14 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29355

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesör alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölümü ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi), bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (6 altı takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından ulaşılabilinir.

 

Fakülte

Bölümü

Unvan

Adet

Niteliği

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Osmanlı - Türk Uygarlığı ile ilgili özgün çalışmalar yapmış olmak.

4343/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce ÖZ ANADOLU NAK. LTD. ŞTİ. adına tescilli 03342200IM019613/ 26.09.2003-03342200IM015804/13.08.2003-04342200IM030177/11.11.2004 - Sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan (15ET34220016-15-21/26.01.2015) Ek Tahakkuklar'a ilişkin yazılar yükümlüsünün Zafer Mah. Yeşil Sok. No:8 D.5 Bahçelievler/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ek tahakkuk tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TARİHİ

EK TAHAKKUK NO/TARİHİ

TUTAR

03342200IM019613/26.09.2003-

15ET34220016

KKDF: 3.643.-TL

 

 

KDV: 22.527.-TL

 

 

Vergi Ziyai Cezası: 26.170.-TL

03342200IM015804/13.08.2003-

15ET34220015

KKDF: 8.623.-TL

 

 

KDV: 53.285.-TL

 

 

Vergi Ziyai Cezası: 61.908.-TL

04342200IM030177/11.11.2004-

15ET34220021

KKDF:7486.-TL

KDV: 46.260.-TL

 

 

Vergi Ziyai Cezası: 53.746.-TL

4283/1-1

—————

Gümrüğümüzce MODA YURDABAK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına tescilli 97342200IM018840 sayı ve 27.05.1997 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan (14CK342200617/07.08.2014) Ceza Kararı'na ilişkin yazı yükümlüsünün Telsiz Mah. Seyid Nizam Cad. No: 148 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak' adreste bulunamadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu Ceza Kararı tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TARİHİ

CEZA KARARI NO/TARİHİ

TUTAR

IMO18840/27.05.1997

617/07.08.2014

Para Cezası Tutarı: 300-TL

4284/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin Tekirdağ ili sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CVB/3858 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını 02.05.2015 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

4313/1-1

—————

Alpay Enerji A.Ş.’nin L31-D numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.04.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

4312/1-1

—————

Alpay Enerji A.Ş.’nin L31-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.04.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

4311/1-1

—————

Alpay Enerji A.Ş.’nin M31-a3,a4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.04.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

4310/1-1

—————

Alpay Enerji A.Ş.’nin M31-b2,b3,b4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.04.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

4309/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/12/2014 tarih ve 611 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2015 tarih ve 680 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Etiler Mahallesi, imarın 8730 ada 6 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 14/05/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4308/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Soruşturma No : 2014/13426

7201 sayılı Yasanın 28. maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli Jumaa ALREHABI’nin adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava Açılmasının Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, karşısında 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Sr. No

Karar No

Suçun Nevi

Karar Tarihi

Adı Soyadı

Cz. Mikt

1

2014/13426

2015/19

5237 S.K. 191/1 Md.

27/01/2015

Jumaa ALREHABI

1 Yıl süre ile Denetimli Serbestlik

3854/1-1


 


 


 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5 - Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7 - Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DRC.

AD.

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe

Profesör

1

1

Epistemoloji ve varoluş felsefesi alanlarında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğ. Prog. ve Öğ.

Profesör

1

1

Program Değerlendirme üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğ. Prog. ve Öğ.

Profesör

1

1

Bilgi haritaları ve öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Fizik

Profesör

1

1

Fotovoltaik hücrelerin admittans/empedans spektroskopisi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Fizik

Profesör

1

1

Manyetik Nano parçacıklar, manyetokalorik etki, metallerde faz geçişleri alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Müh.

Jeoloji Müh.

Profesör

1

1

Magmatik petroloji, fiziksel volkanoloji ve piroklastik kayaçlar konularında araştırmaları ve yayınları olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ür. Tem. Bil.

Su Ür. Tem. Bil.

