20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29361

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Bornova Belediye Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü - Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü - Fizyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü - Endüstri Mühendisliği Alanı

Doçent

1

4486/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İletişim Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda 2 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

1

Yeni Medya, Medya, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarım, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

1

Bankacılık ve Finans, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi, Ekonometri

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

4472/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Rektörlük:  0 322 338 62 85        dahili 105

                   0 322 338 60 84, 85  dahili 2331-2333 / 105

                   0 322 338 60 84, 85  dahili 2944

DUYURULUR.


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    :  20/05/2015

Son Başvuru Tarihi             :  08/06/2015

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde, Oğuzlar Mah., 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA bulunan Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 10/06/2015 günü saat 14:00’te Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacaktır.

SINAV ADRESİ: Oğuzlar Mah., 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

TIP FAKÜLTESİ

Birimi

Bölümü

Programı

ABD Alanı

Unvanı

Adet

Kriterler

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Göz Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Göz Hastalıkları Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Kulak Burun Boğaz Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Bilimler

Çocuk Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Hematoloji

Prof. Dr.

1

Hematoloji Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

5

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1

Tıbbi Genetik Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

6

Tıp Fakültesi

Dahili Bilimler

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmış olmak.

4389/1-1


Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Profesör öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen/posta yolu ile yapılacaktır. İlan ile ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin http://www.ssu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Fakültesi

Bölümü

Uzmanlık Alanı

Unvanı

Adet

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Uluslararası Ticaret ve Finans

İktisat (Makro)

Profesör

1

4468/1-1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Doçent ve Profesör öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte/Enstitü

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katı Hal Fiziği

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

Biyomedikal Müh. Ens.

 

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent

1

4467/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddesi ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Doktorasını Tıp Bilimlerinde yapmış ve Deneysel Psikoloji alanında Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi mezunu olup, Psikiyatri alanında uzmanlığını almış olmak

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında uzmanlığını almış olmak

Doç. Dr.

2

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Sistemleri

Doktorasını Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında tamamlayıp, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında Doçentliğini almış olmak

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji Doçentliğine sahip olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü

Ortopedik ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak ve el cerrahisi alanında uzman olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Uygulamalı Matematik alanında Doktorasını yapmış, istatistik alanında tecrübeli olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri

MYO

İlk ve Acil Yardım

Alerji ve Göğüs Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen (Profesör 6, Doçent 4 takım) dosyalar ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi/İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14 Üsküdar - İSTANBUL

Tel:  0 216 400 22 22

4484/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Mart 2015 Hizmet Yeterlilik Belgesi İptal, Sözleşmesi Fesih Edilen Firmalar:

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

İstiridye Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 11939-

TS 12663

35-HYB-230

04.03.2015

Firma İsteği

Ayes Elektronik İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12134-

TS 10079-

TS 10956-

TS 12850-

TS 2498

35-HYB-5468

10.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Karlık İnş. Tur. Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 13072

35-HYB-1447

11.03.2015

Talimata Aykırılık

Kapanlar Otom. San. ve Tic.Ltd. Şti.

TS 12047

35-HYB-5503

16.03.2015

Firma İsteği

Yıldızhan Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 12681

35-HYB-2264

11.03.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

Metafor Elektronik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 10956-

TS 12540-

TS 12849-

TS 13229

35-HYB-1571

18.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Apeks Yazılım Danışmanlık ve Donanım Hızmetleri Paz. Tic. Ltd. Şti Ltd. Şti.

TS 13149

35-HYB-5360

12.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Özbudak Makina Sanayi ve Ticaret- Hayrettin Özbudak

TS 12533

35-HYB-1719

12.03.2015

Firma İsteği

İber Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Tire Şubesi Ltd. Şti.

TS 1193-

TS 12663

35-HYB-5480

11.03.2015

Talimata Aykırılık

Gürmedikal Gaz Sistemleri Tıbbi Cihazlar İmalat Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 12426

35-HYB-5159

11.03.2015

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

Has-Al Elektronik - Hasan Bozacı

TS 10956

35-HYB-1868

11.03.2015

Talimata Aykırılık

Bor Müzik Aletleri Tic. ve San. Ltd. Şti.

TS 12890-

TS 10956

35-HYB-111

11.03.2015

Talimata Aykırılık

Ezgi Day. Tük.Mal. Ser. ve Tic. Ltd. Şti.

