23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ufuk Üniversitesinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Sağlık İstanbul Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör kadrolarına başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

4594/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 12/03/2015 tarihli ve 5514-6 sayılı Kararı ile; EÜ/3094-3/1849, EÜ/3094-4/1850 ve EÜ/3094-5/1851 sayılı lisans sahibi Karakuşlar Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde, Ağustos 2014 döneminde oluşan 33.105,32 TL tutarındaki net borçlarını vade tarihi olan 25.09.2014 tarihinde yatırmayarak teminat yükümlülüğünü yerine getirmemesinin, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendine ve (aynı Kanunun 31 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü dikkate alınmak suretiyle) Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Fatura ödemelerinin yapılmaması” başlıklı 132/E maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4528/1/1-1

—————

Kurul’un 12/03/2015 tarihli ve 5514-7 sayılı Kararı ile; EÜ/1904-53/1361 sayılı lisans sahibi Ser-er Enerji Üretim ve Tic. Anonim Şirketi’nin, Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde;

- Eylül 2014 döneminde oluşan 6.190,18 TL tutarındaki net borcunu vade tarihi olan 25.09.2014 tarihinde,

- Kasım 2014 dönemimde oluşan 983,69 TL tutarındaki net borcunu vade tarihi olan 24.10.2014 tarihinde,

yatırmayarak oluşan teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesinin, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendine ve (aynı Kanunun 31 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü dikkate alınmak suretiyle) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Fatura ödemelerinin yapılmaması” başlıklı 132/E maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4528/2/1-1

—————

Kurul’un 19/02/2015 tarih ve 5483/69 sayılı Kararı ile; Nikfer Kasabası Şehit Ahmet Günday Bulvarı Cumhuriyet Mah. No: 79 Tavas/DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren İbrahim HIDIŞ’a ait 21/05/2010 tarih ve LPG-BAY/941-54/10335 sayılı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren otogaz istasyonunda 11/01/2013 tarihinde yapılan denetimde mutfak tüplerine aparat yardımı ile LPG dolumu yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda Kurul, konuya ilişkin yazılı savunmanızın alınmasına karar vermiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.                                                                                                                       4528/3/1-1

—————

Kurul’un 12/02/2015 tarih ve 5473/70 sayılı Kararı ile; 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 (09/05/2013 tarihinde sonlandırılmış) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin, tespit tarihi olan 03/03/2012 tarihi itibariyle akaryakıt bayilik sözleşmesinin bulunduğu Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait istasyondaki akaryakıt alım satım hareketlerini otomasyon sistemi aracılığıyla takip etmediği, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek tedbirleri almadığı ve söz konusu istasyonda otomasyon sistemi çalışmadığı halde bayilik faaliyetine devam edildiğine dair Kuruma bildirimde bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda konu, Kurul gündeminde değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4528/4/1-1

—————

Kurul’un 26/02/2015 tarih ve 5496/33 sayılı Kararı ile; 01/11/2012 tarih ve DAĞ/4102-1/31716 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, bayisi olan Karapınar Akaryakıt Ürünleri ve Hacı Ali Yumuşak-Gökal Petrol firmaları ile dağıtıcılar arası ticaret kapsamında akaryakıt satışı yaptığı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağ. San. Tic. AŞ’ne düzenlediği satış faturalarına, satış yaptığı muhatabın lisans numarasını yazmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, bayisi olan Karapınar Akaryakıt Ürünleri ve Hacı Ali Yumuşak - Gökal Petrol firmaları ile dağıtıcılar arası ticaret kapsamında akaryakıt satışı yaptığı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağ. San. Tic. A.Ş. için ayrı ayrı olmak üzere 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince her bir kişi için 70.000,-TL olmak üzere Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında toplam 210.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 210.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4528/5/1-1

—————

28/02/2011 tarihli ve BAY/939-82/29072 numaralı (10/01/2012 tarihli ve 107 sayılı Olur ile sona erdirilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında İ. Hakkı Gelenbevi Mah. Vatan Cad. No: 84/A Gelenbe Beldesi Kırkağaç/MANİSA adresinde faaliyet gösteren Okyanus Akaryakıt Taşıma İnşaat ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 22/01/2015 tarihli ve 5439-4 sayılı Kararı ile Okyanus Akaryakıt Taşıma İnşaat ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4528/6/1-1

