20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29361

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI SES VE GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA BANDO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


ÇARŞI MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEKTİR

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:


8 KALEM ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


DÜZELTME İLANI

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 2015 YILINDA YAPILACAK YOL YENİLEMELERİ İÇİN İHTİYAÇ OLAN 40.000 M3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTIN SOMA, BİÇEROVA, YENİKÖY VE ÇUKURHÜSEYİN İSTASYONLARINDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ

İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


10 KALEM MUHTELİF SİNYAL, ENERJİ, HABERLEŞME VE F/O YEDEK, KABLO TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI SES VE GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Karayolları Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen ses ve görüntü kayıt sistemi, teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen malzemelerde Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29.05.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen malzemelerde Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4453/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA BANDO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif

Cins ve Miktarda Bando Malzemesi teknik şartnamelerine ve teknik şartnamelerinde belirtilen markalarına/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE

EVRAK BEDELİ (Kısım)

İHALE

EVRAK BEDELİ

(Grup)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Ana Enstrümanlar

1. Kısım

100,00 TL

100,00 TL

27/05/2015

Ses Sistemleri

2. Kıs ım

100,00 TL

27/05/2015

Enstrüman Yedek Malzemeleri

3. Kısım

50,00 TL

27/05/2015

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnameleri, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve teknik şartnamelerinde belirtilen markalarına/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin Kısım-1, Kısım-2 ve Kısım-3 malzeme listelerinde belirtilen malzemelerden her biri için ayrı ayrı kısmı teklif verilebileceği gibi tamamı için de teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4452/1-1


DÜZELTME İLANI

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

“Kabinli Telesiyej Lifti Revizyonu Hizmet Alımı İşi”

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri İşletme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı için Kabinli Telesiyej Lifti Revizyonu Hizmet Alımı işinin, 28.05.2015 tarih saat 14:00’da, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlük Merkezi ANKARA’da ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi kapsamında“ tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve (g) Bentleri Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik’in” 19’uncu maddesine göre aşağıdaki hususta, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2015/55957

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 06370 Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 211 08 42 - 0 312 211 08 27/28

c) İhale ilanının görülebileceği

    web adresi                                :  www.ttagayrimenkul.gov.tr

d) İhale dokümanının satın

    alınabileceği adres                     :  Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri İşletme Dairesi Başkanlığı Yunus Emre Mahallesi Küme Evler Palandöken Kayak Eğitim Merkezi 1675989525080 Palandöken/ERZURUM

e) Telefon ve faks numarası          :  0 442 317 08 04 - 0 442 315 68 41

2 - Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı     :  12.05.2015 - 29353

b) Gazetenin adı ve tarihi              :  Erzurum Yenigün Gazetesi - 13.05.2015

3 - Düzeltilen Madde

İhale ilanının 2’nci maddesi (c) bendi ve Sözleşme Tasarısının 9.1’inci maddesinde yer alan; “Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren “135” takvim günüdür.” ibaresi, işe başlama tarihinden itibaren “170” Takvim günü olarak değiştirilmiştir.

İlanen duyurulur.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 22/167- Faks: (312) 211 08 28

ticaret@ttagayrimenkul.gov.tr.

4493/1-1


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları belirtilen (Vakıf kültür varlığı) vakıf taşınmaz, “Turistik otel, turizm ve ticaret, kültürel vb. faaliyetleri kapsayacak şekilde”  fonksiyonuna uygun olarak Restorasyonu-Onarımı yapılarak kullanılmak - işletilmek üzere “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında (AÇIK TEKLİF) usulü ile İdarece belirlenen aylık kira bedeli üzerinden artış yapılmak suretiyle 49 (Kırkdokuz) yıl süreli olarak (Restorasyon-Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli                                         :  Sivas

İlçesi                                    :  Merkez

Mahallesi                             :  Paşabey

Cadde-Sk.-Mevkii               :  Arap Şeyh Caddesi

Ada                                     :  252

Parsel                                  :  39

Yüzölçümü                          :  3482,00 m²

HisseMiktarı                       :  Tam

Cinsi                                    :  Bahçeli Kargir Taşhan

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                         :  Sivas İli – Merkez İlçesi – Paşabey Mahallesi, 252 Ada, 39 Parseli (Behrampaşa Hanı) 49 (Kırkdokuz) Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi

Mevcut İmar

Durumu-Fonksiyonu          :  Turistik otel, turizm ve ticaret, kültürel vb. faaliyetler

İhale Yöntemi                      :  Açık Teklif   (Yönetmelik 24/1-a maddesi)

Süresi                                  :  49 Yıl (Restorasyon-Onarım: 4 Yıl + Kullanma-İşletme: 45 Yıl) İşin süresi ve Kira ödemeleri, yer teslim tarihi itibariyle başlatılacaktır.

