30 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29371

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             55.14/29

Toplantı Tarihi ve No    :  24.12.2014-105                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  24.12.2014-2235                                           SAMSUN

Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Çırakman Mahallesi, 641 parselde bulunan tescilli Yel Değirmeni’nin korunma alanı belirlenmesi istemini içeren Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.12.2014 gün ve 3244 sayılı yazısı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.12.1992 gün ve 1525 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.12.2014 gün ve 371 sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Çırakman Mahallesi, 641 parselde bulunan tescilli Yel Değirmeni’nin korunma alanının ekli 1/2000 ölçekli harita çizildiği şekli ile belirlenmesine, 663 parseldeki talep edilen define kazısının müze denetiminde yapılabileceğine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, korunma alanı içinde kalan parsellerin(641,642,662,663,664) tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunma alanında kaldığına dair şerh konulması gerektiğine karar verildi.

Not: 23/5/2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

4546/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 60411 ada 4 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4807/1-1


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Merkez ve Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 59 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) KPSS sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinde, 2013 veya 2014 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,

9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP57 puan türünden asgari puanı almış olmak,

c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

d. KUY04 Referans Kodu için İletişim Fakültelerinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

e. KUY05 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Kamu Yönetimi bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP47 puan türünden asgari puanı almış olmak,

f. KUY06 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümünden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

g. KUY07 Referans kodu için Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

h. KUY08 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP88 puan türünden asgari puanı almış olmak,

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

10) Başvurusunu 15 Haziran 2015 tarihinde saat 09:00’dan 26 Haziran 2015 günü saat 17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme postası atılacaktır.

11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

12) Başvurular T.C. Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.

13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda yapılacaktır.

14) Müracaatlar aşağıda belirtilen pozisyonlara yapılacaktır;

 

Referans Kodu

Birim

Pozisyon Sayısı

KUY01

Ağrı Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü

4

İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2

İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2

İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü

3

Kastamonu Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Konya Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Sivas Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Şanlıurfa Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

KUY02

Adana Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Afyonkarahisar Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2

Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2

Aydın Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Bolu Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Çankırı Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Düzce Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Giresun Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Gümüşhane Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Hatay Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Isparta Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü

3

İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2

İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Kars Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Kırklareli Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Manisa Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Muğla Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Nevşehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Tekirdağ Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

Yalova Hizmet Merkezi Müdürlüğü

1

KUY03

Ankara/Başkanlık

1

KUY04

Ankara/Başkanlık

2

KUY05

Ankara/Başkanlık

1

KUY06

Ankara/Başkanlık

1

KUY07

Ankara/Başkanlık

1

KUY08

Ankara/Başkanlık

2

 

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvurusunu Yapan Adaylardan;

1) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2) Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

3) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır. Formu eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

4863/1-1


Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki tabloda belirtilen şartlarda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Açıklama

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

(İngilizce)

Doçent Doktor

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı alanlarından birinde Doçentlik müracaatı resmi şartlarını sağlamak ve ilgili alanda bilimsel yayınları olmak. İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

(İngilizce)

Profesör

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı alanlarından birinde Profesörlük müracaatı resmi şartlarını sağlamak ve ilgili alanda bilimsel yayınları olmak. İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Profesör

1

Profesörlük müracaatı resmi şartlarını sağlamak. Malzeme Bilimleri ve Üretim Yöntemleri konusunda çalışmak ve ilgili alanda bilimsel yayınları olmak. İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak.

 

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İstenen Belgeler:

Başvuru formu, YÖK formatlı  özgeçmiş, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ,Noter onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında fotokopiler onaylanabilecektir), Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama yazısı fotokopisi, Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Denklik Belgesi, Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan profesör için altı takım dosya ve doçentler için dört takım dosya,  KPDS / ÜDS / YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi, Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi:

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı Mimar Sinan Mah., Mimar Sinan Bulvarı, No:177 Yıldırım / BURSA.

4861/1-1


 


 


 


 


 


 


Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracakların Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe, (Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler)

2 - Özgeçmiş,

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1 - Sistem Simülasyonu, Fabrika Tasarımı ve Tesis Planlama, Bilgisayar Bütünleşik Üretim, Çok Ölçütlü Karar Verme, Bulanık Mantık konularında daha önceden İngilizce ders vermiş olmak ve bu konularda araştırma yapacak düzeyde birikim sahibi olmak,

2 - En az 2 yıl yurt dışı sanayi tecrübesine sahip olmak,

3 - SCI/SCI-Expanded tarafından taranan mesleğin önde gelen süreli yayınlarında yayınlanmış en az 10 esere sahip olmak,

4 - Uluslararası mesleğin önemli dernek ve kuruluşlarına üye olmak

5 - Uluslararası önemli dergilerde hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1 - Doçentlik unvanını Matematik, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri dalında almış olmak

2 - Doktora sonrasında, yurtdışında, iki yıldan fazla araştırma deneyimi bulunmak

3 - Kombinatorik, kodlama kuramı, kriptoloji konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doçent

1

Sinema tarihi ve kuramları, küreselleşme, sinema endüstrileri, üretim çalışmaları ve çağdaş Türkiye sineması alanlarında çalışmaları ve ders tecrübesi olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

Halkla ilişkiler stratejileri ve uygulaması konularında uzman olmak

İletişim Fakültesi

Yeni Medya

Doçent

1

İşletme, iletişimin ekonomi politiği ve/veya yeni medya ekonomisi konularında ders vermiş veya araştırma yapmış olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083- Cibali/İSTANBUL

4756/1-1