—————

Kurul’un 30/12/2014 tarihli ve 5397-50 sayılı Kararı ile 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 02.11.2012 tarihinde, 33 BZJ 84 plakalı çekici ve 34 FS 2971 plakalı dorse, 06.11.2012 tarihinde, 34 HOL 04 plakalı çekici ve 34 DP 9483 plakalı dorse, 07.01.2012 tarihinde 34 DP 9483 plakalı tanker, 12.03.2012 tarihinde ise 34 HM 7955 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitlerde, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını amacı dışında kullanmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına ve 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasına aykırı hareket ettiği, TÜBİTAK MAM’ın 23.11.2012 tarih ve B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-4152-18336 ile B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-4150-18322 sayılı raporları ile teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt (Jet A-1) ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, adı geçenin yazılı savunmasının alınmasına ilişkin 17/07/2014 tarihli ve 5126/16 sayılı Kurul Kararı ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

i) TÜBİTAK MAM’ın 23.11.2012 tarih ve B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-4152-18336 ile B.14.2.TBT.5.01.07.00-181.06.03-4150-18322 sayılı raporları ile teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt (Jet A-1) ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

ii) Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 02.11.2012 tarihinde, 33 BZJ 84 plakalı çekici ve 34 FS 2971 plakalı dorse, 06.11.2012 tarihinde, 34 HOL 04 plakalı çekici ve 34 DP 9483 plakalı dorse, 07.01.2012 tarihinde 34 DP 9483 plakalı tanker, 12.03.2012 tarihinde ise 34 HM 7955 plakalı tanker nezdinde yapılan tespitlerde, ihrakiye teslimi lisansı kapsamında temin ettiği jet yakıtını piyasada satışa arz etmek suretiyle amacı dışında kullanarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği,

iii) Adı geçenin, konuya ilişkin süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı,

değerlendirildiğinden, Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının tespit tarihleri 02.11.2012 ve 06.11.2012 olan her iki fiil için ayrı uygulanmak üzere toplam 679.628,-TL tutarında, lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunması ve petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının her dört fiil için ayrı uygulanmak üzere toplam 1.359.256,-TL tutarında olmak üzere toplamda 2.038.884,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına; yanı sıra, anılan Kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olduğu 15.09.2011 tarih ve İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.038.884,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4528/7/1-1

—————

30/11/2010 tarihli ve BAY/939-82/28637 numaralı (25/07/2012 tarihli ve 2250 sayılı Olur ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Körfez Mahallesi, Ankara Karayolu Caddesi, No: 16 İzmit/KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren Trabzonlu Otomotiv İnşaat Turizm Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunması alınmış olup Kurulun 22/01/2015 tarihli ve 5439-8 sayılı Kararı ile Trabzonlu Otomotiv İnşaat Turizm Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 163.111.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

4528/8/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin (e) bendinde yer alan "Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen on beş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa on beş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi." halinde bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, İncüvez Petrol Nakliyat İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; BAY/939-82/34044 sayılı lisansında belirtilen Sanayi Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No: 14 Bulancak-GİRESUN adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 5 l/C, 06530, Yüzüncüyü/ANKARA" adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4529/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                : 22 Mayıs 2015

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 05 Haziran 2015

 

Fakülte

Bölüm

Öğretim

Üyesi

Başvuru Şartları

Kadro

Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce) Bölümü

Doçent

Doçentlik unvanını Muhasebe alanından almış olmak.

1

İşletme (İngilizce) Bölümü

Doçent

Doçentlik unvanını Finans alanından almış olmak.

1

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü

Doçent

Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanından almış olmak.

1

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4592/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ADANA İKİNCİ NOTERLİĞİ

652.372,30.-TL.

2

ANKARA KIRKALTINCI NOTERLİĞİ

638.987,69.-TL.

3

BAKIRKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.483.419,92.-TL.

4

BEŞİKTAŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

2.273.548,66.-TL.

5

BEYOĞLU DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

825.843,80.-TL.

6

BEYOĞLU ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.298.865,78.-TL.

7

BEYOĞLU YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.381.903,32.-TL.

8

DİYARBAKIR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.212.959,38.-TL.

9

DİYARBAKIR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.005.057,12.-TL.

10

GAZİANTEP ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.469.252,07.-TL.

11

KOCAELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

812.216,14.-TL.

12

MERSİN YEDİNCİ NOTERLİĞİ

619.053,41.-TL.

13

SAKARYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

922.578,19.-TL.

14

YENİMAHALLE İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.004.227,86.-TL.

15

ZONGULDAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

822.474,75.-TL.

4524/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

AFYONKARAHİSAR BİRİNCİ NOTERLİĞİ

388.179,19.-TL.

2

AFYONKARAHİSAR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

485.686,89.-TL.

3

AKSARAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ

475.547,20.-TL.

4

BABAESKİ NOTERLİĞİ

441.426,07.-TL.

5

BANDIRMA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

345.980,45.-TL.

6

BERGAMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

514.556,74.-TL.

7

BOR NOTERLİĞİ

475.024,41.-TL.

8

ÇANAKKALE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

548.016,46.-TL.

9

ÇAYCUMA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

426.695,08.-TL.

10

DİKİLİ NOTERLİĞİ

548.291,23.-TL.

11

FETHİYE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

405.502,55.-TL.

12

KIRKLARELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

528.259,41.-TL.

13

KIRŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ

450.160,83.-TL.

14

KUŞADASI BİRİNCİ NOTERLİĞİ

485.922,09.-TL.

