14 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29355

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE İZMİR BANLİYO SİSTEMİ HATLARINDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN HATALI KAYNAK VE RAYLAR YERİNE KUPON RAY ATILARAK MAKASLARDA VE HATTA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BİLET SATIŞ GİŞELERİ VE ŞİRKET BÜROLARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:


ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ANKARA - GÖLBAŞI AMBARINDA BULUNAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 11 GRUP (51 ADET) TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:


NAMAZGAH ALANI, SEMİNER SALONU, ETKİNLİK VE EĞLENCE ALANI, KAFE PROJESİ FONKSİYONU ÜST HAKKI TESİSİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kandıra Belediye Başkanlığından:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait Çanakkale Merkez, Cevatpaşa Mahallesi, Limanbayırı Mevkiinde bulunan tapunun 488 ada, 96 parselinde kayıtlı 703,17 m2 yüzölçümlü, arsa vasfındaki taşınmaz İl Encümeninin 21.04.2015 tarih ve 131 sayılı kararı gereğince 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

2 - Taşınmazın İhalesi 02.06.2015 tarihinde saat 13:30’da Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Satışa konu taşınmazın muhammen satış bedeli 1.750.000,00 TL (Birmilyon yediyüzellibin Türk Lirası) olup, geçici teminatı 52.500,00 TL (Elliikibinbeşyüz Türk Lirası) dır.

5 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a) T.C vatandaşı olmak

b) Gerçek kişilerde;

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

c) Tüzel kişilerde;

- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

- 2015 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı  örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d) Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

6 - İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

4301/1-1

 


TCDD 3. BÖLGE İZMİR BANLİYO SİSTEMİ HATLARINDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN HATALI KAYNAK VE RAYLAR YERİNE KUPON RAY ATILARAK MAKASLARDA VE HATTA ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/55630

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge İzmir Banliyo Sistemi Hatlarında Değiştirilmesi Gereken Hatalı Kaynak ve Raylar Yerine Kupon Ray Atılarak Makaslarda ve Hatta Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.05.2015 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4192/1-1

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 59,00TL. ile en çok 1.001.877,89TL. arasında değişen; 20/05/2015 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,90TL., en çok 100.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen bebek arabası, saat, yat motoru, cep telefonu, ahşap dolap, masa, kahve fincanı, klima, konteyner, kompresör, gözlük çerçevesi, fotoğraf makinası, uçak malzemesi, biyogaz, üretim sistem hattı ve aksamları vs. cinsi 23 (yirmiüç) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 21/05/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4274/1-1

 


BİLET SATIŞ GİŞELERİ VE ŞİRKET BÜROLARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çukur köy Merkez Mahallesi. Çevreyolu üzerinde bulunan yeni otogardaki Bilet satış gişeleri ve Şirket büroları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Hükümlerine göre açık artırma suretiyle 5 (beş) Seneliğine kiraya verilecektir.

2 - İhale 27.05.2015 Çarşamba günü saat 15.00'de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

3 - Bilet satış gişeleri için 5 (Bes) Yıllık toplam KDV dâhil kira bedelleri, %3 geçici teminatları ve cayma teminatları;

a) D1 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlardan (Mevcut otogarda D1 yetki belgesi ile yazıhane çalıştıran firmalar hariç) 5 (beş) yıllık toplam kira bedeli 1.000.000,00 TL %3 geçici teminatı 30.000,00 TL cayma teminatı 60.000,00 TL. dir.

b) D1 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlardan (Mevcut otogarda D1 yetki belgesi ile yazıhane çalıştıran firmalar için) 5 (beş) Yıllık toplam kira bedeli 500.000,00TL %3 geçici teminatı 15.000,00 TL. cayma teminatı 30.000,00 TL. dir.

c) D4 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlar (İl merkezine ve ilçelere çalışanlar) ve 5 (beş) Yıllık toplam kira bedeli 400.000,00TL %3 geçici teminatı 12.000,00 TL. cayma teminatı 25.000,00 TL. dir.

d) D4 yetki belgesi ile ihaleye girecek olanlar (çevre beldelere çalışanlar) 5 (beş) Yıllık toplam kira bedeli 100.000,00TL %3 geçici teminatı 3.000,00 TL. cayma teminatı 5.000,00 TL. dir.

