29 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29370

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KİREÇTAŞI ALINACAKTIR

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DİJİTAL SES KAYIT SİSTEMİ (KURULUM DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


ANTEN KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI İHTİYACI “FABRİKADA MEVCUT SEYYAR PANCAR BOŞALTA MAKİNASI PROJE TADİLATI VE PROTOTİP (EPB-TŞ-034 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ İŞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


2 KALEM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


2 KALEM MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


78 ADET TİTANYUM TÜP ANOT VE 100 ADET 17 LB YÜKSEK POTANSİYELLİ MAGNEZYUM ANOT SATIN ALINACAKTIR

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:


BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


7 (YEDİ) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHANIN VE 1 (BİR) ADET DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASININ, AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ İLE AYRI AYRI İHALELERİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


125 GR. TOMURCUK KOKULU TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:


ÇAYIR OTU SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KİREÇTAŞI ALINACAKTIR

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 9.000 Ton Kireç Taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2015/61646

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km.Uşak

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 276 2311491 - 0 276 2311732

c) Elektronik Posta Adresi (varsa):

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Fabrikamız 2015/2016 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 9.000 ton Kireçtaşı (Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun nitelikte) Alımı

b) Teslim Yeri                                     :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası stok sahasında teslim

c) Teslim Tarihi                                   :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin bildirdiği termin programına göre 14 Eylül 2015’te başlanıp, 15 Aralık 2015’te tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Yarihi ve Saati                                :  12.06.2015 Cuma günü saat: 14:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı [Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (KDV hariç) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 12.06.2015 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4654/1-1


DİJİTAL SES KAYIT SİSTEMİ (KURULUM DAHİL) SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/64259

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 221 70 00 - 0 346 222 23 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Dijital ses kayıt sistemi (kurulum dahil) satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 22/06/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4643/1-1


ANTEN KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/64273

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 221 70 00 - 0 346 222 23 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Bölge Müdürlüğümüz işyerlerinde bulunan Telsiz Role İstasyonlarının ve Sabit Telsiz Anten Kablolarının Yenilenmesi İşi. (Malzeme, Bakım, Montaj, Demontaj Dahil)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 23/06/2015 günü saat 14:00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 30,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4642/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  1950

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Kağıthane

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  5245

f) Parsel No                            :  2

g) Yüzölçümü                         :  259 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı      

i) Halihazır                              :  İşgalli

j) İmar Durumu                      :  Ticaret Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Merkez (Sanayi) Mah. Sultan Selim Cad.

3 - Muhammen Bedeli            :  1.165.500.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  34.965.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  24 Haziran 2015 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/ İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 30      Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  500.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

c) Vekâleten katılıması halinde Noter tasdikli Vekâletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

4761/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 22,50 TL. ile en çok 138.330 TL. arasında değişen; 03/06/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3 TL. en çok 13.833 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen çay, şeker, makaron, ampul, güneş gözlüğü, antep fıstığı ve petrol türevi vb. cinsi 73 grup eşya açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME EVLERİ NO:20 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde 04/06/2015 tarihinde saat: 09.30 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. İnternet adreslerimiz ile 0342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4762/1-1


EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI İHTİYACI “FABRİKADA MEVCUT SEYYAR PANCAR BOŞALTA MAKİNASI PROJE TADİLATI VE PROTOTİP (EPB-TŞ-034 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ İŞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İHALE KAYIT NUMARASI     :  2015/65569

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 0 222 230 59 15

c) Elektronik posta adresi(varsa)  :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi ( varsa )            :  ---

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 ADET FABRİKADA MEVCUT SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI PROJE TADİLATI VE PROTOTİP ( EPB-TŞ-034 NO’LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İMALİ İŞİ ”

b) Yapılacağı yer                          :  Firmanın kendi tesisleri

c) İşin Montaj yeri                        :  T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası’dır.

d) İşin süresi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren Seyyar Pancar Boşaltma Makinası, Proje tadilatı ve Prototip imalatı dahil en geç 4 ( dört ) ay içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                           :  17.06.2015- Çarşamba günü - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 75,00 TL. ( Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 75 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK - TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 17.06.2015 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4763/1-1


2 KALEM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen proje için gerekli olan 2 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt - İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi               :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

 

2 Kalem Hizmet Alımı

İhale kayıt no: 2015/66653

 

05/06/2015

 

11:30

1 - Yazma Eserlerin Sayısallaştırılması ve Katalog Künyelerinin Çıkarılması

10.000

Adet

2 - Yazma Eserlerin Sayısal Ortama Aktarılması

1.000.000

Varak

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20/12/2015 tarihine kadar İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi‘ne teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Teklif edilen bedelin % 45’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgesinin sunulması zorunludur.

Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgesi sunulabilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü ‘’Osmanlıca vb. dillerde yazılmış, ciltli olmak kaydıyla, tarihi değere sahip el yazması/nadir kitap niteliğindeki eserlerin dijital ortama aktarılması ve katalog künyelerinin çıkarılması’’ işi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü.Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt - İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt - İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

4753/1/1-1


2 KALEM MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası           :  Tel: 0 212 440 00 17 - Faks: 0 212 440 00 19

c) Elektronik Posta Adresi               :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                       :  -

2 - İhale Konusu malın:

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale saati

1)

8 Kalem Mal Alımı

İhale kayıt no:2015/66462

 

05/06/2015

 

10:00

1-Zeka Oyun Testi

  1

Adet

2-Robot Eğitim Kiti

  1

Adet

3-Robot Yapım Malzeme Kiti

  1

Adet

4-Renkli Lazer Yazıcı

  1

Adet

5-Robot Animasyon Yazılımı

  1

Adet

6-Dizüstü Bilgisayar

21

Adet

7-İnsansı Robot

  3

Adet

8-3D Yazıcı

  1

Adet

2-)

Gaz Kromatografi Cihazı

İhale kayıt no:2015/66476

  1

Adet

05/06/2015

10:45

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‘ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - 1 sıra nolu ihalelerdeki mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - 2 sıra nolu ihaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

4753/2/1-1


78 ADET TİTANYUM TÜP ANOT VE 100 ADET 17 LB YÜKSEK POTANSİYELLİ MAGNEZYUM ANOT SATIN ALINACAKTIR

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden:

Boru Hatlarımızı Korozyona karşı korumak amacıyla ihtiyaç duyulan “ 78 Adet Titanyum Tüp Anot ve 100 Adet 17 lb Yüksek Potansiyelli Magnezyum Anot “ alımı BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 12 inci maddesi hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/55724

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ESKİŞEHİR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ ETİMESGUT/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  3122973600 - 3122998300

c) Elektronik posta adresi          :  mehmet.akif@botas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  78 Adet Titanyum Tüp Anot ve 100 Adet 17 lb Yüksek Potansiyelli Magnezyum Anot Alımı

b) Teslim yeri                            :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara

c) Teslim tarihi                           :  BOTAŞ ile yüklenici arasında sözleşme imzalanmasına müteakip, malzemeler 120 takvim günü sonunda teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  25.06.2015-15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat] gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin Yurtdışı üretici firmanın temsilcisi olarak ihalemize katılması durumunda hâlihazırda Üretici Firmanın Türkiye Temsilcisi olduğuna dair belgeleri teklif mektubu ekinde sunacaktır.

4.3.2. İstekli teklif ettiği ürünlerin hangi ulusal veya uluslararası standartlara göre üretildiğini ve teklif ettiği ürünlere ait kimyasal analiz sertifikalarını ve ürünler için geçerli olan elektrokimyasal standartlara ait sertifikalarını teklif mektubu ekinde sunacaktır.

4.3.3. İstekli teklif ettiği ürüne ait teknik özellikleri içeren teknik dokümantasyon ve katalogları teklif mektubu ekinde sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 -  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Bilkent/ANKARA Şubesi Nezdindeki TR860001500158007292429682 no.lu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce gönderilmek zorundadır. İhale dokümanı iki işgünü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı İdaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. Km Yapracık Mevkii Etimesgut/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşeme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.