15

KUŞADASI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

499.708,25.-TL.

16

LÜLEBURGAZ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

364.498,14.-TL.

17

MENEMEN İKİNCİ NOTERLİĞİ

434.312,66.-TL.

18

NEVŞEHİR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

383.530,72.-TL.

19

ORDU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

426.808,64.-TL.

20

ORHANGAZİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

318.518,60.-TL.

21

OSMANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ

549.680,71.-TL.

22

SİMAV NOTERLİĞİ

427.739,43.-TL.

23

SOMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

382.107,03.-TL.

24

SÖKE İKİNCİ NOTERLİĞİ

489.125,10.-TL.

25

VAN ALTINCI NOTERLİĞİ

593.294,46.-TL.

4525/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NO TERLİĞİN ADI

İLİ

2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

AĞRI İKİNCİ NOTERLİĞİ

AĞRI

276.105,32.-TL.

2

AĞRI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

AĞRI

172.482,69.-TL.

3

AŞKALE NOTERLİĞİ

ERZURUM

105.968,91.-TL.

4

BAŞYAYLA NOTERLİĞİ

KARAMAN

18.747,92.-TL.

5

BİNGÖL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

BİNGÖL

188.259,06.-TL.

6

CİZRE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

ŞIRNAK

137.188,75.-TL.

7

ÇARŞIBAŞI NOTERLİĞİ

TRABZON

84.836,56.-TL.

8

GERMENCİK NOTERLİĞİ

AYDIN

294.854,84.-TL.

9

GÜLNAR NOTERLİĞİ

MERSİN

97.557,17.-TL.

10

GÜROYMAK NOTERLİĞİ

BİTLİS

115.512,05.-TL.

11

KALE NOTERLİĞİ

DENİZLİ

138.735,36.-TL.

12

KAMAN NOTERLİĞİ

KIRŞEHİR

230.804,85.-TL.

13

KOZLUK NOTERLİĞİ

BATMAN

106.996,15.-TL.

14

POZANTI NOTERLİĞİ

ADANA

165.575,69.-TL.

15

PÜTÜRGE NOTERLİĞİ

MALATYA

34.102,35.-TL.

16

SÜTÇÜLER NOTERLİĞİ

ISPARTA

29.124,00.-TL.

17

 ŞEMDİNLİ NOTERLİĞİ

HAKKARİ

171.755,61.-TL.

18

VARTO NOTERLİĞİ

MUŞ

123.999,60.-TL.

19

YAVUZELİ NOTERLİĞİ

GAZİANTEP

39.745,13.-TL.

4526/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen programlara Prof. düzeyinde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

UZMANLIK ALANI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Tıp

Genel Cerrahi

Prof.

1

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

• Başvuru dilekçesi

• YÖK formatında özgeçmiş

• Eser listesi

• Yurtdışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26

34217 Bağcılar/İSTANBUL

 

Fakülte/

Yüksekokul

Bölüm/Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi

1

Anatomi

Prof., Doç.

Biyofizik

1

Biyofizik

Doç.

İç Hastalıkları

1

Neonataloji

Yrd. Doç.

Nöroloji

1

Nöroloji

Doç.

Pediatri

2

Çocuk Sağlığı

Yrd. Doç.

Biyokimya

1

Biyokimya

Yrd. Doç.

Nükleer Tıp

1

Nükleer Tıp

Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

2

Nefroloji

Prof., Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

5

Gastroentoloji

Prof., Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

1

Hematoloji

Prof.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

2

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof.

K.B.B

3

K.B.B

Prof., Yrd. Doç.

Göğüs Hastalıkları

1

Göğüs Hastalıkları

Doç.

İç Hastalıkları

1

Dermatoloji

Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

Üroloji

2

Üroloji

Doç., Yrd. Doç.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof., Yrd. Doç.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç.

Genel Cerrahi

1

Genel Cerrahi

Prof.

Çocuk Cerrahisi

1

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doç.

Radyoloji

1

Radyoloji

Yrd. Doç.

Genel Cerrahi

1

Cerrahi Onkoloji

Prof.

İç Hastalıkları

2

Onkoloji

Yrd. Doç.

Genel Cerrahi

1

Genel Cerrahi

Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

3

Kardiyoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

1

Endokrinoloji

Yrd. Doç.

F.T.R

3

F.T.R

Prof., Yrd. Doç.

Pediatri

1

Çocuk Onkolojisi

Prof.

İç Hastalıkları

1

Radyoloji

Yrd. Doç.

Psikiyatri

1

Psikiyatri

Doç.

Ortopedi ve Tramvatoloji

1

Ortopedi ve Tramvatoloji

Doç.

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

Üniversitemize 47 Öğretim Üyesi (Yrd. Doç., Doç., Prof.) alınacaktır.

Öğretim Üyesi başvuruları, dilekçe ekinde YÖK formatlı özgeçmiş ve yayın listelerinin Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlğü'ne posta ile ya da elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır.

Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır.

4600/1-1


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