TS 10079-

TS 12850

35-HYB-589

12.03.2015

Talimata Aykırılık

Teksan Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - İzmir Şubesi

TS 12650

35-HYB-2335

27.03.2015

Talimata Aykırılık

Bülent Çalışkanelli - Bts Tıbbi Cihazlar

TS 12426

35-HYB-1532

25.03.2015

Firma İsteği

Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TS 12426

35-HYB-2530

26.03.2015

Firma İsteği

Özel Dent Form Diş Protez Laboratuvarı - Halil Tutak

TS 12426

35-HYB-2530

26.03.2015

Ara Kontrol Olumsuz

Entegre Enerji Çevre Mühendislik Taahhüt ve Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

TS 13573

35-HYB-4996

26.03.2015

Firma İsteği

4388/1-1


Bornova Belediye Başkanlığından:

BORNOVA BELEDİYE BİNASI ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ

1 - YARIŞMA

YARIŞMANIN AMACI

“Bornova Belediye Binası Çevresi Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım yapılırken, ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Bornova Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde ulusal, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışma konusu alan, İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No: 68 ve Gediz Cad. No: 23 adreslerinde yer almakta ve tapunun 9 pafta, 64 ada, 195-196 parsellerinde kayıtlı bulunmaktadır. Taşınmazın mülkiyeti Bornova Belediyesi'ne aittir ve yaklaşık 21.720 m2 büyüklüğündedir. (Ek 2)

Yarışmanın konusu, bu alanda yer alacak Bornova Belediye Binası ile çevresinin tasarlanmasıdır.

Yarışmadan temel beklenti; nitelikli bir yerel yönetim binasının elde edilmesi ile sınırlı olmayıp, kentin gündelik hayatını zenginleştirecek, kentlilerin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu, kişilikli ortak yaşam alanlarının üretilmesidir. Dolayısı ile yarışmacılardan, kentin kolektif hafızasında yer tutacak, Bornova'nın daha kaliteli bir yapılı çevreye kavuşmasında daha sonra yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek çözümler beklenmektedir.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum          :  Bornova Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü            :  Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Adres                                      :  Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kat: 4 Daire: 45 Bornova / İZMİR

Telefon                                   :  0 232 999 29 29 – 1782 / 1783 / 1785 / 1786

Faks                                        :  0 850 202 35 01

E-posta                                   :  bornovayarisma@gmail.com

İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ

• Belediye Hizmet Binası        :  20.000 m2

• Kapalı Otopark                     :  15.000 m2

• Açık Alan Düzenlemesi       :  17.500 m2

Bu aşamada büyüklükler yaklaşık olarak verilmiştir. Ön Seçim aşamasının tamamlanmasını takiben Yarışma Şartnamesi ile yarışmacılara verilecek şartname ve ihtiyaç programında alanlar ayrıntılı olarak verilecektir. Yarışma şartnamesinde, yukarıdaki toplam alanlarda değişiklikler yapılabilir.

YARIŞMA AŞAMASINDA İSTENECEKLER

• Vaziyet planı 1/500

• Plan, kesit ve görünüşler 1/200

• Detaylar ve sistem kesitleri 1/50

• Üç boyutlu sunumlar

• Maket 1/500

• Raporlar

* Mimari

* İnşaat Mühendisliği

* Makine Tesisat

* Elektrik Tesisat

* Peyzaj Mimarlığı

* Maliyet Raporu

YARIŞMA TAKVİMİ

• Ön seçim şartnamesini ilanı                              :  Mayıs 2015

• Ön seçime başvuru için son tarih                      :  17 Haziran 2015

• Postayla portfolyo gönderimi için son tarih      :  19 Haziran 2015

• Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı       :  25 Haziran 2015

• Yer görme gezisi                                              :  4 Temmuz 2015

• Soru sormak için son tarih                                :  12 Temmuz 2015

• Cevapların ilanı                                                 :  14 Temmuz 2015

• Projelerin son teslim tarihi                                :  8 Eylül 2015

• Postayla proje gönderimi için son tarih             :  10 Eylül 2015

• Jüri çalışması başlangıcı                                   :  12 Eylül 2015

• Kolokyum ve ödül töreni                                  :  19 Eylül 2015

YER GÖRME

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Ekipte müellif olarak yer alacak isimlerden en az birisinin Yarışma Takvimi’nde “Yer Görme” olarak belirtilen tarihteki yer görme gezisine katılması zorunludur.

Yarışmacı ekiplere yer görme için bir ödeme yapılmayacaktır.

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

• Olgun ATİLA, Y. Mimar (Bornova Belediye Başkanı)

• Buğra GÖKÇE, Dr. Şehir Plancısı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

• Zerrin GENÇTÜRK, Şehir Plancısı (Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı)

• Deniz DAYANGAÇ, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü)

• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Hikmet GÖKMEN, Mimar (Doç. Dr.)