4750/1-1


BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Butanediol Plakalı Plastik Kasa” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup,

0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 22.06.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 22.06.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

4752/1-1

 


7 (YEDİ) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHANIN VE 1 (BİR) ADET DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASININ, AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ İLE AYRI AYRI İHALELERİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 7 (Yedi) adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahanın ve 1 (Bir) adet Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 1952,62- hektar alana sahip, K25-a3, K25-a4, K25-d1, K25-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 230 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

294760

295158

299304

298631

297700

297700

296442

Yukarı (X)

4295296

4295201

4290077

4290000

4290000

4289893

4289750

 

 

8.Nokta

Sağa (Y)

294000

Yukarı (X)

4292583

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

291000

291857

291859

291000

Yukarı (X)

4294799

4295142

4295141

4294185

Poligon:3

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

286843

287000

287000

287631

290610

291418

291644

Yukarı (X)

4295224

4295287

4295000

4294369

4289907

4291190

4291061

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

291238

289648

286968

Yukarı (X)

4289691

4289804

4294983

Poligon:4

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

290834

289560

288232

Yukarı (X)

4294000

4292583

4294000

2 - Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi Yüreğil Köyü, 1495,75- hektar alana sahip, J25-c3, J26-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 231 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

329000

330500

330800

329000

328000

328000

327000

Yukarı (X)

4324000

4324000

4323000

4322000

4321000

4320000

4319700

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

Sağa (Y)

325000

324700

323600

324000

325000

327000

Yukarı (X)

4319000

4318850

4318850

4320000

4321400

4322500

3 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Boyalı Köyü,1179,61- hektar alana sahip, K24-b3, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 232 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

276000

276000

273000

273000

273355

273000

273000

Yukarı (X)

4296000

4292000

4292000

4292823

4294000

4293958

4295955

 

 

8.Nokta

Sağa (Y)

273109

Yukarı (X)

4296000

 

4 - Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Kadıköy Köyü 599,95- hektar alana sahip, K25-c2, K25c3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 298 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

324000

325000

325000

324000

Yukarı (X)

4282999

4283000

4277000

4277000

 

5 - Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Derekarabağ Köyü, 3900- hektar alana sahip, K26-c1, K26-d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 312 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

343000

347000

352000

352000

343000

Yukarı (X)

4287000

4290000

4290000

4285000

4285000

 

6 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Kayadibi Köyü, 4802,46- hektar alana sahip, K24-b3, K24-c1, K24-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 236 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

271867

272000

272000

272786

272861

273000

273000

Yukarı (X)

4287000

4287000

4287741

4292112

4292363

4292377

4292000

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

Sağa (Y)

276000

276000

279110

280713

278350

271650

Yukarı (X)

4292000

4292682

4293000

4293000

4285900

4285795

 

7 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çakırköyü Mahallesi ve Boyalı Köyü, 6178- hektar alana sahip, K24-b3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 288 Nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

276528

277365

279000

279001

278920

276000

276000

Yukarı (X)

4296000

4295452

4293000

4292989

4292981

4292809

4296000

8 - Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Sağırlı Köyü, 4809,5- hektar alana sahip, K25-b1, K25-b2, K25-b3, K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 330 Nolu Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

311000

311000

312000

312000

316500

316500

309700

Yukarı (X)

4309000

4310000

4310000

4311400

4311500

4302000

4302000

 

 

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

309700

313000

Yukarı (X)

4302800

4307000

                                                                  MUHAMMEN BEDELLERİ

S.

No

İlçe

Köyü

Kasabası/Mah.

Alan

(Hektar)

Muhammen

Bedel (¨)

Geçici

Teminat (¨)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Merkez

--

1952,62

45.000,00

1.350,00

10/06/2015

14:00

2

Emirdağ

Yüreğil

1495,75

35.000,00

1.050,00

10/06/2015

14:00

3

Merkez

Boyalı

1179,61

30.000,00

900,00

10/06/2015

14:00

4

Çay

Kadıköy

599,95

30.000,00

900,00

10/06/2015

14:00

5

Bolvadin

Derekarabağ

3900

85.000,00

2.550,00

10/06/2015

14:00

6

Sinanpaşa

Kayadibi

4802,46

105.000,00

3.150,00

10/06/2015

14:00

7

Merkez

Çakırköyü - Boyalı

617,8

30.000,00

900,00

10/06/2015

14:00

8

Bayat

Sağırlı

4809,5

55.000,00

1.650,00

10/06/2015

14:00

 

