28 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29369

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Türk Patent Enstitüsünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çalık Petrol Arama Üretim San ve Ticaret A.Ş.’nin Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ÇPA/4778 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 20.11.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

4683/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Fakültelerinin bölüm/programlarının öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim elemanları alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Uzmanlık Alanı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

Yardımcı Doçent

2

Tekstil ve Moda Tasarımı Alanından Doktora Yapmış Olmak.

Konservatuar

Türk Müsikisi

Yardımcı Doçent

1

Türk Halk Müziği Alanından  Doktora Yapmış Olmak.

Konservatuar

Tiyatro

Yardımcı Doçent

1

Tiyatro Alanından Doktora Yapmış Olmak.

Konservatuar

Opera

Doçent

1

Piyono Anasanat Dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu/Beslenme Uzmanı, Biyokimya Uzmanı, Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Uzmanı, Dahili Uzmanı, Gıda Mühendisi Alanlarından Birinden Doktora Yapmış Olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Ebelik

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

Ebe, Hemşire, Kadın Doğum Uzmanı, Çocuk Hastalıkları Hemşiresi, Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşiresi Alanla-rından Birinden Doktora Yapmış Olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu/Fizyoterapist Alanlarında Birinden Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

4

Psikoloji, Klinik Psikoloji, Ugulamalı Psikoloji, Gelişim Psikolojisi Alanlarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak

 

İstenilen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi - İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kâğıthane/İSTANBUL

Telefon: 0212 924 24 44 - Dahili (1459-1460-1462)

4744/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Faruk ŞAHİNER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 03.12.2014 gün ve 04-70-02 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.05.2015 tarihinde başlanacaktır.

2 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 27.10.2014 gün ve 2014/38, 2014/39 ve 2014/40 sayılı kararları ile, Yeminli Mali Müşavir Nevzat KESİK’e üç ayrı “Yeminli Sıfatını Kaldırma” cezaları verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 20.04.2015 tarihinde başlanmıştır.

3 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Ali Şefik ATILGAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına, daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 11.09.2015 tarihinde başlanacak olup, ceza 11.03.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ferhat YAVAŞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.11.2014 gün ve 2014/601-704 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.04.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 25.10.2015 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Abdurrahman BAKAR’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.04.2015 tarihinde başlanmıştır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Baki GEYİK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.04.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 25.10.2015 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Halil ULUDAĞ’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.03.2015 tarihinde başlanmış olup, ceza 28.09.2015 tarihinde son bulacaktır.

4686/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58. maddesi gereğince, Van Ticaret ve Sanayi Odasına 16.01.2013 tarihinden itibaren 10869 Ticaret Sicil ve 012988 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan AS-VAN İnş. Ot. Gıda ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1(Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı, Resmi Gazete’nin 04.06.2014 gün ve 29020 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti.

Ancak, AS-VAN İnş. Ot. Gıda ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurulunun 01.10.2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/6405 sayılı kararı ile “İtiraz isteminin kabulüne, yürütmenin durdurulması isteminin reddine yönelik olarak Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 25.08.2014 gün ve E. 2014/1151 sayılı kararın verildiğinden yasaklama kararı kaldırılarak karar Resmi Gazete’nin 18.12.2014 tarihli ve 29209 sayılı nüshasında yayınlanmıştı.

Bu defa, AS-VAN İnş. Ot. Gıda ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında Ankara 3. İdare Mahkemesinin 16.04.2015 tarihli ve E:2014/1151, K:2015/630 sayılı kararı gereğince davanın reddine karar verilmiş olduğundan karar gereğince, firma hakkında yasaklamanın yayınlandığı 04.06.2014 tarihi ile yasaklamanın kaldırıldığı 18.12.2014 tarihi arasında 197 gün yasaklı kalmış olduğundan Resmi Gazete’de bu ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren kalan 168 gün daha ihalelerden yasaklı kalması gerekmektedir.

Duyurulur.

4702/1-1


Türk Patent Enstitüsünden:

PATENT UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Enstitümüzde Patent Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile aşağıda fakültesi/bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen toplam 30 (otuz) adet Patent Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

 

Fakülte/Bölüm

Unvan

Sınıf

Derece

Kadro

Sayısı

Kpss Puan

Türü

Taban

Puanı

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

10

KPSSP6

80

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

5

KPSSP6

80

Eczacılık Fakültesi

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

3

KPSSP6

80

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

2

KPSSP6

80

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

8

2

KPSSP6

80

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

2

KPSSP6

80

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

2

KPSSP6

80

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

1

KPSSP6

80

Biyoloji Bölümü, Biyokimya Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

1

KPSSP6

80

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

1

KPSSP6

80

Fizik Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

1

KPSSP6

80

TOPLAM

30

 

A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen fakülte/bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,

4) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

B - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.

