17 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29358

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Nezaket Emine ATASOY.

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/04/2015 tarihinde kesinleşen 03/03/2015 tarihinde tavzih edilen 26/02/2015 tarih, E: 2014/550, K: 2015/l11 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Eğitim ve öğretim döneminde olan her yaştan çocuk, genç ve yetişkinlerin akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan kişileri destekleyerek, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için gerekli maddi imkanları sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00 TL. Nakit.

YÖNETİM KURULU: Nezaket Emine ATASOY, Ferudun CEVAHİROĞLU, Kazım ATASOY.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4378/1-1


Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bölge Müdürlüğümüzün 16.05.2012 tarihli 6094 sayılı yazıları ekinde alınan mülga İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 02.05.2012 tarihli 4480 sayılı yazılarına istinaden 02.07.2007 tarihli 2007/D1-02637 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce 9480034687 vergi numaralı Havin Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. adına onaylı 29.01.2008 tarihli IM004518 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı eşyalara isabet eden vergiler (KDV=5.434,20-TL, ADV=28.545,53-TL) ve 21.05.2012 tarihli 1977 sayılı Para Cezası Kararı ilanen tebliğ edilerek ödenmesi hususu istenilmiş, ancak vergilerin ve mezkur Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi üzerine Müdürlüğümüzce 9480034687 vergi numaralı Havin Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 11.05.2015 tarihli 7838989 sayılı Ödeme Emrine konu 5.434,20-TL Katma Değer Vergisi, 28.545,53-TL Anti- damping Vergisi, faizi ve 75.499,46-TL'lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde, anılan beyanname muhteviyatı eşyaya isabet eden 1.215,74-TL'lik Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ile buna tekabül eden faizinin ve ayrıca söz konusu eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması nedeniyle adı geçen firma adına düzenlenen 11.05.2015 tarihli 1699 sayılı Para Cezası Kararı muhteviyatı 37.749,73-TL'nin ise 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

4345/1-1