4 - Geçici ve cayma teminatlarının ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

5 - Bu işe ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

4298/1-1

 


ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nin ihtiyacı olan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup,      0(312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 08.06.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 08.06.2015 günü saat 16:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

4215/1-1

 


ANKARA - GÖLBAŞI AMBARINDA BULUNAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 11 GRUP (51 ADET) TAŞIT VE İŞ MAKİNESİNİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:

Araçların

Bulunduğu Yer    :  Ankara Gölbaşı Ambarı

Teklifler               :  11 Haziran 2015 Perşembe günü saat 12.00’a kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Balgat/ANKARA adresindeki Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı (11. Kat No: 38-A adresindeki) Muhaberat servisine verilecek olup, zarflar aynı gün saat 14.00’da Zemin Kat Sefer Kul İhale salonunda açılacaktır.

Şartname              :  Şartname, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 56 numaralı odadan temin edilecektir. Ayrıca, şartnameler mail veya faks yoluyla da gönderilebilir.

İrtibat telefonları  :  (0312) 212 69 00/2026-2067 veya (0312) 213 71 56

İlanen duyurulur.

4315/1-1

 


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk Mahallesi 1709 ada 1 parselde bulunan 3 adet konut ile 3 adet dükkanın, 1709 ada 14 parselde bulunan 1 adet dükkanın 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45, 46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak Konut ve Dükkanların bağımsız bölüm numaraları, katları, nitelikleri, net alanları, toplam bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 29/05/2015 Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Konut ve dükk anları bedeli ise peşin veya 6 eşit taksitte (biri peşin kalanı 30, 60, 90, 120, 150 gün) olarak tahsil edilecektir. Üzerinde ihale kalan isteklilerden konutlarda %1 KDV, dükkanlarda ise %18 KDV peşin olarak tahsil edilir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a) İkametgah belgesi,

b) Nüfus cüzdanı örneği,

c) Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d) İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğüne (0312 814 53 00/161-162) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

ANKARA KAZAN ATATÜRK MAH 1709 ADA 1 PARSELE AİT SATILACAK KONUT GAYRİMENKUL LİSTESİ

Sıra

No

B. Bölüm

No

Kat

B. Bölüm

Nitelik

Net Alan

Toplam

Değeri

Geçici Teminat

Bedeli

1

4

1

Mesken

140,68 M²

¨125.000,00.

¨3.750,00.

2

8

2

Mesken

140,68 M²

¨125.000,00.

¨3.750,00.

3

12

3

Mesken

140,68 M²

¨130.000,00.

¨3.900,00.

 

ANKARA KAZAN ATATÜRK MAH 1709 ADA 1 PARSELE AİT SATILACAK DÜKKAN GAYRİMENKUL LİSTESİ

Sıra

No

B. Bölüm

No

Kat

B. Bölüm

Nitelik

Net Alan

Toplam

Değeri

Geçici Teminat

Bedeli

1

50

Asmakat

Dükkan

26,55

¨44.500,00.

¨1.350,00.

2

51

Asmakat

Dükkan

29,95

¨45.000,00.

¨1.350,00.

3

52

Asmakat

Dükkan

62,56

¨105.000,00.

¨3.150,00.

 

ANKARA KAZAN ATATÜRK MAH 1709 ADA 14 PARSELE AİT SATILACAK DÜKKAN GAYRİMENKUL LİSTESİ

Sıra

No

B. Bölüm

No

Kat

B. Bölüm

Nitelik

Net Alan

Toplam Değeri

Geçici Teminat

Bedeli

1

39

Bodrum

Dükkan

1.750 M²

¨2.695.000,00.

¨80.850,00.

4302/1-1

 


NAMAZGAH ALANI, SEMİNER SALONU, ETKİNLİK VE EĞLENCE ALANI, KAFE PROJESİ FONKSİYONU ÜST HAKKI TESİSİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kandıra Belediye Başkanlığından:

 

No

İşyeri Mevkisi

No/Nevi

Süre

Muhammen Aylık Kira Bedeli

Tarih - Saat

01

Çarşı Mah.