2) Sadece Enstitü internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

5) Sözlü sınava girecek adaylardan;

a) Enstitümüz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,

b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Enstitüce bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

istenecektir.

C - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav;

a) Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.

3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

E - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde ilan edilecek, ayrıca, sınav sonucu asil ve yedek adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

F - DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır.

2) Giriş sınavı kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.

3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlan olunur.

4661/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Anabilimdalı öğretim üyesi kadrolarına Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Bölüm

Unvan

Adet

Alanı

Özel Şartlar

Grafik Tasarımı

Yrd. Doç.

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı mezunu

Tipografi ve Yayın Grafiği alanında çalışmış olmak ve bu uygulamalarda kullanılan güncel bilgisayar programlarını bilmek.

Moda ve Tekstil Tasarımı

Yrd. Doç.

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil veya Tekstil bölümlerinden mezun

Endüstriyel dokuma konusunda en az 5 yıl deneyimli

Takı Tasarımı

Yrd. Doç.

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Mezunu

İleri derecede İngilizce bilmek, tercihen bir başka yabancı dile sahip olmak.

Sanat yazarlığı alanında kendini geliştirmiş olmak.

Yurtiçi ve yurtdışı sanat ve sanat eğitimi, sanat yönetimi ve organizasyonu konularında deneyimli olmak

 

İstenilen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

KPDS veya ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sınav sonuç belgesi örneği

Eser Listesi

Eserlerinin birer kopyası

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Sureti

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz İstanbul Kemerburgaz Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru Yeri: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No: 26 Bağcılar - İSTANBUL

Sonuçların açıklanacağı internet adresi; http://www.kemerburgaz.edu.tr

4741/1-1


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dallarında 1 adet profesör ve 3 adet doçent alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile 01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

İsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese şahsen başvurmaları gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Doçent kadrosuna başvuracakların; Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşımaları ve “Doçent” unvanını almış olmaları, başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Duyurulur.

 

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Adet

Derece

Kadro

Unvanı

Aranan Nitelikler

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Kentsel Politikalar

1

1

Profesör

Kentli Hakları ve Çevre Etiği konusunda çalışmaları olanlar.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyasal Düşünceler Tarihi

1

2

Doçent

Siyasal İdeolojiler, Toplumsal Cinsiyet ve Muhafazakarlık alanında çalışmaları olanlar.

İktisat, İşletme ve Maliye

İktisat Teorisi

1

3

Doçent

Uygulamalı Ekonometri, Göç ve Çalışma Ekonomisi alanında çalışmaları olanlar.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyoloji

1

2

Doçent

Kalkınma, Modernleşme ve Toplumsal Değişme alanlarında çalışmaları olanlar.

ADRES:

Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

85. Cadde No: 8    06100 Yücetepe/ANKARA

4685/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN

KODU

BİRİMİ

BÖL/ABD/

ASD/PROG

UNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

1001

Mühendislik Fakültesi

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Profesör

1

1

Sezgisel Optimizasyon Algoritmaları ile Yapay Zeka Yöntemleri Kullanarak Sistem Kimliklendirme ve Tıp Bilişimi Uygulamaları Alanlarında Bilimsel Çalışmalar Yapmış Olmak.

1002

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Profesör

1

1

-

1003

Fen Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

Fotoelektron Görüntüleme Spektrometresi ve Fiber Optik Kuvvetlendiriciler Konularında Çalışmaları Olmak.

1004

Fen Fakültesi

Anorganik Kimya

Doçent

1

1

Şarj Edilebilir Lityum İyon Pillerin Geliştirilmesi Konusunda Çalışmaları Bulunmak ve Bu Çalışmalarla İlgili Yayınları Olmak.

1005

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Toplu Beslenme Sistemleri

Doçent

1

1

Lisans ve Doktora Eğitimini Beslenme ve Diyetetik Alanında Yapmış Olmak.

1006

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Doçent

1

1

Anayasa Hukuku Alanında Doçentliğini, Almış Olmak.

1007

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi

Doçent

1

1

Sağlık Ekonomisi Alanında Bilimsel Çalışmalarının Olması.

1008

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Kuyruk Modelleri Alanında Bilimsel Çalışmalarının Olması .

1009

Mühendislik Fakültesi

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doçent

1

1

 

1010

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak.

1011

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Biyoloji Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak.

1012

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Olmak.

1013

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak.

1014

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı Olmak.

