25 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29366

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Unvanı

Adet

Açıklamalar

Bina Bilgisi

Prof.

1

Mimar kökenli olmak, Doktorasını Mimari Tasarım alanında yapmış olmak, Mimarlık eğitimi konusunda araştırma ve yayın yapmış olmak, Bina Bilgisi alanında en az yirmi (20) yıllık eğitim deneyimi sahibi olmak.

Bina Bilgisi

Doç.

1

Mimar kökenli olmak, Doktorasını Mimari Tasarım alanında yapmış olmak, Mimari Tasarım, Kentsel Sürdürülebilirlik, Koruma, Mekan-Kültür Etkileşimi konularında yayın yapmış olmak, Mimari Uygulama Projesi Atölyesinde en az 10 yıllık eğitim deneyimi sahibi olmak.

Şehircilik

Doç.

1

Şehir ve Bölge Planlama alanında Doçent olmak, Şehir ve Bölge Planlama alanında Lisans, Şehircilik alanında Doktora unvanı almış olmak, Türkiye kentleşmesi konularında çalışıyor olmak.

 

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Unvanı

Adet

Açıklamalar

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Doç.

1

Trombon Sanat Dalında görevlendirilmek üzere, Bir Devlet Konservatuvarında en az 10 yıl süreyle çalışmış olmak, Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda Oda Müziği konserleri ile Orkestra konserlerinde yer almış olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Unvanı

Adet

Açıklamalar

Yeniçağ Tarihi

Prof.

1

Askeri Tarih ve Sefer Organizasyonları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Prehistorya

Prof.

1

Prehistorya ve Arkeoloji Bölümü mezunu olmak, Yerleşim Arkeolojisi konusunda alan çalışmaları yapmış ya da yapıyor olmak, Antik Çağ Seramikleri konusunda uzman olmak.

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Doç.

1

Teknoloji Felsefesi, Frankfurt Okulu ve Teknoloji Eleştirisi, Siyaset Felsefesi, Çağdaş Bilim Felsefesi konularında yayın yapmış ve ders vermiş olmak.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Unvanı

Adet

Açıklamalar

Sinema ve Televizyon

Prof.

1

Lisans eğitimini Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı Sinema-TV. Bölümlerinde tamamlamış olmak, “Sanat Yönetmenliği, Kostüm, Makyaj” konularında uzmanlaşmış olmak ve bu alanların en az birinde 5 yıllık eğitim tecrübesi olmak ve uygulamaya yönelik deneyimi bulunmak.

4608/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Ferda Serap YÖRÜBUL

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çayyolu, İmarın 211 ada 10 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 02.03.2015 gün ve 146/7399 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Ferda Serap YÖRÜBUL'a 749,00.- (Yedi Yüz Kırk Dokuz Türk Lirası) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 10.03.2015 gün ve 1664 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 10.03.2015 gün ve 1664 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

4245/1-1


 


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR.

 

Birimi

Anabilim Dalı / Programı

Ünvanı

Derece

Adedi

Açıklamalar

Aydın Sağlık Yüksekokulu

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Nöroloji Hemşireliği Konusunda Çalışması Olmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık

Doçent

1

1

Sosyal ve Duygusal Öğrenme Konularında Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Elektrokimyasal DNA Biyosensörleri Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Extending Modüller Konusunda Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Çekirge Sitogenetiği ile İlgili Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Seramikler Üzerine Çalışmaları Olmak.

Birimi

Anabilim Dalı / Programı

Ünvanı

Derece

Adedi

Açıklamalar

Mühendislik Fakültesi

Elektronik Mühendisliği

Doçent

2

1

Nano Kümeler ve Grafen Gibi Düşük Boyutlu Sistemlerin Elektronik Özellikleri Üzerine Çalışması Olmak.

Söke SYO

Hemşirelik

Doçent

1

1

Hasta Eğitimi veya Yoğun Bakım Konularında Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Serebellar Mutizm veya Stereoloji Alanlarında Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Serebral Palsi, Epilepsi Konularında Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Bilateral Kalçalara Magnetoterapi Uygulaması Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

İnhalasyon Tedavileri Eğitimi Konusunda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Atriyal Fibrilasyonu Öngörmede Resistin Düzeyi ve Koroner Kollateral Düzeyi İle İlgili Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Septik Şok ve Kronik Hastalıklar Modelleri Üzerinde Kardiovasküler Alanda Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Kardiyak İskemi-Reperfüzyon Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Kolon Kanseri ve Lenf Nodu Metastazlarının Değişimi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

1

Veteriner Elektronöromiyografi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Balık Pastırması Üretimi ve Muhafaza Süresi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Veteriner Fakültesi

Zootekni

Doçent

1

1

Etlik Piliçlerde Stres Konusunda Çalışması Olmak.

Ziraat Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Sert Kabuklu Meyve Türleri Konularında Çalışmaları Olmak.

Ziraat Fakültesi

Su Ürünleri

Profesör

1

1

Deniz Balıklarında İskelet Deformosyonları Üzerine Çalışmaları Olmak.

Aydın İktisat Fakültesi

Maliye

Profesör

1

1

Yerel Yönetimler Üzerine Çalışmaları Olmak.

4613/1-1