16 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29357

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli 43033 ada 2 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4371/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen-Edebiyat, İletişim ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen Anabilim Dalları ile Programları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi/

Yüksekokulu

Bölüm/

Program

Anabilim

Dalı

Kadro

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Fen-Edebiyat

Tarih

Genel Türk Tarihi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Doç.

1

Doçentliğini Görüntü Sanatları Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

-

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Kimya Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

4387/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İsteklilerin, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını 16 - 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne), Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ise ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul veya Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç olmak üzere, 10 (on) yıl süre ile kurum dışında, gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden ulaşılabilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari şart olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz.

Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunacak adaylar;

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için 17. maddelerinde istenenleri,

- http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin ederek dolduracakları özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını,

- Profesör ve doçent kadrolarına başvuracak olanlar ayrıca yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip; Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını, bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.

- Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık Temel Bilimleri

Doçent(2)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör(3)

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim

Doçent(4)

1

HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

 

Doçent(1)(5)

1

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENS.

 

Profesör(1)(6)

1

Doçent(1)(6)

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (İngilizce)(1)(7)

1

Göz Hastalıkları

Profesör (İngilizce)(1)(8)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör (Türkçe)(1)(9)

1

Kardiyoloji

Profesör (Türkçe)(1)(10)

1

Kardiyoloji

Profesör (Türkçe)(1)

1

Nöroloji

Profesör (İngilizce)(1)(11)

1

Nöroloji

Profesör (Türkçe)(1)(12)

1

Radyoloji

Profesör (İngilizce)(1)(13)

1

Üroloji

Profesör (Türkçe)(1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (Türkçe)(1)

1

Biyoistatistik

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(14)

1

Nöroloji

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)

1

Tıp Tarihi ve Etik

Yrd. Doçent (Türkçe)(1)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 - Polimer bilimi ve teknolojisi programında doktorası olmak ve biyomalzemeler konusunda deneyimli olmak.

3 - Akademik kurumlarda belge yönetimi doktoralı olmak ve elektronik belge konusunda deneyimli olmak.

4 - Kitle iletişim araçları ve insan ilişkileri üzerine görsel uygulamalar konusunda deneyimli olmak.

5 - Doçentliğini biyoistatistik alanında almış olmak.

6 - Nörobilim doktoralı olmak ve Nöroloji doçenti olmak.

7 - Çocuk genetik yandalı uzmanı olmak.

8 - Uluslararası oftalmik plastik ve rekonstrüktif cerrahi eğitimi sertifikasına sahip olmak

9 - İleri jinekolojik laparoskopi konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

10 - Pulmoner vasküler hastalıklar konusunda deneyimli olmak.

11 - Nöroelektrofizyoloji doktorası yapmış olmak.

12 - Nöroimmunoloji yüksek lisansı olmak.

13 - Ürogenital radyoloji ve prostat füzyon biyopsisi konusunda deneyimli olmak.

14 - Biyoistatistik alanında doktoralı olmak.

İlan olunur.

4383/1-1


 


 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Su Bitkileri, Algler ve Su Kimyası alanında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Profesör

1

1

İktisat Tarihi alanında doçent olmak ve alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme-Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Uluslararası İktisat alanında doçent olmak ve alanında çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

2

1

Biyoloji Bilim alanında doçentliğini almış, Bentik Omurgasız canlılar ve çevre kirliliği üzerine çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Orta Anadolu ve Erken Tunç Çağı üzerinde çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç.

4

1

Perturbasyon ve İterasyon metotları üzerinde çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Yrd. Doç.

4

1

Osmanlı’da İmaret Mimarisi üzerinde çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yrd. Doç.

1

1

Yeni Türk Dili Gramer alanında doktora yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

Doğu Karadeniz Bölgesi şehir tarihi üzerinde çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

2

1

Kurumsal Girişimcilik, Firma Performansı, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Güven konularında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç.

3

1

Üretim yönetiminde montaj hatları konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Yrd. Doç.

3

1

Finansal Kısıtlar ve Yatırımlar konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Yrd. Doç.

5

1

Enerji Ekonomisi konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd. Doç.

5

1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Yakınçağ alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam

Yrd. Doç.

3

1

Seramik alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, Geleneksel Türk El Sanatları konusunda sanatta yeterliliği yapmış olmak

4358/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5598                                                  Karar Tarihi: 14/05/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/05/2015 tarihli toplantısında, İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 12/10/2006 tarihli ve DAG/945-1/141 numaralı lisans sahibi Enerya Antalya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (ENERYA ANTALYA A.Ş.) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

Madde 1 – ENERYA ANTALYA A.Ş.’nin tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 54.818.921 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 – a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı (TL)

7.039.920

5.391.542

5.391.542

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 – a) ENERYA ANTALYA A.Ş.’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2015 yılı Mayıs ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-1.000.000 m3

0,190095

Kademe 2

1.000.001-10.000.000 m3

0,094347

Kademe 3

10.000.001 m3 ve üzeri

0,011823

 

c) (b) fıkrasında 2015 yılı Mayıs ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

                         fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))

Burada:

i                     :  Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                     :  Her bir kademeyi,

fSKBj (i)            :  i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)         :  i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

Yi-ÜFE(i-2)    :  i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 – Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 – Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 – Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 – Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 – Bu Karar 15/05/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

EK 1 PARAMETRELER TABLOSU

Enerya Antalya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi

                                                                              EK 1 PARAMETRELER TABLOSU

333

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2015 ve 28/04/2015 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Türü

Tesis Tipi/Proje Adı

Süresi

1

Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

Otoprodüktör Lisansı

Doğal Gaz

09/04/2015 tarihli ve 5549-4 sayılı Kurul Kararı ile 02/06/2011 tarihli ve EO/3247-5/1965 numaralı otoprodüktör lisansı 09.04.2015 tarih itibariyle sona erdirilmiş ve eş zamanlı olarak yürürlüğe girmek üzere 02/06/2060 tarihine kadar geçerli üretim lisansı verilmiştir.