Namazgah Mevki

203 Ada/5-6-34-35 Prs.

10 Yıl

850 m² İnşaat Alanı

1.165,90 TL + KDV

26.05.2015

11:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen fonksiyonu hayata geçirmek gayesi ile yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat Encümen toplantı salonunda, Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından uygun görülen 1.165,90 TL + (KDV) alt kira bedeli üzerinden 2886 sayılı D.İ.K. 36. Maddesi Uyarınca Kapalı Teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır.

Yeterlik İçin İstenen Belgeler

A) İstenen belgeler

1 - Türkiye'de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi,

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı süre içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki merciiler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

3 - İmza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

5 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

6 - İstenilen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya yabancı isteklilerin sunacağı yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, TC konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

7 - İdaremiz, ihaleye katılacak şirketlerde amaca uygun olarak günübirlik tesis (Kafe) işletmeciliğine dair uzmanlıklara sahip olması şartı gereğince, iş bu ihaleye gireceklerin ihale ilan tarihinden 1 (bir) yıl önce ticaret sicil gazetelerinde yayınlanan faaliyet konuları içinde ticari sicil geçmişinde, proje fonksiyonu doğrultusundaki şartları sağlaması aranır.

İhalelere Katılamayacak Olanlar:

1. Belediyeye vadesi geçmiş ödenmeyen borcu olanlar iştirak edemezler. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve ya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

2. İlgili mercilerde hileli iflas ettiğine karar verilenler,

3. İdare’nin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

4. İdare’nin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

5. (2) ve (3) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklar ve evlat edinenleri,

6. (2), (3), ve (4) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları ve ya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketleri hariç)

7. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için geçerlidir.

8. İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve 2886 sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

9. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış olsa dahi, yatırılan teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

B) İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içinde ibraz etmeleri gerekir:

10.1.Teklif mektubunu havi iç zarf

11.2. Noter tasdikli imza sirküleri

12. 3.Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ya da sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

13.4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.

14.5. Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

15.6. İhaleye katılacak için Noter tasdikli Yetki Belgesi

16.7. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi

- İşin Geçici Teminatı: % 3 olup, 49.197,36 TL+(KDV)’dir.

- İhale Şartname Bedeli Emlak ve İst. Müdürlüğü’den 50,00-TL bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacaktır.

- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale günü 26.05.2015, saat 11:00’e kadar, Kandıra Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

4337/1-1

 


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanyası ihtiyacı ± % 20 toleranslı 12.000 ton Kireçtaşı Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2015/58332

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon No                            :  0 354 441 10 10

c) Faks No                                 :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  12.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                            :  Yozgat Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin süresi                              :  İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  26.05.2015 Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa(ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4306/1-1

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2.020,00 TL ile en çok 115.050,00 TL arasında değişen; 20/05/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 202,00 TL ile en çok 11.505,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Damperli kamyon, muhtelif Kamyonet (Açık Kasa, Kapalı Kasa, Panelvan), Kamyon, Minibüs, Otomobil, Çekici ve Yarı Römork (Frigorifik kasa) cinsi 45 adet araç; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/HATAY adresinde 21/05/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir.Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

4304/1-1

 


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                          :  2015/58306

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit - Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7093

                                                               Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                    :  pyosatinalma@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :  ----

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Modüler Görüntüleme Sistemi, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati/

    Tarih ve saatleri                               :  Tarih: 02/06/2015  Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4287/1-1

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

Topkapı Emlak Müdürlüğünden Satılık Gayrimenkuller (Bu taşınmazların satış ihalesi 28/05/2015 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

Dosya No

İlçesi

Mahalle/Köy

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada

No

Parsel

No

Miktar

(M2)

Hazine

Hissesi

Cinsi

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İmar

Durumu/

Niteliği

İhale

Saati

34040100693

Bahçelievler

Yenibosna

Mah.

(Çobançeşme)

Kuleli

Mevkii-

Güngör Sok.

18

565

2

437,46

Tam

Arsa

2.974.728,00

594.945,60

Ticaret +Hizmet

15:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal müdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4194/1-1

 


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100.000 Kg kepek alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 27.05.2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 27.05.2015 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66       Faks: 397 33 71 - 74

4341/1-1

 


TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 15.000 Çuval Özel Amaçlı (Tam Randımanlı) Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 04.06.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 04.06.2015 Perşembe günü, saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65 - 66     Faks: 0 312 397 33 71 - 74

4342/1-1