22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gümüşhane Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI BELEDİYE HİZMET BİNASI, AVM, DÜĞÜN SALONU, İŞ MERKEZİ VE OTEL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığından:


KİREÇ TAŞI ALIMI YAPILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LİNYİT MADEN KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


KAN GRUPLAMA KARTLARI (İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


6 PARTİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden:


HASAT KARŞILIĞI DANE MISIR SAPI VE AYÇİÇEĞİ SAPI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gümüşhane Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Gümüşhane Belediyesine Ait Karaer Mahallesi ve Yeni Mahallede Bulunan Parselin 2886 Sayılı D.İ.K. 47. Maddesine Göre Satışı

2 - ŞARTNAMENİN GÖRÜLECEĞİ YER ve BEDELİ: Gümüşhane Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Bedelsiz

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER: Gümüşhane Belediyesi Meclis Salonu

4 - İHALEYE KATILACAKLA OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Gerçek Kişiler:

5.1- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

5.2- Nüfus Kayıt Örneği

5.3- Nüfus Müdürlüğünden Onaylı Adres Belgesi

5.4- Belediyeye Borcu Olmadığına Dair Belge

5.4.1- Vekaleten Katılma Halinde Vekaletname ve İmza Sirküsü

Tüzel Kişiler:

5.5- Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu

5.6- Bağlı oldukları oddan alınacak ticari ikametgah.

5.7- Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmış Sözleşme örneği

5.8- Vekaletname

5.9- Noter tasdikli İmza sirküsü

5 - İHALE BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

İhale Konusu              :  Karaer Mahallesi 306 ada 20 Nolu Parselde Belediye İş Merkezinde Bulunan 15-16 Bağımsız Bölüm Numaralı Taşınmazlar

Niteliği                       :  İşyeri ve Otopark

Kat No                       :  Birinci ve İkinci Bodrum

Parsel Yüzölçümü      :  1.086,90 m2

Muh. Bedel                :  1.390.000,00-TL

Geçici Teminat           :  41.700,00-TL

İhale Tarih ve Saati    :  08.06.2015 - 11:00

 

İhale Konusu              :  Yeni Mahalle 201 ada 52 parsel

Niteliği                       :  Arsa

İmar Durumu             :  Hmax=30,50 m Emsal=2,50

Parsel Yüzölçümü      :  5.299,66

Muh. Bedel                :  2.250.000,00-TL

Geçici Teminat           :  67.500,00-TL

İhale Tarih ve Saati    :  08.06.2015 - 11:15

4424/1-1


KAT KARŞILIĞI BELEDİYE HİZMET BİNASI, AVM, DÜĞÜN SALONU, İŞ MERKEZİ VE OTEL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

İpsala Belediyesi mülkiyetinde bulunan 146 Ada 95 Parsel arsa üzerine avan projesine göre, Kat Karşılığı Belediye Hizmet Binası, AVM, Düğün Salonu, İş Merkezi ve Otel Yapım İşi Yapılması; 05.05.2015 tarih ve 23 sayılı İpsala Belediye Meclisi kararına istinaden Başkanlık Makamının 11.05.2015 tarih ve 140 sayılı Olurları ile kabul edilmiştir. Anılan Meclis kararı ve mevcut 1/1000 ölçekli imar planına göre, belirtilen parsel üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36/a maddesine göre kapalı zarf usulü kat karşılığı inşaat ve arsa payı devri esasına göre ve bu şartnamenin ilgili maddelerinde istenildiği şekli ile ihale sonucunda Belediye'ye kalacak inşaatlar ile diğer inşaatların süresinde tamamlanmasını müteakip (tüm inşaatların tamamlanmasını müteakip) çevre düzenlemesi ve peyzajı bitirilmiş, iskân ruhsatı alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş, tüm altyapı ve üst yapı bağlantıları yapılmış (Ferdi Abonelikler hariç) hale getirilerek anahtar teslimi esasına göre tüm proje ve ekleri ile birlikte yapım işidir.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 5 adresindeki Fen işleri Müdürlüğünde Müdür V. Nilgün ERKMEN'den, 1.000.-TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, İpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 5 adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda 04/06/2015 tarih ve Saat: 14.00'de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin tahmini bedeli işin Şartnamesinin 2. 4. maddesinde belirtilen 17.635.180,00 (Onyedi milyonaltıyüzotuzbeşbinyüzseksen lira) TL'dir. Geçici teminat bu bedelin % 3'ü olan (17.635.180 x % 3 )= 529.055,40 TL (beşyüzyirmidokuzbinellibeşlirakırkkuruştur.) dir.

