28 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29369

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜZELTME İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:


5 KALEMDE 900.000 ADET POLİPROPİLEN HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACINA BİNAEN MUHTELİF CİNS VE EBATTA 300 ADET MİCHELİN MARKA LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


EKMEK SATIŞ BÜFELERİNİN SİGORTALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TIBBİ EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SOĞUK HAVA DEPOSU YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FIRIN ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PANO - TESİSAT YENİLENECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KİLER YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HATLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

TŞFAŞ. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


POLİPROPİLEN ASTARSIZ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI SATIN ALINACAKTIR

TŞFAŞ. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI TİCARİ İŞ YERİ VE KONUT YAPTIRILACAKTIR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 90.000 ADET HAZIR KRAPONUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


SÜRE UZATIMI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜZELTME İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:

25 Mayıs 2015 Tarihli ve 29366 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 2015/63569 ihale kayıt numaralı “Borulu tip ısı değiştiricileri ile buharlaştırıcılara ait boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi” ihalesi ilanımızın 8. maddesi

“İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.”

olarak yayımlanmış olup, doğrusu

“8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” olarak düzenlenmiştir.

İlan olunur.

4678/1-1


5 KALEMDE 900.000 ADET POLİPROPİLEN HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 4/6/2015 günü saat 14.30’da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No: 18  06420, Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname, TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığında görülebilir, 50.- TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır.

4 - Teklifler 4/6/2015 günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No: 18   06420 Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamının dışındadır.

6 - İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir.

4666/1-1


İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACINA BİNAEN MUHTELİF CİNS VE EBATTA 300 ADET MİCHELİN MARKA LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğünden:

Ofisimizce İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan ve ekli listede yer alan muhtelif cins ve ebatta 300 adet Michelin marka lastik Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif isteme usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında (A Blok, 3. Kat, Oda No: 316) ve Devlet Malzeme Ofisi E-Satış Portalında (www.dmo.gov.tr) görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (70.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 08.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında (A Blok, 3. Kat, Oda No: 316) bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.

8 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecek ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir.

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği istekliye vermekte serbesttir.

4701/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2015/62945

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 55 - 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

                                                               I BÖLGE:

                                                               4.000 m Aydın - Bozdoğan’da Karotlu Linyit Sondajı,

                                                               4.500 m Aydın - Bozdoğan’da Kırıntılı Linyit Sondajı,

                                                               (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 8.500 m.

b) Yapılacağı yer                                 :  (a) bendinde belirtilen 1(bir) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde, en az 2 (iki) adet Wire - Line sistemli çalışan sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde iki adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  10/06/2015 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 Nolu Oda Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4571/1-1


EKMEK SATIŞ BÜFELERİNİN SİGORTALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan 422 (Dörtyüzyirmiiki) adet ekmek satış büfesinin sigortalanması işi, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 09.06.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74

4690/1-1


TIBBİ EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, 1.000 kg tıbbi ekmek poşeti alımı teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Tıbbi ekmek poşeti şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 09.06.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74

4689/1-1


SOĞUK HAVA DEPOSU YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın yemekhanesinde kullanılmak üzere 2 (İki) adet soğuk hava deposu, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74

4688/1-1


FIRIN ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın yemekhanesinde kullanılmak üzere 2 (İki) adet fırın, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74

4687/1-1


PANO - TESİSAT YENİLENECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın 1 (Bir) adet pano - tesisatının yenilenmesi, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66     Faks : 397 33 71 - 74

4691/1-1


KİLER YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 (Bir) adet kiler, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 11.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74

4692/1-1


HATLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden:

Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ihale saati belirtilen 46 farklı güzergahta en az 40 adedi 2014 model olacak şekilde, 23 adet 11,5 m ve üzeri büyüklükte asıl, 23 adet 8-10 m arası büyüklükte asıl, 6 adet 11,5 metre üstü yedek araç olmak üzere toplam 52 adet araç ile 31.12.2024 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ihale ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işidir.