4674/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince hazırlanan, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca; Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

                                   Müracaatta İstenilen Belgeler, Sınav Konuları, Başvuru Yeri ve Şekli

 

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (YETMİŞ) PUAN almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1 - Başvuru Formu, (www.gtu.edu.tr - Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilecektir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

• Anayasa Hukuku

• Medeni Hukuk

• Borçlar Hukuku

• Ticaret Hukuku

• Medeni Usul Hukuku

• İcra ve İflas Hukuku

• İdare Hukuku

• İdari Yargılama Hukuku

• Ceza Hukuku

• Ceza Usul Hukuku

• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

• 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

İşletme Fakültesi Dekanlığı - 09 No’lu Derslik - 27.07.2015 Pazartesi - Saat 14:00

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

İşletme Fakültesi Dekanlığı - 09 No’lu Derslik - 10.08.2015 Pazartesi - Saat 14:00

SINAV TAKVİMİ

İlan Başlangıç Tarihi

29.05.2015

İlan Son Başvuru Tarihi

29.06.2015

Başvuru Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

10.07.2015

Yazılı Sınav Sonuç Açıklama Tarihi

03.08.2015

Sonuç Açıklama Tarihi

14.08.2015

 

 

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

5

4673/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Maruf Eğitim ve Araştırma Dayanışma Vakfı (MARUF VAKFI)

VAKFEDENLER: Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Sıtkı ABDULLAHOĞLU, Zafer ACAR, Zeki ACAR, Coşkun ALAY, Fahri ALKAN, Bekir AYDIN, Nesim AYYILDIZ, Mehmet Akif BAYRAMOĞLU, Sami BEKTAŞ, Hasan BEŞPINAR, Mehmet BİLİCİ, Özden BİLİRDÖNMEZ, İrfan CERİTLİOĞLU, Hasan Ali CESUR, Remzi ÇAKIR, İsmail ÇELİK, Osman ÇELİK, Şakir ÇELİK, Adnan DANIŞMAN, Alparslan DARÇIN, Nihat DEDE, Ahmet EKİNGEN, Nurullah ERBAŞ, Mustafa ERDAL, Mehmet GÜLAÇAR, Ragıp GÜLTEKİN, Hikmet GÜNDOĞDU, Mustafa Nejat GÜNERİ, Akif GÜRDOĞAN, Yusuf KALYONCUOĞLU, Ekrem KANITOĞLU, Musa KANITOĞLU, Ruşen KARADAĞ, Gökhan KARAGÖL, Ahmet KARAGÖZ, Abdullah KAYMAK, Hüsnü KAZAN, İsmail KELEŞ, Özgen KENAR, Hakkı KILINÇ, Mustafa KOCA, Ömer KOCA, Rahmi KORKMAZ, Ekrem KURU, Ali KÜÇÜK, Vedat ÖKSÜZ, Recep Şaban PALAMUT, Şaban PALAMUT, Ahmet SADIKOĞLU, İbrahim Doğan SALMAN, Süleyman SARAL, Abdurrahim TAVLI, Halit TEMTEK, Abdullah ULUDAĞ, Cemal ÜNEŞ, Gökhan YAVUZER, Yaşar YERLİKAYA, Fatih YILDIZ, Dursun YILMAZ, Hüseyin YILMAZER

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/04/2015 tarihinde kesinleşen 09/12/2014 tarih ve E.2014/30, K.2014/540 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Evrensel iyiliklerin, güzelliklerin ve doğruların, egemen olması için, insanların haklı zenginliklerle donatılması ve hakkaniyet çerçevesinde paylaşım yapabilmesi için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 157.000.-(yüzelliyedibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Sıtkı ABDULLAHOĞLU, Zeki ACAR, Adnan DANIŞMAN, Yusuf KALYONCUOĞLU, İsmail KELEŞ, Mustafa KOCA, Fatih YILDIZ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4663/1-1

—————

VAKFIN ADI: Serhend İlim ve Hizmet Vakfı.

VAKFEDENLER: Savaş Can Çoban, Hacı Başcıl, Ömür Yıldırım, Bünyamin Hoylu.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Kahramanmaraş.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.04.2015 tarihinde kesinleşen 12.03.2015 tarihli ve E:2014/334 K:2015/181 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı ve kültürlü insan yetiştirmek ve eğitmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1762 Ada, 55 Parsel zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm vasıflı taşınmaz.

YÖNETİM KURULU: Savaş Can Çoban, Hacı Başcıl, Ömür Yıldırım.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4664/1-1

—————

VAKFIN ADI: Erzurum Uluçınar Vakfı

VAKFEDENLER: Ahmet Altıparmak

VAKFIN İKAMETGAHI: ERZURUM

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/05/2015 tarihinde kesinleşen 07/05/2015 tarihli ve E:2015/377, K:2015/265 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Erzurum İlinde yaşayan öncelikle öksüz, yetim ve dullar olmak üzere şehit ve gazi aileleri, engelliler ve ihtiyaç sahibi öğrencilere her türlü ayni ve maddi yardımlar sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Erzurum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yakutiye İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Palandöken İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aziziye İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakfın amacı ile aynı doğrultuda olan başka bir vakfa devredilebilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4694/1-1