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c) İdareye toplam puan bedeli en yüksek olan bağımsız bölümü/bölümleri gösterir, örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu,

5.1.ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

5.1.g) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5.1.g-1) İş Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan alınmış iş bu şartnamenin 2.4. maddesinde yer alan işin tahmini bedelinin % 50'i oranında tek sözleşmeye dayalı 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir.

5.1.g-2. İşi yapacağını taahhüt eden yükleniciler İş bu şartnamenin 2.4. maddesinde belirtilen Tahmini Bedel'in % 50 si kadar nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren ihaleyi yapan idare adına düzenlenmiş ve ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

5.1.g-3. Vergi ve SGK Prim Borcu durumu bildirisi (son beş yıla ait kesinleşmiş vergi borcu ve SGK Prim borcu olmadığım belgelemesi)

6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 04/06/2015 tarihi, saat: 14.00'e kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Müdür V. Nilgün ERKMEN'e verebileceklerdir.

İlan olunur.

4471/1-1


KİREÇ TAŞI ALIMI YAPILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

KİREÇ TAŞI TEMİNİ işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2015/59913

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivrihisar cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0222 - 230 27 39 – 353 (10 hat) 0222 - 230 27 38

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2015/2016 Kampanya dönemi Fabrikamız ihtiyacı olan +/-%20 Toleranslı 42.000 ton kireç taşının, Yükleniciye ait taş ocağından Temini ile Fabrikamız Stok sahasına nakli ve istiflenmesi işidir.

b) Teslim Yeri                           :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  04.06.2015 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

ı) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi Formu), verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2.2 İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.2.2.1. RAPOR-İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur

8 - Teklifler, 04.06.2015 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliye iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

4478/1-1


LİNYİT MADEN KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 15.000 Ton Linyit/ Maden Kömürü alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2015/60698

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası/ Uşak-Ankara Karayolu 5.Km /UŞAK

b) Telefon - Faks Numarası                :  0 276 2311491 / 0276 2311732

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  -

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Fabrikamız 2015/2016 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 15.000 Ton  Linyit/Maden Kömürü Alımı.

 

Cinsi

Tane Büyüklüğü

Baz Kalori Kcal/Kg

Miktar

(Ton)

Linyit

10 - 18 mm

4000 - 4400

5.500

Linyit

10 - 18 mm

4500 - 5000

3.500

Linyit/Maden (Taşkömürü)

10 - 18 mm

5900 - 6200

6.000

 

TOPLAM

15.000

 

b) Teslim Yer (ler)i                             :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç üzerinde).

c) Teslim Tarihi/Tarihleri                    :  Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarece verilecek termin programı dahilinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                                   :  04.06.2015 Perşembe günü Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

6 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Uşak adresinde görülebilir ve TL.100,00 (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder)

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9.01- İş Deneyim Belgesi; İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

9.02- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı

9.03- Kömür Ocağının; sahibi ve işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

12 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4496/1-1


KAN GRUPLAMA KARTLARI (İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ı ihtiyacı olan Kan Gruplama Kartları (İmmünohematolojik Testler) idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

1 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

2 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA"adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılay’ı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 15.06.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4514/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - "Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mah., 10389 Ada 2 Parsel sayılı ve 2.517,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış" işi

Tahmin Edilen Bedel     :  5.035.680,00.-TL

Geçici Teminat %3        :     151.070,50.-TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-

Parsel-No

Toplam m2

Belediye

Hissesi

İmar

Durumu

1

Osmangazi

Panayır

10389-2

2.517,84 m2

Tam

Arsa

 

2 - "Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mah., 4491 Ada 49 Parsel sayılı ve 6.303,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın peşin olarak satış" işi

Tahmin Edilen Bedel     :  5.042.768,00.-TL

Geçici Teminat %3        :      151.283,10.-TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-

Parsel-No

Toplam m2

Belediye

Hissesi

İmar

Durumu

1

Osmangazi

Alaşar

4491-49

6.303,46 m2

Tam

Arsa

 

2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 02.06.2015 Salı günü saat 15.00’de ayrı ayrı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dai. Bşk.'na bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 100,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Sirküleri

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil ise Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten ihaleye Katılma Halinde, istekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli imza Sirküleri

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Cüzdan Sureti.