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş

b) Adres                                    :  Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. No: 2/A ALTIEYLÜL/ BALIKESİR

c) Telefon ve fax numarası        :  Tel: 0266 241 64 46      Fax: 0266 244 63 38

2 - İhale Konusu

Balıkesir Altıeylül ve Karesi ilçe sınırları içerisinde, BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş. tarafından şartnamede tanımlanan hat ve güzergahlar kullanılarak BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenen yaz ve kış zaman tarifesinde belirlenen saat ve adette sefer yaptırmak üzere engellilere uygun, klimalı, Euro 5 motor standardında, düşük tabanlı ve en az 40 adedi 2014 model olmak üzere 23 adet 11,5 m ve üzeri büyüklükte asıl, 23 adet 8-10m arası büyüklükte asıl, 6 adet 11,5 metre üstü yedek araç olmak üzere toplam 52 araç ile 46 farklı güzergahta 31.12.2024 tarihine kadar kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi 7. kat Encümen Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  08/06/2015 Pazartesi günü saat 11:00

4 - Muhammen Bedel

İhale konusu işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli KDV Hariç 3.989.856,36 TL. olup geçici teminat miktarı 119.695,70-TL.dir. Teklifler, araçlara takılacak validatör üzerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye verilecek yüzde oranı üzerinden verilecektir. Muhammen bedele esas yüzde oranı 7 olup teklifler bu oranın altında olamaz.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içersinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Teklif mektubu,

e) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname

ı) İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,

i) Vergi Dairesi'nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair durum bildiri belgesi,

j) Vergi borcu olmadığına dair belge,

k) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

l) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan herhangi bir büyükşehirde toplu taşıma işi yapmış olduğuna dair ilgili Büyükşehirden alınacak yazı,

m) İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde pilot ve diğer ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesi,

n) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

o) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,

ö) İhale kapsamında çalıştırılacak araçların kendine ait olduğunu gösteren belge,

p) İstekliye ait tamir ve bakım atölyesi işletmesi olduğunu gösteren belge.

6 - İhale dokümanı Eski Kuyumcular Mh. Mekik Sk. No: 25 Karesi BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özmerkez hizmet binası K: 3   301 no.lu odadan 1.500,00-TL. bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

7 - Başvuru Dosyaları 05.06.2015 Cuma Günü saat 17:00'a kadar Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.ye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

8 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4699/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

TŞFAŞ. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dâhilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/64958

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız 2015/2016 Pancar Kampanyası süresince (yaklaşık ± % 20 toleranslı 130 gün) 3 adet 20 ton kapasiteli damperli kamyon (sürücüsüyle birlikte) ve 1 adet lastik tekerlekli kova taşıma kapasitesi 2,5 m3 olan yükleyici kepçe (operatörüyle birlikte) ile günlük kok, kireçtaşı v.s. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve pancar ile birlikte Fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk v.s.) pres filtre toprağının, idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR

c) İşin Süresi                             :  ± % 20 toleranslı 130 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08.06.2015 Pazartesi Günü - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan “Her Türlü Yük Taşımacılığı ve Hafriyat” işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (YüzOnSekizTürk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar:

13.1- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4697/1-1


POLİPROPİLEN ASTARSIZ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI SATIN ALINACAKTIR

TŞFAŞ. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Polipropilen Astarsız Kristal Şeker Ambalaj Torbası Mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015 / 64960

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii -KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası      : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız 2015/2016 Kampanya döneminde tam otomatik ambalajlama tesisinde kullanılmak üzere ihtiyacı olan 57x101 cm ebadında, 125 Gr ağırlığında ± %20 toleranslı 1.500.000 adet 50 Kg.’lik Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Torbası

b) Teslim yeri                            :  Kırşehir Şeker Fabrikası - Malzeme Ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                       :  İdarece verilecek termin programı dahilinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kırşehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08/06/2015 Pazartesi Günü - Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

5 - Bu ihalede benzer İş olarak Her türlü polipropilen ambalaj torbası üretimi veya satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV. dahil 118,00 TRY (Yüz On Sekiz Türk Lirası) bedel karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13 - Diğer Hususlar

13.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

13.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4698/1-1


TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:

AÇIKLAMA:

Antalya ili Manavgat ilçesi, Demirciler Köyü sınırları içerisinde bulunan 138 ada, 289 parsel numaralı 363.827,18 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait alan Bakanlığımızca Tekne İmal yeri olarak belirlenmiş olup, bu amaçla kullanılmak üzere yatırımcılara duyurulması ve uygun görülen yatırımcılara 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik” kapsamında tahsis işlemleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI:

1. Yukarıda belirtilen konuda yatırım yapmak isteyenler iş bu duyuru ve eklerinde belirtilen bilgi ve belgelerleri ihtiva eden dosya ile birlikte, bu ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde kapalı zarf usulü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek/ANKARA adresine müracaat edeceklerdir. Süre bitiminden sonra yapılacak olan müracaatlar geçersizdir.

