13 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29354

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Şerif Ali GÜNDURU (Denetçi No: 2077, Oda Sicil No: 7605) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 27.03.2015 tarihli ve E.2015/502 sayılı kararı ile “davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra istem yeniden incelenip karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin teminat aranmaksızın durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Şerif Ali GÜNDURU hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 22.04.2015 tarihli ve 11360 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4235/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi 5514 ada 25 parsel üzerindeki (A Blok) 256148 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 27.02.2015 tarihli ve E.2014/1584-K.2015/132 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.04.2015 tarihli ve 11891 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4237/1-1

—————

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Hane Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan "Sorumlu Denetim Elemanı Mustafa KALAYCI'nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320)" ifadesinin çıkarılarak, "Şirket Ortağı veya Yetkilisi Mustafa KALAYCI'nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No:61320)" ifadesinin eklenmesi 29.04.2015 ve 11789 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4236/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Profesör

1

Radyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doçent

1

Fen- Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Doçent

1

4275/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85280 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 07.04.2015 tarih ve 543 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.04.2015 tarih ve 1002 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 13.05.2015 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85280 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Yapracık (Elvan tapulama) Mahallesi 401, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 428, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 495, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 2397, 2401, 2403, 2404, 2405, 2411, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2502 parseller ile ekilemez arazi.

İlgililere ilanen duyurulur.

4294/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

7560272052 vergi numaralı Şaykan Gıda Dış Tic. Ltd. Şti. adına Müdürlüğümüzce onaylı 10160600IM000070/20.01.2010 ve 10160600IM000557/12.05.2010 sayı ve tarihli SDGB'lerinden kaynaklanan amme alacağının firmadan tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle firma ortağı TC:55012030590 numaralı Volkan GÖRAL adına 3808 sayılı 09.10.2013 tarihli 21.478,10 TL (GV+KDV Ek Tah.) ve 168 sayılı 14.01.2014 tarihli 71.803,20 TL (GV+KDV Para cezası) tutarlı ödeme emri ve TC: 27064248520 numaralı Yasin SÜRÜCÜ adına 3807 sayılı 09.10.2013 tarihli 9.204,90 TL (GV+KDV Ek Tah.) ve 169 sayılı 14.01.2014 tarihli 30.772,80 TL (GV+KDV para cezası) tutarlı ödeme emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunu hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi hususu ile Müdürlüğümüzce düzenlenen ödeme emirleri firma ortaklarının bilinen adreslerine ve mernis adreslerine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 47. ve 48. maddeleri ile 49. maddeleri uyarınca yayım tarihinden 15 gün sonra Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

4261/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43146 adanın batısındaki park alanına ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4297/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 09.04.2015 tarih ve 564/1350 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.04.2015 tarih ve 1196/2623 sayılı kararları ile onaylanan Yuva Mahallesi 44832 ada 1 nolu parsele ilişkin 84187/Ek2 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

4296/1-1

—————

Yenimahalle 15131 ada 1 parsel ve 15132 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4295/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından:

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. derecede açık bulunan 181 adet İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden görev yapmak üzere 50, iş sağlığı ve güvenliği yönünden görev yapmak üzere 131 İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılma şartları;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Giriş sınavının yapılacağı 2015 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) İşin yürütümü yönünden iş teftişi görevi için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksekokullardan birini bitirmek,

ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden iş teftişi görevi için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve işin yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için KPSSP46 puan türünden en az 70 puan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş görevine alınacaklardan KPSSP13 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 5 katı (250 işin yürütümü, 655 iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere toplam 905) sayıda aday sınava davet edilecektir. Ancak sınava davet edilecek son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağırılacaktır.

e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak,

g) Bu sınava en fazla bir kez girmiş olmak,

ğ) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak Kurula vermiş olmak.

Başvurular 01.06.2015 günü başlayacak, 15.06.2015 günü çalışma saati bitiminde sona erecektir.

Sınava girecek adaylar, Bakanlığımız www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet sayfalarında yer alan aday başvuru sistemi bağlantısı üzerinden erişerek doldurup imzalayacakları iş talep formu çıktısı ve aynı linkte yer alacak ekleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda, internet üzerinden online iş talep formunun 15.06.2015 tarihine kadar doldurulması şartı ile iş talep formu aslı ve eklerinin, İş Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç 22.06.2015 mesai saati bitimine kadar ulaşması zorunludur. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmeyecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav saatine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan teslim alabilecekleri gibi, aday başvuru sistemi üzerinden alacakları çıktı ile de sınava katılabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Yazılı sınav 11.07.2015 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde yapılacaktır. Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi v.b.) göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak için, her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış (60) puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş (70) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilan panosunda ve www.csgb.gov.tr ile www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Başvuru koşulları, sınav konuları ve detaylı bilgiyi içeren broşür ile iş talep formu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan ve www.csgb.gov.tr ile www.itkb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

İnönü Bulvarı No: 42 Emek Çankaya ANKARA

4267/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

Arkeoloji

Prohist. ve Önasya Arkeolojisi

Doçent

2

1

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Dahili Tıp Bil.

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

3

1

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Doçent

3

2

Temel Tıp Bil.

Fizyoloji

Doçent

3

2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Elektrik Müh.

Elektrik Makineleri

Doçent

3

1

Jeofizik Müh.

Sismoloji

Doçent

3

1

Kimya Müh.

Kimya Mühendisliği

Doçent

3

1

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

3

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Özel Hukuk.

Medeni Hukuk

Doçent

3

2

REKTÖRLÜK

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Enformatik

 

Doçent

2

1

4264/1-1


 


 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

SIRA NO

İŞLETMECİ ADI

İŞLETMENİN VERGİ KİMLİK NUMARASI

İŞLETMENİN BİLİNEN ADRESİ

İDARİ PARA CEZASININ DAYANAĞI

BORÇ TÜRÜ

BORÇ MİKTARI

1

PLATINIUM TELEKOMÜNİKASYON MOTORLU VE MOTORSUZ ARAÇLAR ELEKTRONİK PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

7300346553

Ufuk Mah. 893 Sokak No: 19/B Buca/İZMİR

01/12/2014 tarihli ve 2014/DK-TED/618 sayılı Kurul Kararı

İdari Para Cezası

6.086,00 TL

 

Yukarıda yer alan PLATINIUM TELEKOMÜNİKASYON MOTORLU VE MOTORSUZ ARAÇLAR ELEKTRONİK PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. hakkında 4703 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranıldığı ve bu sebepten dolayı aynı Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 06/02/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi ve ilgili mevzuatlar gereği, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 no'lu hesabına yatırılabileceği ve söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde ¼ oranında indirimden yararlanılacağı veya biri peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre Kararın yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde, Karar aleyhine iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı bulunmadığı sürece ve ayrıca tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4234/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim/Anasanat Dalı/Program

Unvanı

Adet

Açıklama

Açıköğretim Fakültesi

İktisadi ve İdari Programlar

-

Profesör

1

-

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Doçent

1

-

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

-

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Profesör

1

-

Doçent

1

-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

1

-

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

-

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

-

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

-

İşletme Fakültesi

Pazarlama

-

Profesör

1

-

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Dalga Tekniği

Doçent

1

Eğitim Dili %100 İngilizcedir

Elektronik

Doçent

1

Eğitim Dili %100 İngilizcedir

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

-

Devlet Konservatuvarı

Müzik

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Profesör

1

-

Doçent

1

-

Engelliler Araştırma Enstitüsü

-

Zihin Engelliler

Doçent

1

-

 

4285/1-1