12 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29353

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezinden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Bursa Çevre Otoyolu II. Kısım Samanlı Bağlantı Yolu (Km: 0+000 - 6+340) kesiminin 6001 sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1 - Otoyolun bu kesimi 16/05/2015 tarihinde trafiğe açılacaktır.

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat)

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin almaları gerekmektedir.

7 - 6001 sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince ilan olunur.

4208/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 12.03.2014        tarihinde 2014/14203 İhale Kayıt No ile yapılan "Hastanemiz ve Bağlı Birimlerinin 2014-2015 Yılları 131 Kişi İle Bilgi Sistemi Kullanımı (Veri Giriş ve Kontrol Personeli) Hasta Karşılama, Yönlendirme ve Danışma Personeli Hizmet Alımı" işi ihalesinde; 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu Kamu İhale Kurulunun 05.11.2014 tarih ve 2014/UH.III-3623 sayılı kararı ile tespit edilen;

GENÇ UFUKLAR Danışmanlık Temizlik Gıda Halkla İlişkiler İnşaat ve Taahhüt Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Adres: Karakavak Mevkii Alman Hastanesi Arkası No:5 Merkez/MALATYA, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası - Ticaret Sicil No:11988, Oda Sicil No: 13935, Vergi Dai/No: Beydağı V.D./393 051 8580)'ne ve ihale tarihi itibariyle bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Mehmet GÜRSOY (TC. Kimlik No: 55297281762)’a;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 30.01.2015           tarihli ve 29252 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan l (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 13.03.2015 tarihli ve Esas No: 2015/161 ile Esas No: 2015/162 sayılı; "Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI” yönündeki kararlarına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 30/04/2015 tarihli oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

4226/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mehmet Emin Hizmet ve İlim Vakfı (MEHİV)

VAKFEDENLER: Murat Akyasan, Hüseyin İpek, Zekeriya Uğur, Davut Duran, Reis Şeref.

VAKFIN İKAMETGAHI: Tekirdağ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/01/2015 tarih ve E:2014/25, K:2015/8 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI:

A - Vakıf halen mevcut ve elde edeceği mal varlığı ile milli ve manevi değerlere bağlı kabiliyetli gençlere her derecede tahsil imkânı sağlamak bunun için anaokulundan üniversiteye kadar resmi ve özel her kademede ki eğitim müesseselerine girmeye hazırlamak, sanat kursları ve eğitim merkezleri açmak ihtisas için yurt dışına talebe göndermek veya gitmiş olanlara burs vermek.

B - Eğitim müessesleri, yurtlar, cami ve mescitler, konferans salonları, kütüphaneler laboratuarlar, araştırma merkezleri, kimsesiz düşkünleri barındırma ve yetiştirme evleri huzur evleri, hastane ve bunlara benzer hayır ve kültür müessesleri inşa ve tesis etmek.

C - Milli ve İslami sahalarda ki araştırmalara öncelik vermek sureti ile kitap telif ve tercüme ettirmek, bunları neşretmek, yayın evleri açmak, mecmua, dergi, risale ve gazete çıkarmak, dini, ilmi, kültürel sanat ve edebiyat gibi sahalarda ödüller vermek, yarışmalar düzenlemek.

D - Vakıf mevcutlarını nemalandırmak gayesi ile zirai, sınai, ticari, madencilik vb. sahalarda işletmeler kurmak, işletmelere ortak olmak ve bunları çalıştırmak.

E - Vakfın gayesine uygun hizmet veren diğer müesseslere yardım etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Havuzlar Mahallesi, 29 M4 Pafta, 990 Ada, 10 ve 11 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazlar.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshine karar verildiğinde memaliki aynı gaye ile kurulmuş bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4205/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2015/2 Dönemi, SMMM Sınav tarihleri                               : 25 - 26 Temmuz 2015

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi      : 1 Haziran 2015

Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi                             : 10 Temmuz 2015

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1 - Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2 - Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3 - Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması,

gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2 - Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

4 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5 - 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,

8 - TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

9 - Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 100,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 700,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 800,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete ) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://giris.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1 - Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

3 - Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

4 - Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5 - Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7 - Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8 - Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan Olunur.

4206/1-1

—————

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2015 /2.Dönem YMM Sınav Tarihleri                            : 25 Temmuz - 3 Ağustos 2015

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi         : 1 Haziran 2015

* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi         : 22 Haziran 2015

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi,

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirkülerinin noter onaylı örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin SMMM / YMM Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, başvuru sahibinin işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9. maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan         kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan      kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders başına 125,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.250,00 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenecektir.

Banka bilgileri ;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

• ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 059,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.)

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8)  Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan Olunur.

4207/1-1


Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezinden:

ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Maltepe Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, İstanbul ili Maltepe ilçesi sınırları içinde; 3350 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı olan alandır. Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Cemevi ve Kültür Merkezi’nin çevre düzenlemeleri ile beraber tasarlanmasıdır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum:  Maltepe Belediyesi (Yarışma raportörlüğü)

Adres                               :  Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe / İstanbul

Telefon                             :  +90 216 458 99 99

Fax                                   :  +90 216 441 62 04

E-posta                             :  yarisma@maltepe.bel.tr

Web                                  :  www.maltepe.bel.tr

Banka hesap bilgisi:         :  Maltepe Belediyesi, Vakıfbank Maltepe Şubesi

                                            IBAN: TR 76 301 5001 5800 7303 0300 22

YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yer görme belgesi almak. ( Müelliflerden biri)

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Cemevi Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile 20TL’yi (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak katılımlarda tüm müelliflerin TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır.