2

Trakya Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Marmara Ereğlisi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

28/04/2015 tarihli ve 5578-1 sayılı Kurul Kararı ile 05/06/2019 tarihine kadar geçerli

3

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Deriner HES

28/04/2015 tarihli ve 5578-3 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli

4

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Manyas HES

28/04/2015 tarihli ve 5578-4 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

 

Tesisin

Lisansın

Türü

Tipi/Projesi

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Demko Enerji Üretim ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Söğüt HES

12/05/2011 tarihli ve EÜ/3210-6/1943 numaralı

16/04/2015 tarihli ve 5558-26 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2

Atlas Enerji Elektrik Üretim Sanayi Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Saman HES

15/01/2009 tarihli ve EÜ/1938-2/1374 numaralı

28/04/2015 tarihli ve 5578-20 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3

Atlas Enerji Elektrik Üretim Sanayi Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Yaylabaşı Reg. ve HES

15/01/2009 tarihli ve EÜ/1938-2/1374 numaralı

28/04/2015 tarihli ve 5578-21 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

4

İlci Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Kaynarca Regülatörü ve HES

12/01/2012 tarihli ve EÜ/3640-3/2209 numaralı

09/04/2015 tarihli ve 5549-33 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişiler:

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

 

Tesisin

Lisansın

Türü

Tipi/Projesi

Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Enerji 2023 İnşaat Elektrik Üretim Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Delice-1 HES

23/11/2011 tarihli ve EÜ/3508-1/2149 numaralı

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 9 uncu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptaline ilişkin alınan 07/08/2014 tarihli 5156-17 sayılı Kurul Kararına, Şirketin yapmış olduğu itirazın kabul edildiğinden dolayı, 23/11/2011 tarihli ve EÜ/3508-1/2149 numaralı lisans yürürlüktedir.

2

Eber Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Eber RES

01/02/2011 tarihli ve EÜ/3061-3/1809 numaralı

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 9 uncu ve Elektrik Piyasası lisans Yönetmeliği’nin Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptaline ilişkin alınan 07/08/2014 tarih ve 5156-8 sayılı Kurul Kararına Şirketin yapmış olduğu itirazın kabul edildiğinden dolayı, 01/02/2011 tarihli ve EÜ/3061-3/1809 numaralı lisans yürürlüktedir.

3

Kalkavan Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Akça Regülatörü ve HES

30/10/2008 tarihli ve EÜ/1820-8/1286 numaralı

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 9 uncu ve Elektrik Piyasası lisans Yönetmeliği’nin Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptaline ilişkin alınan 18/09/2014 tarihli ve 5219-14 sayılı Kurul Kararı Ankara 11. İdare Mahkemesinin 09/02/2015 tarihli ve 2014/2154 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda, 30/10/2008 tarihli ve EÜ/1820-8/ 1286 numaralı lisans yürürlüktedir.

4346/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/04/2015 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi

 

Sıra

No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Recepoğlu Kardeşler Petrol Gıda Tekstil Orman Ürünleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

01/04/2015 tarihli ve 5539-5 sayılı Kurul Kararı ile 01/04/2015 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Ege Petrol Ürünleri ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

07/09/2011 tarihli ve DİL/3410-3/257 numaralı

İletim (LNG) Lisansı

22/04/2015 tarihli ve 5570-6 sayılı Kurul Kararı ile 22/04/2015 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

4346/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/04/2015 ve 22/04/2015 tarihli Kararlarıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Surgaz Akaryakıt Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

16/04/2015 tarihli ve 5561 sayılı Kurul Kararı ile 16/04/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Anadolu Karasal LPG Depolama Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

(Dağyaka Mahallesi 2010. Sokak No: 29 Kazan/Ankara (2757 Ada, 1 Parsel) adresinde kurulu )

LPG Depolama Lisansı

22/04/2015 tarihli ve 5572 sayılı Kurul Kararı ile 22/04/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4346/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2015 ve 16/04/2015 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra No

Ticaret Ünvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Sann Madeni Yağ Geri Dönüşüm Taşıma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

09/04/2015 tarihli ve 5551-1 sayılı Kurul Kararı ile 09/04/2015 tarihinden itibaren 30/03/2020 tarihine kadar geçerli

2

Mis Petrokimya Gıda Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

16/04/2015 tarihli ve 5560-1 sayılı Kurul Kararı ile 16/04/2015 tarihinden itibaren 21/11/2015 tarihine kadar geçerli

3

TBE Biyodizel Tarımsal Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim  Şirketi

İşleme (biyodizel) lisansı

16/04/2015 tarihli ve 5560-2 sayılı Kurul Kararı ile

16/04/2015 tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süreli

4

Softoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

16/04/2015 tarihli ve 5560-3 sayılı Kurul Kararı ile

16/04/2015 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Stanlub Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited  Şirket

30.09.2010 tarihli ve MYĞ/2792-4/28346 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

22/04/2015 tarihli ve 5571-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Öz Baday Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat Nakliye Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirket

11/11/2011 tarihli ve MYĞ/3492-1/30228 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

28/04/2015 tarihli ve 5580-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir

4346/4/1-1