(T.C. Kimlik Numaralı)

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00'a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr.

4506/1-1


6 PARTİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden:

 

İhale Tarihi : 09.06.2015                  Saati : 14.00                         İhale Yeri : Satış Sal./Saat:14.00

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

1

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

8054,115

2

100,00

24.163,00

2

Göktepe

İbr.Dikili satış

 

 

 

5688,360

2

102,00

17.408,00

3

Zeytinliova

İbr.Dikili satış

 

 

 

3150,762

1

105,00

9.925,00

4

Zeytinliova

İbr.Dikili satış

 

 

 

2489,475

1

110,00

8.216,00

TOPLAM

0

0

19382,712

6

59.712,00-

 

1 - Yukarıda yazılı 6 parti dikili ağaç, hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. Mal bedelinin %10"u, vergi fon ve harçlar karşılığı peşin, bakiyesi için 10 aya kadar vadeli aylık %0,6 vade satış faizi karşılığı limit dahili süresiz banka teminat mektubu alınmak suretiyle satışı yapılacaktır.

2 - Açık artırma 09.06.2015 gününe rastlayan salı günü saat 14:00 de İşletme Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları halinde o partiyi muhammen bedeli üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar. %3 teminatlar saat 13,50'e kadar İşletme Satış Salonunda alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - Tasdik edilen ihale kararının alıcıya tebliğ tarihini takip eden 15.gün satış yapılması için son gündür. Satış anında Makta Teslim Tesellümü yapılır.

4 - 6877 Sayılı Dikili Ağaç Satış Tamimindeki Açık Artırmalı Dikili Ağaç Satış Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

5 - Satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli; Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve civar İşletme Müdürlükleri ile Akhisar Orman İşletme Müdürlüğümüzde ve ayrıca Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz WEB sayfasında görülebilir.

6 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte Akhisar İşletme Satış Salonunda hazır bulunmaları, ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat mektubu ile komisyona başvurmaları şarttır;

7 - Alıcıların tebligat adreslerini gösterir tasdikli belgeyi, ticaret ve sanayi odası belgesini yada meslek odası (orman ürünleri ticareti ile ilgili) belgesini, vergi kayıtlarını, vekiller yılı İçinde alınmış vekâletlerini veya yetki belgeleri ile kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. İbraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaklardır.

8 - Alıcıların talebi halinde satış tahsilatları P.O.S. cihazı ile yapılacaktır.

9 - Dikili Ağaç Satışlarında DKGH 6000 M3 'e kadar 6 ay süreyli hizmet aktiyle bir Orman Mühendisi çalıştırmak Zorunluluğu vardır.

10 - Teminat Mektuplarında İşletme Müdürlüğünce bir ay (30 gün) Bölge Müdürlüğümüzce bir ay (30 gün) olmak üzere 60 gün faizini peşin yatırmak suretiyle ek süre verilecektir. İlan olunur.

TEL                     : 0236 413 47 46 - 124  / 414 22 00-124

AVEA TEL         : 0 505 398 99 33

FAKS                  : 0 236 413 93 11

Banka Hesap No : Akhisar Ziraat Bankası Şb.

IBAN NO           : TR440001000189388440025001

e-posta                 : akhisarisl@ogm.gov,tr

4508/1-1


HASAT KARŞILIĞI DANE MISIR SAPI VE AYÇİÇEĞİ SAPI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün 2015 yılı için 146.413 dekar dane mısır ve 71.396 dekar ayçiçeği sapı, 2016 yılı ve takip eden yıllar için ise yaklaşık 150.000 dekar dane mısır ile yaklaşık 50.000 dekar ayçiçeği sapı 5 (beş) yıl süreyle hasat karşılığı satılacaktır.

2 - İhale 03.06.2015 Çarşamba günü saat 14:30’de TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma usulü ile 8 parti halinde yapılacaktır.

3 - Tahmin Edilen Bedel Ve Geçici Teminata İlişkin Esaslar

a) Yapılacak işlerin 5 (Beş) Yıllık muhammen bedelleri, cinsleri, takribi miktarları ve geçici teminat tutarları aşağıya çıkarılmıştır.