İhale Şartname ve Eklerinin:

Alınacağı Yer                            :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. Özel İdare İş Hanı Kat: 6 AFYONKARAHİSAR

Hangi Şartlarda Alınacağı          :  İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Burmalı Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, Sosyal Hizmetler ve İl Özel İdare İş Merkezi 6. Katta Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer             :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No:4 AFYONKARAHİSAR

Yapılacağı Tarih/Saat                 :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                         :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Tekliflerin Verileceği Yer          :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No:4 AFYONKARAHİSAR

Son Teklif Verme Tarih/Saati    :  10/06/2015 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri :

* İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

* Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ibraz edeceklerdir.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat. (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Öze İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

4580/1-1


125 GR. TOMURCUK KOKULU TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 8.000.000 Adet 125 gr. Tomurcuk Kokulu Teneke Kutusu, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (RİZE) 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.06.2015 günü saat 14:00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4563/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:

Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2015/61361

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKİİ/ KASTAMONU

b) Telefon - Faks Numarası             :  366 2427311 - 366 2427333

c) Elektronik Posta Adresi (varsa):

2 - İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Fabrikamız 2015 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 17.000 (Onyedibin) ton linyit kömürü alımı.

Cinsi

Tane Büyüklüğü

Baz Kalori Kcal/Kg

Miktar (Ton)

Linyit

10-18 mm

4500 - 4800

7.000

Linyit

10-18 mm

5300 - 5600

10.000

Toplam

 

 

17.000

 

b) Teslim Yeri(leri)                          :  Kastamonu Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç üzerinde).

c) Teslim Tarihi/Tarihleri                 :  Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

4500-4800

Kcal/Kg Tonajı

5300-5600

Kcal/Kg Tonajı

TOPLAM

Tonaj

Ağustos 2015

1000

2000

3000

Eylül 2015

3000

3000

6000

Ekim 2015

2000

3000

5000

01-20 Kasım 2015

1000

2000

3000

TOPLAM

7000

10000

17000

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer :                           KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi - Saati                                :  09.06.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.3. ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Fabrikamızın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakıt kalitesinde kısıtlama olması ve istekli tarafından izin alınmasının gerekli olması halinde, İl Mahalli Çevre Kurulu belgesi.

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (ğ) bendinde belirtilen belgenin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Banka Referans Mektubu: Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir.

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

İdaremizce gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden yapılır.

4.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: İş Bitirme Belgesi (KİK.027.0/M)

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. (Ek:16/07/2011-27996 R.G./3 md.) Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz; asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

(Değişik:16/08/2014-29090 R.G./2.md.) Kısmi teklife açık ihalelerde, teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, belgenin düzenlendiği malın teklif edildiği kısma yönelik iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu belgenin düzenlendiği malın teklif edilmediği kısımlar için ise ayrıca iş bitirme belgesi veya bu şartnamenin 7.5.1.2.nci maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerekmektedir.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İstekli yetkili satıcı ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile yapmış olduğu sözleşmeyi veya ilgili ocak veya işletme tarafından istekliye kömür teslimatı yapılacağına dair yazı veya belgeyi veya kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir. (İsteklinin kömür ocağının sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduğunu gösteren belgeler)

İstekliler, kömür üretim sahası dışında sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adresi ile birlikte bunu tekliflerinde belirteceklerdir. Sözleşme sonrası mücbir sebeplerle ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında oluşturabilecekleri stok alanlarından sevkiyatlar kabul edilmeyecektir.

4.4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İdare, isteklinin teklif ettiği kömüre ait teknik özelliklerin doğruluğunun teyidi için idarece belirlenen uzmanlar ve yüklenici veya vekili ile beraber üretim ve/veya stok sahalarında yerinde inceleme yapacak ve değerlendirmeye esas numune alacaktır. İdare, istekliye üretim ve/veya stok sahalarından numune alacağı gün ve saati yazılı olarak bildirecektir. İstekli de numune alma sırasında kendisinin veya vekilinin bulunup bulunmayacağını ve bulunacak kişinin kimliğini idareye yazılı olarak en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir.

