüne 200,00 (iki yüz) -TL şartname bedelini yatırdığına dair belgeyi ibraz ederek aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 11/06/2015 Perşembe günü Saat 12.00’ye kadar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR adresine verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatte idarenin elinde olacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Katılımcılar Değer Tespit Komisyonunun belirlemiş olduğu fiyattan hesaplanarak belirtilen miktarda araçlardan ve Bilgisayardan az olmamak kaydıyla kapalı zarf usulü ile tekliflerini verirler. İhale Komisyonu tarafından açılan zarflarda en yüksek verilen miktar üzerinden açık artırmaya geçilir, Mübadele işlemi isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile yapılır.

10 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemeler görüldükleri duruma göre ihale edilecek, listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup mal ve malzemelerin kusurlarından idare sorumlu değildir.

13 - Katılımcılar ilanda belirtilen malzemelerin tam listesini, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ait www.diyarbakir.pol.tr internet adresinde görebilirler.

14 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemelerin teslimat işlemleri sırasında işçilik ve nakliye giderleri alıcıya aittir.

15 - Mübadelesi yapılacak araç, gereç, mal ve malzemeler, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü ile irtibat kurularak görülebilecektir.

16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4704/1-1


KARADON 17 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI RÖDÖVANS KARŞILIĞI 10 YIL SÜRE İLE İŞLETMEYE VERİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

HUKUKU KURUMUMUZ UHDESİNDE KALMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU BELİRTİLEN KARADON 17 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ RÖDÖVANS KARŞILIĞI 10 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLECEK EHİL GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİNDEN UYGUN TEKLİF YAPANA İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR.

 

Rödövans İhalesi

Dosya No

İhale Tarihi

Açılış Saati

Ş. Bedeli

Karadon 17 Nolu Taşkömürü Sahası

1513603

17.06.2015

15.00

1.000,00 TL

 

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

1 - Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa elektronik posta adresi,

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı.

3 - Tüzel kişiler için Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

4 - İstekliye ait imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

- Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza sirkülerinin aslı.

5 - Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin a.2, a.3, a.4, a.16, a.17 fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir.

6 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi

7 - İsteklilerin ihale konusu sahayı gördüğüne dair, Karadon Müessesesinden alınmış yer görme belgesi.

8 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi. (İsteklinin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde geçici teminatın veya konsorsiyumu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

9 - İsteklilerin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi veya konsorsiyum üyelerince imzalanan ortaklık sözleşmesinin vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık veya konsorsiyum sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık veya konsorsiyum yetkilileri; TTK ile yapılacak rödövans sözleşmesini imzalayacaktır.

10 - Ortak girişim veya konsorsiyum üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir.

11 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu.

12 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

13 - Şartnamenin 7.b Maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmiş olan yeterlik belgeleri.

14 - Kuruma borcu olmadığına dair beyanname.

15 - Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan veya her sayfası istekli tarafından firma kaşesi vurulmuş ve imzalanmış şartname ve ekleri.

16 - Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.

17 - Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

18 - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

Bu belgeleri tam ve usulüne uygun olarak vermeyen istekliler ile TTK’ya borcu olduğu tespit edilenlerin teklifleri geçersiz sayılır.

b) Ekonomik, Mali, Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

Bankalardan temin edilecek belgeler

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, işletmeci tarafından 10 yıllık sözleşme dönemi için üretilmesi taahhüt edilen kömür miktarının, teklif rödövans payı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit veya teminat kredisini gösteren belgedir. Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İstekliler bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı beyan edeceklerdir.

b) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi; mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sunulabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeler verilebilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

19 - Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir.

2) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır.

3) Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.

4) Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle kaşelenerek, yetkili kişilerce imzalanacaktır.

5) Birinci üretim yılı için teklif edilecek taahhüt üretim miktarı en az 28.700 ton (yirmisekizbinyediyüz ton) olacaktır. Birinci yıldan sonraki yıllarda işletmeci taahhüt üretim artış miktarları, bir önceki yılın taahhüt üretim miktarının %10’undan fazla olmayacaktır. Belirtilen şekle uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) İstekliler; rödövans payını KDV hariç 10,00 TL/ton’dan (On Türk Lirası / ton) az olmamak üzere teklif vereceklerdir. Bu bedelin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen ton başına rödövans bedeli (TL/ton) ve 10 (on) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına rödövans bedelinin çarpımı,  yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır.

8) Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

20 - Sahadaki taşınır ve taşınmaz yatırım malları:

Karadon 17 Nolu sahanın önceki işletmecisi ile yapılan sözleşmenin protokolle 5 yıllık süre uzatımı hususunda işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, ihalenin yeni isteklide kalması halinde ekte verilen komisyonun tespitlerinden ve ekli listede belirtilen demirbaşlardan;

Enerji Hattı Bedeli olan 250.000,00 TL,

İhaleyi kazanan istekli tarafından sözleşmenin imzalanmasından önce, sahanın bir önceki işletmecisine ödenmek üzere Kurum hesaplarına yatırılacaktır. Sahanın bir önceki işletmecisinin Kuruma borcu olması durumunda bu bedel Kurum alacaklarına mahsup edilir.

İhale kararının istekliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde bu ödemenin yapılmaması ve/veya noter onaylı ödeme planını içeren mutabakat zaptının TTK’ya ibraz edilmemesi durumunda istekliyle sözleşme imzalanmayacaktır.

Bu durumda ihale iptal edilmiş sayılır ve geçici teminat irat kaydedilir.

21 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 68. Sok. No: 22 ANKARA adresinden 1.000,00TL karşılığında temin edebileceklerdir.

22 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 17.06.2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliği, Fener Mahallesi İhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

23 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz

24 - Bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, Satım, Kiralama, Tesis ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir.

4760/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Devlet Orman İşletmesi Bolu Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ   :  BOLU              İHALE TARİHİ  :  16.06.2015

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :                        BOLU                 İHALE YERİ        :            İşletme İhale Salonu

                                                                        İHALE SAATİ   :  14:00

 

 

1 - İşletmemiz depolarında mevcut 271 parti orman emvallerinden; İbreli ve Yapraklı Tomruk, Maden Direği, Sanayi Odununun % 40'ı ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 7 ay vadeli;

İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odunun, % 30'u ile vergiler karşılığı peşin, bakiye kalan kısmı aylık % 0,6 vade faizli 7 ay vadeli,

olmak üzere limit dahili süresiz, kat'i banka teminat mektubu karşılığında EK-1, EK-2 No'lu şartnameler uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkartılmıştır.

2 - Açık artırmalı satış 16 Haziran 2015 Salı günü 14:00'de Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda toplanılacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların Muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi Muhammen Bedel üzerinden kabul etmiş sayılırlar. % 3 Teminatlar Saat:13:30'a kadar alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Satış EK. No: 1,2 No'lu Model ile özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup alıcıların son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Vergi Numaralarını, Vekiller Vekaletname ve Yetki Belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

4 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile civar Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.

5 - Global olarak ihaleye çıkartılan partiler % 50 eksik veya fazla olabilir ihale günü kesin miktarlar üzerinden ihale olunacaktır.

6 - Tüm emvallerimiz FSC % 100 Sertifikalıdır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL                          : 0.374.21 537 40-41'den 240

FAX                         : 0.374 21 592 31     MUH.FAX: 0 374 21 517 44

BANKA IBAN NO : TR 870001002564351587005004 BOLU ZİRAAT BANKASI

İNTERNET              : ogm.gov.tr

4705/1-1


YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YOLÇATI İSTASYONUNDA 15.000M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI İŞİ; 11/06/2015 TARİHİNDE SAAT:14:00’DA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/62749

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                  :  0 422 212 48 00/4118

c) Faks Numarası                      :  0 422 212 48 16

d) Elektronik Posta Adresi        :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Yolçatı İstasyonunda 15.000 m3 Figüre halde Balast (Magmatik kökenli bazalt, granit, granodiyorit, gabro ve diyabaz) Alımı,

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 11/06/2015 tarih, saat: 14.00.’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00.-TL Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8 - Kısmi Teklif Verilmeyecektir.

4710/1-1