 

Parti

No

İŞİN KONUSU

1 YILLIK

YAKLAŞIK

MİKTAR

(Dekar)

5 YILLIK

YAKLAŞIK

MİKTAR

(Dekar)

MHAMM.

FİYAT

(TL./Da.)

5 YILLIK

MHAMMEN

BEDEL (TL.)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL.)

1

Dane Mısır Hasat

37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

89.606,40

Dane Mısır Sap Satışı

37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

2

Dane Mısır Hasat

37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

89.606,40

Dane Mısır Sap Satışı

37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

3

Dane Mısır Hasat

37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

89.606,40

Dane Mısır Sap Satışı

37.500

186.680

8,00

1.493.440,00

4

Dane Mısır Hasat

37.500

186.373

8,00

1.490.984,00

89.459,04

Dane Mısır Sap Satışı

37.500

186.373

8,00

1.490.984,00

Dane Mısır Hasat Toplamı

150.000

746.413

8,00

5.971.304,00

358.278,24

Dane Mısır Sap Satışı Toplamı

150.000

746.413

8,00

5.971.304,00

5

Ayçiçeği Hasat

12.500

67.900

8,00

543.200,00

32.592,00

Ayçiçeği Sap Satışı

12.500

67.900

8,00

543.200,00

6

Ayçiçeği Hasat

12.500

67.900

8,00

543.200,00

32.592,00

Ayçiçeği Sap Satışı

12.500

67.900

8,00

543.200,00

7

Ayçiçeği Hasat

12.500

67.900

8,00

543.200,00

32.592,00

Ayçiçeği Sap Satışı

12.500

67.900

8,00

543.200,00

8

Ayçiçeği Hasat

12.500

67.696

8,00

541.568,00

32.494,08

Ayçiçeği Sap Satışı

12.500

67.696

8,00

541.568,00

Ayçiçeği Hasat Toplamı

50.000

271.396

8,00

2.171.168,00

130.270,08

Ayçiçeği Sap Satışı Toplamı

50.000

271.396

8,00

2.171.168,00

Toplam Hasat

200.000

1.017.809

8,00

8.142.472,00

488.548,32

Toplam Sap Satışı

200.000

1.017.809

8,00

8.142.472,00

 

b) Kesin teminat geçici teminatın iki katıdır. Ayrıca ihale üzerinde kalan istekli her parti için 50.000,00 TL. tutarında risk teminatını sözleşme imzalamadan önce İdareye teslim edecektir.

c) Hasat işinin fiyatı sabit kalmak şartıyla, dane mısır sapı ve ayçiçeği sapı muhammen bedel üzerinden açık artırma usulüyle ihale edilecektir.

İhalede, artırım teklifleri 2015 yılından başlamak üzere 5 yıllık olarak yapılacaktır. İhalede bu şekilde teklif verilmeyen partiler için; 2016 yılından başlamak üzere 5 yıllık olarak yapılan artırım teklifleri de değerlendirmeye alınacaktır.

d) Fiyat farkı verilmeyecektir. İhalede oluşan ve sözleşmeye bağlanan hasat fiyatı ile sap satış fiyatları sözleşme süresinin sonuna kadar hiç bir şekilde değişmeyecektir.

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

f) İşin yürütülmesi esnasında teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve günlük istenen miktarda işi yapacak sayıda biçerdöver ile balya makinesi çalıştıracağını ve sap balyalarını belirtilen süre içerisinde parselden taşıyacağına dair noterden alınmış taahhütname,

g) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır.

h) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 03.06.2015 Çarşamba günü saat 14:30’a kadar teslim edilecektir.

5 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA), www.tigem.gov.tr adresinden görülebilir ve temin edilebilir.

6 - Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No:62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70-80

Fax: 0 312 417 78 39

4519/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkâmil İlçesi, Özgürlük Mahallesi ’nde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz satışı işidir.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Özgürlük

22K - 3c

5776

1

3.091,53 m2

Akaryakıt-LPG İstasyonu

(E:0,30 Hmax:7,50)

4.750,00.-TL

(KDV Hariç)

14.684.767,50.- TL

(KDV Hariç)

440.543,03.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 10 / HAZİRAN / 2015 Çarşamba günü saat 15.30’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince)  yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2015 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı - soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4476/1-1