Profesör

1

1

Tatlı su balıkları biyo-ekolojisi, popülasyon dinamiği ve istilacı tatlısu balıklarının ekosistem etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ür. Yet.

Su Ür. Yet.

Profesör

1

1

Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve alternatif yem hammaddeleri üretimi üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilişim Sis. Müh

 

Profesör

1

1

Enstrumentasyon, Otomasyon ve Yazılım Geliştirme alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hast.

Profesör

1

1

Hücre kültüründe nörotoksisite çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bil.

Nöroloji

Profesör

1

1

Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanlık belgesi olmak. Epilepsi ve uzun süreli video/EEG monitorizasyon konusunda çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Yiyecek ve İçecek İşl.

 

Doçent

3

1

Yiyecek hizmeti veren konaklama işletmelerinde maliyet sistemleri ve muhasebe teorisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Muğla SYO

Fizyoterapi ve Reh.

 

Profesör

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Alanında Doçent olmak, kadın sağlığında fizyoterapi ve elektroterapi konularında çalışmaları bulunmak.

4260/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI

                                                                                                                    10.03.29

Toplantı Tarihi ve No    :  07.03.2015/191                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  07.03.2015/4186                                                BURSA

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Şirinçavuş köyü, Nara ve Yalı mevkiindeki 3. derece Arkeolojik sit alanında bulunan özel mülkiyete ait H19a20c pafta, 2192, 2193, 2195, 2196, 2197, 2198, 2203, 2260 ve 2261 parsellerde Bandırma Müzesi Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen sondaj kazısının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2014 gün ve 5518 sayılı yazısı, ilgililerin bila tarihli başvurusu ile Müdürlüğün 11.02.2015 gün ve 653 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Şirinçavuş köyü, Nara ve Yalı mevkiindeki 3.derece Arkeolojik sit alanında bulunan özel mülkiyete ait H19a20c pafta, 2192, 2193, 2195, 2196, 2197, 2198, 2203, 2260 ve 2261 parsellerde Bandırma Müzesi Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen sondaj kazısının sonucunda kararımız eki paftada belirlenen şekilde, 2261 parselde yapı kalıntısına rastlanan bölüm, 2197 parselde duvar kalıntısına rastlanan bölüm ve ikisi arasında kalan 2260 parselin bir kısmıyla birlikte 2.derece Arkeolojik Sit alanı olarak belirlenmesine;

2261 parselin kuzey bölümünde duvar kalıntısına rastlanılması nedeniyle bu kısmın mevcut 3.derece Arkeolojik sit statüsünün devam ettirilmesine,

2196 parselde ortaya çıkartılan künk kalıntısının rölövesinin alınarak yerinden kaldırılarak 2.derece Arkeolojik sit alanına taşınmasına;

2196 parsel ile herhangi bir kalıntıya rastlanılmayan 2192, 2193, 2195, 2198, 2203 parseller ile 2260 ve 2197 parsellerin 2.derece Arkeolojik Sit olarak belirlenen kısımları haricinde kalan bölümlerinin sit alanından çıkartılmasına;

Ortaya çıkartılan yapı ve duvar kalıntıların kesit ve görünümlerini de içerecek şekilde hazırlanacak 1/20 ölçekli taş planlarının Kurulumuza iletilmesine,

Kalıntıların mevsim şartları ve çevresel faktörlerden etkilenmemesi açısından geçici yöntemlerle koruma ve güvenlik önlemleri içeren bir projenin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

4241-1

4241-2

4241/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI

                                                                                                                   10.00.382

Toplantı Tarihi ve No    :  07.03.2015/191                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  07.03.2015/4177                                                BURSA

