18 Mayıs 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29354

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Drc.

Adet

Açıklamalar

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

 

Prof. Dr.

1

1

Akışkanlar mekaniği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Düşük ve orta yükseklikteki betonarme binalar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

 

Doç. Dr.

3

1

Arazi yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

İmalat Mühendisliği

 

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Yeniden üretim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Fizikokimya

Prof. Dr.

1

1

Korozyon ve ligand adsorpsiyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Organik Kimya

Doç. Dr.

3

1

Asimetrik sentez alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Botanik

Prof. Dr.

1

1

Bitki ekolojisi ve toprak biyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Yapay sinir ağları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Türk düşünce tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4390/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir adet Yard. Doç. alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları, (dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2.bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihi Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00   Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

                                                                  MEF ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Yardımcı Doçent

1

İşletme veya İktisat alanında doktora derecesi olmak, Bankacılık ve Finans alanında en az 10 yıllık iş deneyimi olmak ve bu alanda yayınları olmak.

4330/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dursun Ali Yıldırım Emine Yıldırım Vakfı

VAKFEDENLER: Emine YILDIRIM

VAKFIN İKAMETGAHI: TRABZON

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Of Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/04/2015 tarihinde kesinleşen 12/06/2013 tarih ve E:2011/362, K:2013/229 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilmi, sosyal, dini, sağlık hizmetleri alanlarında katkıda bulunmak, bu konularda insanlara hizmet vermek gayesiyle kurulmuş olup, bu maksatla, vakfın mevcut ve temin edilecek mal varlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı yetenekli gençleri ve her derecede tahsil imkânı hazırlamak, ahlaklı, faziletli vatandaşlar yetiştirmek. Cami ve Sağlık Ocağı inşa etmek, buralarda insanların dini ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, yemekhane, kütüphane, araştırma merkezi, konferans salonu, misafirhane inşa ve tesis etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 4 pafta, 358 parselde kayıtlı, üzerinde tarla, fındık bahçesi ve misafir evinin bulunduğu 9.370 m2’lik taşınmaz, 750,00 - TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Türkiye Diyanet Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4399/1-1

—————

VAKFIN ADI: Milas Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Tolga Ahmet Bozdağ, Güner Apaydın, Ramazan Maden, Doğan Güneş, Arif Danacı, İrfan Keloğlu, Hatice Deniz, Şükran Camız, Yusuf Camız.

VAKFIN İKAMETGAHI: Milas/Muğla

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Milas 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.2015 tarihinde kesinleşen 13/01/2015 tarih ve E: 2013/759, K: 2015/15 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli, manevi, tarihi, dini, kültürel değerlerine bağlı, araştırıcı, ahlaklı ve yüksek karakterli ilim adamları yetiştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Muğla İli, Milas İlçesi, İsmet paşa Mahallesi, S - D Pafta, 277 Ada, 17 nolu parselde kayıtlı iki katlı kargir bina. 5.000.00 TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Güner Apaydın, Ahmet Bozdağ, Arif Danacı, Doğan Güneş, Ramazan Maden.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan malvarlığı merkezi Nazilli de bulunan Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4400/1-1

—————

Bilecik İli Çevre Koruma Vakfı, Bilecik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/04/2015 tarihinde kesinleşen, 26/02/2015 tarih ve E: 2014/447, K: 2015/61 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4401/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı (TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI)

VAKFEDENLER: Özdemir ÖZDEMİR, Mehmet Ali ŞAHİN, Ercüment MIHALİOĞLU, Sema MIHALİOĞLU, Birdane Özlem ÖZDEMİR

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/04/2015 tarihinde kesinleşen 13/03/2015 tarihli ve E: 2014/640, K: 2015/124 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye, diğer Türk Cumhuriyetleri, Türkiye dışındaki Türk azınlıkları ile akraba topluluklarının, Alevi - Bektaşilerin bulunduğu ülkelerde, Balkanlarda, Avrupa'da, Arap ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika'da, Alevi - Bektaşi kültürünün, felsefesinin unutulmaması, yaşatılması, yeni nesillere aktarılması ve burada yaşayanlara maddi ve manevi destek sağlamak, Alevi - Bektaşilik ile ilgili folklor, inanç, eğitim ve sanat araştırmaları ile kültürel etkinlikler ve çalışmalar yapmak, cem evi yapmak-yaptırmak, açılmış olanların onarımını yapmak ve yaşatmak, toplum sağlığıyla ilgili çalışmalar yapmak, zor koşullarda yaşayanlara maddi ve manevi destek vermek, taziye merasimlerini düzenlemek, muhtaç aileler ve fertlere her türlü yardımda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit.

YÖNETİM KURULU: Özdemir ÖZDEMİR, Mehmet Ali ŞAHİN, Ercüment MIHALİOĞLU, Sema MIHALİOĞLU

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın kurucularının yasal varislerine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4402/1-1