Başvurular müracaat süresi bitiminden itibaren 10 iş günü içerisinde duyuruda belirtilen esaslar dahilinde değerlendirilecek ve uygun görülen yatırımcıların işlemleri Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre sonuçlandırılacaktır.

2. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü avan projeleri gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun görebilecektir.

3. Yatırımcı tarafından kurulacak tesise ait ön fizibilite raporu (avan proje, yapılarla ilgili bilgiler, finansman durumu, yatırımın gerçekleştirme süresini gösteren termin planı, istihdam kapasitesi, ihracat bilgileri vb.) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmede esas alınacak ve kooperatiflere öncelik verilecektir.

4. Yatırımcıdan istenilen bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. Dosya üzerinden yapılan bu incelemede, avan proje, yatırım ve istihdam durumu, teknoloji kullanımı, yenilikçi yatırımlar, finansman modeli gibi işin niteliğine esas olan hususlar dikkate alınarak Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında teklifler değerlendirilir.

5. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırımcı, tüm bilgi ve belgelerle birlikte 30 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesi ve katılım payı üzerinden artırma ihalesi yapılmak üzere Maliye Bakanlığı’na bildirilir.

6. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırımcıdan katılım payı alınır. (Tekne İmal Yeri için katılım payı bedelleri yüzde elli indirimli olarak belirlenir).

7. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırım alanının en az yüzde onluk bir kısmı Ar-Ge merkezi, eğitim merkezi, acil müdahale merkezi, ortak kullanım alanı veya benzeri kullanım amaçları için Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılacağı yönünde kooperatifin kullanma izni sözleşmesine özel hüküm konulur. Yüzde onluk alanın konumu ve bu alanın tasarruf hakkı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılır. Bu alana isabet eden katılım payı yatırımcılardan tahsil edilecek katılım payından düşülür.

8. İrtifak hakkına konu taşınmazın ve/veya yerin hak sahibine, izin sahibine veya temsilcisine tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır. Bir yıldan sonraki inşaat ile ilgili yatırım süresi ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde tesis yatırımı bitirilir. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından bir yıla kadar uzatılabilir.

9. Projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması zorunludur.

10. İş bu duyurunun yayımından önce duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili olarak yapılan müracaatlar geçersizdir.

11. Yatırımcı irtifak hakkı süresi içerisinde tahsis edilen parsel üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilir. Tahsis gayesine, termin planında yer alan şartlara ve ilgili mevzuatlara uymayan yatırımcıların tahsisleri Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün teklifi ile Maliye Bakanlığı’nca iptal edilir.

TEKNE İMAL YERİ İLE İLGİLİ İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:

Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir. Talep edilen bilgi ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis işlemi gerçekleşse dahi yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilir.

A - Yatırımcıya Ait Bilgiler:

1. Adı, soyadı veya unvanı,

2. Adresi, telefon, faks ve e-posta adresi,

3. Varsa tesis faaliyetlerine ilişkin deneyimi,

4. Varsa son yıla ait onaylı bilanço ve kar/zarar cetveli,

5. Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

6. Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi,

7. Yatırımcının imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi,

B - Yatırım Hakkındaki Bilgiler:

1. Yatırım yapılacak alanın kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında yer alan kısımları üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin genel bilgiler,

2. Yatırımların ayrı ayrı maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı,

3. Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü,

4. Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri,

5. İstihdam durumunu gösterir detaylı liste,

6. Varsa kızakların türleri ve ebatları,

7. Varsa iskele ve rıhtım adedi ve boyutları,

8. Yıllık yeni inşa kapasitesi ( malzeme işleme kapasitesi, yeni inşa adedi, yeni inşa tonajı/cgt, dwt, gross ve en büyük inşa boyu gibi kapasiteyle ilgili bilgiler ),

9. Çekek yeri kapasitesi (tekne boyutlarına göre kışlama yapılacak tekne sayısı, bakım onarımı yapılacak tekne sayısı),

10. Varsa kuru havuz/yüzer havuz ebatları ile havuzlanacak en büyük tekne tonajı,

11. Tesise ait genel yerleşim planı,

12. Termin planı,

13. Tesiste kullanılacak kaldırma donanımlarının türleri ve kaldırma kapasiteleri,

14. Genel yerleşim planında gösterilecek atık kabul tesisi bilgileri,

Bu bilgi ve belgeler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak değerlendirmede esas alınır.

