24 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29365

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 5480 ada, 3 parsel üzerindeki 592933 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Göksel ÇİÇEK (Denetçi No: 13685, Oda Sicil No: 29845) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 03.04.2015 tarihli ve E.2014/437 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Göksel ÇİÇEK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 06.05.2015 tarihli ve 12571 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4584/1-1

—————

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 1464 ada, 11 parsel üzerindeki 733223 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Meriç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Nevzat GÜVEN (Denetçi No: 13709, Oda Sicil No: 8326) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2014/1901 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 07.04.2015 tarihli ve E.2014/1901-K.2015/690 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nevzat GÜVEN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.05.2015 tarihli ve 13145 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4576/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2087 dosya nolu AKNER Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 518 dosya nolu HAS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1904 dosya nolu GAZİŞEHİR Yapı Denetim A.Ş.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1894 dosya nolu YAMANER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1837 dosya nolu YENİÇAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1742 dosya nolu FERZAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Giresun ilinde faaliyet gösteren 1525 dosya nolu GİRESUN SUR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1357 dosya nolu RENES Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 1339 dosya nolu ÖZKIRKLARELİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1209 dosya nolu DÜZLEM TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tokat ilinde faaliyet gösteren 1155 dosya nolu TOKAT ARTI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 873 dosya nolu BURSA BAHAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 221 dosya nolu UZ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 14.05.2015 tarih ve 13276 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

4577/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 14.05.2015 tarih ve 13279 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 539 dosya nolu ADAVİZYON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 756 dosya nolu BAŞPINAR Yapı Denetim Ltd. Şti.

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1243 dosya nolu DOĞU ANADOLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 142 dosya nolu AKS Yapı Denetim San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1679 dosya nolu HİSARCIK Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti,

  Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 953 dosya nolu YILBAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2048 dosya nolu SADEM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4577/2/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı (İnci Bankoğlu).

VAKFEDENLER: Fatma İnci BANKOĞLU.

VAKFIN İKAMETGAHI: BARTIN.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Bartın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/04/2015 tarihinde kesinleşen 31/03/2015 tarih, E: 2015/141, K: 2015/139 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın temel amacı kız çocuk ve/veya kadınlarının yetiştirilmesi, kazandığı kadın haklarının korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürdürülebilir olması ve böylece eğitim yolu ile ülkemizin, bugün ve gelecekte çağdaş medeniyetler içinde yerini güçlendirmek ve kalıcılığını sağlamaktır. Bu bağlamda vakıf, her türlü eğitim öğretim faaliyeti yapar, tesisler ve öğrenci yurdu kurar, işletir, öncelik kız ve kadınlar olmak üzere burs verir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL. Nakit.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Hasan BANKOĞLU, Hüseyin BANKOĞLU, Aysu BANKOĞLU, Semdal ÇINÇIN, Celal ÖZKAN, Mehmet KORKUT, Alparslan Selim DERVİŞ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Hazırlanacak dağılma/sona erme bilançosunda yer alacak bakiye, (öncelikli olarak) Bartın ilindeki öğrencilere burs verilmesi şartıyla, Bartın ilinde kurulu benzer amaçlı vakıf ve/veya derneklere devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4572/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Kartal İkinci Noterliği 01.07.2015 tarihinde ve Çorum Üçüncü Noterliği 12.07.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

   Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ÇORUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1,241.636,17.-TL

2

KARTAL İKİNCİ NOTERLİĞİ

1,871.295,52.-TL

4578/1-1


Sağlık Bakanlığından:

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek - 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kura sonuçları kuranın çekildiği gün internet adresinden yayımlanacaktır.

3 - Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4 - Kura başvurusunda bulunup, kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 04 Haziran 2015 Perşembe - 24 Haziran 2015 Çarşamba saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

5 - Bu Kuraya Başvurabilecekler

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 Sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip ve tabipler,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan uzman tabip ve tabipler,

c) 5335 Sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan uzman tabip ve tabipler,

ç) Atanmak istediği unvan ve branşta daha önce Sağlık Bakanlığında çalışmış olanlar ve kura son başvuru tarihine kadar diploma tescil işlemleri gerçekleştirilenler hariç olmak üzere kura son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (En geç 01 Haziran 2015 tarihi Pazartesi günü dahil mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin sureti veya diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.),

d) Kura son başvuru tarihi itibariyle mezuniyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş uzman diş tabipleri,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

f) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

6 - Bu Kuraya Başvuramayacaklar

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

b) 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 Sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,

d) Emekli olan uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar,

Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları iptal edilecektir.

7 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir.

8 - Özel sağlık tesislerinde çalışanların 27 Temmuz 2015 tarihi Pazartesi gününe kadar kurumlarıyla ilişiklerini kesmiş olmaları gerekmektedir.

9 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

10 - Kurada yerleşenlerin kura tarihi itibari ile 1 (bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

11 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1 - Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen belgeleri dilekçeleri ile birlikte;

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,

ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

e) Mal bildirim formu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

C) KURA TAKVİMİ

 

2015 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

(ECZACI, UZMAN DİŞ TABİBİ VE DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL)

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

25 Mayıs 2015 Pazartesi (Başvuru başlangıç tarihi)

01 Haziran 2015 Pazartesi

(Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

PBS Üzerinden başvurularının yapılması

2

04 Haziran 2015 Perşembe saat:18:00

 Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

26 Haziran 2015 Cuma

KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

27 Temmuz 2015 Pazartesi saat:18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

4518/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/

PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Fotogrametri alanından doçentliği olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

Kamu Yönetimi alanından doçentliği olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Profesör

1

* Sinema Araştırmaları alanında doktora yapmış olmak,

* Sinema veya benzer alanda doçentlik almış olmak,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

*Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Lisans ve Doktorası olmak,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

* Makine Mühendisliği alanında lisans,

* Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında Doktorası olmak,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yrd. Doç. Dr.

1

* Mimarlık alanında lisans ve Yüksek Lisans,

* Mimarlık Tarihi alanında Doktorası olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

* Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans,

* Siyaset Teorisi alanında Yüksek Lisans ve Doktorası olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç. Dr.

1

Harp Tarihi ve Strateji alanında Yüksek Lisans, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri alanında Doktorası olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Yrd. Doç. Dr.

1

* İşletme alanında lisans,

* İktisat alanında Yüksek Lisans ve Doktorası olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Yrd. Doç. Dr.

1

* İktisat alanında lisans,

* Bankacılık ve Finans alanında Yüksek Lisans ve İktisat alanında Doktorası olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr.

1

* Maliye alanında Lisans ve doktora yapmış olmak,

* İşletme Yönetimi ve Strateji alanında çalışma yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Yrd. Doç. Dr.

1

Ekonometri alanında Lisans ve Doktora yapmış olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Yrd. Doç. Dr.

1

İşletme alanında Lisans ve Turizm İşletmeciliği alanında Doktora yapmış olmak,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

* Görsel İletişim tasarımı alanında Yüksek Lisans,

* Endüstri Ürünleri tasarımı alanında doktora yapmış olmak,

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç. Dr.

1

İç Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

4595/1-1