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

• Leyla ÜNVER, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı

• Şükrü ASLAN, Sosyolog (Doç. Dr.)

• Ulaş ÖZDEMİR, Etnomüzikolog

• Mahir POLAT, Sanat Tarihçi

• Ömer YILMAZ, Mimar

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

• H. Günkut AKIN, Mimar (Prof. Dr.)

• Adnan DEMİR, Mimar

• Nevzat SAYIN, Mimar (Jüri Başkanı)

• Bülent TARIM, Mimar (Prof. Dr.)

• Jale YAĞCI, İnşaat Mühendisi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

• Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Y. Mimar

• İpek AKPINAR AKSUGÜR, Mimar (Yrd. Doç. Dr.)

• Çiğdem ALKAN, İnşaat mühendisi

RAPORTÖRLER

• Hasan GÜL, Mimar

• Bahadır KEŞAN, Şehir Plancısı

• Kamuran TOPTAN BİBER, Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

• Benan Dila SAVAŞ, İç Mimar

• Başak ÇELİK, Mimar

• M. Cemal DURSUN, Harita Mühendisi

YER GÖRME

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme karşılığında yarışmacılara bir ödeme yapılmayacaktır. Yer görme belgesi yarışma takviminde belirtilen “Yer görme belgesi almak için son gün”e kadar idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden temin edilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın ilanı                                               :  12 Mayıs 2015, Salı

• Soru sormak için son gün                                 :  29 Mayıs 2015, Cuma

• Soruların yanıtlarının ilanı                                :  3 Haziran 2015, Çarşamba

• Yer görme belgesi almak için son gün              :  26 Haziran 2015, Cuma

• Projelerin son teslim tarihi                                :  21 Temmuz 2015, Salı

• Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün   :  23 Temmuz 2015, Perşembe

• Jüri çalışması başlangıcı                                   :  25 Temmuz 2015, Cumartesi

• Kolokyum tarihi                                                :  1 Ağustos 2015, Cumartesi

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

• 1.Ödül         :  80.000 TL

• 2. ödül         :  60.000 TL

• 3. Ödül        :  40.000 TL

• Mansiyon    :  20.000 TL (5 adet)

Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

4263/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Makamının 04/12/2014 tarihli olurları ve 09/01/2015 tarihli olurları ile aşağıda açık kimliği yazılı bulunan firma ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek ve tüzel kişiler (1) yıl süreyle 4734 Sayılı Kanunun 2'nci ve 3'üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olup, bu kararlar 10/12/2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmi Gazete ile 16/01/2015 tarihli ve 29238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 11/03/2015 tarihli ve 2015/1442 Y.D. İtiraz No.lu vermiş olduğu yürütmesinin durdurulması kararma istinaden, İçişleri Bakanlığı Makamının 07/05/2015 tarihli olurları gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu;

İlanen duyurulur.

İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi :

Adı/Unvanı                                         :  Güneş Yemek Temizlik Medikal Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

Adresi                                                 :  Atisan Sanayi Sitesi 243. Sokak No:3 Yenimahalle/Ankara

Vergi Kimlik/Mükellef No                  :  4340636737

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası    :  Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                         :  370165

Ortak ve/veya Ortaklarının:

Adı/Unvanı                                         :  Hamza YAVUZ

Adresi                                                 :  Atisan Sanayi Sitesi 243. Sokak No:3 Yenimahalle Ankara

T.C. Kimlik No                                   :  15157020382

Ortak ve/veya Ortaklarının

Adı/Unvanı                                         :  Yavuz Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi                                                 :  Bahçekapı Mahallesi 2567. Cadde No:59/3 Şaşmaz - Etimesgut/Ankara

Vergi Kimlik/Mükellef No                  :  9420575361

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası    :  Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                         :  277182

4268/1-1


 


 


 


 


 


 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25.ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İLK BAŞVURU TARİHİ   : 11.05.2015

     SON BAŞVURU TARİHİ  : 25.05.2015

Sınav Programı                                                                  Tarih                  Saat                      Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı                 29.05.2015            10.00           İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

PROFESÖR

DOÇENT

YARDIMCI DOÇENT

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

 

İç Hastalıkları

 

1

 

 

Tıbbi Biyoloji

 

1

 

Beyin Tümörü genetiği ve primer hücre kültürü alanında çalışmış olmak.

Dermatoloji

 

1

 

Videodermaskop konusunda çalışma yapmış olmak.

Genel Cerrahi

 

 

1

Mide kanseri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Organik Kimya

1

 

 

Mulitkomponent reaksiyonları ile primidin bileşiklerinin sentezi konusunda çalışmış olmak.

Fizikokimya

1

 

 

Bor Minarelleri ve Radyasyon sağurganlığı konusunda çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

 

1

 

 

Türkçe Eğitimi

 

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

1

 

Amerikan Edebiyat üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Bilimleri

 

1

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 

 

1

 

Periodontoloji

 

 

2

 

Protetik Diş Tedavisi

 

 

2

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Hayvan Yetiştirme

1

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 

1

 

 

VAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

 

1

 

 

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

 

1

 

 

4262/1-1