• Cem İLHAN, Y.Mimar

• Sevil SARIYILDIZ, Mimar (Prof. Dr.)

• Özcan UYGUR, Y.Mimar (Jüri Başkanı)

• Ömer Zafer ALKU, İnşaat Mühendisi (Prof. Dr.)

Yedek Jüri Üyeleri

• Feyzal ÖZKABAN, Mimar (Dr.)

• Murat ÖZYILMAZ, Mimar

• Deniz ALKAN, Y. İnşaat mühendisi

Raportörler

• Sevinç EĞERCİOĞLU, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü)

• Özlem ŞENYOL KOCAER, Y. Şehir Plancısı (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

• Halime TAMTÜRK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

Raportör Yardımcıları

• Zerrin KAYRAK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

• Mehmet YİĞİTSOY, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

ÖN SEÇİME BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçime Başvuru için Son Tarih” olarak belirtilen günde, saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı açan idare sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

• 1.Ödül                                  :  60.000 TL

• 2.Ödül                                  :  50.000 TL

• 3. Ödül                                 :  40.000 TL

• 1.Mansiyon                          :  25.000 TL

• 2.Mansiyon                          :  25.000 TL

• 3.Mansiyon                          :  25.000 TL

• 4.Mansiyon                          :  25.000 TL

• 5.Mansiyon                          :  25.000 TL

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

ÖN SEÇİME BAŞVURAVUCAKLARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan başvurular jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

• Kimlik zarfı bulunmayan başvurular.

• Ön seçim şartnamesinin “Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar” başlığında tanımlanan gereklilikleri sağlamayan başvurular.

2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

• İlgili meslek odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek, ismini raportörlüğe kaydettirmek.

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi başvuruları yarışmaya katılmamış sayılır.

ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ

Bornova Belediyesi Vakıfbank Bornova Şubesi TR75 0001 5001 5800 7292 2934 01 numaralı hesaba 50 (elli) TL olan şartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun yarışmanın e-posta adresine yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri, bu şartnameye konu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, kamu yararı konusuna mimari heyecanla bakacak ve/veya profesyonel mimarlık ölçeğinde meslek pratiği yürüten, tanımlanan tasarım problemini çözümlerken, mimarlık ortamına teşvik edici katkı sunabilecek 8 (sekiz) tasarımcı ekibi seçecektir.

Bu seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır:

• Benzer ölçekli tasarımlar (uygulama ya da fikir projesi) üretmiş olmak.

• Yarışmalarda ödül almış olmak.

• Benzer işlev veya ölçeklerde yapı üretmiş olmak koşuluyla;

Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu sağlaması gözetilecektir.

3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

KİMLİK DOSYASI

• Mimarlar Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir (Ekip olarak katılım olması halinde ekip ortaklarının tamamı kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.).

• Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak verilmelidir.

• Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın (Ek 1) imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir.

• Ekip içinde farklı meslek disiplinlerinin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisinin mimar olma zorunluluğu bulunmaktadır.

PORTFOLYO (A3 kitapçık)

• En fazla 5 (beş) referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında Yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır.

• Her projenin ilk sayfasında proje künyesi yer alacaktır.

• Basılı bir kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır.

• Jüri, her bir referans projede aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir:

* Projenin adı

* Projenin yeri/konumu

* Proje yılı/durumu

* Tasarımın içeriği

* Fonksiyonları

* İşveren adı

NİYET MEKTUBU

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini anlatan bir metin hazırlamalıdır (En fazla 250 kelime).

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ

Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz.

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan  “Portfolyo”  (pdf formatında)  ve “Niyet Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir.

Portfolyolar 200 MB’ı geçmemelidir.

4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI İŞİNİN NASIL VERİLECEĞİ

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları dikkate alınacaktır:

• Belediye hizmet binası      :  III-B

• Otopark                             :  III-A

• Açık Alan Düzenlemesi    :  II-B

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Açık alan düzenlemelerinde alınacak peyzaj mimarlığı hizmeti ücretinin hesabı; Peyzaj Mimarları Odası “Proje Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği” ile tariflenen 4. sınıf Kent Parkı esas alınarak yapılacaktır. Ücret hesabına esas alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır.

Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir.

Çevre altyapı (kirli su, temiz su, yağmur suyu, elektrik, aydınlatma vb.) hizmetleri (PİD) ücreti takdiren belirlenerek, idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenir. Aydınlatma projeleri için, aydınlatma tasarımcısı mimara danışmanlık yapacaktır. Akustik danışmanlığı gerekli görülen mahaller için akustik danışmanlık hizmeti alınacaktır. Aydınlatma ve akustik hizmet bedeli takdiren belirlenecek ve idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenecektir.