İstekli, teklif ettiği kömüre ait ocaktan tabii olarak çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan ham (tüvenan) kömürüne ayıklama, eleme, temizleme ve yıkama vb. işlemler uyguluyor ise bu işlemler sonunda üretilen kömürden numune alınacaktır. Numune alma işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen numune alma işlemleri için tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir.

Teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim ve/veya stok sahasından numune alınamadığı veya tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Alınan numuneler idare laboratuvarında ve/veya Şeker Enstitüsü laboratuvarında analiz edilecektir.

Analiz sonuçları kesin olup, tekliflerin değerlendirilmesinde bu numuneye ait sonuçlar geçerli olacaktır.

Alınan numunenin, analiz raporu kapsamı ve kullanılacak analiz metotları aşağıdaki gibi olacaktır.

a) Alt Isı ve Üst Isı (kcal/kg, Orijinal kömürde ve Kuru kömürde), ASTM D 5865-13

b) Kül (%, Havada Kuru kömürde), ASTM D 3174-12, ASTM D 7582-12

c) Toplam Kükürt (%, Havada Kuru kömürde), ISO 334: (2013), ASTM D 4239-14e1

d) Toplam Nem (%, Orijinal kömürde),

e) Uçucu Madde (%, Kuru kömürde), ASTM D 7582-12, ASTM D 3175-11

f) Kül Erime Noktası (Yarı Küresel Sıcaklık) (ºC) TS ISO 540 (27.12.2012) veya ASTM D 1857/D 1857M-04 (2010)

İsteklinin teklif ettiği kömüre ait üretim ve/veya stok sahasından alınan numuneye ait analiz raporundaki özelliklerden;

- kalori değeri, istekli teklifi olan kalori değerinin (-) 300 kcal/kg (dahil) sınırı içerisinde olacaktır.

- kalori dışında istenen kömür özelliklerinden toplam kükürt değeri (fabrikanın bağlı olduğu ilin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına göre idarece belirlenen bir değer var ise) baz değerin altında, uçucu madde ve kül erime noktası (yarı küresel sıcaklık) değerleri baz değerlerin üstünde, kül değerinde ise red değerinin altında olacaktır.

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

5.1. Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Kastamonu adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder)

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

11.1. İhale konusu her kömür türü, toz veya 10-18 mm. sınıfları bazında fabrika ihtiyacı bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 14000 ton ise teklif miktarı 14 000 ton olacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

14 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

15 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

16 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4641/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Edincik Mahallesinde yer alan aşağıdaki listede cinsi, ada, parsel no ve yüzölçümleri ayrı ayrı belirtilen 32 parsel halindeki toplam 640.900,00 m2 tarla vasıflı arazi 05.03.2015 tarih ve 46 Sayılı Meclis kararı ve 12.05.2015 tarih ve 480 Sayılı Encümen kararı gereği blok satış yöntemiyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile m2 si 20,00-TL, toplam 12.818.000,00 - TL’sı muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

Geçici teminat toplam muhammen satış bedelinin %3’ü olup 384.540,00 - TL’dır.

Taşınmazların ilk ihalesi 09/06/2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen salonunda şartnamesi gereği blok satış yöntemiyle yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 16/06/2015 Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir.

İhale sonucu belirlenen bedel onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 15(onbeş) gün içerisinde peşin ve defaten Belediye Başkanlığımız veznesine ödenecektir.

 