—————

VAKFIN ADI: Fetih Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Sinan UĞRAŞKAN, Ayşegül YELMER, İbrahim TEKTAŞ, Ahmet KÜÇÜKALİ, Arif Zeki YALVAÇ

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİT

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/12/2014 tarih ve E:2014/400, K:2014/1054 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: İhtiyaç sahibi insanlara eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, ekonomik, sanat ve kültürel alanlarda maddi manevi destek ve yardımlarda bulunarak, ülkemize; sağlıklı, nitelikli, üretken, milli ve manevi değerleri sahiplenen aydın insan gücü yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 13 pafta, 281 ada, 57 parselde kayıtlı 17 nolu mesken,  Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 17 pafta, 781 ada, 10 parselde kayıtlı 19 nolu mesken, 3.000,00 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: İbrahim TEKTAŞ, Sinan UĞRAŞKAN, Ahmet KÜÇÜKALİ, Arif Zeki Yalvaç, Nedim US

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Yönetim Kurulunun uygun göreceği benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4695/1-1

—————

VAKFIN ADI: Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Mezunları ve Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( SELDİV )

VAKFEDENLER: Dr.Ahmet BALTACI, Durmuş Ali KARABACAK, Rıfat ORAL, Abdülvehap YILMAZ, Hasan ÖZTÜRK, Mustafa ÖZESKİCİ, Emin ASLAN, Mevlüt BALTACI, Yrd. Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK, Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI, Adil AVCI, Mustafa BAŞPINAR, Ünver GÜNGÖR, Mehmet CABA

VAKFIN İKAMETGAHI: KONYA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/05/2015 tarihinde kesinleşen 19/03/2015 tarih ve E:2014/599, K:2015/116 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Özelde Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinde yapılan eğitimin kalitesini yükseltmek bunun için de öğretim kadrosu ve kursiyerlerinden oluşan mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak ve her türlü dini ve ilmi faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek ve yaymaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00.- TL nakit

YÖNETİM KURULU: Dr.Ahmet BALTACI, Durmuş Ali KARABACAK, Mustafa ÖZESKİCİ, Rahim FINDIK, Prof.Dr.Mustafa UZUNPOSTALCI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın  mal varlığının nereye verileceğini Vakıf Genel Kurulu yapacağı bir toplantıda tespit eder. Malların verileceği yerin kamu yararına çalışan veya vakfın gayesine en yakın hizmet eden bir yere verilmesi lazımdır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4696/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sinop Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet Akif Aydın, Mehmet Özgökce, Rüstem Tüysüz, Mehmet Coşkun, Mehmet Çakır,Yasin Şahin, Hüseyin Özdemir, Vehbi Özcan, İsmail Sarıoğlu, Hüseyin Çakar, Mehmet Kara, Fatih Erdoğmuş, Cemal Erbaş, Ali Kocataş, Kamil Kökçü, Sadettin Kaptan, Hüseyin Özkırış, Ramazan Aşçı, Cem Yılmaz, Dursun Uzunöz, Hülya Sertkaya, Lütfi Aslan, Mehmet Ali Demir, Musa Öztürk, Özlem Teke, Mustafa Dağcı, Muzaffer Kadir Özgün, Aydın Çengel, Gülcan Kaya, Metin Kayan, Gürol Şahin, Mehmet Cansızoğlu, Mehmet Gök, Menderes Yıldız, Serkan Tarakçı, Mehmet Dündar, Yaşar Aksoy, Serkan Cantürk, Osman Tuncel, Emir Bekçi, Faruk Celep, Yavuz Çalışkan, Osman Demircan.

VAKFIN İKAMETGÂHI:  İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.04.2015 tarihinde kesinleşen 31.03.2015 tarihli ve E:2015/86 K:2015/125 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI:  Ülkemize ve milletimize faydalı olmak amacıyla; maddi imkandan yoksun insanlara, öğrencilere, engelli bireylere, şehit ve gazi yakınlarına, öksüz ve yetimlere nakdi ve ayni yardımlar yapmak, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim görebilmelerini sağlamak, Dini, Milli ve Manevi değerlerimizi korumak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, Sinop'un tarihi, kültürel, doğal ve ekonomik yönden kalkınmasına yardımcı olmak, sanatı, sanatçıyı, sporu ve sporcuyu desteklemek, Sinop'un ve Sinoplu’nun gelişmesine katkıda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 57.000 TL nakit.  

YÖNETİM KURULU: Ali Kocataş, Rüstem Tüysüz, Mehmet Akif Aydın, Fatih Erdoğmuş, Yasin Şahin, Ramazan Aşçı, Mehmet Coşkun, Mehmet Özgökce, Mehmet Çakır, Hüseyin Özdemir, Yavuz Çalışkan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan başka bir vakıf, dernek veya kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4662/1-1


 


Merkez Bankasından: