27 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29368

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli kadrolara atama yapmak üzere; 1 inşaat mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi, 1 fizik mühendisi, 1 mimar (genel), 2 çevre mühendisi, 2 harita mühendisi ile 2 şehir ve bölge planlamacısı olmak üzere yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınavla toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - Yazılı sınav:

1.1 - Giriş sınavının yazılı bölümü Ankara’da 28 Haziran 2015 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınavın hangi adres ve saatte yapılacağı http://teftis.sanayi.gov.tr/ adresinde ve Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecektir.

1.2 - Sözlü sınav ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sınav Komisyonunca yapılacak olup adayların hangi tarih, saat ve yerde sınava girecekleri yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra ayrıca internet sayfasından duyurulacaktır.

2 - 1. Sınava katılmak isteyenlerde aranacak şartlar:

2.1.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2.1.2. Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; bilgisayar, inşaat, fizik, harita ve çevre mühendisliği ile mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden birini ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

2.1.3. 1 Ocak 2015 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve daha sonra ki bir tarihte doğanlar),

2.1.4. Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak,

2.1.5. Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak,

2.1.6. 2013 ve 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

gerekir.

2.2. Sınava girebilecek meslek grupları ve kabul edilecek aday sayıları:

Sınava müracaat eden adayların, yukarıda belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü sırasına göre;

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,

Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,

Fizik mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,

Mimarlık bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 20,

Çevre mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40,

Harita mühendisliği bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40 ve,

Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunlarından en yüksek puanlı ilk 40,

aday arasında yer almak üzere açıktan atama yapılacak 10 Müfettiş Yardımcısı kadro sayısının (meslek grupları kendi içinde ayrı ayrı dikkate alınarak) 20 katı olacak şekilde toplam 200 aday yazılı sınava davet olunacaktır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir.

2.3. Öngörülen bir meslek grubundan istenen sayı ve nitelikte müracaat veya yazılı sınavı kazanan olmaması halinde, yerine yazılı sınavı kazananlar arasından hangi meslek grubundan sözlü sınavla müfettiş yardımcısı alınacağına Bakanlığımızca karar verilecektir.

2.4. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Bakanlık hizmet binalarının kapılarında (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının bulunduğu Ek Bina; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, GMK Bulvarı No: 128/B, Tandoğan-ANKARA, Ana Bina: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km 2151. Cadde No: 154 06510 Çankaya/ANKARA) adresleri ile (http://teftis.sanayi.gov.tr/) sayfasından duyurulacak olup ayrıca adaylara posta yolu ile bildirimde bulunulmayacaktır.

3 -Yazılı sınava giriş başvurusu:

Sınava giriş başvurusu (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) internet adresinden 28 Mayıs 2015 saat:10.00 - 12 Haziran 2015 saat: 17.00 tarihleri arasında yapılacaktır.

4 - Sınava müracaat:

4.1.1. Aday başvuru formu (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) adresindeki prosedüre göre elektronik ortamda doldurulacaktır. (Formda yer alacak olan kimlik bilgileri sistem tarafından doğrulanacaktır.),

4.1.2. Bir fotoğraf, (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak ve aday tarafından sisteme yüklenecektir.)

4.1.3. Adayın tercih edeceği 2013 ya da 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS P3) puanı sistem tarafından otomatik olarak sorgulanacaktır.

4.1.4. Yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesi, (aday tarafından sisteme yüklenecektir.)

5 - Başvurular duyuruda belirtilen tarih ve saate kadar yapılacak olup bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacağı gibi bu durumu tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

5.1. Elektronik ortamda başvuruyu yapan adayın başvurusunun tamamlanabilmesi için “BAŞVURUYU KAYDET” adımı yeterli olmamakta sınav başvurusunun tamamlanabilmesi için adayların mutlaka “BAŞVURUYU ONAYLA” butonunu kullanmaları gerekmektedir.

6 - 1. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet sayfasında 19 Haziran 2015 tarihinde saat 17.00’a kadar duyurulacak ve bu duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilecektir.

6.2. KPSS P3 puan sıralamasına göre yazılı sınava girmeye hak kazananların ilanını müteakiben Sınav Giriş Belgeleri, 22 Haziran 2015 Pazartesi günü saat:10.00’dan itibaren başvurunun yapıldığı (http://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) internet adresinden aday tarafından yazdırılacak olup adayların adreslerine postalanmayacaktır.

6.3. Adaylar sınava gelirken, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport ile yeteri sayıda kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.

7 - 1. Sınav Konuları:

a. Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği - yazılı,

b. Ekonomi ve Maliye bilgisi (Türkiye Ekonomisi ile Güncel Ekonomik Sorunlar ve Maliye Politikası) - test

c. Hukuk Bilgisi (Anayasa, İdare Hukuku ve İdari Yargı) - test,

d. Alan bilgisi (mezun olduğu bölümle ilgili) - test,

olarak dört grup şeklinde uygulanacaktır.

7.2. Sınav soru gruplarının toplam puanın tespitindeki ağırlıkları:

Adayların yazılı sınavdaki başarıları tespit edilirken;

a. Kompozisyon, yazım ve anlatım tekniği yazılı standart puanı %15,

b. Ekonomi ve Maliye bilgisi (Türkiye Ekonomisi ile Güncel Ekonomik Sorunlar ve Maliye Politikası) testi standart puanı %10,

c. Hukuk Bilgisi (Anayasa, İdare Hukuku ve İdari Yargı) testi standart puanı %10 ve,

d. Alan bilgisi testi standart puanı %65,

oran ağırlığında hesaplanarak toplam puan elde edilecektir.

7.3. Yazılı sınava giren adaylardan her ders grubundan en az 50 puan almak şartıyla 7.2. maddesine göre hesaplanacak ağırlıklı not ortalaması 70 ve üzeri olan adaylar yazılı sınavı barajını geçmiş sayılacaktır.

8 - Sonuç ilanı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları:

8.1. Yazılı sınavda başarı gösteren en yüksek puanlı adaydan başlamak ve ataması yapılacak kadro sayısının beş katı olmak üzere;

İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 5,

Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 5,

Fizik mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 5,

Mimarlık bölümü mezunlarından ilk 5,

Çevre mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 10,

Harita mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 10 ve,

Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunlarından ilk 10 aday olmak üzere toplam 50 aday sözlü sınava davet olunacaktır.

8.2. Yazılı sınav sonuçları 15 Temmuz 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar açıklanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma adresi olan GMK Bulvarı 128/B adresindeki ek bina kapısında ilan edilecektir.

8.3. Sözlü sınava girecek adayların başvuru formunda belirtikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilecek ve ayrıca (http://teftis.sanayi.gov.tr/) internet adresinden de duyurulacaktır. Başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaklardır. Sözlü sınava girmeye hak kazanamayanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9 - Sınav sonucuna itiraz edilmesi:

Adaylar, sonuçların kendilerine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı ve sözlü sınav sonuçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına itiraz edebilecekler ve itiraz tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde itirazlar sonuçlandırılarak adreslerine bildirilecektir.

10 - Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınav için istenecek belgeler:

10.1. 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,

10.2. Kendi el yazısı ile yazılmış meslek veya işleri, eğitim durumu, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten özgeçmişi.

10.3. Varsa, yabancı dil bilgi düzeyini gösteren belge ya da (bizzat Başkanlığa belgenin aslı ile birlikte gelinmesi durumunda) Başkanlıkça onaylı sureti.

10.4. Yazılı sınavı kazanan adaylar yukarıda yer alan belgeleri ve bilgileri sınav sonucunun internet ortamında ilanı ya da sonucun kendilerine tebliği tarihinden itibaren Başkanlığa ulaştıracaklardır ya da bizzat gelerek teslim edeceklerdir. Ancak bu bilgi ve belgelerin her koşulda sözlü sınavın yapılacağı tarihten önce Başkanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

11 - Sözlü sınav konuları ve sözlü sınavın başarılması:

11.1. Sözlü sınava girmeyi hak eden adaylara yazılı sınav konu gruplarından sorular yöneltilecek olup ayrıca; adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, sözlü sınav için tek bir not verilecektir.

11.2. Sözlü sınav notu ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar sözlü sınavda başarılı sayılacaktır.

12 - Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavının kazanılması:

12.1. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinden ayrı ayrı başarılı olanların ortalama puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere her meslek grubundan atanacak aday sayısı kadar kişi asıl ve yine başarı sırasına göre bir o kadarı da yedek olarak müfettiş yardımcılığı giriş sınavı kazanmış sayılacaktır.

12.2. Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notunun eşitliği halinde yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır.

13 - Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama sırasında istenecek bilgi ve belgeler:

13.1. Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

13.2. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan,

13.3. Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan.

13.4. Aşağıda belirtilen meslek gruplarından sınavı kazanan adaylar arasından istekli olanlar öncelikli olmak üzere, istekli çıkmaması halinde ise 12.1 numaralı maddeye göre yapılacak sıralama sonucunda daha az puanı olan 1 çevre mühendisi ile bir şehir ve bölge planlamacısı İstanbul Grup Başkanlığında, 1 harita mühendisi ile inşaat mühendisi ise İzmir Grup Başkanlığında, teorik eğitimin tamamlanmasını müteakiben Bakanlığımızca uygun görülecek bir tarihte görevlendirilecektir.

14 - Asil adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içerisinde ayrılanların meslek grubuna göre yerine aynı gruptan, aynı gruptan atanacak yedek aday yoksa sınavı kazanan diğer yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

15 - Adayların bilgi ve beyanları ile ilgili yasal sorumlulukları:

Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olmaması halinde sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edileceği gibi, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekler ve haklarında gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları gerekçesiyle 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca adaylar, sınava müracaat sırasında bu maddede belirtilen bir hususun meydana gelmesi halinde hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını yazılı sınav yerinde imzalayacakları Başvuru Formu ile taahhüt edeceklerdir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sınav ve kurumsal bilgiler hakkındaki açıklama ve muhtemel sorularınız için “(http://teftis.sanayi.gov.tr/” internet sayfamızdaki “Müfettiş Yardımcılığına Giriş Tanıtım Sunusu” ve “Sıkça Sorulan Sorular” başlıklı dokümanlardan bilgi edinebilirsiniz.

Sınavda bütün adaylarımıza başarılar dileriz.

4659/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı İlanı:

Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz iletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., Po Petrofinance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. Şti., Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd. hakkında, mücbir sebep göstermeksizin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak Bakanlık Makamının 20.04.2009 tarih ve 91 sayılı "Olur"u ile söz konusu yasaklama kararı 21.04.2009 tarih, 27207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Petrol Ofisi A.Ş. tarafından, Bakanlığımız aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesinin E.2009/535 sayılı esasında kayıtlı dosya üzerinden açılan davada; Mahkemesince 17.07.2009 tarihinde ihaleden yasaklama kararının "yürütülmesinin durdurulmasına" karar verildiğinden, Mahkeme kararı doğrultusunda dava konusu 20.04.2009 tarih ve 91 sayılı yasaklama kararı Bakanlık Makamının 17.08.2009 tarih ve 183 sayılı" Olur"u ile kaldırılmış, iptal kararı 26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bilahare, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 10.12.2009 tarih ve E.2009/535, K.2009/1663 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir. Söz konusu karar hakkında Bakanlığımızca yapılan temyiz başvurusu sonucu; Danıştay 13. Dairesinin 24.03.2014 tarih ve E.2010/2565, K.2014/1125 sayılı kararı ile "(...) davalı idarece ihalelerden yasaklama yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık ve dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi Mahkeme kararında da hukuka isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü" ile (... ) Ankara 12. İdare Mahkemesinin 10.12.2009 tarih ve E.2009/535, K.2009/1663 sayılı kararının bozulmasına yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine," karar verilmiştir.

Davacı tarafın, Danıştay 13. Dairesince verilen 24.03.2014 tarih ve E.2010/2565, K.2014/1125 sayılı "bozma kararı"nın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurusu sonucu, Danıştay 13. Dairesinin 09.02.2015 tarih ve E.2014/2977, K.2015/443 sayılı kararı ile; "kararın düzeltilmesi isteminin reddine" karar verilmiştir.

Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., Po Petrofinance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. Şti., Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd. 'nin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmelerinin Kanunu'nun 26 ncı maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının iptaline yönelik olarak alınan 17.08.2009 tarih ve 183 sayılı Bakan Olur'unun iptali ile adı geçen şirketler hakkında verilen "Yasaklama Kararı'nın, kalan süre yönünden (237 gün) yeniden tesisi hususunda alınan 13.05.2015 tarih 110 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Olur'u doğrultusunda anılan şirketlerin, kalan süre olan (237 gün) yasaklanmasına karar verilmiştir.

İlan olunur.

4672/1-1


 


 


 


 


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Biyometri ve Genetik

Profesör

1

1

Sığırlarda süt protein polimorfizmi ve mitokondriyal DNA alanında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Ortopedi ve  Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

1

Omuz, kalça ve diz cerrahisinde ileri artroskopik teknikler konusunda eğitim almış olmak,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı Olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

2

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı Olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Şematerapi Konusunda Eğitim Almış Olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Bilişsel Davranışçı Terapi Konusunda Teorik ve Süpervizyon Eğitimi Almış Olmak

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

 

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

İstatistik

Yrd. Doç.

1

2

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Kelam

Yrd. Doç.

1

2

 

Tefsir

Yrd. Doç.

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Yrd. Doç.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Analitik Kimya

Yrd. Doç.

1

3

Analitik kimya anabilim dalında doktora yapmış olmak

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Mimarlık Tarihi

Yrd. Doç.

1

2

Mimarlık tarihi anabilim dalında doktora yapmış olmak

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik B.

Yrd. Doç.

1

3

Açıköğretim veya Uzaktan Eğitimde üstbilişsel etkinliklerin tasarımı ve kullanımı konusunda çalışmış olmak.

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Müzikoloji

Yrd. Doç.

1

2

Türk Musikisi Konservatuarı temel bilimler mezunu olmak

Müzikoloji

Yrd. Doç.

1

3

Türk Musikisi Konservatuarı temel bilimler mezunu olmak

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Dış Ticaret

Yrd. Doç.

1

1

İktisat veya İktisat Politikası alanlarında çalışmış olmak.

İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Yrd. Doç.

1

3

Orman mühendisliği veya Tarla Bitkileri bölümünde doktora yapmış olmak

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Finans ve Bankacılık ve Sigortacılık

Yrd. Doç.

1

3

Sermaye Yapısını etkileyen faktörler  ve yapay sinir ağları konusunda çalışmış olmak.

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Yapı Denetimi

Yrd. Doç.

1

3

İnşaat mühendisliği yapı anabilim dalında doktora yapmış olmak

Madencilik

Yrd. Doç.

1

3

Al-Ni alaşımından hidrojen gazı eldesiyle indirgenmiş aminasyon ürünleri eldesi konusunda çalışma yapmış olmak.

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

İnşaat Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

İnşaat mühendisliği mezunu, yapı anabilim dalında doktora yapmış olmak.

4658/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  12.05.2015-128                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  12.05.2015-1573                                        ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Koçören Mahallesi, Şanlıurfa Gaziantep Karayolunun 24. km de, yolun güneyinde, Sarımağara olarak adlandırılan bölgede yer alan mağaraların tescil edilmesine ilişkin 30.03.2015 tarih ve 324278 sayılı BİMER başvurusu, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 05.05.2015 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, öneri tescil fişi ile sit alanı haritası, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Koçören Mahallesi, Şanlıurfa Gaziantep Karayolunun 24. km de, yolun güneyinde, Sarımağara olarak adlandırılan bölgede yer alan mağaraların ve kaya mezarının bulunduğu alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları sayısal koordinatları ile gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Sarımağaralar ve kaya mezarı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

4638_Sayfa_1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  14.05.2015-130                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  14.05.2015-1609                                        ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Boğazözü Köyü, Kemerkaya Mevkiinde yer alan ve Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kaya mezarlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.03.2015/489 sayılı yazısı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2015 tarihli raporu okundu. Fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Boğazözü Köyü, Kemerkaya Mevkiinde bulunan nekropol alanının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; taşınmazın tapu kütüğüne Tapu Müdürlüğünce “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin düşülmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

“Kemerkaya Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

4639_Sayfa_2

4639/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  14.05.2015-130                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  14.05.2015-1608                                        ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Boğazözü Köyünde yapılacak olan kadastro çalışmaları ile ilgili Adıyaman Kadastro Müdürlüğü’nün 21.03.2014/1187 sayılı kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan, Boğazözü Köyü Kalburcu Mezrasında yer alan kaya mezarı ve işliklerin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Boğazözü Köyü, Kalburcu Mezrası sınırlarında bulunan Roma dönemine ait arkeolojik buluntuların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, taşınmazın tapu kütüğüne Tapu Müdürlüğünce “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin düşülmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

“Kalburcu Roma Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

4640_Sayfa_1

4640/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 58.06.98

Toplantı Tarihi ve No    :  29.04.2015-124                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  29.04.2015-2083                                             SİVAS

Sivas İli, Kangal İlçesi, Elkondu Köyü, Kaleardı ve Köyiçi Mevkiilerinde sit alanı dışında yer alan tapunun 124 ada, 42, 50, 51, 129, 130 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel, Elkondu Köyü Tüzel Kişiliği ile Kamu Orta Malına ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kale Tepe Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.12.2014 tarihli ve 512 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Kangal İlçesi, Elkondu Köyü, Kaleardı ve Köyiçi Mevkiilerinde yer alan tapunun 124 ada, 42, 50, 51, 129, 130 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kale Tepe Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Kale Tepesi Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

4653_Sayfa_2

4653/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 44.01.62

Toplantı Tarihi ve No    :  29.04.2015-124                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  29.04.2015-2096                                             SİVAS

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Karanlıkdere (Aydınlar) Mahallesi, Kurban Kolu Mevkiinde yer alan, tapunun 1024 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazdaki Fırıntepe (Kalendertepe) I-II-III-IV Tüm ülüslerinin tescillerine yönelik 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gerekli belgelerin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına ilişkin Kurulumuzun 23.01.2015 tarihli ve 1949 sayılı kararı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 27.04.2015 tarihli ve 309 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Karanlıkdere (Aydınlar) Mahallesi, Kurban Kolu Mevkiinde yer alan, tapunun 1024 parselinde kayıtlı taşınmazdaki Fırıntepe (Kalendertepe) I-II-III-IV Tümülüslerinin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Fırıntepe (Kalendertepe) I-II-III-IV Tümülüsleri I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

4652_Sayfa_2

4652/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                58.00.588

Toplantı Tarihi ve No    :  29.04.2015-124                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  29.04.2015-2080                                             SİVAS

Sivas İli, Merkez, Kızılca Köyü, Alacaçayır Mevkiinde sit alanı dışında yer alan, tapunun 1111, 1112, 1378 nolu parsellerinde kayıtlı mülkiyetleri özel ve Kamu Orta Malına ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Alma Deresi Yerleşim Yerinin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 09.02.2015 tarih ve 19007571-150/196-0538 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 24.04.2015 tarihli ve 291 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Merkez, Kızılca Köyü, Alacaçayır Mevkiinde yer alan, tapunun 1111, 1112, 1378 nolu parsellerinde tespit edilen Alma Deresi Yerleşim Yeri ve Tümülüsün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Alma Deresi Yerleşim Yeri ve Tümülüsün I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- Tümülüs üzerinde toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

4651_Sayfa_2

4651/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 58.04.37

Toplantı Tarihi ve No    :  29.04.2015-124                                TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        :  29.04.2015-2081                                       SİVAS

Sivas İli, Hafik İlçesi, Gökdün Köyü, Değirmenönü Mevkiinde sit alanı dışında bulunan, tapunun 32 ve 33 nolu parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Eşekgöze Höyüğü’nün tescil edilmesi istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 03.06.2013 tarih ve 19007571-150/0864-2260 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 24.04.2015 tarihli ve 293 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Hafik İlçesi, Gökdün Köyü, Değirmenönü Mevkiinde bulunan, tapunun 32 ve 33 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Eşekgöze Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;

Eşekgöze Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

4650_Sayfa_2

4650/1-1