S.No

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel No

Yüzölçümü

1

Edincik

Tarla

0

15

19.600,00 m2

2

Edincik

Tarla

0

17

10.400,00 m2

3

Edincik

Tarla

0

20

40.000,00 m2

4

Edincik

Tarla

0

26

28.000,00 m2

5

Edincik

Tarla

0

29

11.300,00 m2

6

Edincik

Tarla

0

35

40.100,00 m2

7

Edincik

Tarla

0

36

39.400,00 m2

8

Edincik

Tarla

0

37

58.050,00 m2

9

Edincik

Tarla

0

38

14.700,00 m2

10

Edincik

Tarla

0

39

14.000,00 m2

11

Edincik

Tarla

0

40

12.900,00 m2

12

Edincik

Tarla

0

41

12.200,00 m2

13

Edincik

Tarla

0

42

13.300,00 m2

14

Edincik

Tarla

0

43

14.600,00 m2

15

Edincik

Tarla

0

44

13.800,00 m2

16

Edincik

Tarla

0

45

13.600,00 m2

17

Edincik

Tarla

0

46

13.700,00 m2

18

Edincik

Tarla

0

47

12.800,00 m2

19

Edincik

Tarla

0

48

15.100,00 m2

20

Edincik

Tarla

0

50

10.100,00 m2

21

Edincik

Tarla

0

55

30.200,00 m2

22

Edincik

Tarla

0

56

15.600,00 m2

23

Edincik

Tarla

0

57

16.200,00 m2

24

Edincik

Tarla

0

58

26.100,00 m2

25

Edincik

Tarla

0

59

12.700,00 m2

26

Edincik

Tarla

0

108

15.000,00 m2

27

Edincik

Tarla

0

109

14.350,00 m2

28

Edincik

Tarla

0

110

14.500,00 m2

29

Edincik

Tarla

0

116

40.900,00 m2

30

Edincik

Tarla

0

117

14.500,00 m2

31

Edincik

Tarla

0

118

12.300,00 m2

32

Edincik

Tarla

0

122

20.900,00 m2

 

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250TL karşılığında temin edilir. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taliplilerden;

Özel kişilerden nüfus cüzdan sureti (Muhtarlık - Nüfus Müdürlüğü), İkametgah senedi (Muhtarlık- Nüfus Müdürlüğü), Geçici teminat makbuzu, ihale dosyası alındı makbuzu, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı; tüzel kişilerden faaliyet belgesi (Ticaret Sanayi Odası v.s.), imza sirküleri (Noter onaylı), tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belge, ihaleye katılacak için yetki belgesi (Noterden),geçici teminat makbuzu, ihale dosyası alındı makbuzu ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısını ihale saatinden 1 saat önce Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

4801/1-1


ÇAYIR OTU SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde (İnönü/ESKİŞEHİR) bulunan tahmini 750 dönüm arazi üzerinde yer alan çayır otlarının biçilmesi, bitirilmesi ve ot balyalarının havaalanından çıkarılması suretiyle satışı işi 10 Haziran 2015 Çarşamba günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Eskişehir Şube Başkanlığı’na (M.Kemalpaşa Mah. Sivrihisar Cad. Büyükotel Pasajı Kat: 1 No: 36 Tepebaşı/ESKİŞEHİR) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, THK Eskişehir Şube Başkanlığı’ndan (M.Kemalpaşa Mah. Sivrihisar Cad. Büyükotel Pasajı Kat:1 No:36 Tepebaşı/ESKİŞEHİR) veya THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünden (İnönü/ESKİŞEHİR) temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı                        (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

                THK Eskişehir Şube Başkanlığı          (0 222) 231 10 24

                THK İnönü Hv. Eğt. Mrk. Md.lüğü    (0 222) 591 21 12

4766/1-1


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Yalova İli Merkez sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:

 

S.

No

Mahallesi/

Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hacımehmet

213

1

8.274,15

Tam

Sosyal Tesis Alanı

2.895.953,00 TL

86.879,00 TL

10/06/2015

14:00

2

Kirazlı

150

4

6.489,01

Tam

Sanayi Alanı E=0.60

Hmax=serbest

2.920.055,00 TL

+ KDV

87.602,00 TL

10/06/2015

14:15

 

Tapu Şerhi: 1) Ada 213 parsel 1sayılı taşınmaz malın üzerinde Yalova İcra Müdürlüğünün 06/01/2015 tarih, 83 yevmiye nolu Haczi bulunmaktadır.

2) Ada 150 parsel 4 sayılı taşınmaz malın üzerinde Yalova İcra Müdürlüğünün 22/12/2014 tarih, 13416 yevmiye nolu Haczi bulunmaktadır.

İhale Yeri: Yalova Belediyesi Encümen Salonu (İstiklal Cad. No:29 YALOVA)

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),

c) Noterden tasdikli imza sirküsü,

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2015 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İstiklal Caddesi No:29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

4665/1-1