Asgari Aylık Kira Bedeli     :  1 - 2 - 3 - 4. Yıl Aylık: 500,00.- TL (BeşyüzTürkLirası)

                                               5. Yıl Aylık; 16.000,00.-TL (OnaltıbinTürkLirası) + (İhale Artış miktarı),

                                               6. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna  (49. yılın sonu) kadar her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

Muhammen Bedeli:

(Proje ve Uygulama Bedeli)   : 6.976.000,00-TL (AltımilyondokuzyüzyetmişaltıbinTürkLirası)

Geçici Teminat Miktarı        :  209.280,00.-TL (İkiyüzdokuzbinikiyüzseksenTürkLirası)

İhale Dokümanlarının          :

(Görüleceği, Satın alınacağı

ve Teslim Edileceği) Adres :  Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü - Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü Atatürk Caddesi 1. Vakıf İşhanı Kat:1 No:1 – SİVAS

İhale Doküman Bedeli         :  250,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres   :  Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Atatürk Caddesi 1. Vakıf İşhanı Kat: 1 No: 1 – SİVAS

İhale Tarih ve Saati              :  10.06.2015-14:00

1 - İhaleye Katılabilmek İçin;

Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) içerisinde yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Sıra Numaralı Alındı Karşılığı Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

a/1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

a/2) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

b/1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b/2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

d) Geçici Teminat; Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank Sivas Merkez Şubesi nezdinde bulunan (TR18 0001 5001 5800 7293 4786 03) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

e) İş Deneyim Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya (2863 Sayılı Yasa 6. Maddesinde belirtilen) benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim (İlgili koruma kurulu kararı ile birlikte) belgesi veya isteklinin belirtilen özellikte iş deneyim belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

f) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

h) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %15’ inden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

i) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kanunu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

j) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

k) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)  Teknik personel taahhütnamesi,

l) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)  beyan,

2 - Ortak girişim halinde (a-b-f-ı-i-l) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 - İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından satın alması mecburidir. İhale dokümanı, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank Sivas Merkez Şubesi nezdinde bulunan (TR18 0001 5001 5800 7293 4786 03) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) 250,00.-TL ihale doküman bedelini yatırarak, yukarıda belirtilen adresten ihale dokümanını temin edebileceklerdir.

4 - İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

6 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

7 - Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Her türlü vergi, resim, harç bedelleri yükleniciye aittir.

9 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

10 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü:

TEL                        : 0 (346) 225 25 58 (Dâhili: 7301- 7201)

FAKS                     : 0 (346) 221 70 91

E-MAİL                 : sivas@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi        : www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

4000/1-1


ÇARŞI MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEKTİR

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Madde 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı:

İli                         :  Siirt

İlçesi                    :  Merkez

Mahalle / Köyü    :  Pınarca Köyü Mevkii Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Kezer Yerleşkesi

Tapu Bilgileri       :  Pafta No: M47B02C Cilt No: 1 Ada No: -  Sahife No: 42 Yevmiye No: 4893

Cinsi                    :  İrtifak Hakkı Verilmesi.

İrtifak Hakkı Verilen Yer ve Amacı:

Üniversitemiz Kezer yerleşkesi içerisinde yer alan ve mülkiyeti Üniversitemize ait Pafta No: M47B02C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42 Yevmiye No: 4893’lu 107.300,00 m2 yüzölçümüne sahip 44 nolu parselin 3.000,00 m2’si üzerinde 1.664,16 m2 taban alan üzerinde öğrenci, personel ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için; Yap-İşlet-Devret modeli 25 (yirmibeş) yıllık Çarşı Merkezi ve Müştemilatı İrtifak Hakkı Tesisi verilmek üzere ihaleye çıkılacaktır.

Yüzölçümü          :  İrtifak hakkı tesisi kurulacak alan 3.000 m2’dir.

Hazine Payı         :  Yok. Üniversitemiz tam hisseye sahiptir.

Cinsi                    :  Arsa

Tapudaki Şerhler :  Yok

Sınırları                :  İhale dosyasında mevcuttur.

Niteliği                 :  Bu gayrimenkuller üzerinde iş yerleri vardır.