 

4531/2-2


KAT KARŞILIĞI TİCARİ İŞ YERİ VE KONUT YAPTIRILACAKTIR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Aşağıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile Muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine İl Encümeninin 13.05.2015 tarih ve 180 sayılı kararı esas alınarak asgari istenilenlerin Niğde İl Özel İdaresine verilmesi kaydı ile ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler çerçevesinde kat karşılığı Ticari İş yeri ve konut yaptırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

İl

İlçe

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Tahmini

İnşaat

Maliyeti

%3 Geçici

Teminat

İdareye Ödenecek

Nakit Bedel

Artırımı

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Niğde

Merkez

Kumluca

197

1

11.175,68 m²

35.120.250,00.-TL

1.053.607,50.-TL

50.000,00.-TL

10.06.2015

11.00

 

İHALENİN YERİ: Niğde Merkez Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde il özel idaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

ŞARTNEMİNİN ALINACAĞI YER: İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri (08:00 - 12:00 ve 13.00 - 17:00 saatleri) arasında Emlak İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve 250,00TL (ikiyüzellitürklirası) karşılığında satın alınabilir.

DOSYANIN TESLİMİ: İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 10.06.2015 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir.

ASGARİ İSTENENLER:

1 - Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz üzerine İl Encümeninin 13.05.2015 tarih ve 180 sayılı kararına istinaden mevcut 1/100 ölçekli mimari avan proje esas alınarak, İdarece belirlenen ve şartname ekinde yer alan bağımsız bölümlerin (Bağımsız Bölüm Tablosunda numaralar öngörü olarak yazılmış olup, kat irtifakı sırasında bağımsız bölüm numarasında değişme olması halinde avan projede bağımsız bölüm numarası ile gösterilen bölümler dikkate alınacaktır.) idareye kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak tekliflerde, İdareye kalacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırımı yukarıda belirtilen bedelden başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.)

2 - Avan projeye göre, uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması.

3 - 3194 sayılı imar kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi.

4 - İmar durumunda iyileşme olması veya uygulama projelerinde emsal hesabında bağımsız bölüm tablosunda yer alan alanlar haricinde ilave alanlar ortaya çıkması durumunda bu alanların %35 oranında İdareye yansıtılmasının peşinen kabul edilmesi ve paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2 - Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (yukarıda belirtilen bedelden az olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.)

3 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5 -          Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

7 - Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

9 - Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

 

(TEKNİK PERSONEL)

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Mühendisi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir.

10 - İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

11 - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

13 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,10. ve 11.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14 - Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler.

15 - İhale dokümanının satın alındığına dair 250,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek suretiyle 10.06.2015 Çarşamba günü saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İşin kontrolü İl özel idaresi teknik elemanlarınca yapılacak olup, iş 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’ndan muaftır.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

4712/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 90.000 ADET HAZIR KRAPONUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                        :  2015/65678

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi      :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

      adı ve miktarı                    :  90.000 ADET HAZIR KRAPONUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 17.06.2015 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399 - 13345 hesap ve TR - 290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4703/1-1


SÜRE UZATIMI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                      Dosya No: 2003/8

25.12.2014 tarih ve 29216 sayılı Resmi Gazete’de satış ilanı, 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı ve 31.03.2015 tarih ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de uzatma ilanları yayımlanan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminde;

Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi 21.05.2015 saat 17:00’den, 23.07.2015 saat 17:00’ye,

Bilgi Odası Kapanış Tarihi 25.05.2015’ten, 27.07.2015’e,

Son Teklif Verme Tarihi 25.05.2015 saat 17:00’den, 27.07.2015 saat 17:00’ye,

İhale Tarihi 26.05.2015 saat 14:30’dan, 28.07.2015 saat 14:30’a,

Yapılması halinde Pazarlık Tarihinin 29.05.2015 saat 14:30’dan, 31.07.2015 saat 14:30’a,

uzatılmıştır.

İlanen duyurulur.

4743/1-1