Balıkesir İli, Karesi ilçesi, Atatürk mahallesindeki Paşaalanı 2.derece Arkeolojik Sit alanındaki 4705 ada’da Kurulumuzun 08.05.2014/3227 sayılı kararı doğrultusunda Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.02.2015 gün ve 489 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 11.02.2015 gün ve 693 sayılı raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Karesi ilçesi, Atatürk mahallesindeki Paşaalanı 2. derece Arkeolojik Sit alanındaki 4705 ada’da Kurulumuzun 08.05.2014/3227 sayılı kararı doğrultusunda Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısının sonucunda 5 parselde 2863 sayılı Kanun kapsamındaki duvar kalıntılarına rastlanılması, arkeolojik potansiyelin parsel içerisinde ve güney yönündeki tepeye doğru devam ettiği anlaşılması, asıl arkeolojik yerleşimin bu bölümde yoğunlaştığının gözlemlenmiş olması nedenleriyle bu taşınmazın gelecekte bilimsel yöntemlerle araştırılmasının uygun olacağına, dolayısıyla söz konusu taşınmazın mevcut sit statüsünün korunmasına, kalıntıların doğal ve çevresel şartlardan zarar görmemesi açısından kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatabileceğine;

5 parselin kuzey yönündeki herhangi bir kalıntı veya buluntuya rastlanılmayan 1, 2, 3, 4 ve 6 parsellerin çevredeki arkeolojik sit potansiyelini koruma altına almak açısından 3.derece Arkeolojik sit alanı bölgesine dahil edilmesine; kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine karar verildi.

 

4242

4242/1-1

—————

İZMİR I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                35.14/91-230

Toplantı Tarihi ve No    :  27.02.2015-113                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  27.02.2015-2843                                                 İZMİR

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi, 83 ada 23 parselin sit durumunun ve sit paftasının gönderilmesinin talep edildiği Seferihisar I. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 20.01.2015 tarih ve 2013/174 Esas sayılı yazısı, İzmir çevre ve şehircilik il Müdürlüğü’nün 22.01.2015 tarih ve 2273 sayılı yazısı, İzmir il Kültür ve Turizm il Müdürlüğü’nün 05.02.2015 tarih ve 1032 sayılı yazısı, Yatırım ve işletmeler Gene! Müdürlüğü’nün 02.02.2015 tarih ve 20076 sayılı yazısı imar ve şehircilik Müdürlüğü’nün 10.02.2015 tarih ve 500 sayılı yazısı, Müdürlük Evrakına 23.02.2015 tarih ve 146 sayılı kayıt ile giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi, 83 ada 23 ve 44 parseller ile 44 parsel bitişiğinde bulunan yol ve yeşil alana terk edilen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, bu alanda Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke Kararı koşullarının geçerli olduğuna, söz konusu alanda yapılaşma istemi olması durumunda alana ilişkin Koruma Amaçlı imar Planı onaylanıp yürürlüğe girmesinden sonra değerlendirilmesine, bu kapsamda 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince alanın Koruma Amaçlı imar Planının ivedilikle hazırlanmasına karar verildi.


4243/1-1

—————

İZMİR I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

                                                                                                                  35.14/1840

Toplantı Tarihi ve No    :  02.04.2015-118                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  02.04.2015-2984                                                 İZMİR

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Köyü, Kılıçpınarı Boğazı Mevkii’nde, L17-c1 nolu paftada bulunan, Urla ve Seferihisar İlçeleri, Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Başkanı Urla-Klazomenai Kazısı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY’un yaptığı yüzey araştırması sonucu tespit edilen antik yerleşim alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescillenmesi önerisine ilişkin 8.8.2014 tarihli başvurusu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 27.10.2014 gün ve 94920 sayılı, Seferihisar Kaymakamlığı’nın 12.11.2014 gün ve 2034 sayılı, Seferihisar Orman İşletme Şefliği’nin 12.11.2014 gün ve 171 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2014 gün ve 64851 sayılı yazıları, Müdürlük evrakına 31.03.2015 gün ve 306 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Düzce Köyü, L17-c1 nolu paftada, Kılıçpınarı Boğazı Mevkii’nde tespit edilen tunç çağı ve prehistorik döneme tarihlenen buluntular dikkate alınarak; kararımız eki paftada sınırları ve koordinatları belirlenmiş olan alanın; “1. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmasına, alanda bulunan mevcut ağaçların bakım ve budama işlemlerinin yapılabileceğine, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

4244

4244/1-1