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde Çarşı Merkezi ve Müştemilatı yapılmak amacıyla Siirt Üniversitesi Rektörlüğünce, 01/06/2015 Pazartesi günü Saat: 14:00’da Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Yemekhane Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulünde yap-işlet-devret modelinde irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği:

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 250,00-TL karşılığında satın alması zorunludur. Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN:TR 100001000094492771315001) nolu hesabına bedelin açıklamalı olarak yatırılması zorunludur.

Madde 3 – İhalenin nerede, hangi tarih-saatte ve hangi usulle yapılacağı:

a) İhalenin Yapılacağı Adres: Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Yemekhane Salonu - Güres Cad. No:1 SİİRT

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres: Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Güres Cad. No:1 SİİRT

c) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi: 01/06/2015 Pazartesi günü

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati: 14.00

e) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Yemekhane Salonu

f) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulünde ve yap-işlet-devret modelinde yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 25 (yirmibeş) yıldır, Bu süre irtifak hakkının tapuya tescil tarihinde başlar. Tapuda irtifak hakkı tescil edilmeden inşaata başlanamaz. İnşaat yapım süresi 1 (bir) yıl olup, bu süre irtifak hakkı süresine dâhildir). İstekliler ihalede 25 (yirmibeş) yıllık süreyi geçmemek üzere tekliflerini eksiltme usulünce yıl bazında sunacaklardır. İhale Komisyonu değerlendirmeyi ihaleye katılan istekliler arasından idari ve teknik şartnameye uygun; en düşük yılı teklif veren istekliyi tercih etmek suretiyle yapacaktır.

g) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacak olup; aynı kanunun 46., 47. ve 48. maddelerindeki hükümler teklif verme işlemlerinde kıyasen uygulanarak, geçerli en düşük yıl teklifinin sağlanması amacıyla oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Madde 4 - Teklifler ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile müracaat eden isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir. İhale son teklif verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 5 - Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli, İrtifak Hakkı Bedeli, Geçici Teminat Miktarı:

a) Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli: 650,00-TL/m2 X 3.000 m2 = 1.950.000,00-TL+KDV

b) İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli: 650,00-TL/ m2 X 3.000 m2 = 1.950.000,00-TL’nin %6’si olan 117.000,00-TL’+KDV dir. (Bu bedel irtifak hakkı süresince alınacak olup; ikinci ve izleyen yıllar irtifak hakkı bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) artırılır.)

c) Geçici Teminat Miktarı: 330.959,20-TL’dir. İstekliler teminat olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edecekleri gibi geçici teminat miktarını nakit olarak da Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN:TR 100001000094492771315001) nolu hesabına ihale saatine kadar yatırabilirler.

Madde 6 - İsteklilerden İstenilen Belgeler:

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki, aynı kanununun 74. Maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelikteki ve ihale dokümanındaki şartları taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyalarında sunmaları zorunludur.

İsteklilerce İhale Komisyonuna Sunulması Gereken Belgeler (Dış zarf içerisine aşağıda yer alan belgeler konulacak ve dış zarf kapalı, imzalı, ve kaşeli bir şekilde ihale komisyonuna sunulacaktır.)

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olması, yasal yerleşim yeri olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için, nüfus müdürlüklerinden, tüzel kişiler için ise ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya bağlı bulunduğu kurumdan alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

2 - Türkiye’de tebligat için tebligat adresi göstermesi, telefon, faks ve e-posta gibi iletişim adreslerini belirtmesi.

3 - Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kâğıdı getirmesi.

a) Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kağıdı,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kâğıtları.

4 - Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya bağlı bulunduğu kuruma kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış belge.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belge.

5 - İmza sirküleri verilmesi (Aslı veya noterden onaylı sureti ).

6 - İstekliler adına vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin, vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

7 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3), (4), (5) ve (6) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

8 - Yeterlilik verilme keyfiyeti İdarenin uhdesindedir.

9 - İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu olmadığına dair belge.

10 - İhale tarihi itibariyle ilgili vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge.

11 - Şartname ekinde yer alan örneğe uygun (Ek-1 Formu) uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu.

12 - Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN:TR 100001000094492771315001) nolu hesabına yatırılmış geçici teminata ait banka dekontu veya usulüne göre düzenlenen geçici teminat mektubu. Geçici teminat mektup olarak verilecekse süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli olmalıdır.

13 - İhale dökümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu.

14 - İdari ve teknik şartnamenin isteklilerce okunup anlaşıldığına ve hiçbir itiraz olmaksızın kabul ve taahhüt edildiğine dair yazılı imzalı mühürlü bildirim.

Madde - 7 İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

4391/1-1


8 KALEM ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

Malzemenin Cinsi

Birimi

Miktarı

Açıklama

1

Ø63X3 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 6000 MM

KG

10.160,10

ŞARTNAMESİNE GÖRE

2

Ø63X3 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 2300 MM

KG

4.228,28

3

Ø50X3 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU   300 MM

KG

108,00

4

Ø42X2 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 2700 MM

KG

513,85

5

ÇADIR ŞİŞİRME APARATI (1 ADET 5,5 METRE HORTUM KONEKTÖRÜ, 2 ADET ŞİŞİRME ADAPTÖRÜ VE 5 ADET KELEPÇE)

TAKIM

117,00

NUMUNESİNE GÖRE

6

PVC BRANDA 670 GR/M² GRİ (EN:300 CM )

7.887,00

ŞARTNAMESİNE GÖRE

7

BOT POMPASI ELEKTRİKLİ

ADET

66,00

NUMUNESİNE GÖRE

Kapasite; 1000 - 1200 L/dak Basınç; 2.8 4 psi

Güç: AC 110 V- 240 V

8

BOT POMPASI ELEKTRİKLİ YEŞİL BÜYÜK

ADET

51,00

NUMUNESİNE GÖRE

Kapasite: 1800 L/dak-2500 L/dak

Basınç; 230/3.3/23 mbar /psi/Kpa-500/7.3/50 mbar/psi/Kpa

Güç; 1000 - 2000W

 

1 - Türk Kızılay’ı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen 8 kalem çadır malzemesi “kapalı zarfla teklif alınmak ve aynı gün açık eksiltme yapılmak sureti” ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr /ihale ilanları adresinden ulaşılabilecek ve temin edilebilecektir.

4 - Numuneler, Türk Kızılay’ı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Biriminde görülebilecektir.

5 - Firmaların kapalı tekliflerini en geç 11 HAZİRAN 2015 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılay’ı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemleri/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı 11 HAZİRAN 2015 tarih ve saat 14;30’de Türk Kızılay’ı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4485/1-1


DÜZELTME İLANI

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

1 Adet 3D Printer’in ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 25. maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                :  2015/61475

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Gazetenin adı ve tarihi        :  Resmi Gazete 18.05.2015

3 - Düzeltilen madde               :  A) İhale kayıt numarası: 2015/61475

                                                  B) 3 ve 8. maddelerdeki ihale tarihi: 28.05.2015

4487/1-1


DÜZELTME İLANI

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

1 Adet 5 Eksenli İşleme Merkezi’nin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 25. maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                :  2015/61484

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Gazetenin adı ve tarihi        :  Resmi Gazete 18.05.2015

3 - Düzeltilen madde               :  A) İhale kayıt numarası: 2015/61484

                                                  B) 3 ve 8. maddelerdeki ihale tarihi: 28.05.2015

4488/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 2015 YILINDA YAPILACAK YOL YENİLEMELERİ İÇİN İHTİYAÇ OLAN 40.000 M3 VOLKANİK KÖKENLİ KONKASÖR BALASTIN SOMA, BİÇEROVA, YENİKÖY VE ÇUKURHÜSEYİN İSTASYONLARINDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ

İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/58018

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

 Şartnamenin Görülebileceği

 internet adresi                           :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğümüzce 2015 Yılında Yapılacak Yol Yenilemeleri İçin İhtiyaç Olan 40.000 M3 Volkanik Kökenli Konkasör Balastın Soma, Biçerova, Yeniköy ve Çukurhüseyin İstasyonlarında Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01.06.2015 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4339/1-1


MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ümit Mahallesi (Çayyolu - 1 Mahallesi, 42119 ada 1 parsel) 2449 Sokak, Buketevler Orhun Sitesi No: 15/B Blok 7. Kat No: 16 adresindeki mesken nitelikli taşınmazın satışı 09 Haziran 2015 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 71

4451/1-1


10 KALEM MUHTELİF SİNYAL, ENERJİ, HABERLEŞME VE F/O YEDEK, KABLO TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/59176

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa / İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 1. Bölge Tesisler Müd. ihtiyacı Sipariş listesinde cinsi ve miktarı yazılı,10 kalem muhtelif Sinyal, Enerji, Haberleşme ve F/O yedek, kablo temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 09.06.2015 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 09.06.2015 Saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4338/1-1