Gerekli görülmesi halinde geoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli takdiren belirlenir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İzmir Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

 

 

 

Ek 1: Doğruluk Beyanı

 

 

 

 

Bornova Belediye Binası Mimari Proje Yarışması’na sunduğum bilgi ve belgelerin bana / ekibime ait olduğunu ve bu belgelerin doğruluğunu beyan ederim.

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

 

İmza

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.280 80 73-74

 

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Geometri

Profesör

1

1

Kontakt ve çatılı manifoldların geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

-

Profesör

1

1

Bitki sitogenetiği konusunda çalışmaları olmak.

3

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Profesör

1

1

Özel eğitimde provizyon, öğrenme güçlüğü, işitme engelliler eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

4

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Teknolojik-pedagojik alan bilgisi üzerine çalışmaları olmak.

5

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Balık biyo-ekolojisi, parazitleri ve biyoloji eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

6

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Demokratik sınıf inşa etme, demokratik öğretmen inançları, psikolojik ihtiyaçlar ve insani değerler ile ilgili çalışmaları olmak.

7

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Doku doppler yöntemleriyle ilgili ve obezlerde IMA epikardiyal yağ dokusu konularında çalışmaları olmak.

8

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

İntestinal vasküler anomalilerde yeni tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmaları bulunmak.

9

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Nöroradyoloji konusunda deneyimli olmak, nöroanotomi ile ilgili çalışmaları olmak.

10

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Ramazan ayı ölümleriyle ilgili çalışmaları olmak.

11

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Yurtdışında faz 1 departmanında bulunmak.

12

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

ERCP, EUS ve karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.

13

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Polikistik over sendromu konusunda çalışmaları bulunmak.

14

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Elektrofizyoloji ve aritmi konusunda deneyimli olmak.

15

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Migren ve vasküler sistem arasındaki bağlantı ile ilgili çalışmaları olmak.

16

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Karaciğer, pankreas ve böbrek nakilleri konusunda deneyimli olmak.

17

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak ve tüp bebek sertifikasına sahip olmak.

18

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik lisans mezunu olup, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora çalışması yapmış olmak.

19

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Öğretmen Adaylarının İmam-Hatip Lisesi Hadis Dersi Kazanımları Hakkında Özyeterlilik ile ilgili çalışma yapmış olmak.

20

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Tahıl ürünleri ve Fitik asit konularında çalışmaları olmak.

21

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Finans Mühendisliği ve yapay sinir ağları konularında çalışmaları olmak.

22

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Hastane mimarisi üzerine çalışmaları olmak.

23

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Osmanlı Türkçesi dönemiyle ilgili çalışmaları olmak.

24

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

3

1

İran'daki Türk ağızları üzerine çalışmaları olmak.

25

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR Öyküleri ve Modern Türk Şiirinin Dil Sapmaları konularında çalışmaları olmak.

26

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimari ve Çevre Tasarımı

-

Doçent

3

1

Ağaçlandırma, süs bitkileri, üniversite kampüslerinde peyzaj tasarımı konularında çalışmaları olmak.

27

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Dış anestezi konusunda deneyimli olmak.

28

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

2

1

Serebral venöz tromboz üzerine çalışmaları bulunmak ve en az 5 yıl üniversite hastanesinde yoğun bakım yürütücülüğü yapmış olmak.

29

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Supramoleküler bileşikler, heterosiklik bileşikler ve Kimya Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

30

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Supramoleküler kimya, asimetrik organokataliz, orgonobor Lewis asitleri ve Si-H bağ aktivasyonu üzerine çalışmaları olmak.

31

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Öğrenme stratejilerinin öğretimi, yürütücü biliş, akademik başarı ve duyuşsal giriş özellikleri konularında çalışmaları olmak.

32

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

3

1

"Okullarda Teknoloji Planlaması" hakkında çalışmaları olmak.

33

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

Bilimin doğası hakkında ölçek geliştirme, aşamalı modelleme, öğretmen görüşleri ve sınıf içi uygulamalar hakkında çalışmaları olmak.

34

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

2

1

Kafkasya ve Orta Asya güvenliği konusunda çalışmaları olmak.

35

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Hanefilik Tarihi ve Usulü üzerine çalışma yapmış olmak.

36

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yardımcı Doçent

5

1

Kanser genetiği, kanserde metastaz ve epitelyal mezenkimal geçiş mekanizmaları konusunda çalış-maları olmak.

4475/1-1